Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-24

Sammanträde 2011-03-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-02-17, öppna delen.

4 Medborgarförslag: Måla plaskpoolen och lekställningar i Sätradalsparken, dnr 1.2.4/110-2010

5 Medborgarförslag: Tillämpliga delar av medborgarförslag om bl. a lekpark i Vårberg och upprustningar av badplatser m.m. dnr 1.2.4/130-2011.

5 B. Regler för uthyrning av Andra hemmet (ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens Stadsdelsförvaltning, dnr 2.6/542-2010.

6 Svar på medborgarförslag om gratis sittgymnastik för äldre, dnr 1.2.4/739-2010.

7 Remissvar: Motion om försköning av Stockholms tråkiga miljöer, dnr 1.5.1/774-2010.

8 Remissvar. Motion om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum, dnr 1.5.1/096-2011.

9 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Brev till bl.a. Stadsbyggnadskontoret angående byggnation av förbifart Stockholm, dnr 1.6/089-2011.
B. Brev till bl. a SL, Trafikkontoret m.fl. om stombuss i väntan på Spårväg Syd, dnr 1.6/128-2011.
C. Protokoll gruppledarmöte 27/1-2011.
D. Protokoll handikappråd 2010-10-07.
E. Protokoll pensionärsrådet 2011-01-13.
F. Beslut Socialstyrelsen: Bifall att driva daglig verksamhet LSS, Misa AB, dnr 8/100-2011.
G. Beslut Socialstyrelsen Bifall att driva daglig verksamhet LSS, Homsan AB, dnr 8/137-2011.
H. Protokoll gruppledarmöte 24 februari 2011.

10 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

11 Remissvar: satsning på ungdomar, fritid och nykterhet, dnr 1.5.1/772-2010.

12 Inriktnings- och genomförandeärende - Ny förskola i Vårberg, dnr 2.6/152-2011.

13 Inriktnings- och genomförandeärende- Ny förskola i Sätra, dnr 2.6/093-2011.

15 Balanslista uppdrag SDN 4/2011-03-24.

16 Inriktningsärende - utbyggnad av gruppbostäder, dnr 2.6/091-2011.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§9 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med tillägget av en övrig fråga, skrivelse från alliansen (fp), (m) med yrkande att förvaltningen analyserar Barnombudsmannens rapport om ”Socialnämndens ansvar för barn i samhällets vård”

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-02-17

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-02-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Medborgarförslag: Måla plaskpoolen och lekställningar i Sätradalsparken

Förelåg ett medborgarförslag från Ann-Kristine Jonsson, Kungssätravägen 58, dnr 1.2.4/110-2010 med förslag att plaskpoolen och lekställningar i Sätradalsparken målas.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m) samt (fp) att medborgarförslaget tillställs förvaltningens för beredning

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Medborgarförslag: Tillämpliga delar av medborgarförslag om bl. a lekpark i Vårberg och upprustningar av badplatser m.m.

Förelåg ett medborgarförslag från Oscar Torres, Våruddsringen 75, dnr 1.2.4/130-2011 med förslag.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m) samt (fp) att medborgarförslaget skickas till förvaltningens för beredning av tillämpliga delar av medborgarförslaget

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning av tillämpliga delar av medborgarförslaget

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Regler för uthyrning av Andra hemmet (ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/542-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta förslag till regler och priser för uthyrning av 2:a hemmet (Ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Regler och priser ska gälla omgående.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att upprätta brukaravtal med de föreningar eller organisationer som vill driva fast verksamhet i förvaltningens öppna parker.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s), (v), (mp) bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt det för (s), (v), (mp) gemensamma förslaget till beslut enligt bilaga ett. Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs av vice ordföranden Robert Lagergren (s). Voteringen utfaller med sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex röster för minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att stadsdelsnämnden antagit förvaltningens förslag till beslut och avslagit minoritetens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) reserverar sig för (s), (v) samt (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Voteringsordning och utfall Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde de bägge förslagen till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v), (mp) mot varandra. Ja för förvaltningen och nej till förmån för minoritetens förslag till beslut. Ja röstade ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Mika Eskelinen (m), Elisabeth Johnson (m), Mats Engström (m), Arslan Bicen (m), Andreas Lundin (m), Cecilia Carpelan (fp). Nej röstade vice ordföranden Robert Lagergren (s), Ledamöterna Birgitte Isberg (s), Liliane Svensson (s), Linnea Ornstein (mp), Rudy Espinoza (v), samt tjänstgörande ersättaren för (mp) Anne-Marie Grave (mp). Voteringen utfaller med sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex röster för minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att stadsdelsnämnden antagit förvaltningens förslag till beslut och avslagit minoritetens förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta förslag till regler och priser för uthyrning av 2:a hemmet (Ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Regler och priser ska gälla omgående.

