Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-12-12

Sammanträde 2006-12-12

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 11/2006 med trafiknämnden den 12 december Läs mer...2006, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Sammanträdesdagar för trafik- och renhållningsnämnden 2007 m m. Återremiss (S)*

6 Nedskrivning av fordringar år 2006 (E)

7 Ekonomisk uppföljning månad 11/2006 (E) (Utdelas)

8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11-12/2006 (Tp)

9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2006 (Tp)

10 Trafikantveckan 2006. Slutredovisning (Tp)

11 Flaskhalsar i Stockholmstrafiken. Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med framkomlighetsåtgärder (Tp)

12 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll i ytterstaden (G) *

15 Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet. Uppdrag från kommunstyrelsen (Tt)

16 Verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon, hösten 2006 (Tt)

17 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda. Bordlagt 14 november 2006 nr 15 (G + Mk + Sbk)

18 Öka säkerheten vid Stadshuset. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 14 november 2006 nr 16 (G)

19 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut och återremiss. Bordlagt 17 oktober 2006 nr 20 och 14 november 2006 nr 24 (G)

20 Bredda Essingeleden. Skrivelse från Sten Nordin (m) Bordlagt 19 september 2006 nr 12 och senast 14 november 2006 nr 26 (Tp)

21 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder. Bordlagt 19 september 2006 nr 13 och senast 14 november 2006 nr 27 (Tp)

22 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 september 2006 nr 21 och senast 14 november 2006 nr 32 (G)

23 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och senast 14 november 2006 nr 34 (G + Mk)

24 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss Bordlagt 19 september 2006 nr 26 och senast 14 november 2006 nr 35 (G)

25 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag. Bordlagt 19 september 2006 nr 27 och senast 14 november 2006 nr 36 (G)

26 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och senast 14 november 2006 nr 38 (G)

27 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd). Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 och senast 14 november 2006 nr 39 (G)

28 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 och senast 14 november 2006 nr 40 (G)

Mötesinformation

Justerat:21 december 2006
Mikael Söderlund Mirja Särkiniemi

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Mirja Särkiniemi (s), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Ann-Marie Strömberg (-)

Ersättare
Gulan Avci (fp), §§ 10-17 och 19-29
Lars Bengtson (m), tjänstgörande
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Tove Frimodt (s), tjänstgörande
Bo Holmberg (s)
Kathléen Nilsson (m), tjänstgörande
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp), tjänstgörande

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
Trafikdirektören Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Andreas Burghauser, Göran Gahm, Eva Leijon, Anette Scheibe och Annelie Åhlander samt borgarrådssekreteraren från roteln Ylva Lageson.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 26 december 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

- Framtagande av en ny miljöbilsdefinition av ordföranden Mikael Söderlund (m)

- Farlig trafikmiljö för barn av vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s)

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om trafiken vid Skärholmsplan

--------------------------------------------

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) påtalade problem med trafiken vid Skärholmsplan.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att återkomma med svar på frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om genomförande av beslutade trafikförändringar i Gamla Stan

------------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Mikael Söderlund (m) besvarade fråga ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) om genomförande av nämndens tidigare beslutade trafikförändringar i Gamla Stan.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om cirkulationstrafik vid Gullmarsplan

------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Björn Nyström (kd) om cirkulationstrafik vid Gullmarsplan.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 5 december 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 december 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 21 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdesdagar för trafik- och renhållningsnämnden 2007 m m. Återremiss

Dnr T2005-010-00100

Trafikkontoret hade den 4 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för trafik- och renhållningsnämnden under 2007.

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter överläggning att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att undersöka möjligheterna att flytta nämnden den 11/12 till den 18/12.

§6 Nedskrivning av fordringar år 2006

Dnr T2006-130-03024

Trafikkontoret hade den 22 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet förtecknad nedskrivning av fordringar om totalt 5 179 729:00 kronor där varje enskild fordran överstiger 300 000:00 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 6 622 347:41 kronor till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Ekonomisk uppföljning månad 11/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 8 december 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2006 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11-12/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträden den 12 och 26 oktober 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2006

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 12 oktober 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§10 Trafikantveckan 2006. Slutredovisning

Dnr T2005-300-00389

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets slutredovisning av Trafikantveckan 2006.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter ajournering och propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets slutredovisning av Trafikantveckan 2006.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) samt Ann-Marie Strömberg (-) och tjänstgörande ersättaren Tove Frimodt (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§11 Flaskhalsar i Stockholmstrafiken. Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med framkomlighetsåtgärder

Dnr T2006-300-02863

Trafikkontoret hade den 20 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag på hur arbetet med framkomlighet kan bedrivas.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med en projektorganisation samt en tidplan som redovisar det fortsatta utredningsarbetet samt de första konkreta åtgärderna och att därutöver anföra följande:

Kontoret redovisar ett mycket bra grundmaterial för arbetet med att minska framkomlighetsproblemen i Stockholm. Redan idag finns det många hinder och köer i Stockholm och problemen kommer kraftigt att öka så snart alla planerade infrastrukturprojekt påbörjas. Innan det måste en väl genomtänkt strategi och plan vara framtagen. Vikten av att detta arbete prioriteras och genomförs mycket snabbt kan inte nog poängteras.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Tove Frimodt (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§12 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll i ytterstaden

Dnr T2006-006-02500

Trafikkontoret hade den 20 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Ärende som utgått

Beslut

Trafiknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§14 Norra länken - ny trafikplats vid Hjorthagen. Genomförandebeslut

Dnr T2005-410-01999

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande med markkontoret i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Entreprenadingenjören Andreas Burghauser vid trafikkontoret informerade i ärendet. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar för sin del att genomföra ny trafikplats vid Hjorthagen inom en investeringsram om 430 mnkr.

