Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-26

Sammanträde 2012-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-12-15, öppna delen.

4 Medborgarförslag angående kultur mm och Skärholmens teater, dnr 1.2.4/1347-2011

5 Ansökan till Äldreförvaltningen om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar, dnr 7/1382-2011 kommer senare

6 Verksamhetsberättelse 2011 kommer senare

7 Ansökan om stöd för Frivilligcentral Sydväst, Blå Vägen Ideell Förening, dnr 5/0001-2012

8 Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem, dnr 1.2.1/264-2011

9 Motion om uppkallande av en plats efter Margareta Krook - svar på remiss, dnr 1.5.1/1280-2011

10 Granskning av kostnader och avvikelser i samband med persontransporter - färdtjänst, dnr 8/1225-2011

11 Uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser, dnr 6/1171-2011

13 Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, dnr 1.1/1341-2011

14 Tillägg till Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning, dnr 1.1/1378-2011

15 Verksamhetsuppföljningar, avseende vård- och omsorgsboende, på uppdrag av äldrenämnden, dnr 1.2.1/008-2012 bilagor finns hos registratorn.

16 Verksamhetsuppföljningar avseende ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS på uppdrag av socialnämnden, dnr 1.2.1/009- 2011 bilagor finns hos registratorn

17 Verksamhetsuppföljningar avseende hemtjänst, på uppdrag av äldrenämnden, dnr 1.2.1/010-2012 bilagor finns hos registratorn

18 Remissvar gällande motion om satsning på personal inom äldreomsorgen, dnr 1.5.1/1177-2011

19 Förändring av verksamhetsinriktning på Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 1.2.1/1353-2011

20 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Snöupplag i kultur och naturreservat - svar på internremiss, dnr 1.5.3/294-2011
B. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enigt Socialtjänstlagen, SoL, dnr 7/1273-2011

21 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm, SDN 2/2012-01-26.

23 Balanslista uppdrag SDN 2/2012-01-26.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§16 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S)

§17 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-12-15, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2011-12-15 öppna delen.

Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmärker på att bilagan från Miljöpartiet till sammanträdets punkt om verksamhetsprogram 2012 inte finns med i protokollet från sammanträdet 2011-12-15. I bilagan jämförs miljöpartiets förslag med kommunstyrelsens förslag på nämndbudget för 2012.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-12-15 med anmärkning att bilaga 1 inte lagts till protokollet och att bilagan läggs till dagens protokoll.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

bilaga 1 (MP) tillägg till protokoll 2011-12-15§ 9 Verksamhetsplan Skärholmens stadsdelsnämnd 2012

Nämndbudget 2012 enligt kommunstyrelsens - och miljöpartiets förslag

Netto exkl. kapitalkostnader

Nämndbudget 2012 enligt kommunstyrelsen förslag

Miljöpartiets budget Skärholmen 2012

Skillnaden

Mnkr

SDN Skärholmen

Förskoleverksamhet

-215,0

-217,2

-2,2

Verksamhet för barn- och ungdom

-32,4

-34,1

-1,7

Kultur- och föreningsverksamhet

-2,7

-2,8

-0,1

Äldreomsorg

-252,7

-253,9

-1,2

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

-196,1

-201,4

-5,3

Individ- och familjeomsorg inkl. soc.psyk

-120,2

-128,7

-8,5

Stadsmiljöverksamhet

-6,1

-6,9

-0,8

Flyktingmottagande

-1,4

-1,4

0

Ekonomiskt bistånd

-104,9

-106,7

-1,8

Arbetsmarknadsåtgärder

-7,5

-28,0

-20,5

Summa

-939,0

-981,1

-42,1


§19 Medborgarförslag angående kultur mm och Skärholmens teater

Förelåg medborgarförslag angående kultur mm och Skärholmens teater, dnr 1.2.4/1347-2011

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

tillställa förvaltningen medborgarförslaget för beredning

§20 Ansökan till Äldreförvaltningen om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 7/1382-2011 med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan

2. omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna ansökan samt

att

omedelbar justering

§21 Verksamhetsberättelse 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2011, dnr 1.2.1/0007-2012 med förslag till beslut att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2011 och överlämnar dem till kommunstyrelsen,

2. Resultatenheternas budgetar 2012 ökas med respektive överskott från 2011, totalt 5,6 mkr

3. Omedelbar justering av protokollet.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för alliansen (M) och (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut och tycker att även om inte alla nämndmålen är uppfyllda så är verksamhetsberättelsen väldigt bra skriven. Ledamöter från övriga partier i stadsdelsnämnden håller med om att verksamhetsberättelsen är bra skriven. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) har för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) har för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2 Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 3

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner ett förslag till beslut om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2011 och överlämnar dem till kommunstyrelsen,

