Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2018-10- 25, § 15-§ 33

Svar på medborgarförslag

4 Förslag rörande parkskötseln i Skärholmen, dnr 1.2.4./508-2018

5 Mer mensskydd tillgängligt i samhället, dnr 1.2.4./527-2018

6 Sätt upp bänkar mellan Söderholmsgränd och Vårbergs centrum, dnr 1.2.4./575-2018

7 Plantera bärbuskar i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./599-2018

Svar på skrivelser

8 En musikskola till Skärholmen, dnr 5./720-2018

Beslutsärenden

9 Förlängning av avtal angående vinterväghållning på parkmark inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 2.2.2./386-2015

10 Tillägg och ändring i delegationsordningen med anledning av ny delegation till Äldreförvaltningen/Stockholmstrygghetsjour samt nya regler kring adoption, dnr 1.1./588-2016

11 Ändring av datum för Skärholmens stadsdelsnämnds sammanträde i december 2018, dnr 1.1./949-2017

12 Stadsdelsnämndens sammanträden 2019, dnr 1.1./833-2018

13 Förslag på sammanträdestider för sociala delegationen 2019, dnr 1.1./832-2018

14 Månadsrapport för oktober 2018, dnr 1.2.1./840-2018

15 Tillfällig förstärkning hos Beställarenheten omsorg om äldre vid Skärholmens avdelning för socialtjänst, dnr 1.1./877-2018

15:a Upphandling av fritidsverksamhet i Skärholmen, dnr 2.2.2./888-2018

Remissärenden

16 Färdplan för ett Stockholm för alla, dnr 1.5.1./574-2018

17 Betänkande "Nya regler om faderskap och föräldraskap", SOU 2018:68, dnr 1.5.1./744-2018

Anmälningsärenden

18 Beslut från miljöförvaltningen, avslutat ärende rörande förskolan Concordia, dnr 2.6./388-2016

19 Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, dnr 1.5.1./778-2018

20 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Angelos Bar, dnr 1.4./784-2018

21 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Restaurang Högsätra, dnr 1.4./785-2018

22 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande restaurang Al-Pasha, dnr 1.4./788-2018

23 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Bingo Skärholmen, dnr 1.4./858-2018

24 Ansökan om medel för lokalt utvecklingsprojekt 2019, dnr 1.2.6./861-2018

25 Vidaredelegation av beslutanderätt, upphandling av sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter, dnr 2.2.2./863-2018

26 Anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen, dnr 2.4./885-2018

Protokoll

27 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-10-25
b. Gruppledarmöte 2018-10-25
c. Pensionärsrådet 2018-11-15
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-11-16
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-10-18
f. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-10-19
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-10-10

28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Balanslista uppdrag SDN 11/2018-11-22, dnr 1.2.1./001-2018

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2018-10-25, § 15-§ 33 Beslut Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 10/2018-10-25, § 15-§ 33.

§18 Förslag rörande parkskötseln i Skärholmen

§19 Mer mensskydd tillgängligt i samhället

§20 Sätt upp bänkar mellan Söderholmsgränd och Vårbergs centrum - Svar på medborgarförslag

§21 Plantera bärbuskar i Sätradalsparken - Svar på medborgarförslag

§22 En musikskola till Skärholmen - Svar på skrivelse

§23 Förlängning av avtal angående vinterväghållning på parkmark inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§24 Tillägg och ändring i delegationsordningen med anledning av ny delegation till Äldreförvaltningen/Stockholms trygghetsjour samt nya regler kring adoption

§25 Ändring av datum för Skärholmens stadsdelsnämnds sammanträde i december 2018

§26 Stadsdelsnämndens sammanträden 2019

§27 Förslag på sammanträdestider för sociala delegationen 2019

§29 Tillfällig förstärkning hos Beställarenheten omsorg om äldre vid Skärholmens avdelning för socialtjänst

§30 Upphandling av fritidsverksamhet i Skärholmen

§32 Betänkande "Nya regler om faderskap och föräldraskap", SOU 2018:68

§33 Beslut från miljöförvaltningen, avslutat ärende rörande förskolan Concordia

§35 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Angelos Bar

§36 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Restaurang Högsätra

§37 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Restaurang Al-Pasha

§38 Yttrande till Lotteriinspektionen rörande Bingo Skärholmen

§39 Ansökan om medel för lokalt utvecklingsprojekt 2019

§40 Vidaredelegation av beslutanderätt, upphandling av sammanhållen leverans av profilprodukter

§41 Anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen

§43 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§44 Balanslista uppdrag SDN 11/2018-11-22