Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Sammanträdet börjar kl 17:00 med en sluten del som inte är öppen för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-04-18, öppna delen

Medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag angående önskemål om verksamhetsbidrag till Skärholmens brottsofferjour, dnr 1.2.4/138-2013

5 Svar på medborgarförslag angående hundrastgård, dnr 1.2.4/197-2013

6 Inkommet medborgarförslag. En till konstgräsplan, dnr 1.2.4/440-2013

9 Tertialuppföljning 1, 2013, för upphandlade verksamheter, dnr 1.2.1/409-2013

11 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1/343-2013

12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), dnr 1.1/332-2013

13 Personuppgiftsombud, dnr 2.4/360-2013

14 Redovisning av åtgärder gällande förskoleverksamhet i Skärholmen, dnr 4/246-2013

15 Slutredovisning av socialstyrelsens stimulansmedel inom vård och omsorg för äldre under 2007-2012, dnr 2.1/423-2013

16 Gemensam upphandling av Kontrolltjänster av Miljökrav, dnr 2.2.2/376-2013

17 Vidaredelegation till utbildningsnämnden avseende upphandling av reseförsäkring för barn, elever och andra omsorgstagare, dnr 2.2.2/402-2013

18 Vidaredelegation till utbildningsnämnden att upphandla kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar och andra omsorgstagare, dnr 2.2.2/403-2013

Remissärenden

21 Motion (2012:33) om handlingsplan mot barnfattigdom, dnr 1.5.1/320-2013

22 Stockholms stads förskoleprogram, dnr 1.5.1/279-2013

23 Remissvar angående motion om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan, dnr 1.5.1/015-2013

28 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-04-18
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-04-10
c. Stadsrevisionen Årsredogörelse 2012
d. Angående ert yttrande rörande tillstånd till restaurangkasinospel på Angelos Bar, Skärholmen, dnr 1.4/213-2013

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

30 Balanslista uppdrag SDN 7/2013-05-23, dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utses att justera protokollet, del 2, tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S). Protokollet justeras den 30 maj.

§14 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

Två övriga frågor anmäldes:

1. Skrivelse från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet): Ordningsvakter behövs vid Angelos Bar

2. Skrivelse från Socialdemokraterna: Skrivelse angående tillgängligheten på Skärholmens simhall

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-04-18, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2013-04-18,

öppna delen, med förslag till beslut att

Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-04-18, öppna delen. Justerat 2013-04-26.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna sammanträdesprotokoll 2013-04-18, öppna delen, godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-04-18, öppna delen. Justerat 2013-04-26.

§16 Svar på medborgarförslag angåenden önskemål om verksamhetsbidrag till Skärholmens brottsofferjour

Föreligger stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.2.4/138-2013, med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut, Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1, med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

  1. Uppdrar åt förvaltningen att omedelbart bevilja Brottsofferjouren i Skärholmen ett verksamhetsbidrag för år 2013.
  2. Uppdrar åt Skärholmens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) att bjuda in Skärholmens Brottsofferjour (BOJ) till möte för samtal om framtida samarbetsformer.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

 

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Dnr. 1.2.4./138-2013

Svar på medborgarförslag angående önskemål om verksamhetsbidrag till Skärholmens brottsofferjour

Förslag till beslut

  1. Skärholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att omedelbart bevilja Brottsofferjouren i Skärholmen ett verksamhetsbidrag för år 2013.
  2. Skärholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt Skärholmens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) att bjuda in Skärholmens Brottsofferjour (BOJ) till möte för samtal om framtida samarbetsformer.

Samt att därutöver anföra följande

Oavsett partitillhörighet i Skärholmens stadsdelsnämnd så har politikerna alltid värnat om Skärholmsbornas trygghet och välbefinnande. Vi har därför genom åren initierat olika trygghetsprojekt samt skapat kontaktnät med myndigheter och föreningar för att stärka upp den lokala trivseln och tryggheten. En central grupp som arbetar förebyggande med dessa frågor är Skärholmens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ), vars uppgift är att via olika insatser erbjuda invånare ett trivsamt och tryggt Skärholmen. Tyvärr är Brottsofferjouren i dagsläget inte representerad i denna grupp vilket är synd, då de med sin verksamhet och erfarenhet kan tillföra gruppen mycket goda idéer.

Att känna trygghet där man bor är ett viktigt grundbehov för alla människor och en mänsklig rättighet, därför är arbetet för ett tryggt Skärholmen högst prioriterat. Således vill vi därför bidra med verksamhetsstöd till Skärholmens Brottsofferjour (BOJ) som med sin verksamhet dagligen hjälper brottsutsatta individer att komma tillbaka till samhället.

För mer information om Brottsofferjourens verksamhet vänligen besök deras hemsida på följande adress: www.boj.se.

§17 Svar på medborgarförslag angåenden hundrastgård

Ärendet är indraget tillsvidare. Utredning av ärendet pågår.

Dnr 1.2.4/197-2013

§18 Inkommet medborgarförslag, En till konstgräsplan

Föreligger inkommet medborgarförslag,

dnr 1.2.4/440-2013, med förslag till beslut att

Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§19 Tertialrapport 1 Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.2.1/410-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 2013 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden begär budgetjustering för avskrivningar om 0,4 mnkr och internränta om 0,1 mnkr.

3. Omslutningsförändringar om 24,7 mnkr godkänns.

4. Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 0,8 mnkr.

5. Nämnden ansöker om 2,5 mnkr av central medelsreserv 2 för att fortsatta påbörjade skötselåtgärder i Sätraskogens naturreservat.

6. Nämnden ansöker om 5 mnkr av central medelsreserv 4 för tillgänglighetsåtgärder.

7. Nämnden ansöker om 3 mnkr av central medelsreserv 2 för ökad effektivitet i bostadsproduktionen.

8. Nämnden ansöker om 2,6 mnkr av ytterstadsmedel för Skärholmsvärdar.

9. Nämnden ansöker om 0,9 mnkr av ytterstadsmedel för projektet El Sistema.

10. Nämnden ansöker om 770 tkr av ytterstadsmedel för projektet Förebyggande arbete i Skärholmen.

11. Nämnden ansöker om 785 tkr av ytterstads medel för Relationsvåldsteamet.

12. Nämnden ansöker om 1,7 mnkr av ytterstadsmedel för projektet Föräldrastödjare i Skärholmens mottagningsgrupp.

13. Nämnden ansöker om 2,1 mnkr av ytterstadsmedel för projektet Säkerhetskonsulter på barnenheten.

14. Nämnden ansöker om budgetjusteringar sammanlagt 860 tkr för att anordna 3 projekt inom ramen för Vackra Stockholm.

15. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Allinsen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut och till beslut om omedelbar justering av ärendet, samt anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 4.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna tertialrapport 1 2013 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Begära budgetjustering för avskrivningar om 0,4 mnkr och internränta om 0,1 mnkr.

3. Omslutningsförändringar om 24,7 mnkr godkänns.

4. Begära stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 0,8 mnkr.

5. Ansöka om 2,5 mnkr av central medelsreserv 2 för att fortsatta påbörjade skötselåtgärder i Sätraskogens naturreservat.

6. Ansöka om 5 mnkr av central medelsreserv 4 för tillgänglighetsåtgärder.

7. Ansöka om 3 mnkr av central medelsreserv 2 för ökad effektivitet i bostadsproduktionen.

8. Ansöka om 2,6 mnkr av ytterstadsmedel för Skärholmsvärdar.

9. Ansöka om 0,9 mnkr av ytterstadsmedel för projektet El Sistema.

10. Ansöka om 770 tkr av ytterstadsmedel för projektet Förebyggande arbete i Skärholmen.

11. Ansöka om 785 tkr av ytterstads medel för Relationsvåldsteamet.

12. Ansöka om 1,7 mnkr av ytterstadsmedel för projektet Föräldrastödjare i Skärholmens mottagningsgrupp.

13. Ansöka om 2,1 mnkr av ytterstadsmedel för projektet Säkerhetskonsulter på barnenheten.

14. Ansöka om budgetjusteringar sammanlagt 860 tkr för att anordna 3 projekt inom ramen för Vackra Stockholm.

15. Ärendet omedelbart justeras.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Tertialrapport 1

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Alliansen vill tacka stadsdelsförvaltningen för en välskriven tertialrapport och konstaterar att förvaltningens verksamhetsuppföljningar blir allt tydligare och mer informativa.

Vi ser i tertialrapporten flera exempel på positiv utveckling i stadsdelen och förvaltningens verksamheter. En av de viktigaste är att både andelen och antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Även de med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd minskar. Förvaltningens aktiva arbete för att rekrytera fler förskollärare har fått effekt och den omorganisation som gjordes inom hemtjänsten i vintras har höjt kvaliteten enligt brukarna. Att den sociala insatsgruppen förhindrar institutionsplaceringar av unga i riskzon är positivt både för den unge själv och för stadsdelens ekonomi. I det nyöppnade sociala boendet i Sätra ges stora barnfamiljer möjlighet till bättre boende än de hotell de tidigare varit hänvisade till. Stadsdelens relationsvåldsteam arbetar nu med 22 män och allt fler hör av sig spontant för att få hjälp med sitt aggressiva beteende. I och med att ekonomin åter är i balans ges verksamheterna hållbara förutsättningar som gagnar utvecklingen.

Det finns förstås även områden som behöver stärkas, exempelvis insatser för fler bostäder i stadsdelen, trygghets- och renhållningsåtgärder och förebyggande hälsoarbete. Att antalet socialtjänstanmälningar ökar kraftigt tyder på att förvaltningens arbete för att få både tjänstemän och allmänhet att anmäla sin oro fungerar, samtidigt som det också visar behovet av att fortsätta utveckla effektiva stödinsatser för barn, unga och familjer.

Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

 

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Dnr. 1.2.1/410-2013

Tertialrapport 1 Skärholmens stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Stadsdelsförvaltningen visar som alltid på ett gediget och bra uppföljningsarbete och vi kan även denna gång konstatera att vår stadsdel klarar målen förhållandevis bra med hänsyn till förutsättningarna.

Hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd sjunker något men fortfarande ligger vi högt i förhållande till andra stadsdelar. I rapporten framgår att ohälsotalet i Skärholmen är stort och att sjukskrivna är den näst största gruppen bidragstagare. Arbetslösheten är också ett stort hinder för egen försörjning. Vi ser fram emot att förvaltningen satsar på dessa grupper genom rehabilitering och hjälp till arbete. Det är positivt att arbetsmarknadsåtgärderna har en budget i balans i denna rapport, det visar på att förvaltningen arbetar med att få bidragstagare i arbetsmarknadsåtgärder.

Det är positivt att förvaltningen satsar på att anställa en projektledare som samordnar och driver process och dialog med stadens fastighetsbolag och andra byggherrar för byggande av fler lägenheter i Skärholmen.

Det är positivt att förvaltningen satsar på vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare vid våra kommunalt drivna förskolor och vi ser fram mot att förvaltningen arbetar för att kunna behålla dessa inom våra förskolor. Vi känner dock en oro gällande våra fristående förskolor vad gäller kontroll och uppföljning av deras verksamhet. Både när det gäller barnens säkerhet och personalens kompetens. Har personalen samma möjlighet att anmäla oegentligheter så som kommunalt anställda? Hur ser det ut med orosanmälningar vid våra fristående förskolor?

Vad gäller budget i balans så är vår förhoppning att eventuella budgetunderskott inte påverkar våra verksamheter när det gäller tillsättning av vikariat och vakanta tjänster på till exempel förskolor och äldreomsorg utan regleras på tjänstemannasidan i den centrala förvaltningen.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd

torsdagen den 23 maj 2013

Rebwar Hassan m.fl (MP)

DNR 1.2.1/410- 2013

Tertialrapport 1 Skärholmen stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Vi i Miljöpartiet godkänner Tertialrapport 1 och att den överlämnas till Kommunstyrelsen. Vi vill också framföra ett tack till förvaltningen för ett gott arbete. Vi vill dock samtidigt betona viktiga frågeställningar. Det är helt uppenbart att stadsdelsnämnden kommer att ha problem att fortsatt finansiera en högkvalitativ verksamhet.

Det är viktigt att det finns kontinuitet i verksamheten som ger både stabilitet och möjlighet till utveckling. Satsningar och resurser ger stabilitet som gagnar Skärholmsborna men nedskärning och centralisering gagnar varken unga eller gamla.

Det är väsentligt att begärda justeringar beviljas. Justeringar måste göras för att inte Skärholmen stadsdelsnämnd ska få allvarliga ekonomiska framtida problem.

Vi tror att kostnaderna för försörjningsstöd är svåra att minska för stadsdelen. Fördelning av resurser till ekonomiskt bistånd och funktionsnedsättning behöver ses över centralt.

Ett årsmål t.ex. om 0 st antal nytillkomna bostäder ned särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning), som man då givetvis uppfyller, visar givetvis att ambitionen är för lågt satt, liknande situation gäller insamling av matavfall, ekologisk livsmedel.. där ambitionsnivån är för låg.

Förvaltningen påpekar att för KF:s indikator andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor uppfyller förvaltningen nämndens årsmål, men har 15 procentenheter kvar till KF:s årsmål. Behovet av trygghetsskapande åtgärder och renhållningsåtgärder är fortfarande stort på många platser i Skärholmens stadsdelsområde.

Det saknas mål för bibehållande och utveckling av den gröna infrastrukturen och ett framåtsyftande energi- och klimatarbete.

Att inte börja se till ekosystemtjänster och hur Stockholms stad ska klara påfrestningarna från klimatförändringen är kortsiktigt och ointelligent.

Vi vill betona vikten av en helhetssyn i stadsplaneringen där en långsiktigt hållbar trafikplanering bör görs i samband med exploateringar i stadsdelen, vilket saknas idag.

Stadsplaneringen måste även ske med hänsyn till även den gröna infrastrukturen, d.v.s. det ska finnas sammanhängande, med varandra förbundna natur- och parkområden för att garantera robusta ekosystem.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är inte Miljöpartiets. Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige innebär mer resurser till stadsdelarna än hos den moderatledda majoriteten. Vi vill att stadsdelens ekonomi samt beslutsmakt förstärks. Stadsdelsnämndens lokala politiker och stadsdelens befolkning måste få mer inflytande över den fysiska planeringen av Skärholmen.

