Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2002-05-07

Sammanträde 2002-05-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 5/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
7 maj 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Gatu- och fastighetsnämndens markanvisningar och försäljningar år 2001. Revisionsrapport (RI)

6 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm (RI)

7 Omisolering av Klarabergsviadukten över Centralbangården. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

8 Fotbollsplaner på Kungsholmen. Skrivelse från Svante Linusson m fl (sp) (RI)

9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1, 2 och 3/2002 (RI)

10 Avtal avseende upplåtelse av nyttjanderätt för teknikutrymme i Allébron, Hammarby Sjöstad (RI)

11 Förslag att döpa om Dalagatan till Astrid Lindgrens gata. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

12 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

13 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan. Inriktningsbeslut (RI)

15 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighets-nämnden (RI)

16 Vårdboende och kontor i kv Sommaren. Godkännande av överenskommelse om exploatering samt genom-förandebeslut (RI)

17 Tilläggsavtal till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen (RI)

18 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 2/2002 (RI)

19 Detaljplan för fastigheten Siktet 5 på Södermalm (RI)

20 Markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet i Riksby till Järntorget (RY)

21 Anläggande av en sinnenas trädgård m m i Blackeberg. Framställan från Bromma stadsdelsnämnd (RY)

22 Spårväg Syd. Översiktlig sträckningsstudie (RY)

23 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut (RY)

24 Ombyggnad av Ärvingevägen i Kista. Skrivelse från Kista stadsdelsnämnd (RY)

25 Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm. Hemligt (RY)

26 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (RY)

27 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete (RY)

28 Markanvisning för kommersiellt ändamål resp bostäder med hyresrätt inom kv Brevhuvudet, Formuläret och Inköpschefen m m vid Vällingby Centrum till Svenska Bostäder (RY)

29 Markanvisning och markförsäljning för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut (RY)

30 Program för ny detaljplan vid kv Säteritaket i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss (RY)

31 Yttrande till hyresnämnden över ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Silvergranen 9 och Krassen 2 i Midsommarkransen (SV)

32 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

33 Försäljning av del av fastigheterna Nynäs 1:1 och Svendal 5:1 i Huddinge kommun (F)

34 Försäljning av Panncentralen 5 i Salem för nybyggnad av bensinstation. Hemlig bilaga (F)

35 Fråga om ekologiska effekter av stadens markförsäljningar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (F)

36 Ombyggnad av lokal i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm. Genomförandebeslut (F)

37 Gemensam Vägtrafikcentral med Vägverket. Slutredovisning av genomförandebeslut avseende inredning m m (St)

38 Inriktning för fortsatt arbete med citybanan. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) (St)

39 Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar. Motion av Yidriz Kafkas(mp) och Per Bolund (mp), 2001:58 (St)

40 Anmälan av trafikutskottets protokoll 3/2002 (Pa)

41 Detaljplan för område vid Norra Bantorget. Remiss. Bordlagt 16 april 2002 nr 9 (RI)

42 Cykelbana på Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden. Genomförandebeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 11 (RI)

43 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 18 (RY)

44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen till Veidekke Bostad & Fastighet AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 20 (RY)

45 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder.

Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 21 (RY)

46 Program för ny detaljplan vid kv Minken inom stadsdelen Sundby. Bordlagt 16 april 2002 nr 22 (RY)

47 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 27 (RY)

48 Vision för Söderort och inriktning för genomförande av visionen. Remiss. Bordlagt 16 april 2002 nr 29 (RY)

49 Detaljplan för del av kv Årstaberg m m i Liljeholmen. Remiss. Bordlagt 16 april 2002 nr 32 (RY)

50 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Bordlagt 19 mars 2002 nr 21 och senast 16 april nr 41 (RI)

51 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 mars 2002 nr 36 och senast 16 april nr 47 (RY)

52 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss. Bordlagt 19 mars 2002 nr 46 och senast 16 april nr 48 (F)

53 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 24 och senast 16 april nr 51 (RI)

54 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda. Bordlagt 19 februari 2002 nr 43 och senast 16 april nr 54 (RY)

55 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 och senast 16 april nr 55 (F)

56 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 16 april nr 57 (St)

57 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 och senast 16 april nr 58 (S)

58 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 och senast 16 april nr 59 (RI)

59 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 16 april nr 60 (RI)

60 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 och senast 16 april nr 61 (RI)

61 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 16 april 2002 nr 64 (RY)

62 Metoder för hastighetsdämpning. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 16 april 2002 nr 65 (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.