Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-10-25 öppna delen.

5 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016. Dnr 1.5.1/557-2012

6 Tydliggörande av valfrihetssystemet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Dnr 1.5.1/655-2012

7 Utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Dnr 499/633-2009

8 Redovisning av stöd som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framförallt autismliknande tillstånd, har tillgång till i stadsdelens förskolor. Dnr 4.3/567-2012

9 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2013. Dnr 1.1/744-2012

10 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2013. Dnr 1.1/743-2012

11 Återtagande av beställning av nybyggnation av förskola på Idholmsvägen 161 kv Idleken

13 Komplettering av Tjänsteärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg. Dnr 2.6/565-2012

18 Anmälan av Socialstyrelsens beslut 2012-10-12. Ansökan om tillstånd. Dnr 8/718-2012.

19 Anmälningsärende. Äldreförvaltningens inspektionsrapport. Dnr 7/745-2012

22 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. SDN 11/2012-11-22. Utsändes ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

24 Balanslista uppdrag SDN 11/2012-11-22. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

_________________________________________________________________

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-10-25, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-10-25, öppna delen .

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2012-10-25 godkänns. Justerat 2012-11-01.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-10-25, öppna delen justerat 2012-11-01.

§14 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012 - 2016. Dnr 1.5.1/557-2012 med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. omedelbar justering

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1 och stöder de särskilda uttalandena från Vänsterpartiet respektive Miljöpartiet. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler ett särskilt uttalande för Vänsterpartiet enligt bilaga 2 och stöder de särskilda uttalandena från Socialdemokraterna respektive Miljöpartiet. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3 och stöder de särskilda uttalandena från Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och yrkar för att beslutet omedelbart justeras. Han hör bifall till de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. omedelbar justering

Särskilt uttalande: Socialdemokraterna enligt bilaga 1 med stöd av (V) och (MP). Vänsterpartiet enligt bilaga 2 med stöd av (S) och (MP). Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3 med stöd av (S) och (V)


Bilaga 1 Särskilt uttalande Socialdemokraterna med stöd av (MP) och (V)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-11-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/557-2012

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016.

Särskilt uttalande

Vi tycker att det är bra med ett förtydligande i socialtjänstlagen vad socialnämnden ska erbjuda för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående.

Det är bra med ett program som omfattar personer som vårdar och stöder närstående som är såväl över som under 65 år. Det är dock viktigt att komma ihåg, att anhörigstödet måste se olika ut beroende på den närstående personens ålder. Behoven är naturligtvis olika och måste beaktas utifrån det.

Det är viktigt, att samverkan med intresseorganisationer blir ett stöd och inte en utväg för att samhällets insatser inte räcker till. Det är många, som redan i dag inte kan få det stöd de anser sig behöva. Många som är äldre och bor hemma har det svårt för att samhällets resurser inte räcker till. När det gäller yngre människor, så är ju kraven högre på att vara delaktig i samhället på alla sätt. Där måste vi göra allt för att de anhöriga, oftast föräldrarna, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

I programmet understryker man vikten av att samverkan mellan landstinget och kommunen utvecklas för att ge anhöriga bästa möjliga stöd. Det är viktigt, tycker vi, att den samverkansgrupp som finns mellan staden och Stockholms läns landsting utan dröjsmål engagerar sig i den här frågan. Vi vill också understryka, att det naturligtvis inte räcker med ett webbaserat verktyg för råd, stöd och information, även om det i och för sig är ett bra komplement.


Bilaga 2 Särskilt uttalande Vänsterpartiet med stöd av (S) och (MP).

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-11-20

Ärende

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Vänsterpartiet

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Särskilt uttalande

Tyvärr står vi inför en utveckling där fler och fler känner sig pressade att försöka täcka anhörigas behov av omsorg. Det är svårare och svårare att få insatser som täcker behoven trots att många har rätt till det. Vi ser också ökat andel kvinnor som tar på sig rollen att vara det extra stöd i omsorgen, ett pris som den anhöriga får betala med ofrivilliga deltidsanställningar eller helt enkelt inget jobb alls. Det här speglas så klart sen också pensionen.

En anhörig kan stå för stöd och förbättra den omsorg som den äldre /funktionshindrade har, inte till att ersätta den behov av omsorg som man borde ha rätt till. Därför är det viktigt med en anhörigsstöd men det är än viktigare att staden ger den omsorg som krävs.


Bilaga 3 Miljöpartiet med stöd av (S) och (V)

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 22 november 2012

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016


Särskilt uttalande

Det är viktigt att Stockholms stad har ett program som är anpassat till lagstiftningen. Vidare är det viktigt att anhöriga får det stöd de behöver, eftersom anhörigas vårdinsatser har ökat i takt med att den offentliga omsorgen avtagit.

