Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-03-09

Sammanträde 2016-03-09

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

6 Förslag till budget 2017 och inriktning 2018 och 2019 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

7 Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar 2016-2018 (utsänd)

8 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2016 (utsänd)

9 Remiss - förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering (utsänd)

10 Remiss - Motion (2016:3) om att bygga ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm (utsänd)

12 Årsstämmor 2016 (utsänd)

13 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

14 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

15 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

16 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan (utsändes senare) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare) d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

17 Övriga frågor

a. Nästa ordinarie möte: måndagen den 23 maj 2015 kl. 9.00

18 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Årsredovisning för 2015, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2015 m.m. (utsändes senare)

§6 Förslag till budget 2017 och inriktning 2018 och 2019 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

§7 Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar 2016-2018 (utsänd)

§8 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2016 (utsänd)

§9 Remiss - förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering (utsänd)

§10 Remiss - Motion (2016:3) om att bygga ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm (utsänd)

§12 Årsstämmor 2016 (utsänd)

§13 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

§14 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§15 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)