Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-06-15

Sammanträde 2023-06-15

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll nr 3 från styrelsesammanträdet den 4 maj 2023

Beslutsärenden

4 Tertial & prognos 1 2023 inklusive rapportering

7 Stockholms Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2022

8 Kvalitetspolicy Revaq Certifiering

9 Projekt 5325 400V elkraftsanläggning Lovö - Inriktningsärende

10 Projekt 3641 Flemingsbergsdalen - Inriktningsbeslut

11 Projekt 4442 Utloppsledning Saltsjökvarn, Henriksdals reningsverk - Inriktningsbeslut

12 Projekt 410245 Sporthotellet - Reviderat inriktningsbeslut

13 Projekt 410758 Biblioteksgatan - Genomförandebeslut

14 Projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) - Genomförandebeslut

16 Projekt 410549 TS Lindvreten - Genomförandebeslut

17 Övertagande av dagvatteninstallationer 2023 - Genomförandebeslut

18 Upphandlingsärende - Automationstekniker och automationsingenjörer för drift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät

19 Upphandlingsärende - Dokumentationsingenjörer

20 Upphandlingsärende - Tekniska resurser för drift och underhåll i produktions-anläggningar och ledningsnät

Anmälningsärenden

21 Anmälan om läget i Skärgården 2022

23 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen