Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-22

Sammanträde 2013-08-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-06-13, öppna delen

Medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag angående anläggning av konstgräsplan vid Bredängs IP, dnr 1.2.4/440-2013

Svar på skrivelser

7 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd angående tunnelkonst, dnr 3/247-2013

8 Översyn av belysning till Sätra ridstall, dnr 3/245-2013

Beslutsärenden

10 Revidering av handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete, dnr 6/622-2013

Remissärenden

13 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet, dnr 1.5.1/569-2013

14 Kontroll av hur kommunfullmäktige lever upp till sina antidiskrimineringspolicys, dnr 1.5.1/572-2013

15 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer, dnr 1.5.1/420-2013

16 Motion (2013:42) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden, dnr 1.5.1/472-2013

17 Angående remiss om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013, dnr 1.5.1/506-2013

18 Remiss av promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30), dnr 1.5.1/595-2013

Anmälningsärenden

20 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2/490-2013

21 Uppföljning av mat- och måltidssituationen 2013, ärende och protokollsutdrag från äldrenämnden

22 FUTV-lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, ärende och protokollsutdrag från socialnämnden

24 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-06-13
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-06-05
c. Vakant

25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

26 Balanslista uppdrag SDN 9/2013-08-22, dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§27 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utses att justera protokollet, del 2, tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S). Protokollet justeras på Bodholmsplan 2 den 29 augusti 2013.

§28 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

En övrig fråga anmäldes:

1. Skrivelse från Socialdemokraterna:

Skrivelse angående äldres utevistelse

§29 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-06-13, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2013-06-13, öppna delen, med förslag till beslut att

1. Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-06-13, öppna delen. Justerat 2013-06-19.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna sammanträdesprotokoll 2013-06-13, öppna delen, godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-06-13, öppna delen. Justerat 2013-06-19.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Svar på medborgarförslag angående anläggning av en konstgräsplan vid Bredängs IP

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/440-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 augusti 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Ärende

Svar på medborgarförslag angående anläggning av en konstgräsplan vid Bredängs IP

Dnr 1.2.4/440-2013

Särskilt uttalande

Miljöpartiet delar uppfattningen att Bredängs IP borde få konstgräs och beklagar att det inte är planerat.

Det finns tre viktiga mål i arbetet med bättre idrottsmöjligheter i skärholmen. Föreningslivet måste stärkas och lockas till stadsdelen, tjejers idrottande och hälsa måste öka och spontanidrottandet måste underlättas. Olika projekt motsvarar olika mål och därför är det dumt att ställa dem mot varandra. Nya Vårbergs IP kommer att göra stadsdelen mer attraktiv för idrottsföreningar i stort, medan det viktigaste projektet för befintliga flick- och damlag är Sätra BP. Därför bör den planen läggas så fort som möjligt, och efter det finns det utrymme att stärka spontanfotbollen i Bredäng.

Idrottspolitik är mer än att bygga fotbollsplaner, men det är en bra början. Idrotten ska vara en del av stadsbilden och både motionsidrottare och föreningar ska känna att det finns långsiktiga förutsättningar för deras idrott.

Bredängs IP är inte den viktigaste fotbollsplanen i stadsdelen, men vi borde vara tydliga med att även den på sikt bör rustas upp. Om vi är öppna med våra behov finns en större chans att den ojämna fördelningen av konstgräsplaner i staden bryts.

§31 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd angående tunnelkonst

- Av nämnden återremitterat ärende

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 3/247-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens kompletterande svar på skrivelse.

Yrkande: Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna stadsdelsförvaltningens kompletterande svar på skrivelse.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Ärende

Återremitterad skrivelse tunnelkonst

Vänsterpartiet Skärholmen.

Svaret från stadsdelförvaltningen är tyvärr fortfarande inte helt komplett. Man hänvisar till stadens klotterpolicy men ger inga svar på varför paragraf nio inte är förenlig med legal tunnelkonst.

Man har helt enkelt bara hänvisat till paragrafen utan någon som helst tolkning.

Motionen menar att ungdomar tillsammans med Stadsdelsförvaltningen ska utforma projekt, det utesluter inte att Stadsdelsförvaltningens bidrag är att förmedla kontakter samt vägleder. Bidrag kanske kan sökas på annat håll.

Som exempel tas också muralmålningen skärholmsvägen/smista allé. Det är intressant eftersom i det här fallet utfördes ändå muralmålningen och i det här fallet bestämdes det att den får vara kvar så länge det inte klottras, det visar att om det finns politisk vilja så går det att genomföra.

Därför anser vi i (V) att vår motion fortfarande är högst relevant.