2. Resultatenheternas budgetar 2012 ökas med respektive överskott från 2011, totalt 5,6 mkr

3. Omedelbar justering av protokollet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rebwar Hassan (MP) för (MP) enligt bilaga 1

Ledamoten Rudy Espinoza (V) för (V) enligt bilaga 2

Vice ordföranden Robert Lagergren (S) för (S) enligt bilaga 3


Bilaga 1 Miljöpartiet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 26 januari 2012

Rebwar Hassan m-fl. (MP)

Ärende

Verksamhetsberättelse 2011

Dnr 1.2.1/0007- 2012

Särskilt uttalande

I samband med Verksamhetsberättelse och bokslut för Skärholmens stadsdelsnämnd är vi i miljöpartiet tacksamma för stadsdelsförvaltningens medarbetare i alla verksamheter.

Bokslutet trots visar ett litet överskott om 0,3 mkr efter resultatfonden men detta är främst pga. överskott i förskolan. Vi har påpekat tidigare att miljöpartiet hade mer resurser för det hela stadsdelen. Borgerlig jobbpolitik är ineffektiv och har lett till att de sökande till ekonomiskt bistånd har ökat och drygt 30 % av dess kommer från försäkringskassan och därmed fler långtidsberoende dvs. andelen långtidsberoende är 70 % .

Vi ville att stadsdelen ska ha En-dörr-in-verksamhet. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Vi är oroliga över att verksamheterna äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, fritidsverksamhet och stadsmiljö visar negativt resultat. Äldreomsorgen står för en del av underskottet i budgeten för 2011. Detta underskott balanseras av överskott i budgeten främst inom förskoleverksamheten.

Bakom de successiva neddragningarna av verksamheter i stadsdelarna som den styrande majoriteten hela tiden genomför, försämras servicen till medborgarna. Små saker som hela tiden försvinner, verksamheter som samordnas/stramas åt blir till slut en kvalitetsförsämring.

Centraliseringsallians politik av en del verksamheten är en olycklig process som är motsats till stadsdelsreformen som startades i 1990-talet med önskan att främja demokratin och öka medborgarnas inflytande, skapa en helhetssyn och ett bättre samarbete, decentralisera beslutsprocessen och främja lokala lösningar och uppnå större effektivitet och en bättre service för medborgarna.

Möjlighet till personliga möten med politiker och tjänstemän med medborgare ökar.

Lokala föreningars och enskilda människors engagemang och idéer kan lätt fångas upp och bli till konkreta beslut. Tillgången till lokaler med nolltaxa är viktigt för ett aktivt föreningsliv.

Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige skulle för 2011 ha betytt ca 22,4 miljoner mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än borgerliga budgeten för stadsdelen. Miljöpartiets förslag till budget hade för Skärholmens del bl a inneburit några miljoner mer till äldreomsorgen, till förskolorna och till personer med funktionsnedsättning samt en högre grundläggande service till medborgarna.

T.ex. Av det skulle vi lägga 2,4 miljoner mer på förskoleverksamhet, 0,4 milj. mer på stöd o service till personer med funktionsnedsättning, 4,4 milj. mer till verksamhet för äldreomsorg, 3,7 milj. mer till ekonomiskt bistånd, 7,8 milj. mer till individ – och familjeomsorg, 2,2 milj. mer till verksamhet för barn- och ungdom, 1,0 milj. mer till stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21. 0,4 milj mer för kultur och föreningsverksamhet . 0,1 milj mer för flyktingmottagande . Vi har räknat in lönehöjningar och prisökningar. Vår budget skulle återinföra SL-kortet att ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Vi miljöpartiet i jämförelse med majoriteten har vi lagt Jobbtorgens pengar i stadsdelsnämnderna. Som en följd av det har vi 317,4 Mkr mer än majoriteten för arbetsmarknadsåtgärder (dessa 317,4 är alltså utöver de 367,7 Mkr).

Under moderatstyrda Alliansen har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Mp ville att stadsdelen skulle bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förförra mandatperioden borde återinföras.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.


bilaga 2 Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Ärende

Verksamhetsberättelse 2011 Skärholmens stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Vi gratulerar förvaltningen för ett bra arbete trots att de resurser som kommunfullmäktige har beviljat knappast räcker till för att täcka våra sociala och ekonomiska behov. Förvaltningen har redovisat hur fokus på trygghetsfrågor, sjukfrånvaro och verksamhetsutveckling har fortsatt under året . Vi ställer oss mest tveksamma till verksamhetsutvecklingen. Verksamheten i sin helhet är ojämnt utvecklad trots ansträngningar från förvaltningen. Underskottstrenden är densamma och kopplat till ett orättvist sätt att fördela resurser i Stockholms stad. Socialtjänsten är präglad av en alltför restriktiv socialpolitik framför allt för de som är mest utsatta i samhället - de arbetslösa och bidragstagarna.

