Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-02-23, öppna delen.

6 Förslag till Framkomlighetsstrategi - svar på remiss. Dnr 1.5.3/0002-2012

7 Svar på fråga om hur mycket vräkningarna har ökat/minskat i år i jämförelse med föregående år 2011. Dnr 6/1171-2011

8 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2012 - anmälan. Dnr 7/125-2012

9 Yttrande angående remiss om översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten. Dnr 1.5.1/050-2012

10 Förutsättningar för att upphandla nybyggda LSS-boenden, på uppdrag av stadsdelsnämnden. Dnr 8/916-2011

12 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens förstärkta tillsyn av socialpsykiatrin i Skärholmens stadsdelsförvaltning - rapport till Socialstyrelsen. Dnr 8/1367-2011

13 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens förstärkta tillsyn av socialpsykiatrin i Skärholmens stadsdelsförvaltning - rapport till Socialstyrelsen. Dnr 1.6/755-2010

14 Verksamhetsberättelse personliga ombud 2011. Dnr 8/166-2012

15 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011 Dnr 1.2.2/168-2012

17 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstelagen (2001:453) - SOL. Dnr 2.2/131-2012

19 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Beslut från Socialstyrelsen Dnr 8/132-2012
B. Beslut från Socialstyrelsen Dnr 8/133-2012
C. Protokoll Gruppledarmöte 2012-02-23
D. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2011-12-08
E. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-02-16
F. Vakant

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm, Utsänds ej. Finns i Pärmform hos registrator Eva Haag.

21 Balanslista uppdrag SDN 4/2012-03-22. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (99 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden godkänner den utsända dagordningen med tilläg av en övrig fråga anmäld av tjänstgörande ersättare Anne-Marie Grave (MP).

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-02-23, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-02-23, öppna delen med förslag till beslut

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-02-23, öppna delen. Justerat 2012-03-08.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-02-23 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-02-23, öppna delen. Justerat 2012-03-08.

§14 Förslag till Framkomlighetsstrategi - svar på remiss

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/0002-2012, med förslag på beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Därefter lämna ärendet till Trafikkontoret.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Tjänstgörande ledamoten Bosse Ekvall (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2, och får stöd för sitt förslag av Vänsterpartiet genom ledamoten Rudy Espinoza (V). Elisabeth Johnson (M) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), ett särskilt uttalande enligt bilaga 3.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde ett förslag till beslut bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna förvaltningens svar på remissen.

2. Därefter lämna ärendet till Trafikkontoret.

3. Ärendet omedelbar justeras.

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 2 Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 3 Särskilt uttalande, Alliansen

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 mars 2012

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

Svar på remiss om Framkomlighetsstrategi

DNR .1.5.3/0002-2012

Särskilt uttalande

Vi instämmer med förvaltningen att ”Framkomlighetsstrategin” är ett mycket bra förslag med konkreta mål och strategier. Vi tycker också, som förvaltningen påpekar, att stort fokus bör ligga på att främja gångtrafiken och kollektivtrafik i ytterstaden.

Vi vill i övrigt betona att Skärholmens och kringliggande områdens utveckling ska ske långsiktigt, planeras hållbart och ha ett helhetsgrepp i frågor som rör bl.a. bostäder, arbetsplatser, skolor, transport och kommunikationer, miljö samt rekreation. Befolkningsökningen ställer stora krav på ett mycket långsiktigt och klimatsmart arbete, med kollektivtrafik och hela infrastrukturfrågor. Kommunikationerna mellan stadsdelarna runt Skärholmen, Kungens kurva, Flemingsberg ochÄlvsjö behöver förbättras. Att planera klimatsmart från start innebär att arbeta långsiktigt hållbart, dvs. de mänskliga och de naturliga resursernas beständighet ska prioriteras framför allt annat.

Många bor och rör sig i Skärholmen och många kommer från andra stadsdelar till vår stadsdel för arbetsresor, för att handla i Skärholmen och Kungens kurva, besöka vänner, uträtta myndighets- och serviceärenden etc. Att det finns attraktiva och välfungerande gång- och cykelstråk mellan Skärholmen, Flemingsberg, Fruängen och Kungens kurva är en mycket viktig fråga, bl.a. att prioritera Spårväg syd kan vara bra för att förbättra framkomligheten och öka andelen kollektivtrafik i södra ytterstaden. Det är viktigt att kollektivtrafiken byggs ut så att det är lätt att ta sig mellan stadsdelarna.

