Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-10-24, öppna delen

Medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag om bristen på boende, dnr 1.2.4/471-2013

5 Svar på medborgarförslag om ett slutna kärl för sopor och rör för fimpar, dnr 1.2.4/474-2013

6 Svar på medborgarförslag om biltrafik i Sätraskogen, dnr 1.2.4/664-2013

Beslutsärenden

7 Månadsrapport per oktober 2013, dnr 1.2.1/879-2013

8 Avveckling av förskolan Bredängs allé 44, dnr 4/860-2013

8:A Anmälan om nedskrivning och avskrivning av fordran 2013, dnr 1.6/835-2013

10 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2014, dnr 1.1/894-2013

Remissärenden

11 Remissvar på motion (2013:23) om kulturfilialer, dnr 1.5.1/777-2013

12 Remissvar gällande "Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, dnr 1.5.1/718-2013

Anmälningsärenden

13 Anmälan av svar på skrivelse angående Tillgängligheten i Skärholmens sim- och idrottshall, dnr 2.6/518-2013

14 Anmälan av skrivelse angående bergbanan och hissen i Skärholmens centrum, dnr 3/557-2013

15 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/815-2013

16 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/824-2013

17 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/853-2013

18 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/878-2013

19 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Douglas Sportsbar, dnr 1.4/769-2013

20 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Restaurang Högsätra/Sätra Food House, dnr 1.4/804-2013

21 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Lilla Hannas, dnr 1.4/805-2013

22 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Angelos Bar, dnr 1.4/806-2013

23 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-10-24
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-10-16
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-09-19
d. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-10-17

24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Balanslista uppdrag SDN 12/2013-11-28, dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (144 kb)

§14 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-10-24, öppna delen

§17 Svar på medborgarförslag om bristen på boende

§18 Svar på medborgarförslag om slutna kärl för sopor och rör

§19 Svar på medborgarförslag om biltrafik i Sätraskogen

§20 Månadsrapport per oktober 2013

§21 Avveckling av förskolan Bredängs allé 44

§22 Anmälan om nedskrivning och avskrivning av fordran

§23 Förslag på sammanträdesdatum i nämnden 2014

§24 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen

§25 Remissvar av motion (2013:23) från Mats Berglund (MP) om kulturhusfilialer

§26 Remissvar gällande Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§27 Anmälan av svar på skrivelse angående tillgängligheten i Skärholmens sim- och idrottshall

§28 Anmälan av skrivelse angående bergbanan och hissen i Skärholmens centrum

§29 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§30 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§31 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§32 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§33 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater från och med 1 januari 2014, Douglas Sportsbar, Skärholmen

§34 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater från och med 1 januari 2014, Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen

§35 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater från och med 1 januari 2014, Lilla Hannas, Skärholmen

§36 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater från och med 1 januari 2014, Angelos Bar, Skärholmen

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§39 Balanslista uppdrag SDN 12/2013-11-28

§40 Utredningsuppdrag angående förändrad delegationsordning