Därutöver vill vi framhålla, budgetramen är 1,7 mkr lägre än föregående år för försörjningsstöd. Detta var baserat på en osäker och orealistisk prognos, som inte ta hänsyn till stadsdelsnämndens särskilda förutsättningar. Förvaltningen vill vända trenden och anser att minska bidragsberoende är en avgörande fråga. De förändringarna i sjukförsäkringen och den allmänna otrygghet, där villkoren har försämrats enormt på arbetsmarknaden har bildat en sort ekonomisk segregering där olika sociala grupper har drabbats hårt och särskilt invånarna med invandrarbakgrund. Det går inte heller att förbise att Skärholmen IGEN är den stadsdel med högst arbetslöshet.

Det borde vara en stor tjänst från förvaltningssida att fördjupas i detta faktorer där den centrala statliga reformen slås den kommunala budgeten och skapar en ekonomisk obalans. Det är intressant att vardera hur reformen har negativa inverkar i arbetsbelastning för personalen där deras ansträngningar riktar sig att hantera ett svårt social läge med begränsande resurser men också för de familjer och ensamstående föräldrar som är marginaliserade. Att fokusera för individer och samarbeta med andra aktörer utan att ta hänsyn till de strukturella och lagstiftning förändringar blir det otillräckligt.

Det saknas en brukarundersökning i det ekonomiska biståndets verksamhet liknande de som genomförts inom andra verksamhetsområden där bl a frågor om service/stöd, delaktighet, bemötande och handläggning tagits upp. Man kan inte utesluta den upplevelsen som de som får ekonomiskt bistånd har och den uppfattning de har av den kommunala verksamheten som kan bidra till att även de ska få en förbättrad service om så behövs.

Det framgår av verksamhetsberättelse att arbetslösheten i Skärholmen är hög jämfört med genomsnittet i Stockholm. Vi ser att Skärholmens stadsdelnämnd har ett överskott av resurser riktat till arbetsmarknadsåtgärder. Det är märkligt att förvaltningen inte förbrukat de resurser som är avsedda till detta mycket angelägna område.

Stadsdelsnämnden arbetar för att medborgarnas inflytande och delaktighet ökar vilket är positivt.

Boendedialogen i Bredäng hade en dölja avsikt rättfärdiga utförsäljningen av allmännyttiga lägenheter från Svenska Bostäder till Primula. Inte en enda av de boende i dessa fastigheter ville säljas från allmännyttan, men vår ytterstadsborgaråd Joakim Larsson (M) kör över dem och kallar det boendedialog, ett riktig hån mot hyresgästers vilja. Den sittande majoriteten har en lång historia av tveksamma affärer. Vänsterpartiet har skickat en överklagan till länsrätten angående försäljningen av allmännyttans fastigheter i Bredäng och Kärrtorp till Primula . Det finns anledning att pröva om försäljningen utgör såväl åsidosättande av den kommunala likställighetsprincipen som otillåtet gynnande av enskild näringsidkare.

Affären med Primula gjordes upp utan sedvanligt anbudsförfarande. Då affären gjorts med en enda aktör vet vi inte om detta är under prissättning och ett individuellt riktat stöd till ett privat företag. Ärendet ligger nu i Länsrätten i väntan.

Bilaga 3 särskilt uttalande Socialdemokraterna

1 av (2)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-01-26

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr.1.2.1/0007-2012

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Särskilt uttalande

Gällande bokslutet för Skärholmens stadsdelsnämnd kan vi även i år konstatera att vår stadsdel klarat sig förhållandevis bra med hänsyn till förutsättningarna. För detta är vi både tacksamma och glada, och vi vill därför återigen ära de som äras bör; nämligen stadsdelsförvaltningens tjänstemän och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter.

Men återigen visar detta bokslut på en del orosmoln som vi tidigare varnat för. Vi vet att försörjningsstödet ökar men vi vet inte hur stort mörkertalet är. Med tanke på de regler som gäller för försörjningsstöd, så kan man misstänka att mörkertalet är stort av dem som hankar sig fram. Framför allt ungdomar som bor hemma hos föräldrarna och går arbetslösa kan uppleva det som svårt att söka hjälp.

Alliansens så kallade jobbpolitik har återigen inte gett avsedd effekt, utan antalet arbetslösa i Skärholmen ökar och av stadens samtliga stadsdelar är Skärholmen en av de stadsdelar som har högst andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Det är en följd av de negativa konsekvenser som den moderatstyrda alliansens utslagningspolitik innebär för sjuka och arbetslösa. 30 % av de som är beroende av ekonomiskt bistånd kommer från försäkringskassan och förväntas få ett långt bidragsberoende.