Vi ser det som problematiskt att Förbifart Stockholm tar så mycket resurser att andra satsningar blir lidande, däribland Spårväg syd och framkomligheten i stort. Vi tycker att det borde vara rimligt att satsa på att förbättra kommunikationerna och tillgängligheten längs spårvägens planerade sträckning så att staden kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Vi vill samtidigt påpeka några punkter till yttranden över Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030:

· Det är positivt att det nu föreslås en prioritetsordning som innebär att främja utvecklingen av de trafikslag som är yt- och transporteffektiva. Det är helt nödvändigt att prioritera framkomlighet för gång, cykel, kollektivtrafik och näringslivets transporter.

· Spårväg syd ska högprioriteras och arbetet påbörjas snarast.

· Då måste det finnas politiskt mod att fatta beslut som verkligen leder till minskad biltrafik och ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik.

· Framkomlighetsstrategin omfattar det primära vägnätet som Stockholms stad har ansvar för, men strategin är en del av en större helhet. Men om Förbifart Stockholm byggs leder den i motsatt riktning d.v.s. till mer biltrafik, ökade köer och utspridd bebyggelse s.k. urban sprawl.

· Att införa trängselskatt på Essingeleden är den mest effektiva och mest lönsamma åtgärden för att minska trafiken och trängseln både på Essingeleden och på anslutande nät av gator och vägar.

· Den bildominerade stadskärnan ska förnyas och förändras. Fler gator i staden ska göras om till gångstråk. Fler gångfartsområden d.v.s. gator och torg där all trafik sker på de gåendes villkor ska införas. Staden måste vara tillgänglig även för dem som har olika funktionsnedsättningar.

· Om Stockholm ska kunna utvecklas till en cykelstad som t.ex. Köpenhamn så måste cykelbanorna breddas för att ge plats för fler cyklister i olika hastigheter och trehjuliga transportcyklar.

· Näringslivets transporter kan effektiviseras. Genom bättre planering och fler omlastningscentraler kan antalet varutransporter minska.

· Parkering på gatumark ska styras om till garage och tomtmark och parkeringsprissättningen ska uppmuntra till att befintliga parkeringsgarage används i första hand. Höjda parkeringspriser kommer också att främja övergång från egen bil till bilpool. Bilpooler är förhållandevis okänsliga för höjda parkeringsavgifter i och med att många hushåll delar kostnaden. Det finns stor potential att minska andelen bilresor till och från arbetet och därmed aven bilresor för andra ärenden med anknytning till bilresan.

· Dagens trafikplanering gynnar män och missgynnar kvinnor, eftersom män i högre utsträckning kör bil. Kvinnor reser i genomsnitt mer hållbart och yteffektivt än män. Transportsystemet måste anpassas i syfte att underlätta att resor med flera målpunkter (exempelvis bostad – förskola – arbete – förskola – inköp – bostad) kan göras med cykel eller kollektivtrafik.

Bilaga 2 Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-03-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr 1.5.3/2012

Förslag till Framkomlighetsstrategi – svar på remiss

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra följande;

Förvaltningen har på ett bra sätt lyft fram de nödvändiga satsningarna som måste ske på kollektivtrafikens område, också av miljömässiga skäl.

Man säger bl.a att det behövs förbättrade möjligheter att kollektivt resa på tvären, men nämner inte det absoluta behovet av en mycket snabb utbyggnad av Spårväg Syd.

Nämnden har gång på gång uttalat sig för att en Spårväg Syd redan borde ha varit på plats, eller snarast byggas.

Ska regionen år 2030 ha ökat med 500.000 invånare så är det nödvändigt med tvärförbindelser mellan de olika T-banegrenarna och Pendeltågen, för att koppla samman stadens och regionens olika delar. Detta gynnar arbetspendlandet och därmed sannolikt också antalet arbetstillfällen.

Vi kräver, bygg spårbunden tvärbana, ( Spårväg Syd ) nu !

