Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2017-10-26, § 15-§ 45

Medborgarförslag

4 Anordna Grön Hjälte-dagen 2018, dnr 1.2.4./965-2017

5 TV-kampanj för mer källsortering, dnr 1.2.4./967-2017

6 Låt ungdomar bygga en staty i Bredängs centrum, dnr 1.2.4./968-2017

7 Uppmärksamma Biologiska mångfaldsdagen med ett offentligt arrangemang, dnr 1.2.4./969-2017

8 Musikstudio för unga musiker i Vårbergs centrum, dnr 1.2.4./871-2017

Svar på medborgarförslag

9 Crossbana, dnr 1.2.4./398-2017

10 Dricksvattenfontän/kran vid Sätra IP, dnr 1.2.4./781-2017

11 Återställ ängen i Bredäng, dnr 1.2.4./395-2017

13 Klotter, nedskräpning och skadedjur i stadsmiljön, dnr 3./783-2017

14 Månadsrapport oktober, dnr 1.2.1./899-2017

Beslutsärenden

15 Stadsdelsnämndens sammanträden 2018, dnr 1.1./949-2017

16 Komplettering till Förlängning av avtal avseende driften av fritidsverksamhet för barn och unga, dnr 2.2.2./037-2013

Remissärenden

17 Motion om att minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning, dnr 1.5.1./773-2017

18 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor, dnr 1.5.1./842-2017

19 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021, dnr 1.5.1./828-2017

Anmälningsärenden

20 Angående integrerad barnkonsekvensanalys och dialog - svar på remiss genom kontorsyttrande, dnr 1.5.1./824-2017

21 Anmälan om studieresa till Berlin, Tyskland, dnr 1.1./910-2017

22 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av tekniska hjälpmedel/medicintekniska produkter, dnr 2.2.2./858-2017

23 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av läromedel, dnr 2.2.2./859-2017

24 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av lekplatsutrustning, dnr 2.2.2./875-2017

25 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av lekmaterial, dnr 2.2.2./920-2017

26 Anmälan om medverkan i tävlingen om förnyelsepriset och digitaliseringspriset, dnr 1.2.1./971-2017

Protokoll

27 Protokoll

a. Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-10-26
Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Gruppledarmöte 2017-10-26
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-11-16
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-11-17
Dukas till sammanträdet
e. Protokoll från Pensionärsrådet 2017-10-19
f. Protokoll från Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2017-10-20

28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Balanslista uppdrag SDN 10/2017-10-26, dnr 1.2.1./001-2017

§18 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§19 Godkännande av dagordning

§20 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2017-10-26, § 15 - § 45

§21 Anordna Grön Hjälte-dagen 2018

§22 TV-kampanj för mer källsortering

§23 Låt ungdomar bygga en staty i Bredängs centrum

§24 Uppmärksamma Biologiska mångfaldsdagen med ett offentligt arrangemang

§25 Musikstudio för unga musiker i Vårbergs centrum

§27 Dricksvattenfontän/kran vid Sätra IP

§30 Klotter, nedskräpning och skadedjur i stadsmiljön

§32 Stadsdelsnämndens sammanträden 2018

§33 Komplettering till Förlängning av avtal avseende driften av fritidsverksamhet för barn och unga

§34 Motion om att minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

§35 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

§36 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

§37 Angående integrerad barnkonsekvensanalys och dialog -­ svar på remiss genom kontorsyttrande

§38 Anmälan om studieresa till Berlin, Tyskland

§39 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av tekniska hjälpmedel/medicintekniska produkter

§40 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av läromedel

§41 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av lekplatsutrustning

§42 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av lekmaterial

§43 Anmälan om medverkan i tävlingen om förnyelsepriset och digitaliseringspriset

§45 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§46 Balanslista uppdrag SDN 11/2017-11-23