Genom utslagningen av sjuka och arbetslösa ökar barnfattigdomen.

De otydliga och inhumana reglerna hos myndigheter, som indragning av ersättning/sjukpenning från försäkringskassan, är orsaken. I en sådan situation behövs mer satsningar på kompetens och utbildning.

Arbetslösa blir fortsatt placerade i Fas 3 jobb som innebär utestängning från utbildning för att ta sig in på arbetsmarknaden och i Skärholmen finns det alltför många som inte har den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Satsning på utbildning måste vara en viktig del i att människor kan få en framtida egen försörjning.

Där måste Sveriges moderatstyrda regering börja ta sitt ansvar och inse att människor inte är arbetslösa av slöhet utan det handlar om investeringar i utbildning och arbetstillfällen. Ska vi i Skärholmen bli en stadsdel vars innevånare kan ta del av Sveriges utveckling och välfärd så måste det till satsningar på kunskapsbaserad ekonomi. Även Skärholmen måste kunna konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor, inte med låga löner. Vi måste investera i det som gör våra liv bättre och ger alla människor en chans att lyckas. Det handlar bland annat om utbildning, goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar, jämlikhet, ökad integration och minskade klyftor, jämställdhet och ett levande kulturliv.

Glädjande är att andelen utbildade förskolelärare ökar i stadsdelen, då det är viktigt med en bra pedagogisk verksamhet för våra barn för deras fortsatta utveckling.

Andelen nöjda föräldrar har dock men knappt markant minskat lite, vad gäller nöjdhet avseende trygghet, säker miljö, utveckling och lärande. Stadsdelens mål med antal barn per anställd är helt uppfyllt vilket också är glädjande.

När det gäller äldre och personer med särskilt stöd fortsätter Stadsdelsförvaltningen sitt arbete med att öka brukarnöjdheten och vi ser med tillförsikt på att samtliga utförare under 2012 kommer in med sina genomförandeplaner.

Allt fler blir äldre och lever längre - ganska friska. Men antalet äldre, som behöver mer eller mindre daglig tillsyn, växer också. Det ställer stora krav på hemtjänst, service och boende. Det behövs olika lösningar för olika behov.

Det hade varit till fördel om vi hade haft vetskap om hur det går för barnen i våra skolor och att de får de verktyg de behöver för att kunna komma in på arbetsmarknaden.

Andel ungdomar som, under året, kommer på samtal när de begår ett förstagångsbrott har ökat och det är bra och det är glädjande att så många ungdomar har deltagit i sommarjobb.

Vi har goda förhoppningar om att det fortsättningsvis planeras för att personalen får möjlighet att nyttja friskvårdstimmen på arbetstid och att förvaltningen strävar efter att hinder mot detta löses så att personalen får den möjligheten samt att förvaltningen tillser att arbetet inte utgör ett hinder.

Det framgår av verksamhetsberättelsen att förvaltningen aktivt har medverkat i arbetet kring Söderortsvisionen och i arbetsgrupper med regionkärnan Kungens Kurva – Skärholmen.

Det tycker vi är bra.

Vi ställer oss dock frågande till på vilket sätt stadsdelsnämnden ges möjlighet att aktivt delge sina synpunkter under arbetets gång, vi har en förhoppning om regelbundet återkommande rapporter till nämnden.

Nämndens ledamöter och partigrupper måste ges möjlighet att känna sig delaktiga, vi bor och lever i området, både nu och sannolikt i framtiden.

§22 Ansökan om stöd för Frivilligcentral Sydväst, Blå Vägen Ideell Förening

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/0001-2012 med förslag till beslut att:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag att föreslå bifall till 200000 kr till Frivilligcentral Sydvästs ansökan till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen för deras satsning – glömda barnen.

2. Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade även om omedelbar justering och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag att föreslå bifall till 200000 kr till Frivilligcentral Sydvästs ansökan till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen för deras satsning – glömda barnen.

2. Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

3. Omedelbar justering.

§23 Redovisning av modell för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/264-2011 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Andreas Lundin (M) önskar se en uppföljning av förvaltningen i tertialrapport 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna redovisningen

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Robert Lagergren (S) för socialdemokraterna enligt bilaga 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga 1.Socialdemokraterna

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-01-26

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

DNR 1.2.1/264-2011

Redovisning av modell för uppföljning av skolsituation för barn placerade i familjehem

.

