Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18:00
Sammanträdet inleds klockan 18:00 med information om sommarjob Läs mer...ben 2010. Karin Söderling från Kyrkogårdsförvaltningen informerar om ny begravningsplats på Järvafältet. Stadsdelsdirektören går därefter igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 6 oktober 2010.
Protokollet från sammanträdet den 26 augusti 2010 justerades den 1 september 2010.

2 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Dnr 351-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm.

3 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem

Dnr 385-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker revideringen i sin helhet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Studieresa till Turkiet för utredningsgruppen

Dnr 400-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att elva socialsekreterare och två gruppchefer från avdelningen Individ och familj åker till Turkiet på studieresa från och med 2010-10-12 till och med 2010-10-17.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Studieresa till London för förskolan Stormhatten

Dnr 411-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar personalgruppen på förskolan Stormhatten, Tensta allé 40 att i tjänsten åka på studieresa till London under perioden 10-14 oktober 2010.

6 Studieresa till Emscher park i Tyskland

419-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner studieresa till Emscher park i Tyskland.

7 Bemmaningstjänster vid tillfälliga vakanser

Dnr 399-2009-103.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning till handlingarna.

8 Nybyggnad av förskola och äldreboende vid kv. Mandelblomman i Spånga

Dnr 346-2010-2.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens information om planeringen av ett nytt äldreboende och en ny förskola.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på skrivelse Hantering vid utgallring av arkivmaterial.

Dnr 87-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av tjänstemannabeslut med anmälningskategori B

Dnr 16-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Information från socialstyrelsen om beslut i ärendet; Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), vid Persikan

Dokid 10696
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger dokumentet till handlingarna.

12 Uppföljning av kritik av socialtjänstens missbruksvård i Spånga-Tensta

Dnr 282-2010-6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger dokumentet till handlingarna.

13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

14 Information, kurser och konferenser

15 Nämndens och förvaltningens frågor

16 Lokala pensionärsrådets protokoll

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

17 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

18 Lokala brottförebyggande rådets protokoll

Dnr 111-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

19 Återvinningsdag i Stockholm

Dnr 418-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstyrker remissen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Svar på skrivelse Utvärdering av genomförda upphandlingar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Dnr 84-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Tertialrapport 2 år 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 256-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar med 3,6 mnkr vilket framgår av bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med 0,3 mnkr enligt bilaga 1.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordförande Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 6 oktober 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 augusti justerades den 1 september 2010.

§2 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm.

Ärendet

Äldreförvaltningen har lagt fram förslag till en värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad utifrån den föreslagna nationella värdegrunden:

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer fårleva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Förslaget i sin helhet speglar väl det synsätt utifrån vilket äldreomsorgen bör bedrivas.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2010.

Dnr 351-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker revideringen i sin helhet.

Ärendet

Äldreförvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för köhanteringssystemet för vård- och omsorgsboenden i äldreomsorgen. Revideringen utgår från de olika synpunkter som förts fram från stadsdelarna. Bl.a. tydliggörs vad som gäller i samband med anvisning av lediga platser. Processen förslås stramas upp vilket kommer att gynna utförarna. De förändringar som gjorts uppfattar förvaltningen som positiva för hela verksamheten.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2010.

Dnr 385-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§4 Studieresa till Turkiet för utredningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att elva socialsekreterare och två gruppchefer från avdelningen Individ och familj åker till Turkiet på studieresa från och med 2010-10-12 till och med 2010-10-17.

Ärendet

Förhoppningen är att genom denna studieresa bli bättre på att identifiera familjer där ett samarbete är möjligt utan att utsätta den unge för ytterligare risker. Målsättningen är att familjen/nätverket runt den unge ska involveras i ett behandlingsarbete med syfte att minska risken för fortsatt våld och förtryck.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 september 2010.

Dnr 400-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Studieresa till London för förskolan Stormhatten

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar personalgruppen på förskolan Stormhatten, Tensta allé 40 att i tjänsten åka på studieresa till London under perioden 10-14 oktober 2010.

Ärendet

Förskolan Stormhatten, Tensta allé 40 vann Stockholm stads kvalitetsutmärkelse i kategorin förskola 2009. För vinstpengarna har man nu tänkt göra en studieresa till London. Anledningen till att man valt just London är för att de är långt framme när det gäller utepedagogik på sina förskolor. Deltagarna kommer att göra studiebesök på ett flertal förskolor för att få ta del av deras arbete och därigenom få inspiration för det framtida arbetet hemma.

Studieresan har även som mål att stärka gemenskapen i personalgruppen. Några sociala aktiviteter är inplanerade såsom besök på Madame Tussauds vaxkabinett samt ett musikalbesök.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Dnr 411-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§6 Studieresa till Emscher park i Tyskland

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner studieresa till Emscher park i Tyskland.

Ärendet

Trafikkontoret har ett övergripande samordningsansvar för Stockholms stads stadsmiljöfrågor inklusive parker och naturmark, som respektive stadsdelsnämnd ytterst ansvarar för. Varje år anordnar Trafikkontoret en studieresa tillsammans med stadsdelsförvaltningarnas tekniska chefer och parkingenjörer. I år är studiebesöket förlagt till Emscher park i Tyskland den 6-8 oktober. Alla kostnader för studiebesöket, exklusive den enskildes arbetstid, bekostas av Trafikkontoret, som fått särskilda medel från kommunfullmäktige för sitt samordningsansvar.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 september 2010.