Miljöpartiets förslag till budget innebär en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

I en starkt växande stadsdel som Skärholmen behöver infrastruktur och servicen till medborgarna byggas ut, förskolor, skolor, fritidsgårdar, möjlighet till rekreation och idrott, äldreomsorg, bättre kollektivtrafik och andra viktiga investeringar måste göras.

Bilaga 4: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmensstadsdelsnämnden

2013-05-23

Rudy Espinoza (V)

Lorena delgado (ers,)

Särskilt uttalande

Tertialrapport l Skärholmen Stadsdelsnämnd.

Vi vill tacka stadsdelförvaltningen för ett gediget och bra uppföljningsarbete. Stadsdelsförvaltningen bedömer att i huvudsak uppnå Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring.

Tertialrapporten speglar givetvis en borgerlig budget och politiska uppdrag som vi helt avstå och visar även ett misslyckande på centrala politiska områden som sysselsättningsgrad, grundskolelever resultat och bostadsbyggandet i Skärholmen.

Målet att det byggs många bostäder i Stockholm därmed i Skärholmen är definitiv inte uppfyllt trots en grundlig analys av förvaltningen som pekar på en rad svårigheter för bostadsbyggandet anser förvaltningen att målet uppfylls helt. Detta gäller LSS bostäder också. Vi efterlyster en saklig bedömning i uppföljningsdokument för att tertialrapporterna inte ska uppfattas som den sittande majoritetens politiska putsade dokument.

Skärholmen stadsdelnämnden är inte bara ett särskilt samhällsorgan, ett serviceorgan som vänder sig till mer eller mindre nöjda brukare. Den har också ett sökande och förebyggande ansvar gentemot de grupper i samhället som riskera att fara illa. Vänsterpartiet anser att det är tillfredställande att tertialrapporten lyfter fram behovet av resurstillskott på viktiga områden som stadsmiljöfråga och förebyggande insatser för barn, ungdomar och föräldrar. Vår inställning är att de mest framgångsrika projekt skulle integreras i den ordinära verksamheten och inte ansöka år efter år genom söderort vision. Vi har förespråkat att det finns ett behov att förstärka de förebyggande insatser i alla skeden och detta behöver inte vara centralisera däremot kan ingår i driftbudget och vara beräkna i anslaget.

Det är allvarligt att äldreomsorgen redovisar -6,2mnkr i förväntat underskott. Generellt saknas tillförlitliga data om hemtjänst och äldreomsorgen.

Under flera år har nämnt att orsakerna till underskottet inom äldreomsorgen beror på höga hyreskostnader och låg ersättningsnivå för många brukare. Det är något helt överraskande att beställarenheten skulle står för en underskott med -5,2mnkr.

Vänsterpartiet konstaterar återigen att den borgerliga underfinansieringen i lagstyrda verksamheter tvinga att stadsdelförvaltningen driver en för restriktiv handledning något som oförneklig påverkar negativ till olika sociala grupper som är i en särskilt utsatta situation och har behov att få stöd.

§20 Tertialuppföljning 1, 2013, för upphandlade verksamheter

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.2.1/409-2013, med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner tertialuppföljning 1, 2013, för upphandlade verksamheter.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Godkänna tertialuppföljning 1, 2013, för upphandlade verksamheter.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Skärholmen som tyngdpunkt och regional kärna – att komma vidare

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 3/325-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden samt Stadshus AB för kännedom.

Yrkande: Ledamoten Cecilia Carpelan (FP) anmäler för Folkpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.

Ersättaren Bosse Ekvall (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Folkpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) tar denna anmälan som sin. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 3. Ledamoten Andreas Lundin (M) yrkar för Moderaterna bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2, med stöd av Vänsterpartiet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Skicka tjänsteutlåtandet till exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden samt Stadshus AB för kännedom.

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Folkpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Folkpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Skärholmen som tyngdpunkt och regional kärna – att komma vidare

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Särskilt uttalande

För att bygga hela Stockholmsregionen stark är det viktigt att tvärförbindelserna, främst mellan våra regionala kärnor, är välfungerande och väldimensionerade för att fylla sin funktion. Som ett led i att förverkliga detta är Spårväg syd en viktig del. Spårvägen skapar förutsättningar att utveckla bostäder, arbetsplatser och handel i området.Sträckningen mellan Skärholmen/Kungens Kurva och Flemingsberg är prioriterad och ska byggas som spårväg. Den fördjupade utredningen som nu pågår ska utgå ifrån att en BRT lösning (Bus Rapid Transit) inte är något alternativ till en riktig spårväg. En ”övergångslösning” med BRT hotar att bli en permanent lösning och innebär att en effektiv och miljövänlig spårväg kanske aldrig kommer att förverkligas. Arbetet med en fördjupad utredning av Spårväg syd måste bedrivas skyndsamt.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 23 maj 2012

Rebwar Hassan m.fl (MP)

Dnr 3/325-2013

Skärholmen som tyngdpunkt och regional kärna - att komma vidare.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Att Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningsförslag till beslut

2. Att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå förbifart Stockholm.

3. Därutöver vill vi framföra följande:

1

Vi är positiva till utveckling till av Kungens kurva och hela skärholmen men vi är negativa till förbifart Stockholm, som inte löser Stockholms trafikproblem. Vi ser det som problematiskt att Förbifart Stockholm tar så mycket resurser att andra satsningar blir lidande, däribland Spårväg syd och framkomligheten i stort. Vi tycker att det borde vara rimligt att satsa på att förbättra kommunikationerna och tillgängligheten längs spårvägens planerade sträckning så att staden kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Nämnden bör säga nej till Förbifart Stockholm som är ett av Sveriges största och dyraste vägprojekt.

Förbifart Stockholm går från E4/E20 vid Skärholmen via Sätra, Kungshatt, Lovön, Grimsta, Vinsta, Lunda, Hjulsta till Häggvik. Den är 21 km lång, varav 16 km i tunnel. De beräknade kostnaderna för Förbifart Stockholm (tidigare även kallad Västerleden) har ökat dramatiskt under den tid som leden har diskuterats. År 1997 beräknade Vägverket kostnaderna till 6,3 miljarder kronor[1]. År 2001 uppgav Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting kostnaderna till 11,5 miljarder kronor.[2]

Fyra år senare beräknade Vägverket kostnaderna till mellan 18 och 20 miljarder[3]. Vägverket uppger senare kostnaden till 25 miljarder kronor och uppger att det med säkerhet inte är möjligt att beräkna investeringskostnaden.[4]

Miljöpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på kostnaderna för Förbifart Stockholm, utifrån nya siffror från Trafikverket. Med de nya siffrorna beräknas Förbifart Stockholm att kosta stockholmarna cirka 61 miljarder.

Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med de 27 miljarder som Trafikverket och alliansen i Stockholms tidigare angett.

