Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-25

Sammanträde 2016-02-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2016-01-28, § 14-§ 44

Medborgarförslag

4 Parkering på Sätra torg, dnr 1.2.4./072-2016

5 Öppna förskolan Vårgården, dnr 1.2.4./106-2016

6 Konstnärlig aktivitet för ungdomar, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./570-2015

Svar på skrivelser

7 Kommunala väggar för graffiti, dnr 3./665-2015

8 Skrivelse om ökad sjukfrånvaro, dnr 1.1./767-2016

9 Skrivelse om demokrati- och utvecklingsmedel, dnr 1.1./849-2015

Beslutsärenden

9:a A Ny kontorslokal i Bredängs centrum

9:b B Parkinvesteringar 2017-2019, dnr 3.2./137-2016

10 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering för 2014, dnr 7./387-2015

Remissärenden

11 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, dnr 1.5.1./773-2015

Anmälningsärenden

12 Patientsäkerhetsberättelser 2015 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden, dnr 1.2./029-2016

13 Bygglovsremiss gällande ändring av lokal till personalutrymme, tidsbegränsat lov till och med 2025-11-02, dnr 1.5.1./025-2016

14 Slutrapport av projektet förstärkt boendestöd, dnr 1.2.6./1187-2014

15 2015 års återrapportering av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts för/bevittnat våld och våldsutövare, dnr 2.1./158-2015

16 Redovisning av PRIO-medel Barn och ungdom med psykisk ohälsa 2015, dnr 1.2.6./753-2015

17 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av lågtröskelplatser, dnr 2.2.2./069-2016

18 Inbjudan till gemensam upphandling vitvaror 2016, dnr 2.2.2./088-2016

19 Inbjudan till gemensam upphandling storköksutrustning 2016, dnr 2.2.2./089-2016

Protokoll

20:a Protokoll från Gruppledarmöte 2016-01-28 Dukas till sammanträdet

20:b Protokoll från Pensionärsrådet 2016-02-18 Dukas till sammanträdet

20:c Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-02-19 Dukas till sammanträdet

20:d Protokoll från Skärholmens ungdomsråd 2016-02-03

21 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Balanslista uppdrag SDN 3/2016-02-25, dnr 1.2.1./001-2016

§22 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§23 Godkännande av dagordning

§24 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 2/2016-01-28, § 14 - § 44

§25 Parkering på Sätra torg

§26 Öppna förskolan Vårgården

§27 Konstnärlig aktivitet för ungdomar

§28 Kommunala väggar för graffiti

§29 Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

§31 Ny kontorslokal i Bredängs centrum

§33 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering för 2014

§34 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

§35 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

§36 Bygglovsremiss gällande ändring av lokal till personalutrymme, tidsbegränsat lov till och med 2025-11-02

§37 Slutrapport av projektet förstärkt boendestöd

§38 2015 års återrapportering av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts för/bevittnat våld och våldsutövare

§39 Redovisning av PRIO-medel, Barn och ungdom med psykisk ohälsa 2015

§40 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av lågtröskelplatser

§41 Inbjudan till gemensam upphandling vitvaror 2016

§42 Inbjudan till gemensam upphandling av storköksutrustning 2016

§44 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§45 Balanslista uppdrag SDN 3/2016-02-25

§46 Flexibel dagverksamhet för äldre

§47 Skrivelse angående samverkan kring barn som far illa

§48 Skrivelse om trygghet i Skärholmen