Det är framförallt barn till äldre och sjuka föräldrar som på senare år tagit ett större ansvar. Antalet platser på vårdhem, servicehus och andelen som hade kontakt med hemtjänsten har minskat kraftigt i jämförelse med befolkningsökningen och särskild i området som Skärholmen som har mycket folk från andra länder.

För oss är det viktigt att systemet motverkar strukturer och orättvisor i samband med anhörigas omvårdnad. Det är viktigt att uppmärksamma hur t.ex. klass, kön och etnicitet påverkar situationen för anhörigvårdare med hänsyn till de krav den anhörige uppfattar från omgivningen. Det vore till exempel intressant att se siffror på könsfördelningen bland anhörigvårdare.

§15 Tydliggörande av valfrihetssystemet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Tydliggörande av valfrihetssystemet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, dnr 1.5.1/655-2012, med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. omedelbar justering

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) yrkar för att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut och anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) yrkar för Vänsterpartiet att beslutet lämnas utan eget ställningstagande och anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. För Miljöpartiet stöder ledamoten Rebwar Hassan (MP) det särskilda uttalande som Socialdemokraterna lämnat och hänvisar till Miljöpartiets reservation i Äldrenämnden. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och att ärendet omedelbart justeras. Han finner att det föreligger två förslag till beslut förvaltningens respektive Socialdemokraternas förslag med stöd av Miljöpartiet att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut. Ordförande Jan Jönsson (FP) hör bifall till att godkänna förvaltningens förslag till beslut och hör även att ärendet omedelbart justeras.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

Att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. Omedelbar justering

Utan eget ställningstagande: Ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet

Reservation: Ledamoten Liliane Svensson (S) för Socialdemokraterna och Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Särskilt uttalande: Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet enligt bilaga 1. Vänsterpartiet enligt bilaga 2.


Bilaga 1 Särskilt uttalande: Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-11-22

Robert Lagergren m. fl. (S)

Ärende 6

D.nr. 1.5.1/655-2012

Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut

Omedelbar justering

Samt att därutöver anföra

Det är viktigt för alla, att man kan få en ordentlig lunch till ett rimligt pris. Vad som är rimligt avgörs naturligtvis av den enskildes förmåga att betala för lunchen. Personer med funktionsnedsättning har oftast inte någon hög lön eller ersättning. Det är självklart också viktigt, att de personer som deltar i daglig verksamhet också kan få en god lunch till ett pris som de kan betala. För väldigt många är inte en restauranglunch något alternativ, då kostnaden för maten är uppemot 100: - eller ibland ännu högre. Vi tycker, att priset kan ligga någonstans under 30: -. Vi vill därför redan nu fastslå detta och anser inte, att det ska bedömas i kommande avtal.

I det fall man ändå, där det inte finns andra möjligheter, måste äta sin lunch på en restaurang, så måste det kunna lösas med ett kupongsystem.


Bilaga 2. Särskilt uttalande Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-11-22

Ärende

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Särskilt uttalande

Valfrihetsreformen leder till sämre kvalitet och ökat missnöje, inget de berörda vill ta del av själva. Vänsterpartiet är helt emot upphandling av LSS.

§16 Utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 499/633-2009. Förvaltningen föreslår

att:

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner utvärderingen av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Yrkande: Ersättaren Anders Lindell (MP) yrkar för Miljöpartiet och Vänsterpartiet om återremittering och att uppdra åt förvaltningen att omarbeta ärendet enligt det särskilda uttalandet enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) tar yrkande som sitt eget. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) stöder för Socialdemokraterna Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till beslut och har för Socialdemokraterna ytterligare frågor till förvaltningen enligt bilaga 2. Ordföranden Jan Jönsson (FP) stöder för Alliansen Folkpartiet och Moderaterna samtliga av de övriga partierna lämnade frågorna men vill att förvaltningen ska särredovisa svaren. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att en enig nämnd yrkar om att återremittera förvaltningens förslag till beslut att omarbeta tjänsteutlåtandet enligt frågorna i bilaga 1 och 2. Svaren ska särredovisas.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. återremittera ärendet till Skärholmens stadsdelsförvaltning.

2. uppdra åt förvaltningen att omarbeta ärendet enligt bilaga 1 och 2.

3. svaren på frågorna ska särredovisas.

Särskilt uttalande och förslag till beslut:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet enligt bilaga 1 med stöd av en enig nämnd. Alliansen Moderaterna och Folkpartiet. Socialdemokraterna tillägg med ytterligare frågor i särskilt uttalande enligt bilaga 2


Bilaga 1 Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett särskilt uttalande med stöd av en enig nämnd.