Kommungränser måste överbryggas, det måste skapas vettiga möjligheter att på ett smidigt sätt ta sig mellan Skärholmen Centrum och Kungens Kurva, utan bilen.

Ska den regionala kärnan som dessa handelscentra utgör tillsammans fungera i en framtid är det av största vikt att möjligheten att ta sig från Skärholmens T-banestation till Kungens Kurva underlättas. Bygg bort E 4 / E 20.

Vi kräver, planera för snabb överdäckning av E 4 / E 20 nu !

Ska fler människor attraheras av att resa kollektivt måste det också till vettiga möjligheter till boendeparkering, vi tror att en bra väg är att planera för detta i samband med nyproduktion av bostadsbyggande, vi tror att den nuvarande normen för parkeringsyta per lägenhet är för liten.

Att cykla till T-banan skulle säkert attrahera många fler om det fanns bra möjligheter till säker cykelparkering under tak.

Vi kräver, trygga cykelparkeringar under tak vid T-banestationerna !

Vi saknar skrivningar om hur man ska hantera tunga och stora transporter samt transporter av farligt gods.

Ska man ha en genomgripande strategisk trafikplan för framtiden måste också denna problematik hanteras.

Vi kräver, planera för någon form av omlastningterminaler i stadens ytterkanter !

En större och ökande andel av cyklande medborgare är mycket betydelsefullt ur ett folkhälsoperspektiv.

Emellertid så upplevs det som ett stort problem att gående tvingas samsas med cyklisterna på t.ex parkvägarna, cyklarna och ”cyklisterna” far fram allt fortare, olyckliga krockar mellan gående och cyklister blir allt vanligare.

Vi kräver, separerade gång – och cykelvägar !

Bilaga 3 Särskilt uttalande, Alliansen

Ärende

2012-03-22 (Dnr 1.5.3/000-2012

Andreas Lundin, Elisabeth Johnson m. fl. (M)

Jan Jönsson,m. fl, Fp

Särskilt uttalande

Alliansen instämmer till fullo med Stadsdelsförvaltningen förslag till beslut. Vi stöder de förslag som pekar på vikten av förbättrad och förstärkt infrastruktur.

Spårväg Syd, Förbifarten etc är mycket viktiga att de verkligen genomförs. Söderorts utveckling är beroende av dessa.

Trafikkontoret måste ta ett helhetsgrepp över hela staden och det bär särskilt viktigt att tänka till kring ytterstaden, då utmaningarna på många vis är större här.

§15 Svar på fråga om hur mycket vräkningarna har ökat/minskat år i jämförelse med föregående år 2011

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/1171-2011, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden beslutar att anse frågan besvarad.

Yrkande: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens svar godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Anse frågan besvarad.

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 mars 2012

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende

Svar på fråga om hur mycket vräkningarna har ökat/minskat i år i jämfört med föregående år 2011.

Särskilt uttalande

Vi i Miljöpartiet tackar förvaltningen för svar på fråga om hur mycket vräkningarna har ökat/minskat i år i jämfört med föregående år 2011 och vi är mycket positiva till att förvaltningen tagit fram en handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser. Vi tycker att inga barnfamiljer ska vräkas från sina hem. Det målet satte regeringen upp för fem år sedan. En nollvision. Men utvecklingen går inte åt rätt håll. 69 barn vräktes från sina hem i Stockholms län under förra årets första hälft. Av dem bor 21 i Stockholms stad. Källa: Kronofogden aug. –2011. Utförsäkringen av sjukskrivna kan påverka antalet vräkningar. Diakoner har märkt att det är allt fler vanliga familjer, ibland ensamma flerbarnsmammor, som kommit i kläm och inte kan betala hyran.

Många av vräkningarna sker i onödan enligt rapporten: ”Varför vräks barn fortfarande.” En rapport som gjorts på uppdrag av barn- och ungdomsminister Maria Larsson

Rapporten listar flera orsaker till att barn fortfarande vräks:

* Vuxna glömmer barnperspektivet. Det är mycket svårare för ett barn än för en vuxen att tvingas flytta.

* Somliga kommuner har infört ett maxbelopp för biståndet, utan lagligt stöd.

* Att en familj inte vill medverka till socialtjänstens utredning är inte ett lagligt skäl att låta barn vräkas.