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra följande;

Som framgår av redovisningen så lyckas familjehemsplacerade barn sämre i skolan än motsvarande grupp barn som inte har placerats. En utgörande faktor kan vara att vuxna i barnets omgivning tycks tendera att förvänta sig för lite av dem, vilket deras skolresultat avspeglar, snarare än den faktiska prestationsförmågan.

Vi Socialdemokrater ser positivt på att man skapar sig rutiner samt stödverktyg för att hjälpa barnen, fosterhemmen, skolan och inte minst familjevården själva till att lyckas. För att detta ska nå framgång så krävs det inte bara rutiner - det krävs också att man avsätter reella resurser till skolan och till familjevården så att de kan upprätthålla verksamheten och göra kontinuerliga uppföljningar.

Om vi verkligen vill stävja arbetslösheten bland våra ungdomar så måste vi göra reella och hållbara satsningar. Vi måste rusta våra barn och ungdomar så att de står starka och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som mer och mer tenderar till att globaliseras.

Vi Socialdemokrater prioriterar inte bort våra ungdomar genom sänkt restaurangmoms som den moderatledda regeringen gör. Vi skulle hellre vilja se att man istället satsade mer pengar inom skolan och socialtjänsten.

Vi Socialdemokrater tar ansvar och kommer alltid att ta ansvar för våra ungdomar och deras framtid och vi hoppas därför att Alliansen också börjar göra det innan flera ungdomar hamnar i arbetslöshet!

§24 Motion om uppkallande av en plats efter Margareta Krook – svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1280-2011 med förslag till beslut

att

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) och ledamoten Liliane Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler också för socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann ett förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

avge förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till kommunstyrelsen

Särskilt uttalande

Ledamoten Liliane Svensson (S) för Socialdemokraterna enligt bilaga 1

Bilaga 1 Ledamoten Liliane Svensson (S) för Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-01-26

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 9

Dnr. 1.5.1/280-2011

Remissvar gällande motion om uppkallande av en plats efter Margareta Krook.

Särskilt uttalande

Margareta Krook var en av Sveriges mest älskade skådespelerskor. Hon var inte bara känd för sina fina insatser inom film och teater. Hon har också hittills varit den enda kvinnliga aktrisen som, inför det nya året, från Skansen framfört ”Nyårsklockan” av Tennyson.

Vi tycker det är ett utmärkt initiativ, med förslaget om att uppkalla en plats utanför Dramaten efter Margareta Krook.

§25 Persontransporter och skolskjutsar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/1225-2011 med förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutiner

Yrkande Ledamoten Andreas Lundin (M) vill se en uppföljning av rutinerna i förvaltningens tertialrapport 1 för år 2012. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna förvaltningens förslag till rutiner

§26 Uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser, dnr 6/1171-2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/264-2011 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner den lokala handlingsplanen för vräkningsförebyggande insatser.

Yrkande Ledamoten Andreas Lundin (M) yrkar för alliansen (M) och (FP) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) yrkar för miljöpartiet att handlingsplanen återremitteras och att förvaltningen omarbetar handlingsplanen enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) yrkar för Miljöpartiets förslag att återremittera tjänsteutlåtandet och har om förslaget om återremittering blir nerröstat för socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) yrkar för Miljöpartiets förslag om återremittering och har om yrkandet blir nerröstat för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) med stöd av övriga partier i nämnden önskar också att förvaltningen uppdras att ta fram siffror för hur mycket vräkningarna har ökat/ minskat i år jämfört med föregående år 2011.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann två förslag till beslut och ett tilläggsförslag. Miljöpartiets föreslår med stöd av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att handlingsplanen återremitteras och att förvaltningen omarbetar handlingsplanen enligt bilaga 1 respektive alliansens (M) och (FP) yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson hörde bifall till alliansens (M) och (FP) förslag till beslut att godkänna den lokala handlingsplanen för vräkningsförebyggande insatser. Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann även ett tilläggsförslag från ledamoten Rebwar Hassan (MP) om att förvaltningen uppdras att ta fram siffror för hur mycket vräkningarna har ökat/minskat i år jämfört med föregående år 2011 och hörde att tilläggsförslaget bifölls enhälligt.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna den lokala handlingsplanen för vräkningsförebyggande insatser samt

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram siffror för hur mycket vräkningarna har ökat/ minskat i år jämfört med föregående år 2011.