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 22 november 2012

Rebwar Hassan, mfl. (mp )

Rudy Espinoza, mfl ( v)

Ärende

Utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

återremittera Utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning

uppdra åt förvaltningen att omarbeta ärendet enligt följande

En ambitiös fritidsverksamhet är en av de viktigaste delarna i arbetet med att ständigt förbättra Skärholmen. Därför är det viktigt att utvärderingar görs och enligt oss lämnar den här några frågor obesvarade:

Hur har de unga i Vårberg tillfrågats om intresset för en träffpunkt? I utvärderingen beskrivs en process där mycket av ansvaret har legat på några få unga och där man gett upp efter ett försök. Senare i utvärderingen nämns att det finns en stark önskan att ha mötesplatser i just de egna stadsdelarna, vilket står emot uppfattningen att det inte finns ett intresse i Vårberg.

Utvärderingen nämner att man aktivt jobbar för att få unga att röra sig över gränserna, samtidigt som man erkänner tydliga problem med det. Finns det några andra tänkbara strategier än att försöka få alla att åka till andra hemmet?

Hur ser fritidsverksamheten ut i ett genusperspektiv? Vi har tidigare pratat mycket om att få in fler tjejer i verksamheten men i utvärderingen nämner man att de tvärt om minskar i Bredäng. Vad beror det på, och hur ser det ut på andra platser?


Bilaga 2 Socialdemokraterna särskilt uttalande med stöd av alliansen.

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-11-22

Robert Lagergren m. fl. (S)

Ärende

D.nr. 1.5.1/655-2012

Utvärdering av en fortsatt utveckling av fritidsverksamheten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Förslag till beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar.

- att återremittera ärendet till Skärholmens stadsdelsförvaltning.

- att uppdra åt förvaltningen att omarbeta ärendet enligt följande.

Som grund för ärendet finns ett beslut från oktober 2010.

Träffpunkten i Vårberg. I ärendet framgår att man lägger stort ansvar på några få ungdomar att starta upp verksamheter. Då inte det lyckats har man bedömt frågan som att intresset för en träffpunkt inte finns. Det motsägs av de ungdomar som besöker ELIM - kyrkans verksamhet.

Vad har förvaltningen gjort för att starta upp verksamhet för ungdomarna?

Träffpunkten i Bredäng. Man redogör bl.a. att flickorna var fler till antalet tidigare. Vad har man för tankar kring att flickorna på senare tid har blivit färre?

Vad har man gjort i verksamheten för att uppmuntra flickorna att delta?

När fritidsverksamheten byggdes upp var intentionen, att yngre ungdomar (årskurs 7-9) inte skulle i onödan behöva åka till andra stadsdelar. Träffpunkten skulle finnas hemmavid. I ärendet säger man att inriktningen ligger på att få ungdomarna att röra sig över stadsdelsgränserna. Man säger också att det är viktigt att tidigt etablera ett rörelsemönster över stadsdelarna bland yngre ungdomar.

Vad grundar man det påståendet på?

Dansgruppen för flickor i 2:a hemmet har genom åren varit populärt. Enligt ärendet har ledaren för verksamheten slutat. Vad avser förvaltningen göra för att täcka det behovet?

§17 Redovisning av stöd som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framförallt autismliknande tillstånd, har tillgång till i stadsdelens förskolor.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Redovisning av stöd som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framförallt autismliknande tillstånd, har tillgång till i stadsdelens förskolor. Dnr 4.3/567-2012. Förvaltningen föreslår

att:

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta svar.

Yrkande: Ledamoten Cecilia Carpelan (FP) tackar för förvaltningens redovisning. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till yrkandet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

godkänna detta svar

§18 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2013

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2013, dnr 1.1/744-2012,

Förvaltningen föreslår

att:

nämnden godkänner förslaget på sammanträdesdagar i nämnden 2013 enligt förslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förslaget på sammanträdesdagar i nämnden 2013 och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

godkänna förslaget på sammanträdesdagar i nämnden 2013.

§19 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2013.

Föreligger förvaltningens tjänstutlåtande Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2013. Dnr 1.1/743-2012. Ett utbytesblad presenteras på sammanträdet med en ändring och kompletterande datum.

Förvaltningens föreslår

att:

Skärholmens stadsdelsnämnd fastställer sammanträdesdatum för sociala delegationen 2013 enligt förslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens förslag till beslut godkänns och hör bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

fastställa sammanträdesdatum för sociala delegationen 2013 enligt förslaget.

§20 Återtagande av beställning av nybyggnation av förskola på Idholmsvägen 161 kv Idleken. Dnr 2.6/542-2010.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Återtagande av beställning av nybyggnation av förskola på Idholmsvägen 161 kv Idleken. Dnr 2.6/542-2010. Förvaltningen föreslår

att:

1. Skärholmens stadsdelnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till SISAB och kommunstyrelsens ekonomiutskott.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att godkänna förvaltningens förslag till beslut och att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Han hör bifall till båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till SISAB och kommunstyrelsens ekonomiutskott.

