Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2024-03-07

Sammanträde 2024-03-07

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 2 från Stockholm Vatten ABs möte den 8 feb 2024

6 Projekt 410551 Kontorsutrymme Lovö Vattenverk - Genomförandebeslut

7 Projekt 410842 AP Knösen - Genomförandebeslut

8 Projekt 410898 Utloppsledning Saltsjökvarn, Henriksdals reningsverk - Genomförandebeslut

9 Projekt 410709 SFV-L Kyrkogårdsvägen-Tyresövägen - Reviderat inriktningsbeslut

10 Projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) - Reviderat genomförandebeslut

11 Projekt 362129 Vidja huvudprojekt - Reviderat genomförandebeslut

13 Upphandlingsärende - Ramavtal för besiktningstjänster

14 Upphandlingsärende - Fastighetsförvaltning

15 Upphandlingsärende - Ramavtal för oxalsyra

16 Upphandlingsärende - Reklambyråtjänster

17 Upphandlingsärende - Nyanskaffning samt service och reparation av portar, bommar och grindar

18 Upphandlingsärende - Ramavtal projektledning

19 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

20 Delegater till Svenskt Vattens Vattenstämma i Kungsbacka

Anmälningsärenden

21 Information från revisorerna

25 Investeringsprojekt över 200 mnkr, sammanställning och muntlig redovisning

28 Anmälan om start av planarbete för SFV Lovö Södra

29 Redovisning av beslut fattade med stöd av delegation - Arkivansvarig