Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-01-24

Sammanträde 2006-01-24

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 01/2006 med trafiknämnden den
24 januari Läs mer...2006, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (G)

5 Ekonomisk uppföljning månad 12/2005 (utdelas) (E)

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 10/2005 (Tp)

7 Den europeiska trafikantveckan 2005. Utvärdering samt förslag till inriktning för 2006 (Tp)

8 Inför alkobommar vid hamnarna. Skrivelse från ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) (Tp)

9 Utred transponderslöseriet. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) (Tp)

10 Får jag lov? Remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande (Tp och Mk) *

11 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (Tp)

12 Norra Länken, Hamnavfarten. Delgenomförandebeslut (G)

13 Trafiksituationen vid Södra Ängby bollplan. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) (G)

14 Reparationer och omisolering av Östra Liljeholmsbron. Genomförandebeslut (G)

15 Byte av kantbalk och räcke på Skanstullsbron. Genomförandebeslut (G)

16 Slussen. Förstärkning för behållen driftsäkerhet (G)

17 Garantera säkerheten på våra broar. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp)

18 Genomfartsförbud för bilar på Hornsgatan när Södra Länken öppnat. Skrivelse från Kajsa Stenfelt (v) (G)

19 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Reviderat genomförandebeslut (G) *

20 Åtgärda trafiken på Gamla Bromstensvägen. Skrivelse från ersättaren Petter Lindfors (m) (G)

21 Farstavägen, etapp 3. Genomförandebeslut (G)

22 Samordning av takskottning och snöröjning. Anmälan (G och Maria-Gamla Stans stdf)

23 Projektera och bygg för god avfallshantering – riktlinjer för Stockholms stad. Anmälan (G)

24 Åtgärder för att minska PM 10 i stadsluften. Skrivelser från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v) (G och Tp)

25 Minska sökparkeringen för en bättre miljö. Skrivelse av ledamoten Björn Nyström (kd). Återremiss (G)

26 Upprustning av Kungsholmstorg och Norr Mälarstrand. Motion av Didar Samaletdin, Anna Starbrink och Fredrik Malm (samtliga fp) (G)

27 Utredning och yttrande i parkeringsärende till Riksdagens Ombudsmän (JO) (Pa) *

28 Verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon hösten 2005 (Pa)

29 Val av ledamöter i kollektivtrafikutskottet 2006 (Tp)

(Föregående års val utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles) Bordlagt 13 december 2005 nr 12 (Tp)

31 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 Bordlagt 13 december 2005 nr 15 (G, E och Mk m fl)

32 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Remiss Bordlagt 13 december 2005 nr 18 (G) *

33 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd Bordlagt 13 december 2005 nr 19 (G)

34 Skadedjursbekämpning. Information och åtgärdsförslag Bordlagt 13 december 2005 nr 24 (Tt)

35 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och 13 december 2005 nr 30 (G)

36 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) Bordlagt 25 oktober 2005 nr 31 och senast 13 december 2005 nr 33 (Pa)

37 Upphandling av lånecyklar. Hemligt (G)

38 Studentflak vid Sergels Torg våren 2006. Tillfällig lokal trafikföreskrift (G)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 7 februari 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. Klotter även i ordnad form skapar otrygghet av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 2. Dra Klarastrandsleden i tunnel och bygg bostäder på spåren av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp).

 3. Nyttjandet av lastplatser i innerstaden av ledamoten Helena Bonnier (m).

 4. Inventera möjliga platser för vinkelparkering av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 5. Bio- eller naturgasdrivna lastbilar håller inte måttet av ledamoten Björn Nyström (kd)

 6. Sockra för trafikanterna av ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om Klarastrandsleden och stadsledningskontorets initiativ om tunnelförbindelse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikkontoret hade som svar på fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid förra nämndsammanträdet om Klarastrandsleden och stadsledningskontorets initiativ om tunnelförbindelse avgivit promemoria i ärendet.

Beslut

Trafiknämnden lade efter överläggning promemorian utan kommentar till handlingarna.

Information om försöket med trängselskatter m m

------------------------------------------------------------

Trafikingenjören Henrik Christiansson vid trafikkontoret informerade om försöket med trängselskatter m m, bl a trafiksituationen på Valhallavägen.

