Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-11-29

Sammanträde 2005-11-29

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2005 med trafiknämnden den
29 november Läs mer...2005, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Arkivinstruktion för trafikkontoret (S)

6 ”Att hamna rätt” – förslag till hamnstrategi för Stockholm. Remiss (S, Mk, Sbk och Östermalms stdf)

7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7 och 8/2005 (Tp)

8 Möjlighet att på försök ta bort förvirrande trafikskyltar. Motion av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) nr 55:2005 (Tp)

9 Hastighetsgränserna på vägarna. Remiss (Tp)

10 Frikommun för fler bostäder. Motion av vice ordföranden Sten Nordin (m), nr 45:2005. (Tp, Mk, Sbk och Mf)

11 För många övergångsställen minskar respekten. Skrivelse av Björn Nyström (kd) (Tp)

13 Landskapspark på Årstafältet, etapp 2. Skrivelse om Östbergavägen från Berthold Gustavsson (m) jämte genomförandebeslut för ombyggnad av Östbergavägen (G)

14 Tung trafik genom Spånga centrum mot Lunda industriområde samt tung trafik och hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Avestagatan. Skrivelse från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (G)

15 Klarastrandsleden. Inriktningsbeslut (G)

16 Upprustning av Karlaplan. Genomförandebeslut (G)

17 Detaljplan för bostäder i kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten. Remiss (G) *

18 Uppföljning av genomförda dubbelriktningar i Vasastan (G)

19 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport (G och Mk m fl)

20 Essingebrons skador och reparationsåtgärder. Lägesrapport (G)

21 Begäran om avstängning av Strömgatan inför Restaurangernas dag (G)

22 Samtidig utbyggnad av gator och cykel- och gångbanor i Kista. Nämnduppdrag (G)

23 Upphandling av ramavtal för arkitektkonsulter (G) *

24 Nanocrete - ett utvecklingsprojekt. Skrivelse av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v) (G)

25 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad (G)

26 Minska sökparkeringen för en bättre miljö. Skrivelse av ledamoten Björn Nyström m fl (kd) (G)

27 Parkering för bilpoolsbilar. Skrivelse av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (G)

28 Svårigheter för synskadade att ta sig från Ringvägen till Eriksdalsbadet. Skrivelse av borgarrådet Roger Mogert (s) (G)

29 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrifter (G)

30 Möjliggör kortbetalning i stadens parkeringsautomater. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Petter Lindfors (m) (Pa)

31 Ekonomisk uppföljning månad 10/2005 (utdelas) (E)

32 Bostadsbyggandet i våra storstäder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 2005:50 (Tp). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 9

33 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss (G och Mk). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 16

34 Upprustning av Långholmsgatan. Genomförandebeslut (G). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 17

35 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad (G och Mk). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 23

36 Belysning på stadens kyrkogårdar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg och Per Ohlin (båda v) (G). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 24

37 Principer för användande av trafikhinder (G och Tp). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 25

38 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (Pa). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 31

Mötesinformation

Justerat:

12 december 2005

Mirja Särkiniemi   Sten Nordin


Närvarande:

Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Margarita Pulido (s)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m)


Ersättare

Gulan Avci (fp)
Hannah Ekeroos (kd), tjänstgörande
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Tove Frimodt (s), §§ 1-28
Berthold Gustavsson (m)
Bo Holmberg (s)
Petter Lindfors (m)
Kathléen Nilsson (m)
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp)
Göran Wrene (s)


Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF


Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Mats Fager, Göran Gahm och Anette Scheibe samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 13 december 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om rampstyrning av Essingeleden och trafikkonsekvenser av påseglingen av Essingeleden

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhetschefen Mats Fager vid trafikkontoret informerade om rampstyrning av Essingeleden och trafikkonsekvenser av påseglingen av Essingeleden.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Fråga om bullerdämpande beläggningar

-----------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om försök med bullerdämpande beläggningar söder om Stockholm och utlovade att återkomma med eventuell utvärdering av försöket.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Information från trafikchefen

-----------------------------------

Trafikchefen Per Aronson informerade om och inbjöd nämndens förtroendevalda till:

· Gemensam middag för trafiknämnden och marknämnden den 13 december 2005 kl 18.00 i Wenner-Gren Center

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Fråga om program för utbyggnad av cykelbanor i innerstaden

--------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om tidpunkt då program för utbyggnad av cykelbanor i innerstaden beräknas vara klart.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. Trafiksituationen vid Södra Ängby bollplan av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v)

 2. Alkolås på alla bussar av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp)

 3. Åtgärda trafiken på Gamla Bromstensvägen av ersättaren Petter Lindfors (m)

 4. Trafikkontorets låga andel miljöbilar av ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 22 november 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 28 november 2005.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att godkänna anmälan och att delta i Transportforum i Linköping den 11-12 januari 2006 med sex förtroendevalda (3+3).