2. ge förvaltningen i uppdrag att upprätta brukaravtal med de föreningar eller organisationer som vill driva fast verksamhet i förvaltningens öppna parker.

Reservation Vice ordföranden Robert Lagergran (s) reserverar sig för (s), (v) samt (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-03-24

Robert Lagergren m.fl.(S)

Linnea Ornstein m.fl. (Mp)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Ärende 14

Dnr 2.6/542-2010

Regler för uthyrning av 2:a Hemmet (Ungdomens Hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Förslag till beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att bifalla förvaltningens förslag i den del som rör 2:a hemmet (Ungdomens Hus).

att Skärholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att upprätta brukaravtal med de föreningar eller organisationer som vill driva fast verksamhet i förvaltningens öppna parker.

att avslå förvaltningens förslag beträffande att lokalhyror ska tas ut för verksamheterna i Skärholmens öppna parker.

att även föreningar/nätverk utan organisationsnummer ska få låna lokaler.

Samt att därutöver anföra

Vi anser att det är viktigt med integration, jämställdhet och demokrati. Därför anser vi också att det måste finnas lokaler för människor att träffas i. Det är rimligt att man tar ut lokalhyra för vuxenfester och när företag eller myndigheter ska ha konferenser.

Vi anser dock, att människors behov av att träffas i olika intresseföreningar och nätverk ska vara möjlig för alla. Det är viktigt att bryta utanförskap på alla sätt. Det kan vara allt ifrån att utöva musik, handarbeta som att bara träffas i olika grupper och prata över en kopp kaffe om samhället, barnuppfostran och mycket mer. Speciellt för kvinnors integration har detta visat sig värdefullt. Det är viktigt för demokratin, att människor kan träffas och möta olika kulturuppfattningar.

Därför bör även föreningar/nätverk, som inte har något organisationsnummer komma ifråga för att få låna lokal. Man kan i sådant fall utse en ansvarig som skriver på ett avtal.

Trivselföreningen Kulan är ett sådant exempel på en verksamhet, som med ideella krafter har skapat en verksamhet, som varit och är till stor betydelse för information om svenska samhället, integration och att bryta den utanförskap, som många kan känna, framförallt nyanlända svenskar. Kulans verksamhet är och har genom åren varit imponerande. De har förutom barnverksamhet också haft och har verksamhet, som riktar sig till alla. Man har även verksamhet, som har vänt sig speciellt till kvinnor för att främja integration och jämställdhet.

Det är viktigt att människor med olika bakgrund och olika åldrar kan umgås och göra saker, som inte kostar dyra pengar. Skärholmsbornas medelinkomst är hälften så stor som medelinkomsten hos de som bor i Stockholms innerstad.

Med de föreslagna avgifterna för uthyrning så kommer verksamheterna i framförallt i Trivselföreningen Kulan och även i våra parker, att så gott som helt upphöra.

§15 Svar på medborgarförslag om gratis sittgymnastik för äldre

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag om gratis sittgymnastik för äldre, dnr 1.2.4/739-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Remissvar: Motion om försköning av Stockholms tråkiga miljöer - svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/774-2010 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Kommunstyrelsen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Kommunstyrelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Remissvar: Motion om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/096-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett samt yrkade för (s) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rudy Espinoza (v) yrkade tillika för (v). Ledamoten Andreas Lundin (m) yrkade för alliansen (m) samt (fp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt alliansens förslag till beslut. Han ställde de bägge förslagen mot varandra och hörde bifall till alliansens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta. Mot beslutet reserverade sig (s) samt (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen

2. besluta om omedelbar justering

3. därutöver anföra följande

Vi uppskattar förslag som gagnar medborgarnas trivsel. Motionären föreslår installationer av fritt vatten i staden. Drickvattenfontäner har dock testats tidigare och tagits bort p.g.a. av de höga drifts- och underhållskostnader samt skadegörelse och nedsmutsning. Resultatet av fontänerna som en symbol för Stockholms fina dricksvatten blir därför kontraproduktiv.