Del 2 Öppna delen

§32 Översyn av belysning till Sätra ridstall

- Svar på återremitterad skrivelse

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 3/245-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsförvaltning godkänner förvaltningens sammanställning av svar från trafikkontoret.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd skickar svaret till SL, Stockholms lokaltrafik för kännedom.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till samtliga förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna förvaltningens sammanställning av svar från trafikkontoret.

2. Skicka svaret till SL, Stockholms lokaltrafik för kännedom.

§33 Revidering av handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/622-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner den reviderade handlingsplanen för vräkningsförebyggande arbete.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett tilläggsförslag enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas tilläggsförslag enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas tilläggsförslag enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att avslå tilläggsförslaget från Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet enligt bilaga 1 och hör bifall därtill.

Votering: Vice ordförande Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för det av Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska tilläggsförslaget enligt bilaga 1 röstar ja och de som röstar emot det av Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska tilläggsförslaget enligt bilaga 1 röstar nej.

Röstar ja gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Anders Lindell (MP) och Rudy Espinoza (V).

Del 2 Öppna delen

Röstar nej gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Elisabeth Johnson (M), Tapani Juntunen (M), Bayram Kaya, (M), Cecilia Carpelan (FP) och tjänstgörande ersättaren Arslan Bicen (M).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sex röster för och sju röster emot resulterat i avslag för det av Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska tilläggsförslaget enligt bilaga 1.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna den reviderade handlingsplanen för vräkningsförebyggande arbete.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Tilläggsförslag, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Tilläggsförslag, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-08-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr 6./622-2013

Revidering av handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete

Förslag till beslut

1. Socialdemokraterna föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut med följande tilläggsförslag.

2. Att förvaltningen ges i uppdrag att författa en text i handlingsplanen som handlar om en ny aktivitet, där kontinuerlig dokumentation i form av statistik (se punkt 3) redovisas som ett av många led till att uppnå de uppsatta målen i det vräkningsförebyggande arbetet

3. Att förvaltningen dokumentera och redovisar statistik kring dessa fem punkter:

· Den totala mängden underrättelser om avhysning/uppsägning som inkommer till förvaltningen, samt vilken målgrupp de tillhör exempelvis barnfamiljer, pensionärer, unga vuxna osv.

· Den totala mängden verkställda avhysningar som underrättats förvaltningen. Orsaken till avhysningsbeslutet (exempelvis obetalda/sena hyror, störningar, olaga andra hand), samt målgruppen på de som blivit avhysta.

· Den totala mängden individer som erhållit en underrättelse om en avhysning på grund av obetalda hyror och i samband med detta sökt ekonomiskt bistånd hos förvaltningen.

Den totala summan ekonomiskt bistånd som samtliga individer ansökt ifrån förvaltningen i samband dessa ärenden, samt målgruppen på dem som ansökt biståndet.

· Den totala mängd ärenden som förvaltningen beviljat ekonomiskt bistånd för i samband med obetalda hyror där individen i annat fall riskerat att avhysas. Den totala summan som beviljats i dessa ärenden, samt målgruppen på dem som erhållit biståndet.

· Att samtlig statistik bryts ner till stadsdelsnivå det vill säga; Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng.

4. Att statistiken för det vräkningsförebyggande arbetet kontinuerligt redovisas till Skärholmens stadsdelsnämnd – exempelvis via vår fina och välgjorda månadsrapport.

§34 Månadsrapport per juli 2013

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/565-2013, med förslag till beslut att

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna föreliggande rapport.

§35 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

- Svar på remiss från Kommunfullmäktige om översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande,

dnr 1.5.1/569-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Svaret skickas till Äldre- och ytterstadsroteln

(Rotel V), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RV-remissvar@stockholm.se senaste den 6 september 2013.

Yrkande: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Miljöpartiets särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till samtliga förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Svaret skickas till Äldre- och ytterstadsroteln

(Rotel V), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RV-remissvar@stockholm.se senaste den 6 september 2013.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 augusti 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Ärende

Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet.Dnr 1.5.1/569-2013

Särskilt uttalande

Det är bra att det kommit ett nytt ersättningssystem för att förbättra bemanningen därför vi förutsätter att den nya modellen redan från början blir föremål för noggrann uppföljning. Det kan vara svårt att komma på rätt nivå ersättningsnivå vid så stor förändring. Såväl brukares som utförares erfarenheter måste tas tillvara. Det kan visa sig att justeringar behöver övervägas, varför beredskap måste finnas för detta.”

