Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2015-10-29, § 21-§ 55

Medborgarförslag

4 Konstnärlig aktivitet för ungdomar, inkommet medborgarförslag, dnr 1.2.4./662-2015

5 Skateboardpark vid Västerholmens grönstråk, fortsatt utredning av medborgarförslag, dnr 1.2.4./801-2011

6 Utemiljö; växtskyltar och ängsmark, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./410-2015

7 Mötesplats för unga mellan 19-24 år, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./432-2015

8 Cykelkurs för kvinnor, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./454-2015

9 SL-kort till ungdomar som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./499-2015

Svar på skrivelser

10 Uppdrag om att utreda kostnaden för att genomföra ett "strandlyft" på Sätrastrandsbadet, dnr 3./255-2015

11 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsproceser, dnr 2.2/664-2015

Beslutsärenden

12 Månadsrapport per oktober 2015, dnr 1.2.1./638-2015

13 Förslag på sammanträdes datum i nämnden, dnr 1.1./636-2015

14 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2016, dnr 1.1./637-2015

15 Ansvarig för hälso-och sjukvård enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen på Frösätra och Solholmens gruppboende enligt Socialtjänstlagen, dnr 1.2.1./635-2015

Remissärenden

16 Kartläggning av islamism, dnr 1.5.1./362-2015

17 Ökat ansvar till socialnämnden för centrala upphandlingar, dnr 1.5.1./576-2015

Anmälningsärenden

18 Samråd för Spårväg Syd, dnr 1.5.3./624-2015

19 Synpunkter på ansökan om att förstärka och anlägga gångstig vid Sätra varv, dnr 1.5.3./610-2015

20 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Svenska kyrkan, Skärholmens församling, dnr 2.2.1./652-2015

21 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och KFUM JKS Stockholm, dnr 2.2.1./653-2015

22 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Södra Stockholms folkhögskola, dnr 2.2.1./654-2015

23 Brukaravtal, häck på parkmark i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 2.2.1./648-2015

24 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse, dnr 7./616-2015

25 Beslut om tidsbegränsad ändring i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning, dnr 1.1./650-2015

26 Anmälan av delegationsbeslut, dnr 1.6./633-2015

27 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Bredängs bar och kök, dnr 1.4./598-2015

28 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Bingo Skärholmen, dnr 1.4./629-2015

Protokoll

29 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-10-29

b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-11-18
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-11-19
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-11-04
e. Protokoll från Skärholmens ungdomsråd
2015-11-25
Dukas till sammanträdet

30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Balanslista uppdrag SDN 11/2015-11-26, dnr 1.2.1./001-2015

§16 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§17 Godkännande av dagordning

§18 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 10/2015-10-29, § 21 - § 55

§19 Konstnärlig aktivitet för ungdomar

§20 Skateboardpark vid Västerholmens grönstråk, nuvarande Västerholmsparken

§24 SL-kort för alla ungdomar som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§25 Uppdrag om att utreda kostnaden för att genomföra ett "strandlyft" på Sätrastrandsbadet - svar på skrivelse

§26 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser - svar på skrivelse

§28 Förslag på sammanträdesdatum i nämnden 2016

§29 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2016

§30 Ansvarig för hälso- och sjukvård enligt 29§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på Frösätra och Solholmens gruppboende enligt Socialtjänstlagen (SoL)

§32 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§34 Synpunkter på ansökan om att förstärka och anlägga gångstig vid Sätra varv

§35 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Svenska kyrkan, Skärholmens församling

§36 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och KFUM JKS Stockholm

§37 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Södra Stockholms folkhögskola

§38 Brukaravtal, häck på parkmark i Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§39 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse

§40 Beslut om tidsbegränsad ändring i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning

§41 Anmälan av delegationsbeslut

§42 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Bredängs bar och kök

§43 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Bingo Skärholmen

§45 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§46 Balanslista uppdrag SDN 11/2015-11-26

§47 Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

§48 Anmälan om byte om partinamn från Folkpartiet (FP) till Liberalerna (L)

§49 Förslag om att anmäla protokoll från nämndens beredningar