Vi hänvisar även till remissvaret till en tidigare motion från 2007 (se Utl 2008:46; dnr 315-1172/2007) där trafik- och renhållningsnämnden uppskattade den genomsnittliga investeringskostnaden till cirka 50000 - 100000 kronor per enhet. Till detta kommer även kostnader för drift och underhåll och hygienaspekter som är osäkra siffror men som kan springa iväg beroende på en mängd faktorer. Motionen avslogs och det konstaterades även att detta inte ingår i stadens kärnverksamhet.

Alliansen i Skärholmens stadsdelsnämnd förslag till beslut är att föreslå Kommunstyrelsen att avslå denna motion mot bakgrund av detta.

Särskilt uttalande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Särskilt uttalande (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-03-24

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 17

Dnr. 1.5.1/096-2011

Motion om fritt dricksvatten i Stockholm offentliga rum – svar på remiss

Särskilt uttalande

Vi instämmer i motionärens och förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande men vill därutöver framhäva; att införandet av dricksfontäner inte bara uppmärksammar Stockholms goda och hälsosamma dricksvatten. Den fastställer även att vårt kranvatten håller minst lika god kvalité som buteljerat flaskvatten som finns att köpa för dyra pengar.

Stockholms stad tar likaledes ett lokalt och globalt miljöansvar genom att erbjuda alla fritt dricksvatten i de offentliga rummen. Staden ger då ett alternativ till konsumenterna att välja bort buteljerat flaskvatten som fraktats från fjärran länder och på så sätt bidrar staden till ett mer miljömedvetet samhälle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Förslag till beslut Alliansen (m) samt (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd 2011-03-22

Ärende 17

Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S) om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.5.1/096-2011

Mika Eskelinen (m) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Förslag till beslut

4. Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen

5. Besluta om omedelbar justering

6. Därutöver anföra följande

Vi uppskattar förslag som gagnar medborgarnas trivsel. Motionären föreslår installationer av fritt vatten i staden. Drickvattenfontäner har dock testats tidigare och tagits bort p.g.a. av de höga drifts- och underhållskostnader samt skadegörelse och nedsmutsning. Resultatet av fontänerna som en symbol för Stockholms fina dricksvatten blir därför kontraproduktiv.

Vi hänvisar även till remissvaret till en tidigare motion från 2007 (se Utl 2008:46; dnr 315-1172/2007) där trafik- och renhållningsnämnden uppskattade den genomsnittliga investeringskostnaden till cirka 50000 - 100000 kronor per enhet. Till detta kommer även kostnader för drift och underhåll och hygienaspekter som är osäkra siffror men som kan springa iväg beroende på en mängd faktorer. Motionen avslogs och det konstaterades även att detta inte ingår i stadens kärnverksamhet.

Alliansen i Skärholmens stadsdelsnämnd förslag till beslut är att föreslå Kommunstyrelsen att avslå denna motion mot bakgrund av detta.

§18 Inkomna skrivelser/beslut

A. Brev till bl.a. Stadsbyggnadskontoret angående byggnation av förbifart Stockholm, dnr 1.6/089-2011.

B. Brev till bl. a SL, Trafikkontoret m.fl. om stombuss i väntan på Spårväg Syd, dnr 1.6/128-2011.

C. Protokoll gruppledarmöte 27/1-2011.

D. Protokoll handikappråd 2010-10-07.

E. Protokoll pensionärsrådet 2011-01-13.

F. Beslut Socialstyrelsen: Bifall att driva daglig verksamhet LSS, Misa AB, dnr 8/100-2011.

G. Beslut Socialstyrelsen Bifall att driva daglig verksamhet LSS, Homsan AB, dnr 8/137-2011.

H. Protokoll gruppledarmöte 24 februari 2011.

Yrkande ledamoten Andreas Lundin (m) yrkade för alliansen (m) och (fp) att brevet 18 A även skickas till Stadens miljö och hälskoskyddsnämnd för prövning mot miljöbalken. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut gällande § 18A och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade i övrigt att skrivelserna § 18 B – H läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

18 A brevet till Stadsbyggnadskontoret angående byggnation av förbifart Stockholm, dnr 1.6/089-2011 även skickas till Stadens miljö och hälskoskyddsnämnd för prövning mot miljöbalken.

18B – H att lägga skrivelserna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

lägga skrivelserna till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Remissvar: satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/772-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m) samt (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga ett samt yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Linnea Ornstein (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till Kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga ett. Ledamoten Linnea Ornstein (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-03-24

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 20

Dnr. 1.5.1/772-210

Remiss svar gällande satsning på ungdomar, fritid och nykterhet – remiss från kommunstyrelsen med dnr 325-2807/2010

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande men vill därutöver understryka; att vi anser att det är otroligt viktigt att stadens stadsdelar gör reella och hållbara satsningar för våra ungdomar.