* Enligt socialtjänstlagen ska rätten till bistånd bedömas utifrån den aktuella situationen.

Ändå motiveras många avslag med att hyresgästen borde ha klarat av hyran exempelvis med hjälp av bättre planering. Trots att han/hon inte har några pengar när krisen inträffar. Detta är fel enligt arbetsgruppen.

* Det händer att kommunerna ser en vräkning som ett inslag i en behandlingsstrategi. Tanken är då att den som vräks ska lära sig en läxa. Ingen forskning stödjer metoden.

I nio av tio fall handlar vräkningar av barnfamiljer om att hyran inte är betald, enligt kronofogden. En av artikelförfattarna till rapporten ”Varför vräks barn fortfarande.” Ida Borg, säger att vi har sett att många vräkningar av barn kunde ha undvikits om man sett mjukare på en familjs aktuella ekonomiska situation.

Det finns fler oroande moment kring vräkningar av barn. Enligt Ida Borg sker fler vräkningar av barnfamiljer än vad som syns i kronofogdens statisk.

Vi påpekar återigen att vi vill se tydliga mål i handlingsplanen, för övrigt se vår skrivelse torsdagen den 20 januari 2012.

§16 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2012 - anmälan

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/125-2012, med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2 och får stöd för sitt förslag av Vänsterpartiet genom ledamoten Rudy Espinoza (V) samt av Miljöpartiet genom ledamot Rebwar Hassan (MP). Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens svar godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2 Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-03-22

Ärende

Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2012 - anmälan

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) ochElisabeth Johnson m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Det är viktigt att staden tillgodoser äldres olika behov. Därför ska det framöver finnas olika boendeformer att välja mellan, som exempelvis vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden, seniorlägenheter och servicehus.

Bilaga 2 Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-03-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 7/125—2012

Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2012 - anmälan

Särskilt uttalande

Den reviderade äldreboplanen beskriver dels hur befolkningsprognosen kommer att se ut framöver och dels om antaganden av vissa hälsoförbättringar hos befolkningen. I övrigt är den också en beskrivning av hur äldreboendet för Västra Söderort ser ut i dagsläget.

En markant ökning av äldre än 80 år förväntas öka efter år 2020 och framåt. Morgondagens pensionärer kommer med all sannolikhet att efterfråga, olika former av boende utifrån sina egna behov. De flesta kommer förvisso att vilja bo kvar hemma med olika behovsprövade insatser. Men många kommer säkert att vilja bo i ett serviceboende i närheten av där man har sina rötter. Trygghetsboende är endast ett alternativ för många som klarar sig ganska bra, men som behöver någon/några insatser. När man blir så orkeslös, att man inte kan gå ut själv, så är det värdefullt, att inte bara få besök av hemtjänsten, utan också av grannen som man känner sen tidigare och som också bor i servicehuset, eller i dess närhet. Det är en av många aspekter på en viktig del i tillvaron. Att få tillhöra det område, som man alltid gjort och där man känner igen sig, är värdefullt för att känna sig hemma.

Vi har tidigare motsatt oss omvandlingen av Servicehuset i Skärholmen till Trygghetsboende.

Efter att ha följt debatten och vad pensionärerna anser, så har vi stärkts i vår uppfattning, att det även behövs ett servicehus i Skärholmen.

PRO:s höstmöte i november 2011 gjorde ett uttalande riktat till Stockholms politiker där man bland annat uttalat att Stockholms kommunfullmäktige omedelbart stoppar omvandlingen av servicehusen till trygghetsboende och att man tar upp en överläggning med pensionärsorganisationerna om en framåtsyftande lösning av boendefrågan för Stockholms pensionärer.

Vi anser, att det är självklart att lyssna på en organisation som har så mycket kunskap om vad pensionärer både vill och har för behov.

§17 Yttrande angående remiss om översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/050-2012, med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på remissen till äldreförvaltningen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordförande Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna för eget förslag till beslut enligt bilaga 2, och får stöd för sitt yrkande av ledamot Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamot Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson (FP) ställde förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hörde att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för det av Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska yrkandet enligt bilaga 2 röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Cecilia Carpelan (FP), tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) och Eva Rüdlinger (M). Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Rudy Espinoza (V), tjänstgörande ersättare Bosse Ekvall (S) och Anne-Marie Grave (MP).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör även bifall till förvaltningens förslag om att omedelbart justera paragrafen.

