Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-01-20 öppna delen.

5 Svar på medborgarförslag: Borttagande av flaggstänger, dnr 1.2.4/561-2010.

7 Motion om strategi mot främlingsfientlighet och rasism, dnr 1.5.1/030-2011.

8 Motion om Stockholms Stads avtal om elförbrukning - svar på remiss, dnr 1.5.17773-2010.

9 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet - remissvar, dnr 57666-2010.

10 Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, kv Eldholmen mm, dnr 1.5.37006-2011.

11 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg, dnr 2.67542-2010.

12 Patientsäkerhetsberättelser 2011 för särskilda boenden inom äldreomsorg och socialpsykiatrin, dnr 1.2/040-2011.

13 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljning avseende ledsagning och avlösning, dnr 122/075-2011

Samtliga verksamhetsuppföljningar inkl. bilagor § 13, 14, 15 finns som läsexemplar på Bodholmsplan 2, plan 6, Eva Haags rum.

14 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende hemtjänst, dnr 122/076-2011.

15 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljning avseende vård och omsorgsboende, dnr 122/074-2011.

16 Omstrukturering av stadsdelens profilboende för personer med Huntingtons sjukdom samt vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom, dnr 8/079-2011.

17 Remissvar: Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare, dnr 1.5.1/775-2010. Utsänds senare.

18 Förutsättningar inför upphandling av Sätra vård och Omsorgsboende, dnr 2.2.2/057-2011.

19 Balanslista: Uppdrag SDN 372011-02-17.

20 Inkomna skrivelser/beslut.

A. "Medborgarförslag" från PRO Bredäng om önskemål av lokalbuss, dnr 1.2.4/080-2011.
B. Protokoll gruppledarmöte 20 januari 2011.

21 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§9 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-01-20

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-01-20

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Förutsättningar inför upphandling av Sätra vård och Omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/057-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport.

2. Stadsdelsnämnden omedelbart justerar protokollet.

Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmäler för alliansen (m) samt (fp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett samt yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s) samt (v) om bifall till ett gemensamt eget förslag till beslut enligt bilaga två. Hon ställer sig för (s) och (v) även bakom alliansens särskilda uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar bifall för (mp) till eget förslag till beslut enligt bilaga tre. Han ställer sig också för (mp) bakom alliansens särskilda uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner tre förslag till beslut, förvaltningens samt (mp:s) och det för (s) och (v) gemensamma förslaget till beslut. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs av ledamoten Liliane Svensson (s). Detta genomförs genom att ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer först (mp:s) förslag till beslut mot det för (s) och (v) gemensamma förslaget till beslut och hör bifall till (s) och (v) som huvudförslag i voteringen. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga tre. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer därefter förvaltningens förslag till beslut mot (s) och (v) förslaget. Voteringen utfaller med sju röster för förvaltningens förslag till beslut, fyra för (s) och (v) förslaget samt två nedlagda röster. Mot detta till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två reserverade sig ledamoten Liliane Svensson för (s) och (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann att förvaltningens förslag till beslut hade majoritet. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall därtill. Voteringen utföll enligt följande: Röstade ja till förvaltningens förslag till beslut gjorde ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Mika Eskelinen (m), Mats Engström (m), Arslan Bicen (m), Cecilia Carpelan (fp), tjänstgörande ersättarna Petra Holda (m), Bayram Kaya (m). Röstade nej till förmån för (s) och (v) förslaget gjorde vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamöterna Birgitte Isberg (s), Liliane Svensson (s), Rudy Espinoza (v). Lade ner sina röster gjorde ledamoten Rebwar Hassan (mp) och tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna stadsdelsförvaltningens rapport.

2. omedelbart justera protokollet.

Särskilda uttalanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmäler för alliansen (m) samt (fp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. I detta instämde även (s), (v), (mp).


Reservationer (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga tre. Till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två reserverade sig ledamoten Liliane Svensson (s) för (s) och (v).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Särskilt uttalande alliansen (m), (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-17

12 Förutsättningar inför upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Mika Eskelinen m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Stadsdelsförvaltningens förstudie av förutsättningarna för att genomföra en upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende visar att boendets ekonomi är i obalans. Vår bedömning är att förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att skapa ekonomisk balans och fylla platserna.

Vidare har stadsdelsförvaltningen nyligen satt igång ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete på boendet, bland annat genom personalförstärkningar, som vi menar är viktigt att det får fortsätta.

