Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-28

Sammanträde 2013-02-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-01-24, öppna delen.

Medborgarförslag

4 Medborgarförslag från Sätra Konståkningssällskap angående rådande ishallskaos i Stockholms stads ishallar. Dnr 1.2.4/128-2013

5 Medborgarförslag om att Skärholmens stadsdelsförvaltning prioriterar Brottsofferjouren och ger dem verksamhetsbidrag. Dnr 1.2.4/138-2013

6 Komplettering av svar på medborgarförslag om utvidgning av buss 135 till ridstallet på Sätravarvsvägen. Dnr 1.2.4/545-2012

7 Svar på medborgarförslag om att öppna hållplatsen vid Skärholmens brygga för turbåtar. Dnr 1.2.4/552-2012

Beslutsärenden

10 Belysning på Skärholmens torg. Dnr 3.1/087-2013

11 Parkinvesteringar 2014-2016. Dnr 3.2/144-2013

12 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2012. Dnr 4.3/5-2013

13 Bostadsbyggnation i Skärholmens stadsdelsområde. Dnr 1.2.5/152-2013

Remissärenden

16 Remissvar gällande motion (2012:67) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Dnr 151/837-2012

17 Remissvar angående återinförandet av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm vatten. Dnr 1.5.3/778-2012

18 Remissvar. Överrenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Dnr 1.5.1/106-2013

19 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholm stad för biologisk behandling. Dnr 1.5.1/863-2012

Anmälningsärenden

22 Anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2012 för Sätra vård- och omsorgsboende. Dnr 1.2.1/105-2013

23 Anmälningsärende avseende överprövning av upphandling av Fritidsverksamheten i Skärholmen. Dnr 2.2.1/187-2012

24 Anmälan av Tillståndsbevis från Socialstyrelsen, dnr 6.3.1-57628/2012. Dnr 8/113-2013

27 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-01-24
B. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-01-17
C. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-12-19
D. Vakant
E. Vakant

28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsändes ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

29 Balanslista uppdrag SDN 4/2013-02-28. Dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§21 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

_________________________________________________________________

§22 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

Tre övriga frågor anmäldes.

- Förslag till beslut: Översyn av belysning till Sätra ridstall.

Skrivelse från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

- Skrivelse angående privata förskolan Ringblomman i Sätra.

Skrivelse från Socialdemokraterna

- Förslag till beslut: Tunnelkonst.

Skrivelse från Vänsterpartiet

§23 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-01-24, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2013-01-24, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-01-24, öppna delen. Justerat 2013-01-31.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2013-01-24 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-01-24, öppna delen. Justerat 2013-01-31.

§24 Medborgarförslag från Sätra Konståkningssällskap angående rådande ishallskaos i Stockholms stads ishallar

Föreligger inkommet medborgarförslag från Sätra Konståkningssällskap angående rådande ishallskaos i Stockholms stads ishallar, dnr 1.2.4/128-2013, med förslag till beslut

att

- Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget lämnas till förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

- Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§25 Medborgarförslag om att Skärholmens stadsdelsförvaltning prioriterar Brottsofferjouren och ger dem verksamhetsbidrag

Föreligger inkommet medborgarförslag om Skärholmens stadsdelsförvaltning prioriterar Brottsofferjouren och ger dem verksamhetsbidrag, dnr 1.2.4/138-2013, med förslag till beslut

att

- Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget lämnas till förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

- Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§26 Komplettering av svar på medborgarförslag om utvidgning av buss 135 till ridstallet på Sätravarvsvägen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/545-2012, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens kompletterande svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterparitet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) yrkar för förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut samt Socialdemokraternas förslag till beslut med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ordförande Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för Socialdemokraternas förslag enligt bilaga 1, med stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna, röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Tapani Juntunen (M), Bayram Kaya (M), Eva Rüdlinger (M), Cecilia Carpelan (FP) samt tjänstgörande ersättaren Arslan Bicen (M).

Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Anders Lindell (MP), Rudy Espinoza (V) samt tjänstgörande ersättaren Ababacarr Jammeh (S).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 4/2013-02-28

Del II Öppna delen

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens kompletterande svar på medborgarförslaget.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-28

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr.1.2.4/545-2012

Komplettering av svar på medborgarförslag om utvidgning av buss 135 till ridstallet på Sätravarvsvägen

Förslag till beslut

Att förvaltningen skickar detta ärende till berörda instanser för att söka finansiering till att utöka närtrafiken till Sätravarvsvägen för våra barn och ungdomar som behöver åka till ridstallet.

Samt att därutöver anföra följande

I Skärholmen har vi idag mindre bussar som exempelvis linje 914 som kör närtrafiken. Dessa bussturer är anpassade för äldre och för dem som har svårt att röra sig, samt trafikerar ofta områden där många äldre bor. Martin Johanson som arbetar på Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting skriver i ett svar till förvaltningen att, tillgängliga resurser idag används till bristningsgränsen. Detta medför att SL generellt är restriktiv till förändringar eller utökningar av idag befintliga bussturer. Vi Socialdemokrater vill därför att den styrande majoriteten ser över fördelningen av stadens resurser, så att även invånare i Skärholmen, i detta fall barn och ungdomar, får sina behov tillgodosedda.

Ridanläggningen är beläget cirka en halv kilometer inåt skogen mot Sätra båtklubb, detta medför att avståndet till närmsta tunnelbanestation och busshållplats är upp mot en och en halv kilometer. Många föräldrar känner stor oro över att deras barn ska behöva gå ensamma i skogen mörka eftermiddagar och kvällar, långt från bebyggelse och kommunikationer, för att kunna utöva sitt fritidsintresse. Dessa föräldrar har även på senare tid hört av sig till oss Socialdemokrater för att förmedla sin oro.

Ridanläggningen används även av Mälarhöjdens ridsällskap med sina närmare 400 aktiva medlemmar. Detta medför ett stort behovet av att hitta en kollektivtrafiklösning till ridstallet. Därför borde en lösning med utökad närtrafik för våra barn som behöver åka till anläggningen vara en kostnadseffektiv lösning, då det redan finns bussar som går i området. Denna lösning skulle även innebära stora miljövinster för oss i Skärholmen.

§27 Svar på medborgarförslag om öppna hållplatsen vid Skärholmens brygga för turbåtar.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/552-2012, med förslag på beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Cecilia Carpelan (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd

av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-28 p

SÄRSKILT UTTALANDE

Jan Jönsson, ordförande (FP), m.fl. Andreas Lundin (M), m.fl.

Stockholm är en stad på öar och vattnet är närvarande överallt, inte minst för oss i Skärholmen där Mälaren erbjuder möjligheter till rekreation, bad och båtliv. Men Stockholms vatten skulle kunna användas mer, inte minst för kollektivresande.

Alliansen ser gärna att kollektivtrafiken i såväl Mälaren som Saltsjön byggs ut. På sikt bör ett båtbussnät upprättas och båtbussarna bör i högsta möjliga mån ingå i den ordinarie kollektivtrafiken med samma biljettsystem som nuvarande SL-trafik.

Genom att stärka vattenvägarnas roll som attraktiva resvägar i stockholmarnas medvetande stärker man också förutsättningarna för den kommersiella båttrafiken. Precis som nämns i medborgarförslaget krävs ett tillräckligt resandeunderlag för att det ska vara intressant att stanna vid fler bryggor.

Alliansen ser positivt på den utredning som landstingets Trafikförvaltning tagit fram avseende ytterligare pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten. När Spårväg syd är byggd kommer det att finnas både tunnelbane-, spårvägs- och busstrafik i Skärholmen. Om man dessutom kompletterar med pendelbåtstrafik blir Skärholmen en riktig knutpunkt för kollektivresande, vilket ytterligare kommer att stärka vår stadsdels attraktivitet!

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 4/2013-02-28

Del II Öppna delen

Efter § 27 ajournerade ordföranden Jan Jönsson (FP) mötet mellan kl. 18.30 till 18.40 då sammanträdet fortsatte.

