Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-03-07

Sammanträde 2013-03-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen på Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 12 december (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Internkontroll 2012 för koncernen Stockholm Vatten (SV AB).

10 Årsstämma 2013 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).

11 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).

12 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).

14 Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).

17 * Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (SV AB).

18 * Remiss (Samråd) av Arbetsprogram med Tidtabell och Översikt av väsentliga Frågor inför arbetet med Förvaltningsplan 2015 - 2021 (SV AB).

19 Anskaffning av ej miljöklassat arbetsfordon (SV VA AB).

20 Anskaffning av ej miljöklassat arbetsfordon (SV VA AB).

21 Projekt 361184 "Vårdkasen" (SV VA AB).

22 Projekt 361202 "Ebbadal" - Flemingsberg (SV VA AB).

23 Projekt 360071 "Vidja" (SV VA AB).

24 Projekt 360969 "Gladö - Vidja" (SV VA AB).

26 Driftrapport Året 2012 (SV VA AB).

27 Information om pågående slamupphandling avseende Brommaslammet (SV VA AB).

28 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).

29 Information om Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).

30 Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).

31 Redovisning strategiskt styrkort 2012 (SV AB).

32 Köp och försäljning av varor och tjänster internt mellan Stockholm Vatten-bolag (båda)

ÖVRIGA ÄRENDEN

33 Kommande ärenden till styrelsen (båda).