Stadsdelsnämnden beslutade vid förra sammanträdet att ge förvaltningen i uppdrag att samla in synpunkter från boende, anhöriga, gode män samt brukarråd och Skärholmens pensionärsråd. Vi konstaterar att en hög andel tagit chansen att komma med sina åsikter, vilket vi ser som positivt. De synpunkter som inkommit har också varit vägledande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Förslag till beslut (s) samt (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-17

Robert Lagergren m. fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Ärende 12

Dnr. 2.2.2/057-2011

Förutsättningar inför upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att inte gå vidare med upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende.

3. Stadsdelsnämnden omedelbart justerar protokollet.

Samt att därutöver anföra

Vi tycker, att det är bra, att nämnden uppdragit åt förvaltningen att redovisa förutsättningarna för en gemensam upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende. Förutom de lagar och bestämmelser som reglerar denna verksamhet, så finns där också synpunkter från pensionärsrådet, kommentarer och åsikter från mötet med anhöriga den 3 februari 2011.

Dessutom har anhöriga kunnat skicka in synpunkter

Många synpunkter har kommit fram och de är entydiga. Några av synpunkterna är, att det är sällsynt dåligt att upphandla och konkurrenssätta denna verksamhet. De som bor på demensboende har svårt att göra informerade val. Det är också särskilt viktigt med kontinuitet och trygghet för dessa boende. Man kan inte se några fördelar för de boende med en upphandling. .

Pensionärsrådet har föreslagit att Sätra vård- och omsorgsboende inte tas med i årets upphandling.

Vi har tidigare motsatt oss upphandling av denna verksamhet. Vår uppfattning har med denna rapport stärkts. Vi anser, att man ska skrinlägga planerna på en upphandling. Det finns ingen anledning, att oroa såväl boende, anhöriga och personal, när vi kan driva verksamheten med full kontroll i egen regi.


Bilaga tre Förslag till beslut (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 17 februari 2011

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende 12

upphandling av Sätra vård - och omsorgsboende

Dnr. 2.2.2./057-2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdelsförvaltningens rapport

inte genomföra upphandling av Sätravård- och omsorgsboende

Samt att därutöver framföra

Vi är positiva till att stadsdelen välja att använda andra utförare men vi säger nej i detta fall efter utfrågning och mötet den 3 februari 2011 med brukarna, anhöriga, godemänoch synpunkter från pensionärsrådetom upphandling avSätra Vård- och omsorgsboende. En klar majoritet var mot upphandling av Sätra Vård- och omsorgsboende .

Brukarnas inflytande är viktigt för kvalitén, och vi som lokala politiker ska vara lyhörda för de berörda. Vi är för mångfald, och för att upphandling av äldreomsorg sker utifrån brukarnas perspektiv ochsom möjliggör att småpersonaldrivna eller icke-vinstdrivande aktörer inte utkonkurreras. Det är viktigt att äldre och de berörda känna sig tryggai den förändring som kommer att ske inom Sätra Vård- och omsorgsboende. Vi är starkt kritiska till en ideologiskt motiverad privatisering av äldreomsorgen. Vi säger ja till att kommunen ska kunna använda alternativa utförare men vi säger nej just nu då det särskilt pågår en process av förändring i strukturen i Sätra. För övrigt hanvisar vi till vårt särskilda utlåtande den 20 januari 2011.

§13 Svar på medborgarförslag: Borttagande av flaggstänger

Förelåg förvaltningens svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/561-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut för år 2011.

Yrkande Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att enbart helgdagar med flaggning bör upphandlas, ej alla lördagar, söndagar enligt tjänsteutlåtandet. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hör enhälligt bifall till (m):s förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till beslut med tillägget att enbart upphandla flaggning på helgdagar. Ej varje lördag och söndag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Verksamhetsberättelse 2010 Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/042–2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2010 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

2. Resultatenheternas budgetar 2011 ökas med respektive överskott från 2010, totalt 8 mkr.

3. Omedelbar justering av protokollet.

Yrkande Ledamoten Robert Lagergren (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmäler även han ett särskilt uttalande för (v) enligt bilaga två. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) har även han ett särskilt uttalande enligt bilaga tre för (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna bokslut och verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2010 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.

2. resultatenheternas budgetar 2011 ökas med respektive överskott från 2010, totalt 8 mkr.