§28 Belysning på Skärholmens torg

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 3.1/087-2013, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

- Tjänsteärendet skickas till Trafikkontoret för beredning.

Yrkande: Ersättaren Bosse Ekvall (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) tar detta särskilda uttalande som sitt. Ersättaren Halit Azizoglu (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan tar detta särskilda uttalande som sitt. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

- Tjänsteärendet skickas till Trafikkontoret för beredning.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-21

Robert Lagergren m.fl (S)

Ärende

Dnr: 3.1/087-2013

Belysning på Skärholmens torg

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut, men vill därutöver anföra;

Vi tycker det är mycket bra att förvaltningen på detta sätt lyft upp det faktum att Skärholmen faktiskt är en del av Stockholm och att ytterstaden och dess invånare också måste få känna att det är en trivsam stad att bo och leva i.

Vi vill i detta sammanhang understryka att den i Skärholmen genomförda s.k. medborgardialogen påvisat att det som ett led i trygghetsskapande åtgärder också behövs förbättrad allmänbelysning på Skärholmstorget generellt.

Vi förväntar oss att Trafikkontoret i en positiv anda ser till att kommande vinter blir en ljusare tryggare och mer trivsam årstid genom de enkla åtgärder som Skärholmsborna efterfrågar.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 28 februari 2013

Rebwar Hassan, mfl. (mp)

Ärende

Belysning på Skärholmens torg. Dnr 3.1/087-2013

Särskilt uttalande

Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra med ökad belysning i Skärholmens torg eftersom det leder till ökning av trygghet och trivsel i stadsdelen . Vi önskar att förvaltningen hittar lösningar för att öka belysningen även i Bredäng, Sätra och Vårbergs centrum och vi vet att det är ett vanligt önskemål bland medborgarna i Skärholmen.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 4/2013-02-28

Del II Öppna delen

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Parkinvesteringar 2014-2016

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 3.2/144-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar om att ansöka om medel för nedan redovisade parkinvesteringar under perioden 2014-2016.

- Ärendet skickas till Trafikkontoret.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Ansöka om medel för nedan redovisade parkinvesteringar under perioden 2014-2016.

- Ärendet skickas till Trafikkontoret.

§30 Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 20

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 4.3/5-2013, med förslag till beslut

att:

- Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kartläggning av antal språk/dialekter hos barn och personal i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2012.

Yrkande: Ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) tar detta förslag till beslut som sitt. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1 och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Återremittera rapporten.

- Vid behov ta hjälp från andra enheter och förtydliga språklistan samt uppdatera statistiken.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2013-02-28

Ärende

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Förslag till Beslut: Kartläggning av barn och personal med annat modersmål i Skärholmens kommunala förskolor 2012.

Vid genomgång av rapporten så kunde vi konstatera att flera språk kan kännetecknas som dialekter, eller vissa är tom inte språk utan benämningen innefattar ett antal språk. Vi tror att det här skulle påverka rapportens resultat och bör därför revideras. Det finns flera olika sätt att revidera språk, tex med hjälp av stadens hemspråkslärare.

Vi föreslår därför att:

1. Återremitera rapporten

2. Vid behov ta hjälp från andra enheter och förtydliga språklistan samt uppdatera statistiken.

§31 Byggnation i Skärholmens stadsdelsområde

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.5/152-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

- Tjänsteutlåtandet skickas till Exploateringsnämnde, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden samt Stadshus AB för kännedom.

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) anmäler för Moderaterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ersättaren Bosse Ekvall (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) tar detta särskilda uttalande som sitt. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet ett tilläggsförslag till beslut enligt bilaga 3. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 4. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 2 samt till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 4. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 2 samt till Miljöpartiets tilläggsförslag till beslut enligt bilaga 3. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Folkpartiet bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut, vilket är förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar avslag för Miljöpartiets tilläggsförslag till beslut och hör bifall därtill.

Till förmån för tilläggsförslaget till beslut reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

- Skicka tjänsteutlåtandet till Exploateringsnämnde, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden samt Stadshus AB för kännedom.