§36 Kontroll av hur kommunfullmäktige lever upp till sina antidiskrimineringspolicys

- Svar på remis gällande motion från Tara Twana (S)

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/572-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen lämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering

Yrkande: Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering av ärendet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall till omedelbar justering av ärendet.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Som svar på remissen lämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Ärendet omedelbart justeras

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 augusti 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Ärende

Kontroll av hur kommunfullmäktige lever upp till sina antidiskrimineringspolicys,dnr 1.5.1/572-2013

Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden bifaller motionen samt lämnar nedan angivet anförande som svar på kommunstyrelsens remiss
  2. Att stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltnings tjänstutlåtande
  3. Omedelbar justering.
  4. Samt att därutöver anföra.

Vi anser att det är viktigt att göra kontroller för att säkerställa att diskriminering inte förekommer och att policys följs. Det är viktigt att säkerställa att staden själv går före i arbetet för jämställdhet, mångfald och ett rättvist samhälle enligt Stockholms stads riktlinjer och diskrimineringslagen.

Det finns ingen tveksamhet kring att diskriminering förekommer i vårt samhälle och många forskare i olika områden belyser hur personer med utländsk eller annan minoritetsbakgrund kan diskrimineras i olika sammanhang i samhället. Bland annat beskriver forskarna effekter av språkskillnader.

Man lyfter även fram diskriminerande effekter av stereotyper som förknippar minoritetsbakgrund med kriminalitet. Det finns dessutom forskning som visar att personer med utländsk bakgrund häktas oftare än svenskar och att polisens utredningsbenägenhet påverkas av om parterna i ett fall har utländsk bakgrund.

Språkskillnader och stereotyper kan påverka brottsutredningen och det visar att omedvetna föreställningar förknippade med språkskillnader leder till att uttalanden från personer som inte har svenska som modersmål betraktas som mindre trovärdiga, oavsett hur bra personen ifråga minns till exempel en brottshändelse. Om en person stakar sig, har svårt att hitta ord, säger fel och är tveksam i sitt ordval har det en negativ effekt på hur man bedömer tillförlitligheten i dennes uppgifter.

Naturligtvis kan denna problematik finnas även i andra delar av det offentliga, därför är det mycket viktigt att staden själv kvalitetssäkrar sin verksamhet.

§37 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen om förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/420-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Socialroteln (Rotel VII), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 34 Stockholm, RVII-remissvar@stockholm.se, Dnr:325-679/2013.

3. Omedelbar justering

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) yrkar för förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Socialroteln (Rotel VII), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 34 Stockholm, RVII-remissvar@stockholm.se Dnr:325-679/2013.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 augusti 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Ärende

Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer, dnr 1.5.1/420-2013

Särskilt uttalande

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. I de flesta fall är det våld som utövas av en man mot en kvinna och våldet är systematiskt till sin natur. Vi ser detta våld som en del av könsmaktsordningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer; det drabbar alltså även kvinnor och män som lever i samkönade relationer och män som lever i olikkönade relationer. Detta gäller naturligtvis oavsett ålder, men det finns särskilda risker för äldre som vårdas i hemmet av nära anhörig eller släkting då vårdförhållandena ofta är mycket tunga och insynen utifrån samtidigt kan vara starkt begränsad.

Alla som döms för våld mot sin partner ska erbjudas behandling. Män som har aggressionsproblem, som känner att de kan använda våld mot sin partner eller har använt våld ska kunna få hjälp på ett kriscentrum för män. Även kvinnor med aggressionsproblem ska erbjudas hjälp. Stockholms stads stöd åt kvinnojourer och andra organisationer som arbetar för kvinnofrid ska öka.

§38 Motion (2013:42) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

- Svar på remiss från kommunstyrelsen av Åsa Jernbergs och Sara Pettigrews (båda MP) motion om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/472-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Trafik- och arbetsmarknadsroteln (Rotel II), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RII-remissvar@stockholm.se, DNR 331-748/2013.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) yrkar för Socialdemokraterna för bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ersättaren Anne-Marie Grave (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) tar denna anmälan som sin.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns tre förslag till beslut; Förvaltningens förslag till beslut, Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1 och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 2, och ställer dessa emot varandra.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hör bifall till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1.

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Del 2 Öppna delen

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lämnar följande som svar på remissen

2. Svaret skickas till Trafik- och arbetsmarknadsroteln (Rotel II), KF/KS Kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RII-remissvar@stockholm.se, Dnr 331-748/2013

Kvinnor och män ska självklart ha samma förutsättningar och det är viktigt att föräldralediga har möjlighet att delta i stadens SFI-undervisning.