419-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Bemmaningstjänster vid tillfälliga vakanser

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning till handlingarna.

Ärendet

Rapport om att förnyad gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har genomförts av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillsammans med tolv stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Ramavtal har tecknats gällande personalkategorierna sjuksköterska, undersköterska/vårdbiträde, vårdare och personlig assistent. För varje personalkategori har ramavtal tecknats med fem företag för tiden 1 maj 2010 - 31 januari 2012.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 augusti 2010.

Dnr 399-2009-103.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§8 Nybyggnad av förskola och äldreboende vid kv. Mandelblomman i Spånga

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens information om planeringen av ett nytt äldreboende och en ny förskola.

Ärendet

En privat byggbolag planerar tillsammans med två privata entreprenörer att uppföra kombinerat äldreboende och förskola i samma byggnad på Avestagatan i Spånga, kv. Mandelblomman 11. Lokalerna vid Fristad sjukhem uppfyller inte de regler som gäller för äldreboenden och de krav som ställs av Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Om nämnden inte vidtar åtgärd är risken för vitesföreläggande överhängande. Förvaltningen beräknar att det planerade äldreboendet kommer tillgodose de behov av dygnetruntomsorg som förväntas att finnas framöver. Det råder även ett stort behov av förskoleplatser i Spångaområdet och i och med den nya förskolan minskar det totala behovet av platser.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 september 2010.

Dnr 346-2010-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§9 Svar på skrivelse Hantering vid utgallring av arkivmaterial.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

Ärendet

Efter utredning har förvaltningen gallrat arkivmaterial i enlighet med de regler som gäller för området.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 september 2010.

Dnr 87-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Anmälan av tjänstemannabeslut med anmälningskategori B

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller. Besluten ska anmälas i form av datalistor som hålls tillgängliga vid nämndens sammanträden.

Förvaltningen anmäler tjänstemannabeslut i följande ärendegrupper:

  • Vårdnadsbidrag under perioden 2010-01-01 – 2010-06-30
  • Plats i sommargårds- och feriehemsverksamhet enligt riktlinjer,
    dnr 4.3-405/2010
  • Tillfällig stängning av hela eller delar av förskoleverksamheten högst 7 dagar, dnr 4.3-408/2010
  • Kurs-/konferensdeltagande för ledamöter och ersättare i nämnden under perioden 2010-01-01 2010-06-30

Besluten finns i pärm vid sammanträdet.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 september 2010.

Dnr 16-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Information från socialstyrelsen om beslut i ärendet; Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), vid Persikan

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger dokumentet till handlingarna.

Ärendet

Information från socialstyrelsen om beslut i ärendet;
Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), vid Persikan anmäldes.

Dokid 10696

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§12 Uppföljning av kritik av socialtjänstens missbruksvård i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger dokumentet till handlingarna.


Ärendet

Uppföljning av kritik av socialtjänstens missbruksvård i Spånga-Tensta anmäldes.

Dnr 282-2010-6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under augusti 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Information, kurser och konferenser

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

- Under den öppna delen av sammanträdet lämnade Bo Verner från pensionärsrådet över ett dokument med frågor till nämndens ledamöter. Nämndens ledamöter ombeds att svara vid lämpligt tillfälle.

- Ersättaren Joel Ensjö (S) frågade om stadsdelens framtid. Det avsåg såväl ansvarsområden som geografiskt. Joel Ensjö frågade uttryckligen om majoriteten avsåg att återföra grundskolan till stadsdelarna. Även Awad Hersi (MP) frågade om grundskolan skulle återföras till stadsdelarna. Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) svarade att inte något av majoritetspartierna gått till val på att återföra grundskolan till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämndernas ansvarsområden beslutas i kommunfullmäktige och gäller lika för hela staden och kan ej beslutas i varje enskild stadsdelsnämnd.

______________________

§16 Lokala pensionärsrådets protokoll

Lokala pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträden den 19 augusti 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilaga enligt protokollet bifogas och sänds ut.

____________________

§17 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala handikappsrådets sammanträden den 16 augusti 2010 anmäldes.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§18 Lokala brottförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala brottsförebyggandesrådets sammanträden den 13 april 2010 och den 11 juni 2010 anmäldes.

Dnr 111-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 En årlig ”Återvinningsdag” i Stockholm

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstyrker remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion, författad av Stellan Hamrin (V), innehållande förslag om att anordna en årlig återvinningsdag i Stockholm för att uppmärksamma vikten av och den ekonomiska vinsten bakom återvinning. Frågan om återvinning är viktig ur flera aspekter och förvaltningen anser det vara lovvärt att behovet uppmärksammas. Det är dock viktigt att frågan om återvinning uppmärksammas kontinuerligt, inte bara en dag om året. Staden föreslås verka och skapa förutsättningar för att underlätta stockholmarnas engagemang för återvinning.