Reservation till förmån för tilläggsförslaget till beslut från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet samt ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 4/2013-02-28

Del II Öppna delen

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Moderaterna

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 3: Tilläggsförslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Moderaterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-28

DNR: 1.2.5/152-2013

Ärende

Bostadsbyggnation i Skärholmens stadsdelsområde
(M) Andreas Lundin, m.fl.

Särskilt uttalande

Vi i Moderaterna tycker att rapporten i stort avhandlar viktiga aspekter kring bostadsbyggandet i Skärholmens stadsdel. Vi vill verka för fler bostäder i en mix av upplåtelseformer med framför allt fler ungdomsbostäder, Campus Skärholmen och en fortsatt upprustning av allmännyttan. Vi noterar även förvaltningens fokus på bebyggelse utmed Skärholmsvägen bland andra prioriterade projekt. Skärholmen har mycket att erbjuda som förvaltningen mycket förtjänstfullt beskriver. Vi delar dock inte förvaltningens förslag att påskynda byggstarter med skattemedel på projekt som anses vara osäkra lönsamhetsmässigt eller där privata byggherrar saknar finansiering. Varje projekt ska ha sin bäring. För närvarande är det 1480 markanvisade och planarbetade objekt eller i genomförande. Snart kommer ytterligare 150 lägenheter att beredas markanvisning samt att det diskuteras en byggnad i Bredängs Centrum. Det ekonomiska klimatet i Europa de senaste åren till trots så är det tydligt att även om det går långsammare just nu så finns det potential, vilja och markanvisningar. Det är samtidigt viktigt att förvaltningen skapar mer förutsättningar för företagande och jobb i stadsdelen. Vi vill att Skärholmen blir en plats där man arbetar och bor i alla skeden under livet. Förbifart Stockholm och Spårväg Syd är andra viktiga projekt och pusselbitar för ett ökat bostadsbyggande och ökad attraktionskraft i vår stadsdel.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-18

Robert Lagergren m.fl (S)

Ärende

Dnr: 1.2.5/152-2013

Bostadsbyggnation i Skärholmens stadsdelsområde

Särskilt uttalande

Vi socialdemokrater instämmer i förvaltningens förslag till beslut, samt ställer oss till fullo bakom förvaltningens argumentation med synpunkter och förslag.

Vi vill dock därutöver anföra följande;

Alltsedan Stockholms stads kommunfullmäktige 2007 fastställde nu gällande områdesprogram för bostadsbyggandet i våra fyra stadsdelar har vi socialdemokrater med kraft gång efter annan hävdat att det är områdesprogrammet man ska följa när det gäller tillskapandet av nya bostadsprojekt.

I bilagorna 2 och 3, till ärendet framgår att det också är såväl Exploateringskontorets som Stadsbyggnadskontorets uppfattningar.

Vi ser att behovet av bostäder är mycket stort, inte enbart för att våra medborgare måste ha någonstans att bo.

Det är också så att våra lokala centrum, Bredäng - Sätra – Vårberg under lång tid har utarmats, den lokala servicen har försämrats och centrumen har förfulats. Det är av yttersta vikt att det finns ett attraktivt lokalt serviceutbud.

För att dessa lokala centra ska ha en rimlig chans att övarleva så är vår inställning att det måste till kompletterande bostadsbyggande som då innebär fler boende som kan nyttja den lokala servicen. Det skapar förutsättningar för en utvecklad service.

Vi ser också att den nuvarande arbetsgången försvårar (förhindrar) för byggherrarna att ha modet att starta upp nya projekt. Det måste ställas krav på kommunens ”myndigheter” som svarar för all den infrastruktur som finns nergrävd i våra gator, (exempelvis el och vatten). Krav som innebär att ”myndigheterna” deltar från början när nya bostadsprojekt arbetas fram. Då skulle man tidigt få klart för sig om det finns lönsamhet i projekten.

Den styrande majoriteten måste ta initiativ till att det skapas finansiella lösningar för att klara de problem som gång efter annan åberopas när det gäller all den nedgrävda infrastruktur som faktiskt förhindrar bostadsbyggandet, där vi vill ha den.