Beslut

Trafiknämnden tackade efter överläggning för informationen.

Information om större trafikstörande arbeten under 2006

--------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade om större trafikstörande arbeten under 2006 utifrån en utdelad promemoria daterad 23 januari 2006.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 17 januari 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 januari 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 4 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning månad 12/2005

Dnr T2005-112-01491

En av trafikkontoret den 19 januari 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för december 2005 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 10/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 17 november 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§7 Den europeiska trafikantveckan 2005. Utvärdering samt förslag till inriktning för 2006

Dnr T2005-300-00389

Trafikkontoret hade den 15 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att stadens eventuella deltagande samordnas med Stockholm Mobilitet och de projekt som pågår där.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets redovisning, att trafikkontoret återkommer till trafiknämnden med förslag på hur avsatta medel för genomförandet av den europeiska trafikantveckan kan användas på ett mer långsiktigt och konstruktivt sätt, som leder till att fler medborgare blir medvetna om resealternativ till bilen och att i övrigt anföra:

Trafiknämnden anser att den Europeiska mobilitetsveckan är en angelägen kampanj som på ett tydligt sätt sätter fokus på viktiga och strategiska frågor. Vi kan väcka debatt och skapa opinion kring vad som behöver förändras för att förbättra miljön i staden och på vilket sätt vi kan underlätta, förbättra och främja fler alternativ till bilen som transportmedel. Den handlar om hur vi, som är ansvariga för trafik- och stadsplanering, kan skapa bättre förutsättningar för medborgarna att resa, bo och vistas i vår stad. Ibland är bilen oumbärlig, men vid andra tillfällen finns det bättre alternativ. I samband med kampanjen kan vi lyfta fram nödvändiga åtgärder och visa på hur staden planerar för att underlätta och förbättra för bilisterna, kollektivtrafikresenärerna, cyklisterna och alla gångtrafikanter som vistas i vår stad. Framförallt ger kampanjen förutsättningar att diskutera våra barns och ungdomars situation där de ibland tvingas vistas i oskyddade miljöer på väg till/från skolan, fritids eller fritidsaktiviteter.

Stadens deltagande i kampanjen bör rikta in sig mer på långsiktiga och förändrande åtgärder och den bör omfatta flera av stadens nämnder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt bilaga A2.

§8 Inför alkobommar vid hamnarna. Skrivelse från ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp)

Dnr T2005-320-01518

Trafikkontoret hade den 17 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Utred transponderslöseriet. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp)

Dnr T2005-312-01903

Trafikkontoret hade den 16 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt bilaga B.

§10 Får jag lov? Om planering och byggande. Remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande

Dnr T2005-511-01483

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande med markkontoret i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafikkontoret - enligt följande:

 1. Trafiknämnden besvarar remissen med kontorens utlåtande.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Trafiknämnden besvarar remissen med kontorens utlåtande.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§11 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-330-00294

Trafikkontoret hade den 23 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Norra Länken, Hamnavfarten. Delgenomförandebeslut

Dnr T2005-410-01999

Trafikkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande med markkontoret i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafikkontoret - enligt följande:

 1. Trafiknämnden uppdrar till trafikkontoret att låta utföra detaljprojektering av Norra Länkens anslutning till hamnen, den s k Hamnavfarten samt ta fram erforderligt underlag för ett genomförandebeslut för byggandet av hamnanslutningen. Detta inom en investeringsutgift om 35 mnkr.

 2. Nämnden godkänner redovisningen om Norra Länkens anslutning till hamnen, den s k Hamnavfarten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Trafiknämnden uppdrar till trafikkontoret att låta utföra detaljprojektering av Norra Länkens anslutning till hamnen, den s k Hamnavfarten samt ta fram erforderligt underlag för ett genomförandebeslut för byggandet av hamnanslutningen. Detta inom en investeringsutgift om 35 mnkr.