I dag finns stora möjligheter att kombinera sin föräldraledighet med SFI. Många föräldralediga deltar också i SFI-undervisningen, samt tar del av studie- och yrkesvägledning. SFI går att läsa dagtid, kvällstid och på lördagar. Det går även att läsa på distans, deltid eller utforma ett eget individuellt schema.

I AKKA-utredningen finns förslag om att erbjuda språkinlärning inom öppna förskolor. Stadsdelsnämnden är tveksam till förslaget då tidigare erfarenheter av att koppla ihop SFI med förskolor eller annan barnpassning har visat sig ineffektivt och mycket kostsamt.

Närvaron liksom kunskapsinhämtandet var inte tillfredsställande i stadens försök på öppna förskolor i Rinkeby och Vårberg. 2012 fick Arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utreda huruvida behov av barnpassning i anslutning till SFI finns. Bedömningen i tertialrapport 2 2012 var att det inte fanns något sådant behov.

Inom SFI Stockholm finns tillgång till studie- och yrkesvägledning för de som ska börja eller redan deltar i SFI. Sedan 1 maj 2013 har Stockholm också ett utökat uppdrag när det gäller samhällsorientering till nyanlända. Målgruppen har utökats och omfattar i stort sätt alla nyanlända invandrare utanför EU- och ESS-området. Även samhällsorienteringen är utformad på ett flexibelt sätt vilket gör att det går att kombinera med föräldraledighet.

Del 2 Öppna delen

Detta tolkar vi som om motionärernas krav på arbetslivsrådgivning är uppfyllt.

Vi anser att det motionärerna efterfrågar redan erbjuds. Om mer medel skulle tillföras till SFI ska de komma alla som har rätt till sfi till del och inte enbart riktas till en begränsad målgrupp.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-08-22

Ärende

Remiss: Motion 2013:42) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga – en väg att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin m.fl. (M)

Förslag till beslut:

1. Att stadsdelsnämnden lämnar följande som svar på remissen

2. Att svaret skickas till Trafik- och arbetsmarknadsroteln (Rotel II), KF/KS Kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RII-remissvar@stockholm.se, Dnr 331-748/2013

Kvinnor och män ska självklart ha samma förutsättningar och det är viktigt att föräldralediga har möjlighet att delta i stadens SFI-undervisning.

I dag finns stora möjligheter att kombinera sin föräldraledighet med SFI. Många föräldralediga deltar också i SFI-undervisningen, samt tar del av studie- och yrkesvägledning. SFI går att läsa dagtid, kvällstid och på lördagar. Det går även att läsa på distans, deltid eller utforma ett eget individuellt schema.

I AKKA-utredningen finns förslag om att erbjuda språkinlärning inom öppna förskolor. Stadsdelsnämnden är tveksam till förslaget då tidigare erfarenheter av att koppla ihop SFI med förskolor eller annan barnpassning har visat sig ineffektivt och mycket kostsamt.

Närvaron liksom kunskapsinhämtandet var inte tillfredsställande i stadens försök på öppna förskolor i Rinkeby och Vårberg. 2012 fick Arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utreda huruvida behov av barnpassning i anslutning till SFI finns. Bedömningen i tertialrapport 2 2012 var att det inte fanns något sådant behov.

Inom SFI Stockholm finns tillgång till studie- och yrkesvägledning för de som ska börja eller redan deltar i SFI. Sedan 1 maj 2013 har Stockholm också ett utökat uppdrag när det gäller samhällsorientering till nyanlända. Målgruppen har utökats och omfattar i stort sätt alla nyanlända invandrare utanför EU- och ESS-området. Även samhällsorienteringen är utformad på ett flexibelt sätt vilket gör att det går att kombinera med föräldraledighet. Detta tolkar vi som om motionärernas krav på arbetslivsrådgivning är uppfyllt.

Vi anser att det motionärerna efterfrågar redan erbjuds. Om mer medel skulle tillföras till SFI ska de komma alla som har rätt till sfi till del och inte enbart riktas till en begränsad målgrupp.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 augusti 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Ärende

Motion (2013:42) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga – en väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden,dnr 1.5.1/472-2013

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller motionen samt lämnar nedan angivet anförande som svar på kommunstyrelsens remiss

2. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltnings tjänstutlåtande

3. Samt att därutöver anföra.

Vi tycker att motionens syfte är att ge nyanlända kvinnor förutsättningar att få grundläggande kunskaper i svenska språket och kunna få arbete och delat i utveckling i

Samhälle. Vi kan konstatera att förvärvsfrekvensen bland nyanlända kvinnor är förhållandevis låg i vår stadsdel och utbetalningen av ekonomiskt bistånd hög i Skärholmen. Vi i miljöpartiet tycker att resurser och medel har stort betydelse för att förbättra möjligheten till etablering i samhället och ökad förvärvsfrekvens bland nyanlända.