Den socioekonomiska bakgrunden ska inte avgöra kvaliteten när det gäller ungdomarnas rätt till goda fritidsaktiviteter. Alla ungdomar ska ha rätt till drog- och alkoholfria miljöer och träffpunkter i samtliga stadsdelar. Vidare bör alla stadsdelar även ha tillräckligt många fritidsledare och fältassistenter som tillgodoser ungdomarnas behov och intressen. Goda förebilder i vårt samhälle med högkvalitativ utbildning kan man aldrig få för många av.

Vi vill också ytterligare uppmärksamma vikten av, att skola/socialtjänst/arbetsförmedling har ett samarbete för, att tidigt fånga upp de ungdomar som hoppat av gymnasiet och kan riskera att hamna i ett riskbeteende.

Ungdomarna är vår framtid och därför bör vi politiker ta beslut över att göra reella och hållbara satsningar för att förvalta deras behov och intressen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 24 mars 2011

Linnea Ornstein m.fl. (MP)

Ärende 20

Remissvar: satsning på ungdomar, fritid och nykterhet, dnr 1.5.1/772-210

Särskilt uttalande

Vi godtar förvaltningens förslag men vill därutöver anföra följande.

För att förebygga ungas användande av alkohol och droger krävs att alternativen upplevs som attraktiva och naturliga. Aktiviteter ska därför inte bara arrangeras för unga, utan av dem. Stöd till ungas aktiviteter skapar i sig en stimulerande och trygg miljö, oavsett om det har nykterhet som specifikt syfte eller inte.

Unga övertygas inte om alkoholens negativa konsekvenser enbart av sina föräldrar, lärare och politiker, utan framförallt av förebilder och trender. Det är därför särskilt viktigt att unga har stort inflytande i det förebyggande arbetet. För att få fram legitima och fungerande åtgärder måste diskussionen föras med unga, inte över deras huvuden. I det strategiska arbetet bör därför en dialog med ungdomsråd och besökare på ungdomsgårdar inkluderas.

§21 Inriktnings- och genomförandeärende – Ny förskola i Vårberg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/152-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet sändes till kommunstyrelsen ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m) samt (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. ärendet sändes till kommunstyrelsen ekonomiutskott för godkännande.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Inriktnings- och genomförandeärende – Ny förskola i Sätra

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/093-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet sändes till kommunstyrelsen ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. ärendet sändes till kommunstyrelsen ekonomiutskott för godkännande.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Månadsrapport februari 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/155-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2011 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna månadsrapporten för februari 2011 och lägga den till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Balanslista uppdrag SDN 4/2011-03-24

Förelåg förvaltningens skrivelse, balanslista uppdrag SDN 4/2011-03-24

Ledamoten Elisabeth Johnson (m) påpekade att uppdraget om ”sinnenas och minnenas rum” tas bort då det är färdigt. Det påpekades också att datum för utvärdering av språkprogrammet i förskolorna på sid 2 saknas, datum för redovisning av uppdraget på sid tre om att ta fram ”skriftlig rutin för bevakning och uppföljning av beslut som ej verkställts inom tre månader” också saknas. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan med dessa påpekanden godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 4/2011-03-24

Del II Öppna delen

§ 24 Inriktningsärende – utbyggnad av gruppbostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/091-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredningen och planeringen sker för nya

gruppboenden i Skärholmens stadsdel för personer med funktionsnedsättning.

2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr för förprojektering och projektering samt 100

tkr för beställarstöd per gruppboende.

Yrkande ledamoten Andreas Lundin (m) yrkade bifall till tjänsteutlåtandet med tillägget att det i beslutstexten framgår att medel söks hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. godkänna utredning och planering för nya

gruppboenden i Skärholmens stadsdel för personer med funktionsnedsättning.

2. söka 500 tkr för förprojektering och projektering samt 100

tkr för beställarstöd per gruppboende hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 A Barnombudsmannen: Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård

Förelåg en skrivelse från alliansen (m) samt (fp) enligt bilaga ett med förslag till beslut

att

1. Att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att analysera Barnombudsmannens rapport BR2011:2 ”Socialnämndens ansvar för barn i samhällets vård”, och återkomma med en sammanfattad redovisning till nämnden om hur förvaltningen avser att arbeta med de brister som framkommer i rapporten.