3. Omedelbar justering.

§21 Komplettering av Tjänsteärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Komplettering av Tjänsteärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg. Dnr 2.6/565-2012 med förslag till beslut

att:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens komplettering.

2. Ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att godkänna förvaltningens förslag till beslut och att omedelbart justera paragrafen. Han hör bifall till de båda yrkandena.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens komplettering.

2. Ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering

§22 Månadsrapport oktober 2012.

Föreligger förvaltningens Månadsrapport för oktober 2012. Dnr 1.2.1/746-2012. Förvaltningen föreslår

att:

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2012 och lägger den till handlingarna

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att godkänna förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till yrkandet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

godkänna månadsrapporten för oktober 2012 och lägger den till handlingarna.

§23 Anmälan av Socialstyrelsens beslut 2012-10-12. Ansökan om tillstånd.

Föreligger Anmälan av Socialstyrelsens beslut 2012-10-12. Ansökan om tillstånd. Dnr 8/718-2012.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att anmälan läggs till handlingarna och hör bifall till yrkandet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

anmälan läggs till handlingarna

§24 Anmälningsärende. Äldreförvaltningens inspektionsrapport.

Föreligger ett anmälningsärende. Äldreförvaltningens inspektionsrapport. Dnr 7/745-2012.

Yrkande: Ledamoten Elisabeth Johnsson (M) anmäler för Alliansen Moderaterna och Folkpartiet ett särskilt yttrande enligt bilaga 1 och yrkar för att anmälan läggs till handlingarna. Detta särskilda uttalande stöds av övriga partier i nämnden genom vice ordföranden Robert Lagergren (S), Rebwar Hassan (MP) och Rudy Espinoza (V). Ordförande hör bifall från en enig nämnd till det särskilda uttalandet och till att anmälan läggs till handlingarna.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

anmälan läggs till handlingarna

Särskilt uttalande: Alliansen Moderaterna och Folkpartiet med stöd av en enig nämnd enligt bilaga 1

Bilaga 1 Särskilt uttalande Alliansen Moderaterna och Folkpartiet med stöd av en enig nämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-11-22

Ärende Inspektionsrapport

(M) Andreas Lundin m.fl

(FP) Jan Jönsson m.fl

Särskilt uttalande

Vi från Alliansen vill lyfta fram och belysa den låga ambitionsnivå som tycks råda på Byholmens vård och omsorgsboende. Vi är särskilt oroade av bristande kunskap i svenska språket, diskriminering av manlig arbetskraft och manliga brukare, att patientsäkerheten gällande intimhygien inte kan säkerställas vid varje given tidpunkt, att matsituationen är undermålig då valfriheten är nedprioriterad och boendes olika individuella förmåga till delaktighet inte beaktas, att bemötandet av boende ur en psykosocial synvinkel är undermålig samt att det även finns kritik gällande läkemedelshantering.

Vi reagerar mycket starkt på detta och ser det som helt oacceptabelt.

Vi vill därför till äldreförvaltningen lämna detta uttalande där vi med emfas uttrycker vår starka önskan om uppföljning av verksamheten omgående, med fullt fokus på förbättring över hela verksamheten. Med uppföljningsbesök och dialog med ledningen på Byholmens vård och omsorgsboende måste äldreförvaltningen säkerställa att omsorgen håller god kvalitet.

§25 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut:

A. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2012-09-17.

B. Protokoll Gruppledarmöte 2012-10-25.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten enligt punkterna A –B läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten enligt punkterna A – B läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Föreligger anmälan av skrivelser till Skärholmens stadsdelsnämnd i nämndens skrivelsepärm. Anmälan SDN 11/2012-11-22

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

lägga skrivelserna anmälan SDN 11/2012-11-22 till Skärholmens stadsdelsnämnd i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§27 Balanslista uppdrag SDN 11/2012-11-22

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 11/2012-11-22,

Dnr 1.2.1/015-2012

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) informerar om att Vänsterpartiets skrivelse om webbsändningar där förvaltningen i sitt svar bland annat föreslagit att en arbetsgrupp tillsätts för att planera nya metoder för medborgardialog inte finns med på balanslistan. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna med nämnda tillägg. Han hör bifall till att godkänna balanslistan detta tillägg.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

lägga anmälan av balanslistan SDN 11/2012-11-22, till handlingarna med tillägg av att förvaltningen utreder frågan om nya metoder för medborgardialog.

§28 Övriga frågor

Ingen övrig fråga ställs.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl.18.30.

---------------------------------------------------------