Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2018-06-14, § 15-§ 43

Medborgarförslag

4 Förslag rörande parkskötseln i Skärholmen, dnr 1.2.4./508-2018

5 Gör mensskydd mer lättillgängligt i samhället, dnr 1.2.4./527-2018

6 Sätt upp en bom på vägen ner mot Skärholmens gård, Fiskarfjärdens båtklubb och Skärholmens brygga, dnr 1.2.4./571-2018

7 Sätt upp bänkar mellan Söderholmsgränd och Vårbergs centrum, dnr 1.2.4./575-2018

8 Plantera bärbuskar i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./599-2018

9 Flytta in bryggan vid Mälarhöjdsbadet till strandkanten, dnr 1.2.4./633-2018

Svar på medborgarförslag

10 Skridskobana på Skärholmstorget, dnr 1.2.4./144-2017, 1.2.4./292- 2017

Beslutsärenden

11 Månadsrapport per juli 2018, dnr 1.2.1./606-2018

Remissärenden

13 Förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering, dnr 1.4./520-2018

Anmälningsärenden

14 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem - tillämpning av LVU, dnr 6./504-2018

15 Markanvisning Sätra, dnr 1.6./482-2018

16 Uppföljning av stadsarkivets förelägganden vid inspektion, dnr 2.8./089-2017

17 Remissvar samråd detaljplan för Sätra 2:1 mm (Mälaräng) i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen, dnr 1.5.3./790-2017

18 Remissvar återvinningsstation sydost om Vårbergsvägen 64, dnr 1.5.3./572-2018

19 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård, dnr 2.2.2./595-2018

20 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer, dnr 2.2.2./596-2018

21 Ramavtalsupphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser, dnr 2.2.2./612-2018

21:a Anmälan om studieresa till Prag, dnr 1.1./650-2018

Protokoll

22 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-06-14
b. Gruppledarmöte 2018-05-24
c. Pensionärsrådet 2018-08-23
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-08-24
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-06-07
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-06-07
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-05-16

23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Balanslista uppdrag SDN 8/2018-08-30, dnr 1.2.1./001-2018

§19 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§20 Godkännande av dagordning

§21 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 7/2018-06-14, § 15-§ 43 Beslut Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 7/2018-06-14, § 15-§ 43.

§22 Förslag rörande parksskötseln i Skärholmen

§23 Gör mensskydd mer tillgängligt i samhället

§24 Sätt upp en bom på vägen ner mot Skärholmens gård, Fiskarfjärdens båtklubb och Skärholmens brygga

§25 Sätt upp bänkar mellan Söderholmsgränd och Vårbergs centrum

§26 Plantera bärbuskar i Sätradalsparken

§27 Flytta in bryggan vid Mälarhöjdsbadet till strandkanten

§30 Förslag till reviderade riktlinjer för avfallshantering

§31 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem ­ tillämpning av LVU

§32 Markanvisning Sätra

§33 Uppföljning av stadsarkivets förelägganden vid inspektion

§34 Remissvar samråd detaljplan för Sätra 2:1 mm (Mälaräng) i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen

§35 Remissvar återvinningsstation sydost om Vårbergsvägen 64

§36 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

§37 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av minsatser för barn, ungdomar och deras familjer

§38 Ramavtalsupphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser

§38:a Anmälan om studieresa till Prag

§40 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§41 Balanslista uppdrag SDN 8/2018-08-30

§42 En musikskola till Skärholmen