 2. Nämnden godkänner redovisningen om Norra Länkens anslutning till hamnen, den s k Hamnavfarten.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Trafiksituationen vid Södra Ängby bollplan. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v)

Dnr T2005-320-01805

Trafikkontoret hade den 14 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Reparationer och omisolering av Östra Liljeholmsbron. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-02006

Trafikkontoret hade den 29 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandling av entreprenadarbeten på östra Liljeholmsbron samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Byte av kantbalk och räcke på Skanstullsbron. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-02007

Trafikkontoret hade den 29 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på Skanstullsbron samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§16 Slussen. Förstärkning för behållen driftsäkerhet

Dnr T2006-410-00033

Trafikkontoret hade den 4 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 12 december 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att anta kontorets förslag att permanenta genomförd trafikomläggning samt att endast begränsade förstärknings- och säkerhetsarbeten utförs.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Garantera säkerheten på våra broar. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp)

Dnr T2005-420-01901

Trafikkontoret hade den 30 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Genomfartsförbud för bilar på Hornsgatan när Södra Länken öppnat. Skrivelse från Kajsa Stenfelt (v)

Dnr T2006-320-00070

Trafikkontoret hade den 4 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2006-313-00071

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 4 januari 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att påbörja anläggandet av cykelbanor i enlighet med kontorets beslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att påbörja anläggandet av cykelbanor i enlighet med kontorets beslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Åtgärda trafiken på Gamla Bromstensvägen. Skrivelse från Petter Lindfors (m)

Dnr T2005-320-01807

Trafikkontoret hade den 19 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Ombyggnad av Farstavägen, etapp 3. Genomförandebeslut

Dnr T2006-410-00039

Trafikkontoret hade den 9 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att genomföra ombyggnaden inom en investeringsram om 17 Mkr.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Samordning av takskottning och snöröjning. Anmälan

Dnr T2005-440-01928

Trafikkontoret hade den 19 december 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande med Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafikkontoret - enligt följande:

Trafiknämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt bilaga G.

§23 Projektera och bygg för god avfallshantering – riktlinjer för Stockholms stad. Anmälan

Dnr T2005-630-01715

Trafikkontoret hade den 15 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från renhållningsnämnden den 23 november 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Åtgärder för att minska PM 10 i stadsluften. Skrivelser från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v)

Dnr T2005-007-00256 och -01802

Trafikkontoret hade den 20 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelserna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelserna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Minska sökparkeringen för en bättre miljö. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd). Återremiss

Dnr T2005-340-01521

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Upprustning av Kungsholmstorg och Norr Mälarstrand. Motion av Didar Samaletdin, Anna Starbrink och Fredrik Malm (samtliga fp)

Dnr T2005-510-01329

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som yttrande över motionen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt bilaga J.

§27 Utredning och yttrande i parkeringsärende till Riksdagens Ombudsmän (JO)

Dnr T2005-350-01858

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 13 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att överlämna utlåtandet som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon hösten 2005

Dnr T2006-340-00074

Trafikkontoret hade den 9 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon hösten 2005.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna redovisningen samt att anföra följande:

Förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet är prioriterade mål för majoriteten. En väl fungerande parkeringsverksamhet är därför av central betydelse i majoritetens parkeringspolitik. En fungerande vägrenhållning, framkomlighet, fungerande angöring för nytto- och kollektivtrafik samt hög trafiksäkerhet, åstadkommes endast genom att fordonen är rätt uppställda. Målet om minst 80% rätt parkerade fordon är därför inget självändamål, utan en förutsättning för att nå parkeringspolitikens syften.

Efter en period under början av 2000-talet då andelen rätt parkerade fordon tilläts sjunka, är verksamheten åter på rätt väg. Ytterligare insatser behövs dock för att nå målet. Här ingår bl a ökad information, prioriterad parkeringsövervakning och en utbyggnad av möjligheterna att betala.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt kontorets förslag.

§29 Val av ledamöter i kollektivtrafikutskottet 2006

Dnr T2005-010-00101

Beslut

Trafiknämnden beslöt att till ledamöter samt ordförande och vice ordförande i nämndens kollektivtrafikutskott år 2006 omvälja följande:

Margarita Pulido (s), ordförande

Helena Bonnier (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hannah Ekeroos (kd)

Claes Fleming (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

§30 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles)

Dnr T2005-300-00294

Bordlagt 13 december 2005 nr 12

Trafikkontoret hade den 6 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Dnr T2005-007-01868

Bordlagt 13 december 2005 nr 15

Trafikkontoret m fl hade den 28 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter överläggning att låta ärendet utgå.

