Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-11-19

Sammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Inrättande av ett tryggt mottagande inom socialpsykiatrin, motion (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1033

6 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/799

7 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beträffande Rågsveds HVB

Dnr 1.6.1-180/2019 (omedelbar justering)


Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för oktober 2019 (utsändes senare)

9 Redogörelse för tre budgetuppdrag med fokus på samverkan för barn och unga

10 Tillämpningsanvisningar för handläggning av Tak över huvudet-garantin

11 Socialnämndens sammanträdestider år 2020

12 Studiebesök för socialnämnden 2020

13 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2019-11-13
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2019-11-14
(utsändes senare)
C. Anmälan av tjänstemannabeslut
D. Anmälan av inkomna skrivelser
E. Anmälan av individutskottets sammanträde
2019-10-11 (i pärm vid sammanträdet)
F. Anmälan av tillståndsutskottets sammanträde
2019-10-15 (i pärm vid sammanträdet)
G. Stödmaterial för samverkan mellan skola och
socialtjänst Dnr 3.1.1-230/2019
H. Överenskommelse mellan socialnämnden och
utbildningsnämnden angående Skolfam
Dnr 2.11.6-579/2019
I. Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som
avser andning och måltider i form av sondmatning
(kontorsyttrande på grund av kort remisstid
Dnr 1.7.1-591/2019 KS 2019-1575) Sida 3 (3)

Sekretessärende

15 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV (2008:962) om valfrihet system, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (omedelbar justering) (2001:453), SoL