 2. Nämnden beslutar för sin del att genomföra en extra påfart väster ut från angränsande hamnområde till Norra Länken/Lidingövägen inom en investeringsram om 95 mnkr.

 3. Nämnden godkänner för sin del redovisat avtal mellan Stockholms stad och vägverket för ny trafikplats vid Hjorthagen.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

 5. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande, senast 2007-03-31

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar för sin del att genomföra ny trafikplats vid Hjorthagen inom en investeringsram om 430 mnkr.

 2. Nämnden beslutar för sin del att genomföra en extra påfart väster ut från angränsande hamnområde till Norra Länken/Lidingövägen inom en investeringsram om 95 mnkr.

 3. Nämnden godkänner för sin del redovisat avtal mellan Stockholms stad och vägverket för ny trafikplats vid Hjorthagen.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

 5. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande, senast 2007-03-31.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§15 Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet. Uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr T2006-540-01474

Trafikkontoret hade den 23 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en skrivelse från Sandra Costa av den 8 december 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna och åberopa utlåtandet som svar på kommunstyrelsens uppdrag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon, hösten 2006

Dnr T2006-340-01813

Trafikkontoret hade den 22 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon, hösten 2006.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon, hösten 2006.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Tove Frimodt (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt bilaga E2.

§17 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda

Dnr T2006-514-02717

Bordlagt 14 november 2006 nr 15

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 19 oktober 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Per Wallberg den 1 november 2006, Odd Steijer den 4 november 2006, Johan Tisell den 5 november 2006, Cecilia Obermüller den 5 november 2006, Christina Falk den 6 november 2006, Kim Björklund den 6 november 2006, Eva och Christer Franzén den 6 november 2006, Helena Bjurling den 6 november 2006, Brf Rostugnen, Tackjärnet och Udden den 31 oktober 2006, Jan Warnroth den 5 november 2006, Kerstin Alfheim inkommen den 7 november 2006, Brf Järnheden inkommen den 9 november 2006, Henri Seppänen den 8 november 2006, Ola Gränshagen den 9 november 2006, Theres Hagberg den 9 november 2006, familjen Elisabet Carlsson inkommen den 10 november 2006, Achim Wild den 17 november 2006, Leslie Kippen den 20 november 2006 och Arbetsgruppen Ulvsunda Strand den 21 november 2006. I tjänsteutlåtandet, vars sida 10 sedermera ändrats, föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utredningen.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna redovisningen och att uppdra åt kontoret att tillsammans med stadsbyggnadskontoret gå vidare med alternativ Gjutmästaren 9 och intilliggande områden.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Tove Frimodt (s) enligt bilaga F3.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt bilaga F4.

§18 Öka säkerheten vid Stadshuset. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) Dnr T2006-320-01875

Bordlagt 14 november 2006 nr 16

Trafiknämnden upptog - med ändring av ordningen i föredragningslistan efter § 9 - till behandling ett av trafikkontoret den 25 oktober 2006 avgivet tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner den lämnade redovisningen med förslag på åtgärd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut och återremiss

Dnr T2005-320-00140

Bordlagt 17 oktober 2006 nr 20 och 14 november 2006 nr 24

Trafikkontoret hade den 25 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Västerled som ”säker huvudgata” enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 15 miljoner kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg

(-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet och att därutöver anföra följande:

I tjänsteutlåtandet framgår att stadsdelsnämnden har haft en hel del synpunkter på samrådsförslaget som inte tillstyrkts av kontoret. Dessutom framgår det att ett extra samrådsmöte efterfrågats vilket kontoret valt att inte genomföra.

Eftersom Västerled avses stå modell för ett fortsatt arbete med att trafiksäkra huvudgatorna är det särskilt viktigt att projektet blir bra förankrat inte bara i området i direkt anslutning till gatan, utan i ett större perspektiv.