Tiden för en beslutad byggrätt måste kraftigt förkortas, beslutade markanvisade projekt måste verkställas.

Vi vill se en omvänd process där man först går ut och frågar medborgarna (de närboende), om det är OK att bygga på en viss plats.

Folkmängden i Stockholm växer och bostadsbristen är oacceptabel. Ungdomar tvingas bo kvar hemma mot sin vilja och studenterna har inte någonstans att bo under studietiden.

Bygg olika former av bostäder nu, med blandade upplåtelseformer !

Det måste byggas, men på ett sätt som gör att det också finns plats för mänsklig utevistelse.

Bilaga 3: Tilläggsförslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 28 februari 2013

Rebwar Hassan, mfl. (mp)

Ärende

Bostadsbyggnation i Skärholmens stadsdelsområde. Dnr 1.2.5/152-2013

Förslag till beslut

  1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
  2. Att bostadsbyggande på Skärholmsvägen och Vårbergsvägen ska utredas och prioriteras inom ramen för områdesprogrammet.
  3. Att bygga nya bostäder på redan exploaterad mark. Nya byggnadstillägg ska göras genom att varsamt förhålla oss till de byggnader/bostäder som redan finns i Skärholmen.
  4. 20% av bostäderna ska vikas/öronmärkas för unga och studenter.
  5. Den nya bebyggelsen bör uppföras med höga energikrav. Ambition bör vara att den nya bebyggelsen år 2015 ska uppnå passivhusstandard
  6. Att därutöver anföra följande

Alla har rätt till en bostad. I Sverige är tillgång till bostäder ojämnt fördelad. Vissa kommuner har brist medan andra har överskott. Men frågan handlar inte bara om brist på bostäder. Minst lika viktigt är att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation och att vi bygger på ett sätt som förstärker naturvärden istället för att hota dem.

Bostadspolitiken måste omfatta åtgärder på såväl nationell som lokal nivå. Vi behöver se till att det byggs bostäder som söks av unga, studenter, äldre, stora familjer och låginkomsttagare. Bostadspolitik handlar om samhällsbyggand. Vi måste bygga och utnyttja marken bättre genom att bygga på bredden och höjden och på ytor som idag inte används tillräckligt. Vi måste bygga på så sätt att vi minskar risken för bostadssegregation och skapar ett mer levande samhälle. I det ingår närheten till naturen. Vi tycker att grönområdens långsiktiga uthållighet och den biologiska mångfaldens utveckling är viktigt i vår stadsdel och närheten som spridningskorridorer och skydd av värdefull naturmark i kärnområden.

Den tätortsnära naturen är utöver de rekreativa aspekterna och ekosystemtjänsterna mycket viktig då den ofta innehåller höga naturvärden. Det finns dyrbarheter i den tätortsnära naturmiljön som vi måste lära oss att värdesätta och förvalta när tätorten växer. Sanningen är att man i mycket stor utsträckning hela tiden exploaterar stora och små värdefulla naturmarksområden i Stockholm.

Problemen på bostads- och byggmarknaderna är många och stora. De är resultatet av flera års försummelser och politisk misskötsel av ett område som är viktigt för såväl enskilda människors som landets välfärd. Bostadsbristen hindrar stadens utveckling och skapar en svart bostadsmarknad. Därför är det vitkigt att vi i skärholmen för en aktiv politik för ökat byggande.

När vi väljer bostadspolitik väljer vi också samhällsutveckling. Skärholmen kan bli en blomstrande ytterstad med närhet till naturen. Fokus bör därför ligga på att omvandla Skärholmsvägen och Vårbergsvägen till en funktionsblandad stadsboulevard. På så vis kan vi bli en attraktiv och växande stadsdel utan att äventyra de naturvärden som finns här.

Bostadsbolagen ska inte bara sköta om byggnaderna, utan även ta ett socialt ansvar för sinaboende, exempelvis genom att garantera skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn.