§32 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Remiss

Dnr T2005-340-01572

Bordlagt 13 december 2005 nr 18

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna samt överlämna utlåtandet som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att godkänna samt överlämna utlåtandet som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§33 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00387

Bordlagt 13 december 2005 nr 19

Trafikkontoret hade den 21 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Peter Kvint av den 6 december 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att genomfartsförbudet på Magnus Ladulåsgatan tas bort.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Skadedjursbekämpning. Information och åtgärdsförslag

Dnr T2005-510-01847

Bordlagt 13 december 2005 nr 24

Trafikkontoret hade den 5 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner förslagen i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att kontoret återkommer till nämnden med en anmälan angående trafikkontorets arbete med skadedjursbekämpningen, att de delar där trafiknämnden inte har beslutanderätt utgår ur ärendet och att i övrigt anföra följande:

Det finns all anledning att frågan om skadedjursbekämpningen aktualiseras för nämnden. Under de senaste åren har vi kunnat ta del av de skriverier och det intresse som bland annat den nu mer synliga råttpopulationen skapat. Mycket av det som redovisas i kontorets förslag om ökade informations- och samverkansinsatser är bra och genomtänkta. Dock finns det skrivningar i ärendet som inte faller inom nämndens kompetensområde. Det handlar bland annat om hur anslagen ska vara fördelade. Detta är en fråga för kommunfullmäktige att besluta om. Därför önskar nämnden att ärendet återkommer som en anmälan och inte som ett beslutsärende.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§35 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift

Dnr T2005-320-01719

Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och 13 december 2005 nr 30

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Föräldrarnas Trafikgrupp i Gamla Stan inkommen den 23 januari 2005 och Lena Ahlström från Nätverket för Gamla Stans Framtid med 379 namnunderskrifter den 20 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra gågatuzonen enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-200-00610

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 31 och senast 13 december 2005 nr 33

Trafikkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt bilaga N.

§37 Upphandling av lånecyklar

Dnr 2005-006-00739

Trafikkontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna trafikkontorets förslag till beslut, att göra om upphandlingen enligt förutsättningarna som återfinns i tjänsteutlåtandet daterat 18 januari 2006, att uppdra åt trafikkontoret att göra om upphandlingen av lånecyklar enligt trafiknämndens direktiv samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut, att omedelbart justera beslutet och att i övrigt anföra:

Trafiknämnden vill understryka vikten av att lånecykelprojektet genomförs och att lånecyklarna kommer på plats under sommaren 2006. Trafikkontoret måste nu på alla sätt underlätta för ett snabbt införande av lånecyklar i Stockholm.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Berthold Gustavsson (m) enligt bilaga O2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§38 Studentflak vid Sergels Torg. Tillfällig lokal trafikföreskrift

Dnr T2005-320-01878

Trafikkontoret hade den 19 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd), att avslå ärendet,

att återkomma till nämnden med ett förslag på hur trafikkontoret, utbildnings-förvaltningen och polismyndigheten i Stockholms stad tillsammans kan genomföra en informationssatsning riktad till stadens gymnasieskolor om de regler som gäller för lastbilsflak med passagerare och att anföra följande:

Trafiknämnden inser givetvis att det tyvärr finns en del problem i samband med studenternas firande av sin avslutning. Traditionen att åka in till city i studentflak har ökat i omfattning de senaste åren och många ekipage följer inte de regler som finns för att framföra lastbilsflak med passagerare. Nämnden anser dock inte likt kontoret att införa en lokal trafikföreskrift är rätt väg att gå. Istället anser nämnden att övervakningen och kontrollen av nämnda fordon borde bli bättre samt att trafikkontoret samarbetar med utbildningsförvaltningen och polisen och genom information samt kontroll skapa bättre säkerhet i city under tidsperioden för studentavslutningar. I samband med detta är det också viktigt, som nämnden tidigare också påtalat, att information går ut om att under arrangemanget ”Smaka på Stockholm” är Strömgatan avstängd för trafik.