– Den nya uppgiften, 61 miljarder kronor för två mil motorväg, är pengar som motsvarar ytterligare cirka 800000 sittplatser i kollektivtrafiken. Med en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken erbjuds invånarna i regionen ett reellt alternativt för att kunna ställa bilen hemma.

Förbifart Stockholm strider mot samhällets ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser. Genomförs Förbifart Stockholm förväntas koldioxidutsläppen öka med 130.000-140.000 ton/år. Den bidrar kraftigt till att bilismen ökar. Ungefär fem procent fler bilar kommer att åka över Saltsjö-Mälarsnittet i rusningstid om Förbifarten byggs[5]. Därmed kommer den också att i hög grad bidra till att nya trängselproblem uppstår på andra platser i länet.

Förbifart Stockholms avlastande effekt på Essingeleden är liten. I ett femtonårsperspektiv, då Förbifarten beräknas ha uppnått sin maxkapacitet, räknar Vägverket tvärtom med att trafiken på Essingeleden kommer att öka.[6] Den avlastar inte heller innerstaden. Enligt Stockholms stad ökar Förbifarten den genomsnittliga framkomligheten i innerstaden med 1 %.[7] Förbifart Stockholm är alliansen och socialdemokraternas satsning på klimatförsämring.

En faktor som kan göra Skärholmen till men mer attraktiv plats är ett levande kultur- och föreningsliv.

Vi ser idag hur allt fler föreningar blir hemlösa till följd av högre hyror och färre tillgängliga lokaler. Utvecklingen av skärholmen bör ske i samverkan med stadsdelens föreningar.

Vi vill betona att Skärholmens och kringliggande områdens utveckling ska ske långsiktigt, planeras hållbart och ha ett helhetsgrepp i frågor som rör bl.a. bostäder, arbetsplatser, skolor, transport och kommunikationer, miljö samt rekreation. Befolkningsökningen ställer stora krav på ett mycket långsiktigt och klimatsmart arbete, med kollektivtrafik och hela infrastrukturfrågor. Kommunikationerna mellan stadsdelarna runt Skärholmen, Kungens kurva, Flemingsberg ochÄlvsjö behöver förbättras. Att planera klimatsmart från start innebär att arbeta långsiktigt hållbart, dvs. de mänskliga och de naturliga resursernas beständighet ska prioriteras framför allt annat.

Många bor och rör sig i Skärholmen och många kommer från andra stadsdelar till vår stadsdel för arbetsresor, för att handla i Skärholmen och Kungens kurva, besöka vänner, uträtta myndighets- och serviceärenden etc. Att det finns attraktiva och välfungerande gång- och cykelstråk mellan Skärholmen, Flemingsberg, Fruängen och Kungens kurva är en mycket viktig fråga, bl.a. att prioritera Spårväg syd kan vara bra för att förbättra framkomligheten och öka andelen kollektivtrafik i södra ytterstaden. Det är viktigt att kollektivtrafiken byggs ut så att det är lätt att ta sig mellan stadsdelarna.

Vi är positiva till att tillfälligt Bus Rapid Transport, inom söderort inrättas omgående. Om detta blir en permanent eller tillfällig lösning får då de vidare utredningarna för en spårvägsdragning utvisa. Det är hlet rätt att busstorget vid Skärholmens centrum har i dagsläget inte kapacitet att klara mer trafik och förvaltningen föreslår därför att busstorget vid Skärholmens centrum byggs om inom en snar framtid för bättre tillgänglighet och utökad kapacitet så att fler linjer med tätare intervall kan angöra Skärholmens centrum.

Avslutningsvis hänvisar till vår tidigare reservation i skärholmens stadsdelsnämnd den 19 januari 2010 till vårt förslag till remissvar om vision kungens kurva – Skärholmen.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsförvaltning 2013-05-23

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Skärholmen som tyngdpunkt och regional kärna- att komma vidare

Särskilt uttalande

Efter veckans händelser, som är pågående än idag så kan vi konstatera att det är i de svagaste stadsdelarna där upploppen ägt rum. Inget någon av oss uppmuntrar eller står bakom våldsamma händelser. Men vi måste analysera och beakta varför det här händer, och hur vi hanterar det så att vi inte befinner oss i samma situation.

De svagare stadsdelarna har flera gemensamma faktorer, låg utbildningsnivå, ungdomar som inte pluggar färdigt gymnasiet, hög arbetslöshet, många unga vuxna som bor kvar hos föräldrar. Alla dessa faktorer skapar enorm frustration och känslan av utanförskap. Och så har vi ojämnlikheterna, stora köpcentrum, stora byggprojekt för industri/handel men inte för att lösa bostadssituationen i förorterna. Vi har stora koncentrationer av låg inkomsttagare i vissa områden och stora koncentrationer av hög inkomsttagare i andra områden. Vi har segregation och vi har diskriminering.

Skärholmens stadsdel behöver utvecklas, vi behöver våra kommunala gymnasier tillbaks, vi behöver fler bostäder, vi behöver långsiktiga konkreta projekt för ungdomar och vi behöver jobbtillfällen.

Vi tycker att stadsdelförvaltningen lyfter bra de stora behoven som Skärholmen har, vi har länge blivit eftersatta nu.

§22 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.1/343-2013, med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner förslag till delegationsordning i enlighet med detta tjänsteutlåtande att gälla från och med den 1 juni 2013.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Godkänna förslag till delegationsordning i enlighet med detta tjänsteutlåtande att gälla från och med den 1 juni 2013.

§23 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.1/332-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning

enlig 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning

enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom nämndens eget ansvarsområde.

Ola Agbro, Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anneli Fastborg, Anita Habel, Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monité, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Ragndag, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjäna och Inger Åsebo.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Delegera till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enlig 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Förordna till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom nämndens eget ansvarsområde.

Ola Agbro, Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anneli Fastborg, Anita Habel, Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monité, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Ragndag, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjäna och Inger Åsebo.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Personuppgiftsombud

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 2.4/360-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse David Jansson till förvaltningens personuppgiftsombud fr. o. m. den 24 maj 2013.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Utse David Jansson till förvaltningens personuppgiftsombud fr. o. m. den 24 maj 2013

2. Ärendet omedelbart justeras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Redovisning av åtgärder gällande förskoleverksamhet i Skärholmen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 4/246-2013, med förslag till beslut att

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna redovisning av åtgärder.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Godkänna denna redovisning av åtgärder.

§26 Slutredovisning av Socialstyrelsens stimulansmedel inom vård och omsorg för äldre under 2007-2012

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 2.1/423-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av stimulansmedel inom vård och omsorg för äldre under 2007-2012.

2. Omedelbar justering, ärendet skickas i pappersform senast den 30 juni 2013 till; Socialstyrelsen, avdelningen för statistik och utvärdering, 106 30 Stockholm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna förvaltningens redovisning av stimulansmedel inom vård och omsorg för äldre under 2007-2012.

2. Ärendet omedelbart justeras, ärendet skickas i pappersform senast den 30 juni 2013 till; Socialstyrelsen, avdelningen för statistik och utvärdering, 106 30 Stockholm

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Gemensam upphandling av Kontrolltjänster av Miljökrav

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 2.2.2/376-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av Kontrolltjänster av Miljökrav.