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Överlämnar stadsdelförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på remissen till äldreförvaltningen.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 2 Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 mars 2012

Rebwar Hassan m.fl.(mp)

Ärende

Yttrande angående remiss om översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten.

Särskilt uttalande

Vi tycker att översynen är jättebra eftersom ersättningssystemet har svagheter, därför välkomnar vi översynen och förslaget till nytt ersättningssystem.

Dagens ersättningsnivåer har visar sig vara för låga, och det har haft negativa effekter för både kvaliteten i omsorgen och för vårdpersonalens arbetsmiljö.

I övrigt hänvisar vi till Miljöpartiets reservation i Äldrenämnden.

Bilaga 2 Förslag till beslut, Socialdemokraterna men stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-03-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/050-2012

Yttrande angående remiss om översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss till äldreförvaltningen.

Samt att därutöver anföra

Vi välkomnar översynen och även insikten att hemtjänsten behöver mer resurser.

Det är mycket som behöver förbättras inom hemtjänsten. Vi väljer att se förslaget med höjda ersättningsnivåer som ett första steg i rätt riktning.

Vi utgår också från att kraven i kommande förfrågningsunderlag verkligen kommer att ställa tydliga krav på personalens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet så att de pengar som tillförs hamnar där de ska.

Idag är hemtjänsten underfinansierad, hårt styrd av strama schablontider. Valfriheten reducerad till ett val mellan många utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om, och sålunda finns det i realitet inte någon valfrihet.

Vi förutsätter därför att förslagen leder till väsentligt höjda ersättningar och kvalitetshöjningar som kommer de äldre till gagn, se även reservationerna i Äldrenämnden från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Slutligen anser vi också att utförarna inte ska tillåtas använda underentreprenörer då kvalitetskontrollen, kostnadskontrollen och ansvarsfördelningen blir svårare.

§18 Förutsättningar för att upphandla nybyggda LSS-boenden, på uppdrag av stadsdelsnämnden

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/916-2011, med förslag till beslut att:

- Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Yrkande: Vice ordförande Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna för eget förslag till beslut enligt bilaga 1, och får stöd till detta av ledamot Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamot Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Elisabeth Johnson (M) yrkar för Moderaterna för förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställde förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till beslut vilket fick stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hörde att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för det av Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska förslaget enligt bilaga 1 röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Cecilia Carpelan (FP), tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) och Eva Rüdlinger (M). Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Rudy Espinoza (V), tjänstgörande ersättare Bosse Ekvall (S) och Anne-Marie Grave (MP).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Överlämna stadsdelförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på remissen till äldreförvaltningen.

Reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Bilaga 1 Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1 Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-03-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 8./916-2011

Förutsättningar för att upphandla nybyggda LSS-boenden, på uppdrag av stadsdelsnämnden

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

2. Att stadsdelsnämnden beslutar att skrinlägga framtida planer på en upphandling av nybyggda LSS-boenden.

Samt att därutöver anföra

Majoriteten skriver i ett förslag till beslut den 29 september 2011 ärende 14 att ” De synpunkter som inkommit har varit vägledande för vårt ställningstagande”, vilket syftar på inkomna åsikter från befolkningen i frågan som rör upphandling av LSS-boenden. Majoriteten valde att lyssna på Skärholmsbornas önskemål att inte upphandla och valde sedermera att skrinlägga planerna på att upphandla befintliga LSS-boenden.

Däremot uppdrog majoriteten åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att upphandla varje nytt LSS-boende som byggs på uppdrag åt förvaltningen. Förvaltningen har nu tagit fram en sådan rapport. Rapporten beskriver i vilket skede nämnden ska besluta om en eventuell upphandling då beslutet om byggnation av nya LSS-boenden tagits.

Det framgår även i rapporten att boende i LSS-bostäder, gode män, anhöriga och lokala handikapprådet inte ser några fördelar med en upphandling. De betonar också vikten av kontinuitet och trygghet som är den mest grundläggande faktorn för boendena och dess anhöriga. Denna kontinuitet och trygghet försvinner varje gång förvaltningen tvingas att förnya befintligt avtal eller upphandla nytt avtal enligt de lagar och regler som gäller när man upphandlar verksamheter. Vi anser att det är onödigt att oroa i onödan. Dessutom så utrycks det inget behov av de boende och anhöriga att upphandla denna sortens verksamhet snarare tvärt om.

