Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2018-02-01, § 15-§ 42

Medborgarförslag

4 Installera solpaneler på taken på kommunala byggnader, dnr 1.2.4./062-2018

5 Lägg värmekabelmattor på gångvägar, dnr 1.2.4./064-2018

Svar på medborgarförslag

6 Landgång till vågbrytarpontonerna utanför Fiskarfjärdens båtklubb, dnr 1.2.4./468-2017

7 TV-kampanj för mer källsortering, dnr 1.2.4./967-2017

Svar på skrivelser

8 Socialtjänstens handläggning av våld i nära relationer, dnr 6./973-2017

Beslutsärenden

9 Parkinvesteringar år 2019 - 2021, dnr 3.2./036-2018

10 Verksamhetsberättelse 2017 för medicinskt ansvarig sjuksköterska, dnr 1.1./040-2018

11 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2017 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden, dnr 1.2./041-2018

Remissärenden

12 Motion om att förbättra återvinning av hemelektronik, dnr 1.5.1./1066-2017

Anmälningsärenden

13 Två markanvisningar inom projektet fokus Skärholmen dnr 1.6./089-2018

13:b Anmälan om revidering av lokal samverkansöverenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Skärholmen gällande gemensam lokal lägesbild och åtgärdsplan, dnr 1.2.5./113-2018

Protokoll

14 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-02-01
Skickas ut v 7.
b. Gruppledarmöte 2018-02-01
c. Pensionärsrådet 2018-02-15
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-02-16
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-01-25
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-01-26
g. Skärholmens ungdomsråd årsmöte 2018-01-31
h. Skärholmens ungdomsråd 2018-01-01

15 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Balanslista uppdrag SDN 3/2018-02-22, dnr 1.2.1./001-2018

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2018-02-01, § 15-§ 42

§15 Installera solpaneler på taken på kommunala byggnader

§16 Lägg värmekabelmattor på gångvägar

§17 Landgång till vågbrytarpontonerna utanför Fiskarfjärdens båtklubb

§18 TV-kampanj för mer källsortering

§19 Socialtjänstens handläggning av våld i nära relationer

§21 Verksamhetsberättelse 2017 för medicinskt ansvarig sjuksköterska

§22 Patientsäkerhetsberättelser 2017 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

§23 Motion om att förbättra återvinning av hemelektronik

§24 Två markanvisningar inom projekt Fokus Skärholmen

§25 Anmälan om revidering av lokal samverkansöverenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Skärholmen gällande gemensam lokal lägesbild och åtgärdsplan

§27 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§28 Balanslista uppdrag SDN 3/2018-02-22