3. omedelbart justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Ledamoten Robert Lagergren (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmäler även han ett särskilt uttalande för (v) enligt bilaga två. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) har också ett särskilt uttalande enligt bilaga tre för (mp).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-17

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 14

Dnr.1.2.1/042-2011

Verksamhetsberättelse 2010 Skärholmen

Särskilt uttalande

När det gäller bokslutet för Skärholmens stadsdelsnämnd kan vi även i år konstatera att vår stadsdel klarat sig förhållandevis bra. För detta är vi både tacksamma och glada, och vi vill därför ära de som äras bör; nämligen stadsdelsförvaltningens tjänstemän och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter.

Dock visar bokslutet återigen på en rad orosmoln, som vi tidigare varnat för. Alliansens så kallade jobbpolitik har inte gett avsedd effekt, utan antalet arbetslösa i Skärholmen ökar trots att den globala krisen enligt utsago är över och fler kommer i jobb så har det inte visat sig bland våra medborgare. I en sådan situation behövs satsningar på kompetens och utbildning. Då måste man visa handlingskraft och föreslå åtgärder.

Skärholmen är den stadsdel som har högs andel barn som lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd och försörjningsstödet ökar. Vi vet inte hur stort mörkertalet är. Med tanke på de regler som gäller för att få försörjningsstöd, så kan man misstänka att mörkertalet är stort av dem som hankar sig fram. Framför allt ungdomar som bor hemma hos föräldrarna och går arbetslösa kan uppleva det som svårt att söka hjälp.

Barn i Sverige halkar efter i skolundervisningen. Det hade varit till fördel om vi hade haft vetskap om hur det går för barnen i våra skolor. Vi har ju ansvaret för barnen så att de kan få de verktyg de behöver för att kunna komma in på arbetsmarknaden. För de barnen som slutat skolan behövs det ett ”Navigatorcenter” som kan hjälpa till att lotsa till rätt vidareutbildning eller arbete

Med vår budget, så skulle Skärholmens stadsdel haft 23,1 miljoner mer att förfoga över för 2010 för Skärholmsbornas bästa.

Bilaga två Särskilt uttalande (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-17

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2010

Särskilt uttalande

Skärholmens stadsdelsnämnd redovisar i det ekonomiska bokslutet ett överskott på 7mkr efter resultat överföring för 2010.

Vår bedömning är att Skärholmens stadsdelsförvaltning har under stora påfrestningar uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har visat sin administrativa förmåga att hantera en stadsdelbudget som är restriktiv och tar ingen hänsyn till våra ekonomiska förutsättningar särskilt med tanken att Skärholmens invånare har genomsnitt en lägre inkomstnivå.

Skärholmens stadsdel är inramad i en stadsdelbudget som inte motsvarar vår utvecklings behov men det täcker våra kostnader. Vi gör en tydlig skillnad mellan förvaltnings ansträngningar att ha en ekonomisk bokslut i balans och våra behov att ha en utveckling som leder till att Skärholmen blir en mer integrerad stadsdel med en bättre inkomstnivå och en högre levnadsstandard till alla sina invånare.

Utan en riktig tillgång till jobb och extra resurser blir det svårt att ändra en utveckling som är motsägelsefull och ojämn trots alla ansträngningar som förvaltningen redovisar i sin rapport. Majoritetens budget innebar en ännu mera restriktiv biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter att bevilja den hjälp som den enskilde har rätt till inom individ – och familjeomsorgen och större barngrupper inom förskolan. Det är det som har hänt under 2010.

Övertalighet ger en dyster bild av nedskärning, det framgår av rapporten att andelen personalkostnader har minskat med 4% och entreprenadköp ökat motsvarande i samband med att verksamhet övergått i privat regi. Det är fortfarande otydligt att få en uppfattning av vilken ekonomisk fördel stadsdel får att detta entreprenadköp och vilken samband har detta med personalkostnader minskning.

Vänsterpartiet har en grundställning att försvara och utveckla välfärden. Vi är övertygade att vi har i stadsdel en rätt balans vad det gäller mångfald av utförare och det som kallas valfrihet. De centraliserade planerna att upphandla kommer inte allts från medborgare sidan däremot finns det mäktiga företagare intresse av driva fram detta fråga med det ända mål att drag sina miljarder på betalaskatterna bekostnad med en svag insyn över deras verksamheter som följd.

