Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2018-02-22, § 12-§ 28

Medborgarförslag

4 Samlingsärende: 44 medborgarförslag om ordningsvakter, trygghetsnummer och kameraövervakning i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 1.2.4./117-2018

5 Papperskorgar längs Mälaren, dnr 1.2.4./124-2018

6 Skapa ett Folkets kulturhus i Panncentralen i Bredäng, dnr 1.2.4./185-2018

Svar på medborgarförslag

7 Anordna Grön Hjälte-dagen 2018, dnr 1.2.4./965-2017

8 Uppmärksamma biologiska mångfaldens dag med ett offentligt arrangemang, dnr 1.2.4./969-2017

Svar på skrivelser

9 LSS-boendet på Odd Fellowvägen 26, dnr 2.6./1131-2017

Beslutsärenden

10 Utvärdering av vikariepool, dnr 31.1./120-2018

11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt verksamhetsplan 2018, dnr 1.2.1./140-2018

12 Månadsrapport per februari 2018, dnr 1.2.1./141-2018

13 Boendeplanering för äldre i regionen västra Stockholm, dnr 7./150-2018

15 Svar på remissen "Strategi för en äldrevänlig stad - underlag till program", dnr 1.5.1./1130-2017

16 Svar på remissen Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor, dnr 1.5.1./029-2018

17 Motion om mer kultur för äldre, dnr 1.5.1./080-2018

Anmälningsärenden

19 Anmälan om revidering av lokal samverkansöverenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Skärholmen gällande gemensam lokal lägesbild, åtgärdsplan och kommunikationsplan, dnr 1.2.5./113-2018

20 Beslut från IVO, återkallelse av tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, dnr 8./191-2018

21 Upphandling av hantverkstjänster, dnr 2.2.2./126-2018

22 Plan 2018 gällande folkölstillsyn, dnr 1.3.1./178-2018

Protokoll

23 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-02-22
b. Gruppledarmöte 2018-02-22
c. Pensionärsrådet 2018-03-15
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-03-16
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-02-15
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-02-16
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-02-21

24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Balanslista uppdrag SDN 4/2018-03-22, dnr 1.2.1./001-2018

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2018-02-22, § 12-§ 28

§18 Samlingsärende: 44 medborgarförslag om ordningsvakter, trygghetsnummer och kameraövervakning i Skärholmens stadsdelsnämndsområde -medborgarförslag

§19 Papperskorgar längs Mälaren

§20 Skapa ett Folkets kulturhus i Panncentralen i Bredäng

§21 Anordna Grön Hjälte-dagen 2018

§22 Uppmärksamma biologiska mångfaldens dag med ett offentligt arrangemang

§23 LSS-boendet på Odd Fellowvägen 26 - Svar på skrivelse

§24 Utvärdering av vikariepool

§25 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt verksamhetsplan 2018

§27 Boendeplanering för äldre i regionen västra Stockholm

§30 Svar på remissen Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

§33 Anmälan om revidering av lokal samverkansöverenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Skärholmen gällande gemensam lokal lägesbild, åtgärdsplan och kommunikationsplan,

§34 Beslut från IVO, återkallelse av tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 § 2 p LSS

§35 Upphandling av hantverkstjänster

§36 Plan 2018 gällande folkölstillsyn

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§39 Balanslista uppdrag SDN 4/2018-03-22

§40 Varför ökar avslagen till äldreboenden i Skärholmen?