Bilaga

Ledamoten Rebwar Hassan (L) Miljöpartiets yrkande enligt bilaga 1 med stöd av (S) och (V)

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Robert Lagergren (S) Socialdemokraterna enligt bilaga 2

Ledamoten Rudy Espinoza (V) Vänsterpartiet enligt bilaga 3

Bilaga 1: Miljöpartiet med stöd av (S) och (V)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 20 januari 2012

Rebwar Hassan (MP)

Linnea Ornstein (MP)

Ärende Uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser.

dnr 1.5.1/690-201

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. återremittera handlingsplanen

2. uppdra åt förvaltningen att omarbeta handlingsplanen enligt följande

Miljöpartiet är mycket positivt till att förvaltningen tagit fram en handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser. Vi skulle önska att planen kompletteras på några punkter:

Se framåt

Det saknas tydliga mål i planen för vad man vill uppnå. Hur många hushåll vräks från sina hem i Skärholmen och hur kan man minska antalet? Planen i det liggande förslaget har karaktären av man dokumenterar det sätt man redan arbetar på, när den snarare borde innehålla visioner för hur man förebygger antalet vräkningar, t ex genom utvecklade samarbeten mellan olika berörda parter, mer förebyggande skuldrådgivning etc. Det står t ex att stadsdelsförvaltningen ”i vissa fall” har information om ärendet när meddelande om avhysning kommer från Kronofogden. Mycket skulle gå att vinna om förvaltningen, Kronofogden och hyresvärdarnas samarbete ökade, så att stadsdelsnämnden tidigare kan komma in, inte när en avhysning redan är nära förestående.

Barnperspektiv

Miljöpartiet anser att barnfamiljer inte ska behöva vräkas. Allmännyttan ska ta ansvar för att inte människor utesluts från boende genom förebyggande arbete för att minska antalet vräkningar och avhysningar. Barn är en särskilt utsatt grupp vars intressen alltid måste komma i första rummet. Bostadsbolagen ska införa en policy att barnfamiljer inte får vräkas.

Barnets bästa måste vägas in mycket tydligare i alla beslut. Genom undertecknandet av FN:s barnkonvention har vi åtagit oss att se till att barnets bästa alltid kommer i första rummet. Barnets rättigheter ska genomföras ”till det yttersta av … tillgängliga resurser” enligt konventionen. Processen från vräkningshot till vräkning är ofta mycket kort. Det behövs att man kommer in tidigare, med budgetrådgivning och juridisk hjälp, för att undvika att det går så långt som till vräkning. När en vräkning blir aktuell är skuldernas storlek dessutom oftast mindre än vad det kostar att verkställa vräkningen. När det gäller bostadssociala insatser finns goda exempel i Borås och Norrköping, som bör studeras närmare. De kommunala bostadsbolagen ska fatta beslut om att inga barnfamiljer ska vräkas, och vara tydliga med att barnperspektivet ska vara vägledande i alla beslut.

Bredare ansats

Den lokala planen för det vräkningsförebyggande arbetet behöver också kompletteras med ett program för att motverka och kraftigt minska hemlöshet i Stockholm. En egen, fast bostad ska vara en mänsklig rättighet. Miljöpartiet vill att de allmännyttiga bostadsbolagen ska överlämna 300 lägenheter mer än alliansen per år till Stiftelsen Hotellhem, som får i uppdrag att förmedla dessa som fasta kontrakt till personer och familjer som i dag lever i hemlöshet. Avtal ska slutas med privata bostadsbolag om fler lägenheter. Detta vore ett sätt att införa Bostad först på riktigt, en metod som forskningen visat fungerar bättre än de trappstegsmodeller som i dag används. Miljöpartiet vill att alla hemlösa ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Vid upphandlingar av personliga ombud ska brukarinflytande ges hög prioritet. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda daglig verksamhet för hemlösa. Där kan kontakter knytas och biståndsbedömning göras. Stadsdelarna kan samverka om denna verksamhet. Karaktären på insatserna ska vara långsiktig och det uppsökande arbetet ska utvecklas. Eftersom fler unga har blivit hemlösa de senaste åren, bör det uppsökande, förebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar som riskerar hemlöshet stärkas. Vid uppsägning av hyresavtal ska handläggning införas omgående.

Hemlösheten ökar och breder ut sig i allt yngre åldrar. Det är ett tydligt tecken på samhällets brister i det skyddsnät som är det absolut viktigaste politiken har att värna om. Att fortsätta att småjustera i redan gjorda hjulspår är förödande rent mänskligt. Det behövs nytänkande och strukturförändring för att vi överhuvudtaget ska kunna göra något åt hemlöshetsproblemet. Grundläggande är att lyssna på dem som direkt berörs av samhällets totala brist. Det handlar naturligtvis om den hemlöse själv men också de som finns i hennes eller hans närhet. Kostnaderna för att göra fel saker är oerhörda.

bilaga 2 särskilt uttalande Socialdemokraterna med stöd av (V) och (MP)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-01-26

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende Dnr. 6/1171-2011

Uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser

Särskilt uttalande

Vi tycker att det är bra att man upprättar en handlingsplan för att förebygga vräkningar bland barnfamiljer. Vi vet alla vilken central roll bostaden har i våra liv och inte minst i en fas i livet då barn finns med i vardagsbilden. Hemmet och den egna bostaden ska vara en bas att utgå från oavsett om man har ett arbete att gå till eller inte, om man själv studerar eller har barn som går i skolan. Det ska vara en trygg plats att komma hem till från dagens göromål, oavsett ålder och socioekonomisk tillhörighet.