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2005-010-00435

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Arkivinstruktion för trafikkontoret

Dnr T2005-040-01588

Trafikkontoret hade den 1 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att fastställa till utlåtandet bifogat förslag till arkivinstruktion för trafikkontoret.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 ”Att hamna rätt” – förslag till hamnstrategi för Stockholm. Remiss

Dnr T2005-000-01215

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsledningskontoret som svar på remiss av ”Att hamna rätt” förslag till hamnstrategi för Stockholm dnr 309-3360/2005.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsledningskontoret som svar på remiss av ”Att hamna rätt” förslag till hamnstrategi för Stockholm dnr 309-3360/2005.

Reservationer

Ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga A4.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m) och Regina Öholm (m) enligt bilaga A5.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7 och 8/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträden den 15 september och den 6 oktober 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Möjlighet att på försök ta bort förvirrande trafikskyltar. Motion av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp), nr 2005:55

Dnr T2005-430-01278

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enhälligt att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa kontorets utlåtande, att för sin del tillstyrka ett försök i motionens anda samt att anföra följande:

Trafiknämnden instämmer i motionärens uppfattning att floran av trafikskyltar kan bli så omfattande att den blir förvirrande och i värsta fall motverkar sitt syfte. Det handlar såväl om mängden av skyltar som att de kan bli motsägelsefulla – icke ovanligt är skyltar med bestämmelser som gäller – dock ej på vissa tider – eller tvärtom.

Trafiknämnden stöder en försöksverksamhet i motionens anda, men delar kontorets uppfattning att hela Södermalm är ett för stort område för ett försök med så genomgripande förändringar. Möjligheten till minskad och förtydligad skyltning bör prövas i en mera begränsad del av staden.

Utöver borttagande av skyltar enligt motionärens förslag bör det samtidigt prövas hur skyltning kan komprimeras och göras tydlig så att onödiga och farliga missuppfattningar kan undvikas.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga B.

§9 Uppdrag om hastighetsgränserna på vägarna. Remiss

Dnr T2005-320-01277

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 3 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden översänder och åberopar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter ajournering enhälligt att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna utlåtandet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§10 Frikommun för fler bostäder. Motion av vice ordföranden Sten Nordin (m), nr 2005:45

Dnr T2005-511-00483

Trafikkontoret m fl hade den 7 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 För många övergångsställen minskar respekten. Skrivelse av ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-320-01002

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att på Sibyllegatan ta bort det övergångsställe som ligger i södra hörnet av Östermalmstorg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att på Sibyllegatan ta bort det övergångsställe som ligger i södra hörnet av Östermalmstorg.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Hastighetsdämpande blomlådor i 30-zoner

Dnr T2005-320-01508

Trafikkontoret hade den 27 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att blomlådor enligt det försöksprojekt som genomförts inte ska användas som hastighetsdämpande åtgärder i Stockholm.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med ett förslag som inte strider mot lagstiftningen men samtidigt möjliggör intentionerna i genomförda projekt och att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att de införda 30-zonerna efterlevs så att trafiksäkerheten i våra bostadsområden ökar. Att samtidigt få förskönande inslag i gatumiljön är givetvis positivt. Nämnden förstår givetvis att lagstiftningen på detta område måste följas men vill ändå ge projektet en ytterligare chans.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga D.

§13 Landskapspark på Årstafältet, etapp 2. Skrivelse om Östbergavägen från ersättaren Berthold Gustavsson (m) jämte genomförandebeslut för ombyggnad av Östbergavägen

Dnr T2005-511-01487

Trafikkontoret hade den 14 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från ersättaren Berthold Gustavsson (m).

 2. Nämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad av Årstafältets landskapspark etapp 2, området längs Östbergavägen, till en bedömd kostnad av ca 7,9 Mnkr.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet samt att ge kontoret i uppdrag att remittera skrivelsen till stadsdelsnämnd Enskede-Årsta, stadsdelsnämnd Älvsjö, Årstagruppen och Trafikkommittén.

§14 Tung trafik genom Spånga centrum mot Lunda industriområde samt tung trafik och hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Avestagatan. Skrivelse från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-01711

Trafikkontoret hade den 26 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner ansökan om att tunga lastbilar överstigande 3,5 ton ska trafikera Bromstensvägen till Spånga centrum.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag på genomfartsförbud för tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Sörgårdsvägen mellan Spånga Torg och Bergslagsvägen.