Det är viktigt att känna inflytande över sitt boende. Lokala boendestyrelser och kollektivhus

ska uppmuntras. Andelen kooperativa hyresrätter ska öka i Stockholm.

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

Ärende 13

Bostadsbyggnation i Skärholmen

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers (V)

Särskilt uttalande

Vi tackar förvaltningen för att lyfta fram en av dem mest angelägna frågorna. Bostadsfråga har en central betydelse för vår framtids utveckling och förvaltningen har på ett sakligt sätt redovisat det. Enligt verksamhetsplanen 2013 ska ”Stadsdelsnämnden arbeta för nämndens redan fastställda områdesprogram i Skärholmen med upplåtelseformer tillgängliga för människor i livet alla skeden”. Vi tycker att Skärholmens stadsdelförvaltning verkar i denna riktning.

Vår utgångspunkt i bostadspolitik är att alla människor, inta bara de med särskilt goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö.

Vi förespråkar att alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Bostadspolitiken är en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling. Det som händer i dag är att Stockholm har en otydlig bostadspolitik och samtidigt svaga ambitioner att genomföra det. Vi kan inte acceptera att ett bristande bostadspolitik sätter hinder för Skärholmens utveckling. En fungerande bostadsmarknad är en grundläggande förutsättning för att människor för rörlighet på arbetsmarknaden eller får utbildning. För vår stadsdel är ännu viktigare för att det handlar om vår egen tillväxt och utvecklingsmöjligheter.

Vi uppmuntrar Skärholmens stadsdelförvaltning att fortsätta hitta alternativa lösningar för Skärholmen men vi föreslår att förvaltningen betonar det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen som riktigt framgår i tjänstutlåtandet.

§32 Remissvar gällande motion (2012:67) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/837-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen i Stockholms stad överlämna detta tjänsteutlåtande. Svar skickas till KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

- Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Som sitt yttrande till kommunstyrelsen i Stockholms stad överlämna detta tjänsteutlåtande. Svar skickas till KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

- Ärendet omedelbart justeras.

§33 Remissvar angående återinförandet av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm vatten

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/778-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

Yrkande: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall för förvaltningens beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut samt Miljöpartiets förslag till beslut, med stöd av Vänsterpartiet, och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 28 februari 2013

Rebwar Hassan, mfl. (mp)

Ärende

Remissvar angående återinförandet av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm vatten. Dnr 1.5.3/778-2012

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden bifaller motionen

2. Därutöver anföra följande:

Vi tycker att det är bra att förvaltningen är positivt till motionen men vi tycker att Skol- informatörerna som motionären tycker borde ligga hos Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten har lång erfarenhet av skolinformation och studiebesök. Verksamhetens lades tidigare ner av alliansen. Vatten är en viktig lokal miljöfråga och därför vill vi att den här lyckade verksamheten återuppstår.

§34 Remissvar. Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/106-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

- Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

- Ärendet omedelbart justeras.

§35 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholm stad för biologisk behandling

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/863-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ersättaren Anne-Marie Grave (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) tar detta särskilda uttalande som sitt. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särkskilda uttalande enligt bilaga 1. Ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1, samt till Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) tar denna anmälan som sin. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall för förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att de finns ett förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens svar på remissen.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-28

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr.1.5.1/863-2012

Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Särskilt uttalande

Vi tycker att förvaltningen svarat bra i detta ärende. Vi vill dock betona vikten av att staden kontinuerligt i sitt miljöarbete tänker på att ta fram tydlig och lättförståelig information som når ut till alla våra invånare. Det ska exempelvis vara enkelt att förstå varför man ska soppsortera och hur man gör det. Det ska också vara lätt att söka denna information via stadens hemsida samt vad man i övrigt kan tänka på för att vara klimatsmart. Att göra denna information tillgänglig på flera språk, samt med tillhörande bilder som exempelvis förklarar textinnehållet är något som vi hoppas på blir allt mer vanligt i vårt miljöarbete. På detta sätt tror vi att man når ut till fler och att resultatet av detta blir att vi enklare når upp till våra miljömål.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 28 februari 2013

Rebwar Hassan, mfl. (mp)

Ärende. Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholm stad för biologisk behandling.
Dnr 1.5.1/863-2012

Särskilt uttalande

Det är viktigt att handlingsplanen för insamling av matavfall för biologisk behandling ses i ett vidare perspektiv. I första hand bör eftersträvas att matavfallet blir så litet som möjligt. Kring detta finns det många åtgärder som kan framhållas. Inom äldreomsorgen handlar det exempelvis om att se till att de äldre serveras god och näringsriktig mat under trivsamma former.