2. Stadsdelsnämnden ger fullmakt till trafikdirektören vid trafikkontoret att för nämndens räkning upphandla ett ramavtal, det vill säga fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering och utvärdering, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt svara för avtalsförvaltning. Delegationen innefattar också beslut om eventuell förlängning, förändring/komplettering och tillägg i avtal utifrån affärsmässiga grunder.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Delta i den gemensamma upphandlingen av Kontrolltjänster av Miljökrav.

2. Ge fullmakt till trafikdirektören vid trafikkontoret att för nämndens räkning upphandla ett ramavtal, det vill säga fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering och utvärdering, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt svara för avtalsförvaltning. Delegationen innefattar också beslut om eventuell förlängning, förändring/komplettering och tillägg i avtal utifrån affärsmässiga grunder.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§28 Vidaredelegation till utbildningsnämnden avseende upphandling av reseförsäkring för barn, elever och andra omsorgstagare

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 2.2.2/402-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av reseförsäkring för barn, elever och andra omsorgstagare.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till direktören vid utbildningsförvaltningen att för nämndens räkning utarbeta och besluta om förfrågningsunderlag, annonsera, utvärdera, fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal med valda utförare samt besluta om förlängning, komplettering och tillägg till ovanstående avtal.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Delta i den gemensamma upphandlingen av reseförsäkring för barn, elever och andra omsorgstagare.

2. Delegera till direktören vid utbildningsförvaltningen att för nämndens räkning utarbeta och besluta om förfrågningsunderlag, annonsera, utvärdera, fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal med valda utförare samt besluta om förlängning, komplettering och tillägg till ovanstående avtal.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Vidaredelegation till utbildningsnämnden att upphandla kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar och andra omsorgstagare

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 2.2.2/403-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra omsorgstagare.

2. Stadsdelsnämnden ger delegation till direktören vid utbildningsförvaltningen att för nämndens räkning utarbeta och besluta om förfrågningsunderlag, annonsera, utvärdera, fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal med valda utförare samt besluta om förlängning, komplettering och tillägg till ovanstående avtal.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Delta i den gemensamma upphandlingen av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra omsorgstagare.

2. Ge delegation till direktören vid utbildningsförvaltningen att för nämndens räkning utarbeta och besluta om förfrågningsunderlag, annonsera, utvärdera, fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal med valda utförare samt besluta om förlängning, komplettering och tillägg till ovanstående avtal.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Motion (2012:33) om handlingsplan mot barnfattigdom

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen av Roger Mogerts (S) motion om en handlingsplan mot barnfattigdom

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.5.1/320-2013, med förslag till beslut att

1. Som svar på remissen ”Motion (2012:33) om handlingsplan mot barnfattigdom” hänvisas till vad som sagts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Kommunstyrelsen,

Rotel VII, KF/KS kansli, Stadshuset. 105 35 Stockholm.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ersättaren Anne-Marie Grave (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) tar detta förslag till beslut som sitt. Ledamoten Cecilia Carpelan (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Som svar på remissen ”Motion (2012:33) om handlingsplan mot barnfattigdom” hänvisas till vad som sagts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Kommunstyrelsen,

Rotel VII, KF/KS kansli, Stadshuset. 105 35 Stockholm.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Dnr. 1.5.1/320-2013

Motion (2012:33) om handlingsplan mot barnfattigdom

Särskilt uttalande

Vi tycker att förvaltningens svar är bra men vi vill, i dessa viktiga frågor, passa på att komplettera med ytterligare synpunkter.

Nollvision för vräkningar av barn

Vi Socialdemokrater tycker att motionärens förslag att förstärka barnperspektivet i socialtjänstlagen är bra i syfte att förebygga barnvräkningar. Vi håller även med om att Stockholm stad måste tillföra mer resurser och nödvändiga åtgärder om Alliansens mål (inga barn ska vräkas) från 2007 ska kunna uppnås. Exempelvis kan en sådan åtgärd vara att uppdra åt stadens egna bostadsbolag att ta ett större socialt ansvar i det vräkningsförebyggande arbetet. Motionären tar här upp Norrköping och Borås som goda exempel från vilka Stockholm stad kan inspireras av och hämta idéer ifrån.

Vi socialdemokrater från Skärholmen vill tipsa om ytterligare ett ställe att göra ett studiebesök på och det är i Botkyrka kommun, som ligger betydligt närmare. Botkyrka kommun har genom kloka beslut, goda resursersfördelningar och nödvändiga åtgärder skapat reella förutsättningar att motverka barnvräkningar. Kommunen har tillsammans med socialtjänsten och kommunalägda bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen ett samarbetsavtal. I avtalet har socialtjänsten och bostadsbolaget träffat avtal om att bistå med en personal vardera som tillsammans samarbetar med det vräkningsförebyggande arbetet. Målgruppen i det vräkningsförebyggande arbetet är barnfamiljer och äldre över 65 år. Sedan samarbetet inleddes i april 2012 har inga ur målgruppen blivit vräkta. Vill man läsa mer om Botkyrka kommuns vräkningsförebyggande arbetet så är det bara att följa denna internetlänk:

http://www.botkyrkabyggen.se/Global/DisplayDocument.ashx?guid=eb822c0f-a80d-4834-85ba-81bff862bfee

Slutligen vill vi även uppmärksamma svårigheterna i att arbeta (vräknings)förebyggande då nu gällande lagstiftning i ”Hyreslagen” Jordabalk (1970:994) 25 §, 44 § och 46 § innebär att socialnämnden i ett sent skede i processen får kännedom om bostadsbolagens intentioner att vräka sin hyresgäst. Här måste det till en nationell diskussion på riksdagsnivå och en förändring i lagstiftningen med barnperspektivet som utgångspunkt för att skapa reella incitament om man vill förebygga barnvräkningar.

Sammanfattningsvis så staplar jag nedan upp några viktiga punkter man bör ha med sig i en vräkningsförebyggande handlingsplan:

* Regeringen måste skapa incitament så att de som arbetar med vräkningsförebyggande arbete också får reella möjligheter och verktyg att kunna utföra sitt arbete. Här kan en förändring och eller en förstärkning av lagstiftningen i socialtjänstlagen och ”Hyreslagen” Jordabalk (1970:994) skapa dessa förutsättningar. Om intentionen är att förebygga barnvräkningar så måste socialnämnden/socialtjänsten få informationen i ett tidigare skede än vad de får i dagsläget. Detta gäller speciellt privata aktörer på bostadsmarknaden som i vissa fall struntar i eller i ett väldigt sent skede informerar socialnämnden/socialtjänsten.

* Beslutsfattarna måste uppdra åt de allmännyttiga bostadsbolagen att i ägardirektiven arbeta med de sociala frågorna i sina bostadsbestånd. Här kan samhället och bostadsbolagen motverka mänskligt lidande och kostsamma sociala insatser genom att bostadsbolagen aktivt arbetar vräkningsförebyggande. Hyresgästföreningen har i sin tidning ”Hem och Hyra” 2011 gjort en generell kostnadsuträkning av hur mycket en vräkning kan kosta för ett bostadsbolag. Enligt deras uppgifter kan endast en sådan omflyttning kosta bostadsbolagen mellan 10000 kronor (lågt räknat) och upp till mellan 30000 – 40000 kronor om lägenheten inte blir uthyrd. Dessa pengar kan istället användas till att anställa personal i bostadsbolagen som aktivt tillsammans med socialtjänsten arbetar med vräkningsförebyggande.