2. Att därutöver anföra:

Barnombudsmannen (BO) har under 2010-2011 granskat samhällets vård av omhändertagna barn och stora brister har uppdagats i socialnämndernas ansvarstagande.

Det handlar bland annat om att barnen inte får sina behov av utbildning och hälsa tillgodosedda, att de utsätts för kränkningar av institutionspersonal och familjehem, att placeringar inte följs upp tillräckligt ofta eller noga, att barnens åsikter inte inhämtas och att de inte har någon att vända sig till när de känner sig missnöjda eller missförstådda.

Stadsdelsnämndens ansvar för omhändertagna barn måste tas på största allvar. När samhället tar över föräldraansvaret måste det skötas på bästa sätt. Det är därför viktigt att stadsdelsförvaltningen utreder i vilken mån BO:s kritik även gäller Skärholmen, samt hur förvaltningen avser att utveckla vården och rätta till eventuella brister.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till alliansens (m), (fp) förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Robert Lagergren (s) anslöt sig för (s) till detta yrkande. Tillika gjorde ledamoten Linnea Ornstein (mp) för (mp) samt ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, alliansen med stöd av minoriteten (s),(v), (mp) och hörde enhälligt bifall till yrkandet.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. uppdra till förvaltningen att analysera Barnombudsmannens rapport BR2011:2 ”Socialnämndens ansvar för barn i samhällets vård”, och återkomma med en sammanfattad redovisning till nämnden om hur förvaltningen avser att arbeta med de brister som framkommer i rapporten.

2. Att därutöver anföra:

Barnombudsmannen (BO) har under 2010-2011 granskat samhällets vård av omhändertagna barn och stora brister har uppdagats i socialnämndernas ansvarstagande.

Det handlar bland annat om att barnen inte får sina behov av utbildning och hälsa tillgodosedda, att de utsätts för kränkningar av institutionspersonal och familjehem, att placeringar inte följs upp tillräckligt ofta eller noga, att barnens åsikter inte inhämtas och att de inte har någon att vända sig till när de känner sig missnöjda eller missförstådda.

Stadsdelsnämndens ansvar för omhändertagna barn måste tas på största allvar. När samhället tar över föräldraansvaret måste det skötas på bästa sätt. Det är därför viktigt att stadsdelsförvaltningen utreder i vilken mån BO:s kritik även gäller Skärholmen, samt hur förvaltningen avser att utveckla vården och rätta till eventuella brister.


Bilaga ett Alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp)

---------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-03-24

Skrivelse:

Barnombudsmannen:

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Mika Eskelinen m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att analysera Barnombudsmannens rapport BR2011:2 ”Socialnämndens ansvar för barn i samhällets vård”, och återkomma med en sammanfattad redovisning till nämnden om hur förvaltningen avser att arbeta med de brister som framkommer i rapporten.

2. Att därutöver anföra:

Barnombudsmannen (BO) har under 2010-2011 granskat samhällets vård av omhändertagna barn och stora brister har uppdagats i socialnämndernas ansvarstagande.

Det handlar bland annat om att barnen inte får sina behov av utbildning och hälsa tillgodosedda, att de utsätts för kränkningar av institutionspersonal och familjehem, att placeringar inte följs upp tillräckligt ofta eller noga, att barnens åsikter inte inhämtas och att de inte har någon att vända sig till när de känner sig missnöjda eller missförstådda.

Stadsdelsnämndens ansvar för omhändertagna barn måste tas på största allvar. När samhället tar över föräldraansvaret måste det skötas på bästa sätt. Det är därför viktigt att stadsdelsförvaltningen utreder i vilken mån BO:s kritik även gäller Skärholmen, samt hur förvaltningen avser att utveckla vården och rätta till eventuella brister.

§25 B Övriga frågor

Information gavs av chefen för avdelningen samhällsservice Rune Ney om kommande städveckor och datum för medborgardialoger enligt följande:

· Städvecka i stadsdelen V.18. Samtliga förskolor har ett städområde. Skolorna i Bredäng har städområde i Sätraskogens naturreservat.

· Fredag den 6 maj är det invigning av Ängens öppna park med evenemang på Bredängstorget samt Ängen, då också avslutning av städveckan sker.

· Fredag den 20 maj samt lördag den 21 maj, uppföljning av medborgardialogen i Bredäng.

Då inga fler övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 19:40