Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden.

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 december 2017.

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare.

6 Internkontrollgranskning 2017

10 Anmälan om fattade investeringsbeslut 10-25 mnkr.

11 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten

12 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

13 Förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund

14 Upphandlingsärende dykeriarbeten ramavtal

15 Upphandlingsärende segjärnsrör och rördelar, ramavtal

16 Projekt 410213 nytt SCADA system - inriktningsbeslut

17 Projekt 361653 Stadshagen - Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt

18 Projekt 361936 Riddersvik - Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt

19 Projekt 410028 Centrala Bromma - Reviderat inriktningsbeslut, exploateringsprojekt

20 Projekt 361863 Kvarteret Persikan - Genomförandebeslut, exploateringsprojekt

21 Projekt 410010 Kista Science City Tunnelprojektet

22 Projekt 361229 AP Kungsholms hamnplan - dubblering av tryckavlopp (Riddarfjärden)

23 Projekt 460107 Renshanteringen Henriksdals reningsverk - Genomförandebeslut

24 Projekt 460096 Arbetstunnel Henriksdals reningsverk - Reviderat genomförandebeslut

26 Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem

28 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.

Anmälningsärenden

31 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018

Övriga ärenden

33 Övriga frågor