* Kommunerna och stadsdelarna måste få tillräckligt mycket pengar så att de har råd att anställa mer personal som arbetar som hyresrådgivare och framförallt personer som arbetar som budget- och skuldrådgivare. Om man ska förebygga och motverka barnvräkningar så räcker det inte med kortsiktiga lösningar. Det måste också till långsiktiga lösningar för att dessa familjer inte ska falla tillbaka till samma situation.

För att möjliggöra denna viktiga del i processen måste det tillsättas mer pengar till våra budget- och skuldrådgivare hos socialtjänsten.

Förskola/Fritids på obekväm arbetstid

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att staden erbjuder alla barnfamiljer en högkvalitativ verksamhet inom förskolan och fritidsverksamheten. Många familjer i Skärholmen arbetar i serviceyrken där deras arbetstider kan vara variera från 06:00-19:00. Därför är det minst lika viktigt att staden även här garanterar kvalitativa lösningar för dessa familjer.

Förvaltningen skriver i sitt svar att man erbjuder denna tjänst redan i dagsläget, vilket vi inte vill argumentera emot. Problemet är snarare att verkligheten ser annorlunda ut. Vi har varierande personalstyrka och olika storlekar på barngrupperna i våra förskolor och fritidshem. Det i sin tur medför skillnader i förutsättningen att anpassa öppettiderna efter föräldrarnas behov. I dessa lägen drabbas inte bara barnfamiljerna negativt utan även personalen som kan riskera att bränna ut sig.

Avgiftsfria Skolor

Vi Socialdemokrater håller helt och hållet med motionären men vill därutöver även lägga till ytterligare aspekter för att förtydliga vikten av en avgiftsfri skola som inte exkluderar någon elev.

Vid friluftsdagar som skolan anordnar tycker vi att skolan också ska ombesörja med diverse utrustning/material (skidutrustning, skridskor, hjälm etc.) som krävs för att eleverna ska kunna vara delaktiga den dagen. Samtliga kostnader och matkostnader för denna aktivitet ska skolan också ombesörja, tycker vi socialdemokrater. För många fattiga familjer kan skolmaten vara den viktigaste måltiden på dagen för barnen eftersom de då kan få i sig näringsriktig mat och äta sig mätta.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd

torsdagen den 23 maj 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Dnr 1.5.1./320-2013

Remissvar angående motion (2012:33) om handlingsplan mot barnfattigdom

Förslag till beslut


1. Att nämnden delvis bifaller motionen

2. Att därtill som svar på remissen anföra följande

De senaste åren har allt fler personer i redan utsatta områden hamnat i utanförskap och arbetslöshet. Rädda Barnens årsrapport visar att barnfattigdomen ökat i 13 av 14 stadsdelsområden det senaste året. I förorterna lever mer än vartannat barn i fattigdom (med socialbidrag eller låg ekonomisk inkomststandard). På riksnivå har syftet med den ekonomiska familjepolitiken, att jämna ut klyftor, avtagit under hela 2000-talet.
Olikhet i levnadsvillkor har stor betydelse för den individuella hälsan och för folkhälsan. Att ha mycket små resurser stänger ett barn ute från många möjligheter som andra barn har, till exempel skolresor, biobesök eller att delta i fotbollsträning. Sambandet är tydligt mellan ekonomisk utsatthet och faktorer som utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet. Att bekämpa barnfattigdomen i Stockholm är avgörande för att skapa en bättre stad för barn.
Vi instämmer i att det är ytterst viktigt för staden att stärka möjligheterna för vuxna att få arbete. Men staden kan inte nöja sig med detta, vi måste också förbättra situationen för de barn som lever i fattigdom här och nu. Avgifterna till idrottsaktiviteter och kulturverksamhet ska vara låga och fler kostnadsfria aktiviteter behövs, inte minst under skolloven. Avgifterna i Kulturskolan ska sänkas. Staden behöver också skapa fler mötesplatser för barn och unga.
Hur skolan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag är av avgörande betydelse, inte minst för de barn som lever i ekonomisk utsatthet. Antalet specialpedagoger i skolan måste öka, elevhälsan stärkas och barngrupperna minska i förskolan. Det behövs satsningar på modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Skolan ska vara helt avgiftsfri.
Staden måste börja tillhandahålla förskola på obekväm arbetstid, så kallat nattis, för att underlätta för ensamstående att få jobb. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb för att det utförs på obekväm arbetstid.
Socialtjänsten, som under flera år har drabbats av stora besparingar, måste kraftigt stärkas för att ge stöd till de mest utsatta barnen. Staden ska ha nolltolerans mot vräkning av barn.
Miljöpartiet har tagit initiativ till att en handlingsplan med mätbara mål ska tas fram gemensamt över partigränserna. Vi tror att en bred förankring med politik som håller över tid bidrar till att skapa en bättre stad för barn. Om det hade vi hoppats och hoppas fortfarande att vi kan enas.

§31 Stockholms stads förskoleprogram

Remissvar angående förslag till förskoleprogram i Stockholms stad – ”Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola”

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.5.1/279-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Omedelbar justering

3. Remissvaret skickas till skolroteln i digital form, e-post: RIV-remissvar@stockholm.se, ange KS:s diarienummer som ärenderubrik. Remissvaret ska även skickas i pappersform till KF/KS kansli, adress: KF/KS kansli, Stadshuset 10535 Stockholm.

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.

Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering av ärendet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna detta remissvar.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Remissvaret skickas till skolroteln i digital form,

e-post: RIV-remissvar@stockholm.se, ange KS:s diarienummer som ärenderubrik. Remissvaret ska även skickas i pappersform till KF/KS kansli, adress: KF/KS kansli, Stadshuset 10535 Stockholm.

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Robert Lagergren m.fl. (s)

Dnr.1.5.1/279-2013

Stockholms stads förskoleprogram

Särskilt uttalande

Socialdemokraterna föreslår att godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Förskolan har förutom ett pedagogiskt uppdrag, ett uppdrag gällande omsorg om barnen.

I förskolans reviderade läroplan finns ett helt avsnitt som handlar om uppföljning utvärdering och utveckling för att ta reda på hur man med hjälp av pedagogisk dokumentation kan och ska arbeta. Vi ser inte att denna remiss om förslag på ”Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola” tillför något annat än ytterligare dokumentation.

Det vi anser att förslagsställare tappat bort och som är en viktig del för barns utveckling är att barnen går på förskola och delta i verksamheten.

Det som vi ser som brister idag är att barngrupperna ofta är stora i förhållande till antalet utbildade förskolelärare och att det pedagogiska arbetet ibland inte får den tid som vore önskvärt samt att vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen innebär att resurser tas ur förskolan.