Kontoret uppdras därför att ompröva beslutet att inte genomföra ett extra samråd med bredare, riktad inbjudan samt att ta stor hänsyn till stadsdelsnämndens remissvar.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Tove Frimodt (s) för beslut idag enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§20 Bredda Essingeleden. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr T2006-410-01337

Bordlagt 19 september 2006 nr 12 och senast 14 november 2006 nr 26

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 18 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder

Dnr T2006-320-00339

Bordlagt 19 september 2006 nr 13 och senast 14 november 2006 nr 27

Trafikkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att överlämna åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för de ytterligare gator som kontoret föreslår ska ha 30 km/timmen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna

kontorets förslag till beslut, att inte genomföra de i tjänsteutlåtandet specificerade nya ”30-zonerna” och att därutöver anföra följande:

Det finns både för- och nackdelar med att inrätta 30-zoner på gatorna. Ett stort antal 30-zoner kan leda till att respekten för den låga hastigheten sänks, vilket inte gynnar trafiksäkerheten. Kontoret uppdras därför att för tillfället behålla de nuvarande 30-zonerna men att i dagsläget inte genomföra fler. Vad gäller 30-zoner vid platser där människor befinner sig olika mycket under året, badplatser etc. uppdras kontoret att se över möjligheten med tidsbegränsade 30-zoner.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Tove Frimodt (s) enligt det av vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) samt tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt kontorets förslag.

§22 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-310-00254

Bordlagt 19 september 2006 nr 21 och senast 14 november 2006 nr 32

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden fattar inriktningsbeslutet att stråket Trollesundsvägen – Skebokvarnsvägen i Bandhagen bör förbättras avseende tillgänglighet, säkerhet och miljö.

 2. Nämnden godkänner att kontoret genomför en uppdatering av programhandlingen enligt kontorets förslag.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om erforderlig detaljplaneändring för att senare återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återemissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet och att därutöver anföra följande:

Projektet är kalkylerat i tidigt skede under år 2001. Det är en mycket osäker kalkyl särskilt med tanke på de galopperande byggkostnader som vi står inför i dag. Kontoret uppdras därför att genomföra en ny kalkyl samt att återkomma till nämnden med en redovisning av kostnaderna som tydligt visar de olika programdelarna.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Ann-Marie Strömberg (-) samt tjänstgörande ersättarna Hampus Rubaszkin (mp) och Tove Frimodt (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), för beslut idag enligt kontorets förslag.

§23 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss

Dnr T2006-512-01410

Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och senast 14 november 2006 nr 34

Trafikkontoret och markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Annika Jensfelt den 29 augusti 2006, Hans och Cecilia Jensfelt den 30 augusti 2006, Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, föreningen Värna miljön Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006, föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006, Hans och Cecilia Jensfelt den 13 november 2006, Annika Jensfelt den 13 november 2006, föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken den 8 december 2006, Märta Fritz den 9 december 2006, Maria Westrin Wernström m fl den 10 december 2006, Monika Carlheim-Gyllensköld den 11 december 2006, Gertrud Dyer den 11 december 2006, Peter Andrén den 11 december 2006, Gunilla Åström den 11 december 2006, Jari Koister den 11 december 2006, Eva Zetterdahl-Hellman och Johan Hellman den 11 december 2006 och Thomas Järrel den 11 december 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss

Dnr T2006-510-01949

Bordlagt 19 september 2006 nr 26 och senast 14 november 2006 nr 35

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner föreslagen upprustning av Västertorps Centrum.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att underrätta markkontoret om beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att avråda från att genomföra de åtgärder som inom område B innebär att den centrala torgytan skyddas mot parkering, d v s torgmöbler och pollare.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Ann-Marie Strömberg (-) samt tjänstgörande ersättarna Hampus Rubaszkin (mp) och Tove Frimodt (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt kontorets förslag.

§25 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag

Dnr T2005-430-01278

Bordlagt 19 september 2006 nr 27 och senast 14 november 2006 nr 36

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Kontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande att man tolkat uppdraget som att man ska genomföra fysiska åtgärder istället för trafikskyltar. Det bör inte vara den generella slutsatsen vid fortsatt arbete med skyltsaneringen. Det kan också innebära komprimering, utbyte och borttagande av skyltar. Fysiska åtgärder kan lätt bidra till framkomlighetsproblematiken vilket i så fall inte är ett acceptabelt utbyte mot trafikskyltar.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Ann-Marie Strömberg (-) samt tjänstgörande ersättarna Hampus Rubaszkin (mp) och Tove Frimodt (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt kontorets förslag.

§26 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning

Dnr T2006-340-01389

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och senast 14 november 2006 nr 38

Trafikkontoret hade den 24 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till stadsdelsnämnderna i innerstaden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2006-340-01099

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 och senast 14 november 2006 nr 39

Trafikkontoret hade den 26 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från ersättaren Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), enligt bilaga M.

§28 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-320-01097

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 och senast 14 november 2006 nr 40

Trafikkontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från kristdemokraterna samt medborgarförslag från Anders Fenger-Krog.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N .

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), vice ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (-), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v), att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet och att uppdra åt kontoret att remittera skrivelsen samt medborgarförslaget till aktuell stadsdelsnämnd.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§29 Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År m m

Ordföranden Mikael Söderlund (m) och vice ordföranden Mirja Särkiniemi (s) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Ordföranden Mikael Söderlund (m) meddelade vidare att en nämndmiddag kommer att anordnas den 25 januari 2007, till vilken inbjudan kommer att gå ut, samt tackade avdelningschefen Göran Gahm för tjänstgöringen som t f trafikdirektör.