Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2017-11-23, § 18-§ 47

Medborgarförslag

4 Belysning på skogsvägen vid Sätra strandbad

Svar på medborgarförslag

5 Bastu vid Sätrabadet eller Klubbensborg,

6 Låt getter äta sly i Sätraskogen,

7 Fasadbelysning på Sätra vattentorn,

8 Gör i ordning Skärholmens terrass,

Svar på skrivelser

9 Inomhuspark på skärholmstorget?,

10 Skärholmsdagen,

11 Husbygge i Bredäng,

13 Månadsrapport november

16 Föreningsstöd för kulturprogram, Brottsofferjouren Södra Stockholm,

17 Idéburet Offentligt Partnerskap, överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och KFUM,

18 Vinterväghållning på parkmark inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde,

19 Tillfällig ändring av delegationsordningen för beställarenheten - omsorg om äldre och beställarenheten - stöd till personer med funktionsnedsättning,

20 Förslag på tider för sociala delegationen 2018,

Remissärenden

21 Motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm,

22 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin,

Anmälningsärenden

23 Granskning av detaljplan för del av fastighet Sätra 2:1, vid Storsätra 1, i stadsdelen Sätra,

24 Anmälan om studieresa till Oslo 2018,

25 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2016,

Protokoll

26 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2017-11-23
Dukas till sammanträdet
b. Gruppledarmöte 2017-11-23
c. Pensionärsrådet 2017-12-07
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2017-12-08
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2017-11-16
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2017-11-17

27 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Balanslista uppdrag SDN 12/2017-12-14,

§17 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§18 Godkännande av dagordning

§19 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2017-11-23, § 18-§ 47

§20 Belysning på skogsvägen vid Sätra strandbad - medborgarförslag

§21 Bastu vid Sätrabadet eller Klubbensborg - Svar på medborgarförslag

§22 Låt getter äta sly i Sätraskogen - Svar på medborgarförslag

§23 Fasadbelysning på Sätra vattentorn - Svar på medborgarförslag

§24 Gör i ordning Skärholmens terrass - Svar på medborgarförslag

§25 Inomhuspark på Skärholmstorget? - Svar på skrivelse

§26 Skärholmsdagen - Svar på skrivelse

§27 Husbygge i Bredäng - Svar på skrivelse

§32 Föreningsstöd för kulturprogram, Brottsofferjouren Södra Stockholm

§33 Idéburet Offentligt Partnerskap, överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och KFUM

§34 Vinterväghållning på parkmark inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§35 Tillfällig ändring av delegationsordningen för beställarenheten -­ omsorg om äldre och beställarenheten ­ stöd till personer med funktionsnedsättning,

§36 Förslag på tider för sociala delegationen 2018

§37 Motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm

§38 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

§39 Granskning av detaljplan för del av fastighet Sätra 2:1, vid Storsätra 1, i stadsdelen Sätra

§40 Anmälan om studieresa till Oslo 2018

§41 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2016

§43 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§44 Balanslista uppdrag SDN 12/2017-12-14

§45 LSS-boendet på Odd Fellowvägen 25