Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 6/2017-05-18, § 10-§ 40

Medborgarförslag

4 Anlägg en landgång till vågbrytarpontonerna utanför Fiskarfjärdens båtklubb, dnr 1.2.4./468-2017

5 Förslag för att förbättra tillgänglighet i backe vid Sätra varv, dnr 1.2.4./506-2017

Svar på medborgarförslag

6 Skidspår, dnr 1.2.4./013-2017

Svar på skrivelser

7 Granskning av rätt till heltid i förskolan, dnr 4.3./140-2017

Beslutsärenden

8 Parkplan Skärholmen 2017, dnr 3.2./464-2017

9 Avveckling av förskolelokaler på Duvholmsgränd 16 i Vårberg, dnr 2.6./477-2017

10 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2016, dnr 1.2.1./254-2017

11 Månadsrapport, dnr 1.2.1./465-2017

Omedelbar justering
Dukas till sammanträdet

12 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2017, dnr 1.6./504-2017

13 Ändring av delegationsordningen för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1./588-2016

14 Avveckling, ombyggnation och nybyggnation av förskolor i Skärholmen - inriktningsbeslut, dnr 2.6./507-2017

15 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017, dnr 7./491-2017

Remisser

16 Yrkesmentorsprogram för nyanlända, dnr 1.5.1./406-2017

17 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017- 2022, dnr 1.5.1./251-2017

18 Remiss av reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid, dnr 1.5.1./442-2017

Anmälningsärenden

19 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020, dnr 1.5.1./373-2017

20 Remissvar markupplåtelse Björksätravägen-Skärholmsvägen FS, dnr 1.5.1./492-2017

21 Redovisning av ej verkställda beslut, dnr 1.2.1./354-2017

22 Beslut från IVO, tillsyn av individ- och familjeomsorg i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.6./976-2016

23 Överenskommelse om användning av Svenska kyrkans lokaler vid särskild händelse, dnr 2.2.1./435-2017

24 Slutrapport "Det tredelade föräldraskapet - stöd till föräldrar med placerade barn", dnr 6./428-2017

Protokoll

25:a Protokoll från förvaltningsgruppen 2017-05-18

25:b Protokoll från gruppledarmöte 2017-05-18

25:c Protokoll från Skärholmens pensionärsråd 2017-06-08

25:d Protokoll från Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2017-06-09

25:e Protokoll från Skärholmens ungdomsråd

26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Balanslista uppdrag SDN 7/2017-06-15, dnr 1.2.1./001-2017

§14 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 6/2017-05-18, § 10 - § 40

§17 Anlägg en landgång till vågbrytarpontonerna utanför Fiskarfjärdens båtklubb

§18 Förslag för att förbättra tillgänglighet i backe vid Sätra varv

§20 Granskning av rätt till heltid i förskolan

§22 Avveckling av förskolelokaler på Duvholmsgränd 16 i Vårberg

§23 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2016

§25 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2017

§26 Ändring av delegationsordningen för Skärholmens stadsdelsnämnd

§27 Avveckling, ombyggnation och nybyggnation av förskolor i Skärholmen ­ inriktningsbeslut

§28 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017

§29 Yrkesmentorsprogram för nyanlända

§31 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

§33 Remissvar markupplåtelse Björksätravägen -Skärholmsvägen FS

§34 Redovisning av ej verkställda beslut

§35 Beslut från IVO, tillsyn av individ- och familjeomsorg i Skärholmens stadsdelsnämnd

§36 Överenskommelse om användning av Svenska kyrkans lokaler vid särskild händelse

§37 Slutrapport: "Det tredelade föräldraskapet ­ stöd till föräldrar med placerade barn"

§39 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§40 Balanslista uppdrag SDN 7/2017-06-15

§41 Skrivelse angående bergbanan och hissen i Skärholmens centrum