Det matavfall som trots allt uppkommer bör givetvis sorteras ut och hanteras på det sätt som handlingsplanen beskriver. Stadens egna verksamheter har en viktig roll i detta sammanhang.

Avfallshanteringens struktur och organisation måste vara så genomtänkt och effektiv att förluster undviks av återvinningsbara element (biogas m.m.).

På vissa ställen i Stockholm finns containrar för matavfall för hyresgäster (Högdalen t ex). Sådana containrar bör installeras tillsammans med de andra containrarna för återvinning av glas, metall, plast etc. i Skärholmen också.

§36 Anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2012 för Sätra vård- och omsorgsboende

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.2/105-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2012 för Sätra vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av patientsäkerhetsberättelse 2012 för Sätra vård- och omsorgsboende till handlingarna.

§37 Anmälningsärende avseende överprövning av upphandling av Fritidsverksamheten i Skärholmen

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 2.2.1/187-2012, med förslag till beslut

att

- Godkänna förvaltningens anmälan av Yttrande till förvaltningsrätten.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens anmälan av Yttrande till förvaltningsrätten.

§38 Anmälan av Tillståndsbevis från Socialstyrelsen

Föreligger Tillståndsbevis från Socialstyrelsen dnr 6.3.1-57628/2012, dnr 8/113-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan till handlingarna.

§39 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll Gruppledarmöte 2013-01-24

B. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-01-17

C. Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2012-12-19

D. Beslut från Idrottsnämnden gällande Hemställan om anläggande av 11-manna konstgräsplan på Sätra bollplan. Dnr 3.2/741-2012

E. Tillståndsbesök inom Alkohol- och tobaksområdet. Dnr 1.3.1/159-2013

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – E godkänns.

§40 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§41 Balanslista uppdrag SDN 4/2013-02-28

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 4/2013-02-28, dnr 1.2.1/024-2013, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 4/2013-02-28, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 4/2013-02-28, till handlingarna.

§42 Översyn av belysning till Sätra ridstall

Yrkande: Ledamoten Tapani Juntunen (M) framlägger från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1,

att:

- Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafiknämnden Stockholm Stad att göra översyn av belysningen och tillfartsvägen till Sätra ridstall.

Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Hemställa hos Trafiknämnden Stockholm Stad att göra översyn av belysningen och tillfartsvägen till Sätra ridstall.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-02-28

Översyn av belysning till Sätra ridstall

(M) Andreas Lundin, Tapani Juntunen m.fl.

(FP) Jan Jönsson mfl.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden hemställer Trafiknämden Stockholm Stad att göra översyn av belysningen och tillfartsvägen till Sätra ridstall

Vi i Alliansen tycker det är glädjande att nya Sätra ridstall är färdigbyggt och har öppnat till fullo. Vi ser dock med oro på säkerhetsaspekterna för gående fram och tillbaka till stallet. För att stärka säkerheten, avseende både upplevd och faktiskt säkerhet, hemställer vi därför Trafiknämnden att göra en översyn av belysningen utmed Sätra varvs väg ner till Sätra ridstall.