Paragrafen justerades omedelbart.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 september 2010.

Dnr 418-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) anmäler att MP deltagit utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker remissen”.

__________________

§20 Svar på skrivelse angående utvärdering av genomförda upphandlingar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Beslut

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med begäran om utvärdering av aktivitetsplanen och konkurrensutsättningarna i Spånga-Tensta.

Förvaltningen har inte konstaterat att det skett några försämringar av verksamhetens kvalitet eller brukarnas möjligheter till insyn och delaktighet med anledning av att dessa konkurrensutsatts.

Ett förbättringsområde gäller planering för deltagande i såväl centrala som lokala upphandlingar för att säkerställa att blivande avtal motsvarar verksamheternas behov. Även nödvändigheten av samarbete med entreprenörer och leverantörer samt uppföljning och utvärdering av upphandlad verksamhet bör uppmärksammas mer.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 oktober 2010.

Dnr 84-2010-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag att bordlägga ärendet.

_____________________

§21 Tertialrapport 2 år 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar med 3,6 mnkr vilket framgår av bilaga 1.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna budgetjusteringar med 0,3 mnkr enligt bilaga 1.

Ärendet

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med utgångspunkt i de analyser och prognoser som redovisas i nedanstående ärende kommer nämndens mål att uppfyllas i hög grad och budgeten vara i balans vid årets slut.

Paragrafen justerades omedelbart.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 september 2010.
Dnr 256-2010-1.2.1.


Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Att därutöver anföra följande:

Det är många vackra ord i Spånga-Tensta SDN:s tertialrapport 2. Ibland är de med sanningen överensstämmande. Men huvuddragen, som präglas av åtstramning och centralisering är vi starkt kritiska mot. Vi befarar att den moderatledda majoriteten kommer att fortsätta i samma hjulspår. Här nedan kommenterar vi några nämndens måluppfyllelse i rapporten:

Nämndens Samverkan med det lokala näringslivet

Kommunfullmäktiges mål om att ”Stockholms stad ska vara norra Europas mest företagsvänliga stad” visar rapporten att majoriteten kapitalt misslyckats. Sedan den moderatledda majoriteten tog över styret 2006 i staden har förutsättningen för lokala näringslivet i Järva försämrats kvartal efter kvartal. Rapporter om småföretagare som flyr eller slår igen duggar tät. Köpkraften har minskat i Tensta, Rinkeby och Husby centrum anläggningar efter att de kommunala stadsdelsförvaltningarna har flyttat ifrån dessa centrum.

Detta är ett stort ekonomiskt avbräck för småföretagare i dessa områden. Den kommunala verksamheten är en vital del för köpkraften, för restauranger, klädbutiker, frukt och blomsterhandlare.


Under den rödgröna majoriteten hade förvaltningen en arbetsgrupp av personer med egen näringslivssamordnare. Näringslivssamordnaren hade ett mycket etablerat samarbete med lokala näringslivet och var en viktig länk för att sammanföra arbetsgivare med arbetssökanden och på så sätt skapa flera arbetstillfällen i stadsdelen. Lunda kompetensprojekt var en väl fungerande arbetsmarknadsåtgärd, tyvärr har dessa insatser avvecklats av den nuvarande majoriteten.

Vi tror att det som lyfter Järva är inte projektet Järvalyftet utan ett genuint engagemang om att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet. Vi vill fokusera och röja de hinder som möter företagare. Vi tror att det finns väldigt mycket som kan göras genom politiskt väg, men det krävs att det finns en politisk vilja.

Fiaskoförsäljningen av centrumkompaniet har inte kommenterats med en endaste rad och inte heller de förhållanden som råder i våra lokala centrum. Att affärsidkare tvingas att stänga igen på grund av att politiken inte vågar ta ställning och ställa krav på Boultbee.

Jobb istället för bidrag

Vi minns väl att inför valet 2006, gick den moderatledda majoriteten på val med en fem dagars jobbgaranti, nu vet vi alla hur det har gått med den saken, man borde verkligen ha en svekdebatt här. Men vad som är bedrövligt att den nuvarande majoriteten inte presenterar en ända åtgärd som skapar fler arbetstillfällen i stadsdelen. Tvärtom urholkas förutsättningarna än mer. Människor bollas mellan förvaltningen och jobbtorget, samt att en del grupper inte kommer in i statistiken som arbetssökanden.

Ekonomiskt bistånd

Vi har hela tiden varit kritiska till sammanslagningen av anslag 1 och 2, och att det ger negativa efterverkningar på ordinarie verksamhet. Tertialrapport 2 visar ett underskott på 6,2 miljoner kronor. Dessa pengar som skulle satsas på förskolan, äldreomsorgen eller verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Vi menar att det inte kan vara avsikten att medborgare i stadsdelar med högt socialt bidragsberoende ska ha sämre förutsättningar i förskolan eller äldreomsorgen. Detta är att sätta olika samhällsgruppar mot varandra.

Förskola

Det är oroande att barngruppernas storlek inte minskas i den omfattning som angetts i målsättningarna. Likaså att vårdnadsbidraget urholkar de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en bra förskola”.

______________________