En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Vi vill utveckla förskolan så att barn och föräldrar kan få en pedagogisk och trygg verksamhet. Därför vill vi satsa på personalens pedagogiska kompetens och investera i kompetensutveckling av förskolans personal. Vi vill också stärka förskolans kunskapsuppdrag och kvalitetssäkra all förskoleverksamhet.

Förskolan ska vara en plats där barn från olika miljöer möts och segregation motverkas.

Inga barn ska utestängas därför att det är för dyrt eller för att de har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon. Vi socialdemokrater har därför tidigare infört maxtaxan och sett till att alla barn getts rätt att gå i förskolan. Vi vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till förskola på heltid och vi vill sänka åldern för allmän förskola från dagens 3 år till 2 år. Det innebär att det blir billigare och öppnar upp för de barn som inte har möjlighet att i dag gå i förskolan.

Det är viktigt att föräldrar kan lita på att de verkligen får en förskoleplats inom fyra månader som platsgarantin utlovar. Vi vill göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och familj genom att öka tillgången till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Förlängning av öppethållande har betydelse i ett område som Skärholmen där många är anställda inom serviceyrken. Människor som arbetar skift, helger och nätter har i dag inte alltid möjlighet till barnomsorg på nära håll kvällar, nätter och helger. Vi vill också att det ställs krav på fristående förskolor att de har bra miljö både ute och inne och att de är barnsäkra. Pengar bör avsättas till ombyggnad av nedslitna förskolor.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd

torsdagen den 23 maj 2013

Rebwar Hassan m.fl (MP)

DNR 1.5.1/279-2013

Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola. Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Delvis godkänna förvaltningsförslag till remissvar

2. Beslutet justeras omedelbart

3. Samt därutöver anföra följande

Inledning:

FN:s Barnkonvention borde vara en tydligare utgångspunkt för förskoleprogrammet. Det saknas resonemang kring exempelvis artikel 12 om barns rätt till inflytande och delaktighet. Alla barns rätt till utbildning genom förskola, inklusive papperslösa eller gömda barn, bör skrivas in i programmet.

Utveckling och lärande:

Alla barn ska uppmuntras att tro på sig själva och andra. Var och en ska få utveckla sina förmågor, utifrån sina förutsättningar, och lära sig att samarbeta där det behövs, till exempel för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla behövs, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, religion, etnicitet och funktionsnedsättning, och alla har något att bidra med i samarbetet.

Barn som behöver mer hjälp och stöd:

Det behövs tydligare tidsramar för hur snart insatser ska sättas in för barn som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra. Om det sker inom en vecka, en månad eller inom ett år kan vara helt avgörande för barnets utveckling.

Pedagogisk miljö och material:

Skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021. Målet ligger i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier.

Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram ett verktyg av typen ”lekvärdesfaktor”. Lekvärdesfaktor används för att värdera utemiljöerna, och kan bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

Barns språkliga och kommunikativa utveckling:

Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Kost, rörelse och hälsa:

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Alla förskolor ska kunna erbjuda omsorgsfullt lagad ekologisk och närproducerad mat. 50 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och det ska finnas tillagningskök på förskolorna.

Gruppen som pedagogiskt redskap:

Barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Det kan vara försåtligt att betrakta barngruppernas storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap som därför varierar under dagen och mellan aktiviteter. Det kan försvåra full insyn och öka risken att barngrupperna allt för ofta är för stora.

Genusperspektiv:

Alla förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer, heteronormativitet och rasism. Nuvarande förslag på förskoleprogram tar inte den här uppgiften på tillräckligt stort allvar. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering.

De likabehandlingsplaner som förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som hjälp i det dagliga arbetet.

En förskola för storstaden:

Staden ska erbjuda helg- och nattöppen barnomsorg. Barn med nattarbetande föräldrar har behov av en lugn, trygg och ombonad miljö i mycket liten skala med välutbildad personal. Rätten till barnomsorg är i dag starkt begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger.

Systematiskt kvalitetsarbete:

Det är en brist att enbart de kommunala förskolorna och inte de fristående följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS).

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd

2013-05-23

Rudy Espinoza, ord. (V)

Lorena Delgado, ers. (V)

Särskilt uttalande

Förskoleprogrammet har en hel del pedagogiska förtjänster när det gäller förskolans eget arbete, men rådande strukturella förutsättningar begränsar kraftigt möjligheterna att genomföra programmet. Den tilltagande segregationen i boendet motverkar den mångfald som programmet talar om. En likvärdig förskola lägger grunden för en likvärdig skola. Idag står vi allt längre ifrån den visionen eftersom kunskapssegregationen tilltar i vår stad.

Vi vill betona att det behövs ett stärkt kulturperspektiv i programmet. Kulturen kan bidra till att motverka segregation och ge fler barn möjligheter till kulturellt skapande och kulturella upplevelser. Vi vill också föra fram att programmet inte räcker till för att stärka den röda tråden mellan förskolan och skolan, som ett led i det livslånga lärandet. Den klassmässiga och geografiska sortering av barn som börjar i förskolan och fortsätter i skolan gör att banden mellan förskolan och skolan försvagas.

Hemspråkets betydelse behöver stärkas i förskolan, för att ge barn tillgång till flera språk och öka deras kulturella kompetens. Det bör framhållas i förskoleprogrammet. Rätten till förskola för papperslösa och gömda barn bör också skrivas in.

Vi anser att kvalitetsfaktorer som största gruppstorlek för olika åldrar samt personaltäthet bör skrivas in i förskoleprogrammet. Att dessutom all skrivning om krav på tillräcklig yta och god pedagogisk planering av utemiljön saknas är illavarslande. Konsekvensen av att den fysiska planeringen för barnen i vår stad inte ges uppmärksamhet eller omsorg kan vi se exempel på i vår stadsdel. Förskolor helt utan uteplats eller nära nog utan sådan har kunnat etableras och ges tillstånd att bedriva verksamhet. Givetvis skall en förskoleplan garantera att riktlinjer inom ett ett sådant viktigt kvalitetsområde säkerställs.

§32 Remissvar angående motion om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.5.1/015-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Omedelbar justering

3. Remissvaret skickas i digital form till skolroteln, via

e-post: RIV-remissvar@stockholm.se, ange KS:s diarienummer som ärenderubrik, samt i pappersform till KF/KS kansli, adress: KF/KS kansli, Stadshuset 105 35 Stockholm.

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ersättaren Halit Azizoglu (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) tar detta förslag till beslut som sitt. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering av ärendet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna detta remissvar.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Remissvaret skickas i digital form till skolroteln, via

e-post: RIV-remissvar@stockholm.se, ange KS:s diarienummer som ärenderubrik, samt i pappersform till KF/KS kansli, adress: KF/KS kansli, Stadshuset 105 35 Stockholm.

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Dnr. 1.5.1/15-2013

Remissvar angående motion om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan.

Särskilt uttalande

Motionen har en bra intention när det gäller att minska konsumtionen av köttprodukter vid av kommunen serverade måltider. Av förvaltningens svar framgår att Skärholmen redan tar detta ansvar och har vegetarisk mat en dag i veckan i våra förskolor.

Men det finns mycket mer att göra. Man skulle kunna minska både stadens och även den globala klimat- och miljöpåverkan. Vi skulle därför se fram emot att kommunen upphandlar närproducerad mat.