Därför ser vi vikten av att man i ett tidigt skede skapar sig en rutin som fångar upp familjer som riskerar att bli vräkta på grund av exempelvis obetalda hyror. Där bör samarbetet mellan bostadsbolagen (privat, kommunal och andra ägandeformer) och socialtjänsten ha ett närmare samarbete. Denna rutin framgår inte i handlingsplanen och vi tycker att det är en viktig aspekt i arbetet att förebygga vräkningar.

Barnperspektivet ska alltid vara med i olika bedömningar samt beslut som tas. Så långt det är möjligt ska barn inte separeras från sina föräldrar. Att barn bor i en fast bostad med sina föräldrar har enligt erfarenhet spelat stor roll för barnets positiva utveckling i samhället.


Bilaga 3 särskilt uttalande Vänsterpartiet med stöd av (MP) och (S)

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-01-25

Ärende

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Yttrande ang. Uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser

Särskilt uttalande

Det är viktigt med vräkningsförebyggande arbete, då det oftast ligger ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa i bakgrunden. Det gör att bostaden är än mer viktig för de personerna, att ha ett hem är utgångspunkten för att må bättre, få jobb, växa upp osv. Egentligen borde det vara omöjligt att hamna i den situationen, då om det är pga. av ekonomin så borde det finnas en fallskärm för detta, och om det är att man inte klarar av att sköta en vardaglig struktur så behöver man ju hjälp.

Vi ser positivt på att det upprätthålls en tätare och med bättre kommunikationskanaler mellan hyresvärdar och socialtjänsten, då det flesta av vräkningarna sker p.g.a. hyresskulder. Däremot skulle det kunna vara så att man skapar en folder för hyresvärdarna eller handlingsplan, så att de vet vilka steg att följa för att undvika vräkning.

Att barn riskerar vräkning är än mer känsligt, ett barn behöver trygghet för att kunna växa upp till sitt fulla jag. Att kringvackla i andrahandsboende/jourhem/hos vänner skapar inte trygghet och kan skada för livet. Dessutom sätter det ännu mer press på föräldrarna som antagligen redan har en pressad situation med att kanske hitta jobb. Det skulle kunna leda till mer problem som antagligen kostar samhället än mer än att lösa bostadsfrågan. Vi saknar barnrättsperspektivet fullt ut, t.ex. ger uttrycket tanken att man ska få tillstånd ett gemensamt samarbete i ärendet en väldigt diffus riktlinje. Sen anser vi att det inte räcker med att identifiera vart barnen är folkbokförda, utan t.ex. i fallen då barn har en anknytning till adressen(tex föräldrar är separerade).

Under 2011 vräktes ungefär 2600 barn i Sverige, det ger en helt ny bild av en välfärdsstat. Vi anser att vräkning av barn ska vara förbjudet, och anser att vi i Skärholmen ska förebygga detta!


§27 Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1341-2011 med förslag till beslut

att

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR godkänns och läggs till handlingarna

§27 Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1341-2011 med förslag till beslut

att

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR godkänns och läggs till handlingarna

§28 Tillägg till Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/1378-2011 med förslag till beslut att:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna delegation till socialsekreterare att hos CSN ändra betalningsmottagare för studiebidrag enligt studiestödsförordningen 2 kap 33 §

2. Tillägget införs i Skärholmens delegationsordning

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna delegation till socialsekreterare att hos CSN ändra betalningsmottagare för studiebidrag enligt studiestödsförordningen 2 kap 33 §

2. Tillägget införs i Skärholmens delegationsordning

§29 Verksamhetsuppföljningar, avseende vård- och omsorgsboende, på uppdrag av äldrenämnden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/008-2012 med förslag till beslut att:

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna uppföljningen och lägger den till handlingarna

§30 Verksamhetsuppföljningar avseende ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS på uppdrag av socialnämnden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/009-2012 med förslag till beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna uppföljningen och lägger den till handlingarna


§31 Verksamhetsuppföljningar avseende hemtjänst, på uppdrag av äldrenämnden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/010-2012 med förslag till beslut att

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna uppföljningen och lägger den till handlingarna

§32 Remissvar gällande motion om satsning på personal inom äldreomsorgen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1177-2011 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret

2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och yrkade om omedelbar justering. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna remissvaret