Vi kommer att blir i framtiden det som vi har varit en social utsatta stadsdel präglad att arbetslöshet och lägre inkomstnivå om vi bara blunda över bristerna i vår kommunala politik. Vi instämmer att jobb politik inte hat gett avsedd effekt utan antal arbetslösa i Skärholmen ökar. Detta beror på manga faktorer men det är ett ansvar som alla partiet borde dela med men framför allt de som är en majoritet. Vi verkar för medborgare intresse och tillsammans vill skapa goda resulterat för Skärholmens Stadsdel.

Vi vill verkligen uppmana stadsdel ledningsgrupp att behålla vår stadsdel som ett öppen och fri bostadsområde där alla nationalitet och kultur möts med den tolerans och respekt som krävs i ett demokratiskt samhälle.

I en internationell konjunktur som är väldigt dynamisk är det inte minst viktig att påpeka den förmågan som Skärholmens stadsdel förvaltning har visat genom att ta emot våra flyktingar och ensamstående barn som flytt från diktatur och krigsdrabbades område. Detta har varit en delegerade uppdrag som har främja staten att klara sina internationella åtaganden.

Vänsterpartiet tackar alla medarbetare, tjänstemän och chefer för sina engagemangs och arbetsinsatser som redovisar i verksamhets berättelse och bokslutet 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 17 februari 2011

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 14

Verksamhetsberättelse och bokslut 2010

Dnr 1.2.1/042- 2011

Särskilt uttalande

I samband med Verksamhetsberättelse och bokslut för Skärholmens stadsdelsnämnd är vi i miljöpartiet tacksamma för stadsdelsförvaltningens medarbetare i alla verksamheter.

Bokslutet visar en del underskott, som vi har påpekat tidigare och miljöpartiet hade mer resurser för det. Borgerlig jobbpolitik är ineffektiv och har lett till att de sökande till ekonomiskt bistånd har ökat och därmed fler långtidsberoende. Vi ville att stadsdelen ska ha ”En-dörr-in-verksamhet”. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Vi är oroliga över att verksamheterna äldreomsorg, flyktingmottagande, förvaltningsadministration och stadsmiljö visar negativt resultat. Äldreomsorgen står för en stor del av underskottet i budgeten för 2010. Detta underskott balanseras av överskott i budgeten inom förskoleverksamheten.

Bakom de successiva neddragningarna av verksamheter i stadsdelarna som den styrande majoriteten hela tiden genomför, försämras servicen till medborgarna. Små saker som hela tiden försvinner, verksamheter som samordnas/stramas åt blir till slut en kvalitetsförsämring.

Centraliseringsallians politik av en del verksamheten är en olycklig process som är motsats till stadsdelsreformen som startades i 1990-talet med önskan att främja demokratin och öka medborgarnas inflytande, skapa en helhetssyn och ett bättre samarbete, decentralisera beslutsprocessen och främja lokala lösningar och uppnå större effektivitet och en bättre service för medborgarna.

Möjlighet till personliga möten med politiker och tjänstemän med medborgare ökar.

Lokala föreningars och enskilda människors engagemang och idéer kan lätt fångas upp och bli till konkreta beslut.

Tillgången till lokaler med nolltaxa är viktigt för ett aktivt föreningsliv.

Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige skulle för 2010 ha betytt ca 51,2 miljoner mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än borgerliga budgeten för stadsdelen. Miljöpartiets förslag till budget hade för Skärholmens del bl a inneburit några miljoner mer till äldreomsorgen, till förskolorna och till personer med funktionsnedsättning samt en högre grundläggande service till medborgarna.

T.ex. Av det skulle vi lagt 30 miljoner mer på arbetsmarknadsåtgärder, 5, 9 miljoner mer på förskoleverksamhet, 4,8 milj. mer på stöd o service till personer med funktionsnedsättning, 3,2 milj. mer till ekonomiskt bistånd, 2,2 milj. mer till individ – och familjeomsorg, 2,1 milj. mer till verksamhet för barn- och ungdom, 0,7 milj. mer till stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21 samt 0,2 milj. mer till flyktingmottagning. Vi har räknat in lönehöjningar och prisökningar. Vår budget skulle återinföra SL-kortet att ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Under förra mandatperioden har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Mp ville att stadsdelen skulle bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förförra mandatperioden borde återinföras.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Motion om strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/030-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering

Yrkande Vice ordförande Robert Lagergren (s) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) stödjer för (mp) detta förslag till beslut. Även ledamoten Rudy Espinoza (v) stödjer för (v), (s) förslaget till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (fp) och (m) bifall till förvaltningens förslag till beslut och tar avstånd från motionen lagd av Therese Lindberg (s) i kommunfullmäktige. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs av vice ordföranden Robert Lagergren (s) och verkställs. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer de bägge förslagen mot varandra där ja är för förvaltningens förslag till beslut och nej för (s) förslag till beslut. Voteringen utfaller med sju ja röster och sex nej röster, ordföranden Jan Jönsson (fp) finner majoritet för förvaltningens förslag till beslut och avslag till (s) förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall till detta. Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverar sig (s) genom vice ordföranden Robert lagergren (s). Även Rebwar Hassan (mp) och Rudy Espinoza (v) reserverar sig mot beslutet för sina respektive partier. Rösterna fördelade sig enligt följande: ja till förvaltningen röstade ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Mika Eskelinen (m), Mats Engström (m), Arslan Bicen (m), Cecilia Carpelan (fp), tjänstgörande ersättarna Petra Holda (m), Bayram Kaya (m). Nej till förmån för (s) förslag till beslut röstade vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamöterna Birgitte Isberg (s), Liliane Svensson (s), Rudy Espinoza (v), samt Rebwar Hassan (mp) och tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna tjänsteutlåtandet.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverar sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s). Även Rebwar Hassan (mp) och Rudy Espinoza (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för (s) förslag till beslut.

Bilaga ett Förslag till beslut (s) med stöd av (v) samt (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-17

Robert Lagergren m.fl. (s)

Med stöd av (v) och (mp)

Ärende 15

Dnr. 1.5.1/030-2011

Motion om en strategi mot främlingsfientlighet och rasism- remiss från kommunstyrelsen med dnr 334-2204/2010

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förslaget om att låta kommunfullmäktige utarbeta en gemensam strategi för staden mot främlingsfientlighet och rasism.

2. Omedelbar justering.

Samt att därutöver anföra

Det är bra att Skärholmens stadsdel till grunden har styrdokument, regler och rutiner för att direkt och indirekt motverka främlingsfientlighet och rasism. Men Terese Lindberg (s) tar upp ett problem där samsynen och det praktiska arbetet kring dessa styrdokument, regler och rutiner kan se olika ut i vår stad.

Det praktiska arbetet i staden för att motverka diskriminering kan vi nu i facit se att resultatet av detta arbete skiljer sig mycket mellan de olika stadsdelarna. Valresultatet visar att stödet för rasistiska partier ökat i vissa delar av vår stad. Denna olikhet mellan stadsdelarna måste vi gemensamt och solidariskt arbeta med för att nå en enighet, där målet är att staden ska ha ett bra resultat.

Vi kan inte blunda och säga att vi redan har fungerande rutiner och ett bättre resultat här i Skärholmen och i handling visa att vi inte bryr oss om hur det ser ut i andra stadsdelar. Det är då vi blir motsägelsefulla och betydelsen av vårt arbete för att motverka diskriminering blir mindre värd.

Vi har alla ett ansvar att se till främlingsfientlighet och rasism inte förekommer i vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en gemensam riktlinje för staden som samtliga stadsdelar kan bygga sina verksamheter på!

§16 Motion om Stockholms Stads avtal om elförbrukning – svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/773-2010 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar för (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade för (s) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverar sig för (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

2. omedelbart justera paragrafen.

Reservation Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverar sig för (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 20 januari 2011

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende 16

Motion om Stockholms Stads avtal om elförbrukning – svar på remiss, Dnr.1.5.17773-2010.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

Bifalla motionen

Samt att därutöver framföra

Vi tycker som motionären att det är hög tid för staden att agera kraftfullt vad gäller energibesparande åtgärder genom att använda sig av sin roll som stor fastighetsägare och genom att omförhandla de befintliga avtalen och i nya avtal inte inkludera elräkningen i hyran.

Fastighetsägaren kan göra större investeringar i fastigheterna för att minska elförbrukning. Staden ska minska energianvändningen i sina fastigheter och arbetet med energieffektivisering måste intensifieras. Vi miljöpartiet avsätter 300 mnkr till år 2013, vilket innebär 100 mnkr per år för energieffektivisering av stadens fastigheter. Staden ska vara en förebild vad gäller energieffektiviseringar.