Transporterna i den omfattning som sker i dag måste minska. Vi ser transportsträckorna som ett stort bekymmer när det gäller klimat- och miljöpåverkan. Mat och andra förnödenheter köps och färdas ofta länga sträckor.

För befolkningen i övrigt, att kunna bidra med att minska klimat och miljöpåverkan, så sätter den egna ekonomin hinder för det. Ett resultat av ökade klassklyftor är, att man ofta väljer det billigaste och i många fall sämre alternativet, som producerats långt bort.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 23 maj 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

DNR 1.5.1/15-2013

Remissvar angående motion om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd bifalla motionen

2. därutöver vill vi framföra följande:

Vår livsmedelskonsumtion ger upphov till en fjärdedel av de klimatpåverkande utsläppen ifrån vår privata konsumtion, där kött är den enskilt största klimatboven. Dessa utsläpp skulle kunna minska betydligt om vi la om vår kost till mer vegetariskt. Staden har ett ansvar att gå före och sätta en standard där det vi äter inte innebär ett hot mot vår framtid. I det arbetet är minskad köttkonsumtion ett viktigt steg, mer ekologiska livsmedel ett annat.

§33 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a) Protokoll från Gruppledarmöte 2013-04-18

b) Protokoll från Pensionärsrådet 2013-04-10

c) Stadsrevisionen, Årsredogörelse 2012

d) Angående ert yttrande rörande tillstånd till restaurangkasinospel på Angelos Bar, Skärholmen, dnr 1.4/213-2013

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A-D godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Godkänna de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D.

§34 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§35 Balanslista uppdrag SDN 7/2013-05-23

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag

SDN 7/2013-05-23, dnr 1.2.1/024-2013, med förslag till beslut att

Lägga anmälan av balanslistan SDN 6/2013-04-18, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Lägga anmälan av balanslistan SDN 7/2013-05-23, till handlingarna.

Del 2 Öppna delen

Övriga frågor

§36 Ordningsvakter behövs vid Angelos Bar

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) framlägger för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) en skivelse med förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamot Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut, Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Att stadsdelsnämnden hemställer hos socialnämnden att Angelos Bar i Vårberg ska ha ordningsvakter vid alkoholservering på kvällen.

2. Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att tillsända socialförvaltningen underlag för hur verksamheten vid Angelos Bar bedrivs samt hur alkoholservering i Vårbergs centrum tidigare påverkat tryggheten och brottsligheten i Vårberg.

3. Att därutöver anföra (Se bilaga 1)

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Skrivelse

Ordningsvakter behövs vid Angelos Bar

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden hemställer hos socialnämnden att Angelos Bar i Vårberg ska ha ordningsvakter vid alkoholservering på kvällen.

2. Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att tillsända socialförvaltningen underlag för hur verksamheten vid Angelos Bar bedrivs samt hur alkoholservering i Vårbergs centrum tidigare påverkat tryggheten och brottsligheten i Vårberg.

3. Att därutöver anföra

Angelos Bar är belägen i Vårbergs centrum och har serveringstillstånd mellan klockan 13:00-01:00. I samma lokaler som Angelos Bar nu ligger, låg tidigare Hannas Bar och Kök, vars verksamhet skapade stor otrygghet och rån och våld i och kring centrum. På grund av ordningssituationen var tidigare serveringstillstånd villkorat med två ordningsvakter från klockan 22:00 på fredagar och lördagar.

Det har nu kommit till stadsdelsnämndens kännedom att villkoret att ha ordningsvakter för nya Angelos Bar kommer att tas bort. Grund för ett sådant beslut sägs vara att Angelos Bar huvudsakligen är en matrestaurang.

Både stadsdelsförvaltningens besök och vittnesmål från förtroendevalda och boende i Vårberg talar snarare för att Angelos Bar är helt inriktad mot alkoholservering, där maten spelar en mycket undanskymd roll. Det finns ingen utbildad kock och matmenyn är mycket enkel. Mellan klockan 17:00-00:00 har man så kallad ”Happy Hour” på alkohol.

Vi anser att det är mycket viktigt för ordningen och tryggheten i Vårbergs centrum att fortsatt alkoholservering även fortsättningsvis villkoras med ordningsvakter. Vi ser helst att kravet på ordningsvakter kvällstid utökas till att omfatta onsdag till lördag. Söderholmsskolans föräldraråd uttrycker också stor oro för ungdomssituationen i Vårbergs centrum om ordningsvakterna tas bort.

 


§37 Skrivelse angående tillgänglighet på Skärholmens simhall

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) framlägger för Socialdemokraterna en skrivelse med förslag till beslut enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut, Socialdemokraternas med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Skrivelsen skickas till Idrottsförvaltningen och Idrottsnämnden för åtgärd enligt ovan. (Se bilaga 1)

Bilaga 1: Skrivelse, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Skrivelse, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-05-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Skrivelse angående tillgänglighet på Skärholmens simhall

Att ägna sig åt simning och vattengymnastik är ett utmärkt sätt att hålla sig i trim.

Många ägnar sig åt simning för att förbättra sin kondition. För många andra kanske i kombination med vattengympa så är det ett sätt att träna upp sina muskler. I vattnet blir det lättare för alla och är därför särskilt lämpligt för dem som har ett fysiskt handikapp.

För en del är det ett led i en rehabilitering efter en olycka eller en sjukdom.

Bassängen har också försetts med anordningar för att underlätta för de som har svårt att gå.

Innan man badar i simhallen är det viktigt, att man duschar ordentligt, vilket noggrant påpekas. För de som har svårt att gå eller på grund av ålder är lite ostadiga på benen, så är det inte lätt att klara sig i duschen på Skärholmens simhall. Det finns få duschar med sittplats.

De är felplacerade i förhållande till handtag och dusch. Sittplatserna är för små och det är lätt att ramla av. Det är dessutom svårt att ta sig fram till dessa duschar. Golvet är halt och det finns inget att hålla sig i. Många känner en stor oro för att ramla på det hala golvet.

Det skulle vara bra ur tillgänglighetssynpunkt med en ledstång att hålla sig i från ingång till duschen och till själva duschutrymmet och genom duschen till bassängen.

Möjlighet att sitta bekvämt med handtag och dusch lättåtkomligt skulle också underlätta.

Därför yrkar vi att nämnden beslutar

Att skrivelsen skickas till Idrottsförvaltningen och Idrottsnämnden för åtgärd enligt ovan.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl 20.30.

Vid protokollet Emmy Martinsson

Nämndsekreterare

Skärholmens stadsdelsnämnd[1] Strategisk trafikplan för Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, februari 1999, s.33

[2] Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen. RUFS. PM 16:01. s.44

[3] Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet, Vägverket, juni 2005, s.53

[4] Ställningstagande till vägutredningen Effektivare nordsydliga förbindelser, Vägverket, 2006-10-11

[5] Yttrande över Vägverkets vägutredning Effektivare nord-sydliga förb, Länsstyrelsen, 2005-01-26, s.22

[6] Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet, Vägverket, juni 2005, s.18

[7] Strategisk trafikplan för Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, februari 1999, s.38