Därför hoppas vi nu på att majoriteten även denna gång gör ett förnuftigt val, att skrinlägga framtida planer på att upphandla varje nytt LSS-boenden som byggs på uppdrag åt förvaltningen.

§19 Anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2011 för Sätra vård- och omsorgsboende

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2/149-2012, med förslag till beslut att

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2011 för Sätra vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2011 för Sätra vård- och omsorgsboende till handlingarna.

§21 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens förstärkta tillsyn av socialpsykiatrin i Skärholmens stadsdelsförvaltning – rapport till Socialstyrelsen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/755-2010, med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till Socialstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna rapporten och överlämna den till Socialstyrelsen.

2. Ärendet omedelbar justeras.

§22 Verksamhetsberättelse personliga ombud 2011

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/166-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan till handlingarna.

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 1 Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-03-22

Ärende

Verksamhetsberättelse personliga ombud 2011

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) samtElisabeth Johnson m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Människor med psykiska funktionsnedsättningar har ofta svårt att tillvarata sina rättigheter och att t ex klara av att kommunicera med myndigheter. Socialstyrelsen har i en utvärdering visat att människor med psykiska funktionshinder har stor nytta av personliga ombud.

Det finns både mänskliga och samhällsekonomiska vinster med personliga ombud, exempelvis så minskar behovet av akuta vård och stöd insatser. De personliga ombuden kan bevaka att den enskilde får del av de insatser som hon eller han har rätt till och samordna det som görs. Det borde rimligtvis finnas behov av fler personliga ombud, inte minst mot bakgrund av den ökade psykiska ohälsan bland unga människor.

I redovisningen av verksamheten 2011 så framgår det att socialpsykiatrin bidrar med runt 50% av kostnaden för de personliga ombuden. I syfte att stimulera kommunerna att anställa fler så borde det statliga stödet öka från nuvarande 302 400 kronor per hel ombudstjänst och år.

§23 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.2/168-2012, med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar utse Maria Thöyrä och Mats Engström till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Omedelbart justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Utse Maria Thöyrä och Mats Engström till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Ärendet omedelbar justeras.

§24 Remissvar angående ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/150-2012, med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar överlämna detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen i Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Som svar överlämna detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen i Stockholms stad.

2. Ärendet omedelbar justeras.

§25 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) – SOL

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2/131-2012, med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden ger Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.

3. Stadelsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och för omedelbar justering och hör enhälligt bifall till yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

2. Ge Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.

3. Ärendet omedelbart justeras.

§26 Månadsrapport februari 2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/177-2012, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2012 och lägger den till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna månadsrapporten för februari 2012 och lägger den till handlingarna.

§27 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Beslut från Socialstyrelsen, dnr 8/132-2012

B. Beslut från Socialstyrelsen, dnr 8/133-2012

C. Protokoll Gruppledarmöte 2012-02-23

D. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2011-12-08

E. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-02-16

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

: Med anledning av 27C yrkar ledamot Liliane Svensson (S) på att gruppledarna borde bjudas in till möten med Landstinget, vilket gjordes tidigare. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E godkänns samt att samtliga gruppledare ska inbjudas till mötena med landstinget och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E godkänns, samt att samtliga gruppledare ska inbjudas till mötena med landstinget.

§28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Balanslista uppdrag SDN 4/2012-03-22

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 04/2012-03-22, dnr 1.2.1/015-2012, med förslag till beslut

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 4/2012-03-22, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 4/2012-03-22, till handlingarna.

§30 Övriga frågor

Tjänstgörande ersättare Anne-Marie Grave (MP) tar upp en fråga om möjligheterna till offentlig utsmyckning vid nybyggnationen på Ekholmsvägen och yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka frågan.

Rune Ney, avdelningschef för Samhällservice på Skärholmens stadsdelförvaltning, meddelar att han ska undersöka om det finns plats för offentlig utsmyckning och att han återkommer i frågan.

Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl 20.05.

---------------------------------------------------------