Vi tycker att programmet för miljöanpassat byggande i Stockholm ska återinföras och utvecklas. Erfarenheter från Hammarby Sjöstad ska tas tillvara. I programmet ska det bl.a. ingå krav på följande: låg energianvändning, energi- och miljöansvarig i varje byggprojekt, individuell mätning och debitering av varmvatten, förnybar energiproduktion, miljödeklarerade och etiskt producerade byggmaterial. Alla bostäder som markanvisas ska vara energisnåla.

§17 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet – remissvar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/666-2010 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnads- och idrottsroteln.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stadsbyggnads- och idrottsroteln.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 17 februari 2011

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 17

Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet – remissvar, dnr 57666-2010.

Särskilt uttalande

Vi inser att den stora delen av förvaltningen svar helt rätt, och förslaget till en långsiktig plan är ett viktiga strategiska område för idrottsnämndens roll och Stockholms stads ansvar. Det är jätte viktig att stadens har en strategi för att öka barns och ungas fysiska aktiviteter, öka deras intresse för föreningsengagemang därför anser vi att det behovs en reell samverkan mellan staden och idrottsrörelsen, skolan och medborgarna. Detta innebär nödvändigt utveckling av anläggningsutbudet med mera. Staden behöver mer resurser för att utveckla stadens idrottsliv särskild i förorterna. Staden behöver en idrottspolitik som ger mer resurser istället för besparingar.

När nya bostadsområden planeras ska hänsyn tas till barns och ungdomars behov av lämplig mark för lek och idrott. Det är av stor betydelse att det finns goda förutsättningar för friluftsliv och ytor för spontanidrott, motion och lek. Barnfamiljer och ungdomar ska kunna röra sig tryggt till fots eller cykla. Goda möjligheter till motion och friluftsliv ökar stockholmarnas livskvalitet. Idrott och motion i unga år lägger grunden för en god hälsa för hela livet

Staden ska ge alla barn och ungdomar goda möjligheter till spontan lek och rörelse i närnatur nära sin bostad.

§18 Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, kv. Eldholmen mm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/006-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

Yrkande Ersättaren Bosse Ekvall (s) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut från (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) tog detta som sitt yrkande. Efter en kort ajournering begärd av ledamoten Mika Eskelinen (m) kl. 19.44 till 19.48 yrkade ledamoten Mika Eskelinen (m) för alliansen (m) samt (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v), (mp). Han hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Votering begärdes av ledamoten Liliane Svensson (s) och utföll med röstsiffrorna sju för förvaltningen och sex för minoritetens förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig ledamoten Liliane Svensson (s) för (s), ledamoten Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson ställde de bägge förslagen mot varandra där ja var för förvaltningens förslag och nej för minoritetens. Ja röstade ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Mika Eskelinen (m), Mats Engström (m), Arslan Bicen (m), Cecila Carpelan (fp), ersättarna Petra Holda (m), Bayram Kaya (m). Nej röstade Vice ordföranden Robert Lagergren (s) ledamöterna Birgitte Isberg (s), Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp), Rudy Espinoza (v) samt tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

Reservation Mot beslutet reserverade sig ledamoten Liliane Svensson (s) för (s), ledamoten Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Förslag till beslut (s), (v), (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd

Robert Lagergren m.fl. (S) 2011-02-17

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Rebwar Hassan m.fl. (Mp)

Ärende 18

Dnr. 1.5.3/006-2011

2011-01-24

Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, kv Eldholmen mm, S-Dp 2009-01237-54 – remissvar

Förslag till beslut:

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Att därutöver anföra nedanstående.

3. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20Stockholm.

Stadsdelsförvaltningen har i remissvaret och förslaget till beslut inte alls berört förtätningen med fem punkthus inom planområdet. Man konstaterar allmänt att möjligheter till förtätningar föreligger.

I samband med kommunfullmäktiges fastställande av det gällande områdesprogrammet år

2006 gjordes en gemensam överenskommelse mellan samtliga partier i Skärholmens stadsdelsnämnd.

I överenskommelsen var vi bl.a. överens om avsmalning och bebyggelse utefter Vårbergsvägen, och har därför ingenting att invända mot detta.

I områdesprogrammet angavs emellertid inte någonting om förtätning inom det aktuella planområdet med loftgångshusen, och det var således inte någonting som nämnden tog ställning till vid den tidpunkten.

Eftersom de befintliga loftgångshusen är placerade relativt nära varandra så anser vi att det är fel att tränga in ytterligare fem punkthus på de mycket små kvarvarande gröna ytorna mellan husen. Vi yrkar således avslag på den delen.

