Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2018-03-22, § 15-§ 41

Svar på medborgarförslag

4 Musikstudio för unga musiker Vårbergs centrum, dnr 1.2.4./970-2017

Beslutsärenden

5 Förlängning av avtal för trygghetslarm till Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 2.2.2./116-2014

6 Förlängning av avtal för måltidsservice för förskola samt daglig verksamhet inom Skärholmens stadsdelsområde, dnr 2.2.2./355-2016

7 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021, dnr 1.2.1./214-2018

8 Månadsrapport för mars 2018, dnr 1.2.1./212-2018

9 Ansökan om investeringsmedel för projekt Medborgarbudget kring trygghet i stadsdelsnämndsområdet 2018, Dnr 1.2.6./226-2018

Remissärenden

10 Motion om att starta konceptet Trygg stad, dnr 1.5.1./1114-2017

11 Stadens mottagande av nyanlända, dnr 1.4./088-2018

12 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, dnr 1.5.3./100-2018

13 Reviderat idrottspolitiskt program, dnr 1.5.1./112-2018

14 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden, dnr 1.5.1./153-2018

16 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter, dnr 1.5.1./157-2018

17 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län, dnr 1.5.3./172-2018

18 Trafikförändringar i SL-trafiken, dnr 1.5.3./195-2018

19 Projektera och bygg för god avfallshantering - revidering av stadens riktlinjer, dnr 1.5.3./207-2018

Anmälningsärenden

20 Beslut från IVO, tillstånd att bedriva boende, dnr 6./235-2018

21 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning, dnr 2.2.2./161-2018

Protokoll

22 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-03-22
Dukas till sammanträdet
b. Gruppledarmöte 2018-03-22
c. Pensionärsrådet 2018-04-12
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-04-13
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-03-15
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-03-16
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-02-21

24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Balanslista uppdrag SDN 5/2018-04-19, dnr 1.2.1./001-2018

§16 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§17 Godkännande av dagordning

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2018-03-22, § 15-§ 41

§19 Ordna en studio i Vårberg för unga musiker

§20 Förlängning av avtal för trygghetslarm

§21 Förlängning av avtal för måltidsservice för förskola samt daglig verksamhet inom Skärholmens stadsdelsområde

§22 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§24 Ansökan om investeringsmedel för projekt Medborgarbudget kring trygghet i stadsdelsnämndsområdet 2018

§29 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

§31 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

§32 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

§34 Projektera och bygg för god avfallshantering ­ revidering av stadens riktlinjer

§35 Beslut från IVO, tillstånd att bedriva boende

§36 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§39 Balanslista uppdrag SDN 5/2018-04-19