§43 Skrivelse angående privata förskolan Ringblomman i Sätra

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) framlägger skrivelse från Socialdemokraterna enligt bilaga 1,

att:

- Lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Bilaga 1: Skrivelse, Socialdemokraterna

Bilaga 1: Skrivelse, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd

2013-02-28

Robert Lagergren.(S)

Liliane Svensson (S)

Ababacarr Jammeh (S)

Jamila Hassan Khali (S)

Bosse Ekvall (S)

Skrivelse angående privata förskolan Ringblomman i Sätra

En orolig förälder har vänt sig till oss socialdemokrater och undrat vad som görs åt de missförhållanden som råder på förskolan Ringblomman i Sätra. Efter att ha tagit del av Utbildningsförvaltningens protokoll från tillsynsinspektionen den 12 oktober 2012 av rubricerade förskola kan vi konstatera, att sammanställningen av uppdagade brister är skrämmande.

På flera punkter i tillsynsrapporten är missförhållandena så allvarliga, att det är fara för barnens utveckling och säkerhet.

Man har för många inskrivna barn. Man har för få anställda i förhållande till antalet barn. Förskolan saknar förskollärare vilket innebär att undervisning enligt författningarna inte kan genomföras och att det därmed även saknas den ledning som utbildningen förutsätter.

Man kontrollerar inte belastningsregistret innan man erbjuder en person anställning.

Man har inte skapat förutsättningar för pedagogisk verksamhet åt barnen.

Många brister handlar om barnens säkerhet till liv och lem. Det finns exempelvis inga handlingsplaner för barnsäkerhet, brand, kris- och katastrof samt försvunna barn.

Skärholmens stadsdelsnämnd har ansvaret för våra barn i Skärholmen

Denna privata skattefinansierade förskola uppfyller inte de krav på en rad områden som följer av lagar och andra föreskrifter. Det gäller såväl skollagen samt Stockholms stads riktlinjer för fristående förskolor. Vi anser att nuvarande drift av denna förskola omedelbart ska stoppas och tas över i kommunal regi. Vi anser också att det ska vara tätare oanmälda inspektioner av privata förskolor.

Protokollen ska naturligtvis delges nämnden för bedömning.

Därför önskar vi följande åtgärder från Skärholmens stadsdelsförvaltning:

Att en sammanställning av alla förskolor i Skärholmen så väl kommunala som privata delges stadsdelsnämnden.

Att stadsdelsförvaltningen upprättar en intern handling- och hanteringsplan som initieras då förvaltningen får kännedom om ett missförhållande i en förskola. Det är viktigt att förvaltningen snarast underrättar Utbildningsförvaltningen så att de kan vita åtgärder.

Att förvaltningen i ett tidigt skede kan erbjuda drabbade föräldrar hjälp samt information om deras rättigheter att exempelvis söka till en annan förskola.

§44 Skrivelse om Tunnelkonst

Yrkande: Ersättaren Lorena Delgado (V) framlägger för Vänsterpartiet förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) tar detta förslag till beslut som sitt. Förslag till beslut

att:

- Lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Bilaga 1: Skrivelse om Tunnelkonst, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Skrivelse om Tunnelkonst, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2013-02-28

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Tunnelkonst-Förslag till beslut

Efter boendedialog, då många ansåg att tunnlarna var trista och gråa så togs ett initiativ att dekorera dem med foton från elever från vissa skolor.

Det här är ett utmärkt tillfälle att utöka det, och samtidigt få ungdomar och barn känna sig mer delaktiga samt uppskattade av samhället. Att utföra en muralkonst kräver fantasi, samarbete och struktur. Det är en erfarenhet som ger mycket och inte bara till dem som utförd den utan det blir konst som många kan uppskatta, samt det ger en bild av tiden.

Många ungdomar i andra hemmet målar, det ser vi i deras väggar, aktiviteter osv. Dessutom har vi läst i ett remisssvar från kulturnämnden ang gatukonst att:

"stödja ett legalt utövande som ger positiva bidrag till stadens offentliga miljöer och ger utlopp för unga stockholmares konstnärliga kreativitet". Remissvaret menar på att det är inte förbjudet med gatukonst men det ska vara legalt, publik.

Därför lägger vi som förslag till beslut att stadsdelsförvaltningen tillsammans med ungdomarna utforma ett projekt för att utöka vår tunnelkonst.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 4/2013-02-28

Del II Öppna delen

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl 19.45 .

---------------------------------------------------------