De nya huskropparna kommer att ligga endast 8 meter från nuvarande hus.

Det innebär dessutom en större reducering av befintliga parkeringsplatser, som ju ska räcka för hela nytillskottet av bostäder utefter Vårbergsvägen.

Parkeringstalet är ju redan från början satt lägre (0.9 per lägenhet) än vad som är normalt vid nyproduktion.

På samrådsmötet framfördes många och mycket bestämda synpunkter om att det är fel med de fem punkthusen inne i området.

Vårbergsvägen ska nu enligt förslaget gestaltas om och i sin helhet byggas om med uppgrävning och flyttning av befintliga rördragningar för vatten och avlopp etc.

På samrådsmötet framfördes stor oro för de i dag ständigt återkommande problemen med stopp och besvärligheter med avloppen i området, vad händer då när ytterligare bebyggelse tillkommer?

Skärholmens stadsdelsnämnd har sedan många år tillbaka aktualiserat problemen med korsningen Vårbergsvägen –Ekholmsvägen, gång efter annan har nämnden fört fram förslag om byggandet av rondell.

Det är ständigt återkommande olyckstillbud.

Därtill har det redan tillkommit ett stort antal lägenheter på Ekholmsvägen, och fler är planerade att byggas, med ytterligare trafikbelastning som följd.

Vi föreslår därför att det är synnerligen lämpligt att i detta sammanhang också planera för och genomföra byggandet av rondellen, snarast

§19 Bredäng, Skärholmen och Vårberg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/542-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde enhälligt bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Patientsäkerhetsberättelser 2011 för särskilda boenden inom äldreomsorg och socialpsykiatrin

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2/040-2011 med förslag till beslut att

1. Patientsäkerhetsberättelser 2011 för särskilda boenden inom äldreomsorg och socialpsykiatri godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörd enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna patientsäkerhetsberättelser 2011 för särskilda boenden inom äldreomsorg och socialpsykiatri och lägga dessa till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljning avseende ledsagning och avlösning

Förelåg anmälan, dnr 122/075-2011 med förslag till beslut att anmälan godkänns

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälningen godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälningen och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljning avseende hemtjänst på uppdrag av äldrenämnden

Förelåg anmälan, dnr 122/076-2011 med förslag till beslut att anmälan godkänns

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälningen godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälningen och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljning avseende vård och omsorgsboende på uppdrag av äldrenämnden

Förelåg anmälan, dnr 122/074-2011 med förslag till beslut att anmälan godkänns

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälningen godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälningen och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Huntingtons sjukdom samt vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/079-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörd enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Remissvar: Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/775-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) ställde sig för (s) bakom detta förslag till beslut tillsammans med ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v). Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkade för (m) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens med stöd av (m) samt (fp:s) förslag med stöd av (fp), (s), (v) samt (mp). Han hörde bifall till (fp:s) förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall till detta. Mot beslutet reserverade sig (m) genom ledamoten Mika Eskelinen (m).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. avslå förvaltningens förslag till beslut.

2. ställa sig positiv till att Stockholms stad deltar i försök med sprutbyte tillsammans med Stockholms läns landsting.

3. därutöver överlämna följande nedan som svar på remissen

4. omedelbart justera paragrafen

Skärholmens stadsdelsnämnd anser att Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting ska ansöka hos Socialstyrelsen om att få bedriva en försöksverksamhet med sprutbyte. Skälen för detta redovisas nedan. Vi hänvisar också till det tjänsteutlåtande som Skarpnäcks stadsdelsnämnd avgivit som svar på remissen från Stadsledningskontoret.

Det primära målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga och förhindra spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som missbrukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig och central plats i staden som minimerar olägenheten för omgivningen. Det är angeläget att inte koncentrera verksamheten för missbrukare till bara en stadsdel utan se till helhetsbilden över var dessa verksamheter lämpligast placeras. Sprutbytesförsöket är en del av en helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings fullmäktigebeslut den 21 juni 2010.

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet leder till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även innebär även en viktig hälsopolitisk insats för denna marginaliserade grupp. Sprutbyte är en smittskyddsåtgärd som också gynnar klientens möjlighet att bli kvitt sitt missbruk samt ett stöd och komplement till socialtjänstens insatser.