Omedelbar justering

§33 Förändring av verksamhetsinriktning på Sätra vård- och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/1353-2011 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner att en avdelning med nio platser på Sätra vård- och omsorgsboende omvandlas till en enhet för personer med frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt ifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna att en avdelning med nio platser på Sätra vård- och omsorgsboende omvandlas till en enhet för personer med frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom

§34 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Snöupplag i kultur och naturreservat – svar på internremiss, dnr 1.5.3/294-2011

B. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen, SoL, dnr 7/1273-2011

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att den inkomna skrivelsen B läggs till handlingarna. Beträffande skrivelsen A yrkar ersättaren Bosse Ekvall (S) och vice ordföranden Robert Lagergren (S) avslag på förvaltningens svar på internremissen och bifall till att använda platserna år 2012 men inte mer förrän analyser gjorts enligt nedan bilaga 1. Yrkandet får stöd av ledamöterna Ann-Marie Grave (MP) och Rudy Espinoza (V). Ledamöterna Andreas Lundin (M) och Elisabeth Johnsson (M) godkänner för Moderaterna Socialdemokraternas skrivelse från punkt 2 men inte punkt 1 och att förslaget ska sändas Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ordföranden Jan Jönsson (FP) stöder Moderaternas yrkande.

Mötet ajourneras klockan 20.02-20.04.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att stadsdelsnämnden är enig om att godkänna Socialdemokraternas skrivelse från punkt 2 och att skrivelsen tillsänds Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att beträffande skrivelse A hemställa hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden att Skärholmens Stadsdelsnämnd bifaller ansökan för år 2012, men inte mer förrän analyser gjorts enligt nedan:

Frågan / problemet med lämpliga ytor för uppläggning av snömassor, i avvaktan på att våren ser till att den försvinner, är återigen aktuell.

Vi kan gå med på att de tidigare använda platserna vid Sätrastrandsbadet och Mälarhöjdsbadet kan användas också detta år (2012), egentligen med viss tvekan mot bakgrund av att båda platserna finns inom Sätraskogens naturreservat.

Båda föreslagna platserna ligger oroande nära Mälaren, som ju faktiskt är dricksvattentäckt för hela Stockholmsregionen.

Enligt handlingarna i ärendet är det uppenbart är att någon analys ännu inte är gjord. Socialdemokraterna begärde detta i ett särskilt uttalande när frågan senast var aktuell, det var 2011-01-20.

Vi anser att nämnden inte ska acceptera att tillåta dispens för kommande år förrän Miljöförvaltningen gjort en grundlig analys av vilka eventuella miljöpåverkande ämnen som förs ned i grundvattnet, och med all sannolikhet vidare ut i Mälaren.

att lägga den inkomna skrivelsen B handlingarna

Bilaga 1 Vice ordförande Robert Lagergren (S) för (S) med stöd av (MP) och (V). Från p.2 även av (M) och (FP)

Bilaga 1 Vice ordförande Robert Lagergren (S) för (S) med stöd av (MP) och (V). Från p.2 även av (M) och (FP)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-01-26

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende Dnr.1.5.3/294-2011

Snöupplag i Kultur och Naturreservat – svar på internremiss.

Förslag till beslut

1. Avslag på förvaltningens svar på internremissen

2. Bifall till år 2012 men inte mer förrän analyser gjorts enligt nedan.

Frågan / problemet med lämpliga ytor för uppläggning av snömassor, i avvaktan på att våren ser till att den försvinner, är återigen aktuell.

Vi kan gå med på att de tidigare använda platserna vid Sätrastrandsbadet och Mälarhöjdsbadet kan användas också detta år (2012), egentligen med viss tvekan mot bakgrund av att båda platserna finns inom Sätraskogens naturreservat.

Båda föreslagna platserna ligger oroande nära Mälaren, som ju faktiskt är dricksvattentäckt

för hela Stockholmsregionen.

Enligt handlingarna i ärendet är det uppenbart är att någon analys ännu inte är gjord. Socialdemokraterna begärde detta i ett särskilt uttalande när frågan senast var aktuell, det var 2011-01-20.

Vi anser att nämnden inte ska acceptera att tillåta dispens för kommande år förrän Miljöförvaltningen gjort en grundlig analys av vilka eventuella miljöpåverkande ämnen som förs ned i grundvattnet, och med all sannolikhet vidare ut i Mälaren.

§35 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------


§36 Balanslista uppdrag SDN 02/2012-01-26

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till beslut att balanslistan godkänns och läggs till handlingarna. Ledamoten Andreas Lundin (M) påpekar att det saknas ett datum i balanslistan vilket förvaltningen får lägga till.

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av balanslistan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§37 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl. 20.15

---------------------------------------------------------