§39 Angående remiss om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/506-2013, med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Omedelbar justering

3. Remissen skickas till skolroteln e-post: RIV-remissvar@stockholm.se, ange KS diarienummer som namn på ärenderubrik: KS 322-90/2013, och i pappersform till KF/KS kansli, adress: KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm

Yrkande: Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordförande Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Miljöpartiet särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Miljöpartiet särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna detta remissvar.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Remissen skickas till skolroteln e-post: RIV-remissvar@stockholm.se, ange KS diarienummer som namn på ärenderubrik: KS 322-90/2013, och i pappersform till KF/KS kansli, adress: KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Miljöpartiet med stöd av

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 22 augusti 2013

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Ärende

Angående remiss om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013,

Särskilt uttalande

Vi tycker att det ligger en del i det förvaltningen skriver att ju mer tid pedagogerna kan vara i barngrupperna och inte behöver ägna åt ständig dokumentation desto bättre. Det viktiga är att övergången fungerar bra, och det bör kunna ske genom samtal likaväl som skriftlig dokumentation.

§40 Remiss av promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

(Ds 2013:30)

- Svar på remiss från Kommunfullmäktige remissen av promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30)

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/595-2013, med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lämna tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Socialroteln (Rotel VII), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RVII-remissvar@stockholm.se, Dnr 001-1132/2013

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lämna tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet skickas till Socialroteln (Rotel VII), KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm, RVII-remissvar@stockholm.se, Dnr 001-1132/2013

3. Ärendet omedelbart justeras.

§41 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 2.2/490-2013, med förslag till beslut att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

§42 Uppföljning av mat- och måltidssituationen 2013, ärende och protokoll från äldrenämnden

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, med förslag till beslut att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

§43 FUTV- lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, ärende och protokoll från socialnämnden

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, med förslag till beslut att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lägga anmälan till handlingarna.

§44 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a) Protokoll från Gruppledarmöte 2013-06-13

b) Protokoll från Pensionärsrådet 2013-06-05

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A-B godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Godkänna de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – B.

§45 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

§46 Balanslista uppdrag SDN 9/2013-08-22

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag

SDN 9/2013-08-22, dnr 1.2.1/024-2013, med förslag till beslut att

1. Lägga anmälan av balanslistan SDN 9/2013-08-22 till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

1. Lägga anmälan av balanslistan SDN 9/2013-08-22 till handlingarna.

Övriga frågor

§47 Skrivelse angående äldres utevistelse

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) framlägger för Socialdemokraterna en skrivelse angående äldres utevistelse enligt bilaga 1, med uppdrag åt stadsdelsnämnden att svara på de frågor som ställs i skrivelsen. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Socialdemokraternas skrivelse enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas skrivelse enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas skrivelse enligt bilaga 1.

Ordförande Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut, att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att svara på de frågor som finns i den av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska skrivelsen enligt bilaga 1.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att:

1. Ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att svara på de frågor som ställs i bilaga 1.

Bilaga 1: Skrivelse, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Skrivelse, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-08-22

Robert Lagergren m.fl. (S)

Skrivelse angående äldres utevistelse

Sommaren är för de allra flesta en underbar tid. Det innebär soliga dagar med utflykter i naturen och när det är varma dagar utflykt till stranden för svalkande bad i sjön.

Tv och tidningar är också engagerade i sin nyhetsrapportering om just det underbara med sol och de olika badens temperatur. För de som har en sommarstuga och kanske en båt är ju lyckan fullständig en varm sommar.

Men det finns de som inte får uppleva allt det fina med sommaren. För de äldre och handikappade, som kan bo kvar hemma med assistans av hemhjälp, men har svårt för att ta sig ut, så är en varm sommar en plåga. När temperaturen går upp mot 25, ja kanske 30 grader ute och man inte ens orkar ta sig en svalkande dusch hemma utan hjälp, så är det frustrerande.

Har man heller ingen anhörig i närheten, som kan se till, att man kommer ut i naturen, så är man helt hänvisad till offentlig hjälp.

Därför har vi en del frågor till förvaltningen:

Finns det någon plan för aktivitet för att de äldre ska komma ut på sommaren?

På vilket sätt erbjuds man att få komma med på utflykter?

Hur ofta får man som enskild komma ut på en utflykt?

Måste det finnas ett biståndsbeslut för att få komma ut?

Vems ansvar är det att se till att de som behöver hjälp att komma ut får assistans`?

Del 2 Öppna delen

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl. 19.45.