Reservation Mot beslutet reserverade sig (m) genom ledamoten Mika Eskelinen (m)


Bilaga ett Förslag till beslut (fp) med stöd av (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-18

25. Remissvar: Samlad strategi för att

Begränsa smittspridning bland

Intravenösa missbrukare

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Med stöd av (s), (v), (mp)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2. Att Skärholmens stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att Stockholms stad deltar i försök med sprutbyte tillsammans med Stockholms läns landsting.

3. Att därutöver överlämna följande som svar på remissen:

4. Omedelbar justering

Skärholmens stadsdelsnämnd anser att Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting ska ansöka hos Socialstyrelsen om att få bedriva en försöksverksamhet med sprutbyte. Skälen för detta redovisas nedan. Vi hänvisar också till det tjänsteutlåtande som Skarpnäcks stadsdelsnämnd avgivit som svar på remissen från Stadsledningskontoret.

Det primära målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga och förhindra spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som missbrukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig och central plats i staden som minimerar olägenheten för omgivningen. Det är angeläget att inte koncentrera verksamheten för missbrukare till bara en stadsdel utan se till helhetsbilden över var dessa verksamheter lämpligast placeras. Sprutbytesförsöket är en del av en helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings fullmäktigebeslut den 21 juni 2010.

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet leder till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även innebär även en viktig hälsopolitisk insats för denna marginaliserade grupp. Sprutbyte är en smittskyddsåtgärd som också gynnar klientens möjlighet att bli kvitt sitt missbruk samt ett stöd och komplement till socialtjänstens insatser.

§26 Balanslista: Uppdrag SDN 372011-02-17

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande balanslista uppdrag SDN 2011-02-17

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan uppdrag SDN 2011-02-17

-----------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Inkomna skrivelser/beslut

A. ”Medborgarförslag” från PRO Bredäng om önskemål av lokalbuss, dnr 1.2.4/080-2011.

B. Protokoll gruppledarmöte 20 januari 2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna A-B läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A-B till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Övriga frågor

Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för (s) en skrivelse om busstrafiken enligt bilaga ett. Hon yrkar att denna skrivelse tillställs Stockholms Läns Landstings Trafiknämnd, Box 22550, 104 22 Stockholm. Bakom detta ställer sig en enig nämnd genom ordföranden Jan Jönsson (fp) för (fp) och (m), (v) genom ledamoten Rudy Espinoza v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar även med instämmande av en enig nämnd att skrivelsen från PRO Bredäng även sänds med.

Ordföranden Jan Jönsson finner ett förslag till beslut, att skrivelsen från (s) tillställs Stockholms Läns Landstings Trafiknämnd, Box 22550, 104 22 Stockholm.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att tillställa skrivelsen enligt bilaga ett, Stockholms Läns Landstings Trafiknämnd, Box 22550, 104 22 Stockholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Skrivelse från (s) med stöd av (m), (fp), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-02-17

Robert Lagergren m.fl. (s) med stöd av (m), (fp), (v), (mp)

Skrivelse

Till förvaltningen har inkommit ett medborgarförslag att många pensionärer har önskemål om en lokalbuss. Vi instämmer i medborgarförslaget. Som det står i medborgarförslaget, så finns buss 135 och 163, som fyller vissa behov. Tyvärr, så är bussturerna glesa och går inte heller så ofta som man kan önska. Vi har också påtalat detta i svaret på SL: s remiss.

I Stockholms innerstad är det ofta mycket närmare mellan T-banestationerna och det går ett antal bussar kors och tvärs genom staden.

Topografin i Skärholmens område har många långa backar och på flera håll är det långa avstånd till T-banan. Det gör det särskilt svårt för dem, som inte orkar eller kan gå längre sträckor.

Vi anser därför, att det borde finnas områdesbussar, som går runt i Skärholmen till närmaste T-banestation. Bussarna kunde vara utformade så, att det skulle vara lätt att ta med sin rullator, barnvagn, dramatenkärra m.m. Liknande de som finns på flygplatserna.

Med ett sådant bussystem skulle behovet av färdtjänst kunna minskas. Det skulle bryta den isolering, som många tvingas till, då de inte orkar ta sig till T-banan eller till köpcentret.

Vi är också övertygade om att, många skulle lämna bilen hemma och därmed bidra till en bättre miljö.

§ 29 Övriga frågor fortsättning

Då inga andra övriga frågor fanns avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) mötet kl. 20.15