 3. Nämnden avslår ansökningarna om förbud för trafik med tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Kälvestavägen.

 4. Nämnden godkänner kontorets redovisning angående fortsatt utredning av hastighetsöverträdelserna och eventuella fartdämpande åtgärder på aktuell sträcka av Kälvestavägen.

 5. Nämndens beslut översänds till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för kännedom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Klarastrandsleden. Inriktningsbeslut

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§16 Upprustning av Karlaplan. Genomförandebeslut

Dnr T2005-400-01338

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Östermalms stadsdelsnämnd av den 20 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av Karlaplan samt anslutande trafikytor enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Detaljplan för bostäder i kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten. Remiss

Dnr T2005-512-01411

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande och att parkeringstalen fastställs till 0,7 och i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga E3.

§18 Uppföljning av genomförda dubbelriktningar i Vasastan

T2005-310-01695

Trafikkontoret hade den 23 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger utvärderingen av dubbelriktningarna av gator i Vasastan till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna trafikkontorets utvärdering samt att anföra följande:

Nämnden vill tillföra att effekten av dubbelriktningar som redovisas i ärendet sannolikt har fungerat så väl delvis kan bero på de införda 30-zonerna i staden. Nämnden vill att kontoret beaktar detta i det fortsatta arbetet med dubbelriktningar av stadens gator.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga F2.

§19 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport

Dnr T2005-630-01715

Trafikkontoret m fl hade den 19 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden ger förvaltningarna i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med vad som redovisas.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Essingebrons skador och reparationsåtgärder. Lägesrapport

Dnr T2005-420-01594

Trafikkontoret hade den 2 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner lägesrapporten.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Begäran om avstängning av Strömgatan inför Restaurangernas Dag

Dnr T2005-320-01265

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden avslår ansökan om avstängning av Strömgatan under Restaurangernas Dag.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla ansökan om avstängning av Strömgatan under Restaurangernas Dag, att trafikkontoret ansvarar för att information gentemot stadens gymnasieskolor går ut om evenemanget Restaurangernas Dag och de trafikförändringar som blir en följd av desamma, att trafikkontoret återkommer med en redovisning för nämnden om hur evenemanget har avlöpt sommaren 2006 samt att anföra följande:

Restaurangernas Dag är mycket populärt evenemang som har utvecklats genom åren. För staden är det viktigt att kunna erbjuda stockholmarna, besökare och turister ett spännande och uppskattat inslag som en start på sommaren. Evenemanget har breddat sitt utbud på flera sätt och tilltalar allt fler. Trafiknämnden ser positivt på denna utveckling och har förståelse för arrangörens önskemål om att ta mera gatuutrymme i anspråk.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Samtidig utbyggnad av gator och cykel- och gångbanor i Kista. Nämnduppdrag

Dnr T2005-512-00011

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Upphandling av ramavtal för arkitektkonsulter

Dnr T2005-400-01683

Trafikkontoret hade den 12 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att vidaredelegera rätten att fatta tilldelningsbeslut och att teckna ramavtal till stadsbyggnadsdirektören.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Nanocrete - ett utvecklingsprojekt. Skrivelse av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v)

Dnr T2005-310-01523

Trafikkontoret hade den 31 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafikämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen av ledamoten Ann- Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets svar på skrivelsen samt att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med utvärdering av pågående och planerade utvecklingsprojekt med nanocrete.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt kontorets förslag.

§25 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad

Dnr T2005-340-01717

Trafikkontoret hade den 28 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Minska sökparkeringen för en bättre miljö. Skrivelse av ledamoten Björn Nyström m fl (kd)

Dnr T2005-340-01521

Trafikkontoret hade den 7 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att anordna vinkelparkering på Norra Agnegatan i enlighet med förslaget i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av henne m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet, att trafikkontoret får återkomma till nämnden med en fylligare redovisning av förslaget om att inrätta vinkelparkering vid Norra Agnegatan och att i redovisningen ska kontoret belysa för-och nackdelar med vinkelparkering i stort, utifrån säkerhetsaspekter samt utifrån aspekten med en utökning av parkeringsmöjligheterna i staden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§27 Parkering för bilpoolsbilar. Skrivelse av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2005-312-00604

Trafikkontoret hade den 9 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att överlämna utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av henne m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet, att staden bör avsätta parkeringsplatser för bilpoolsändamål i centrala lägen i närheten av kollektivtrafikknutpunkter i innerstaden, att kontoret undersöker om staden kan genom en överenskommelse/avtal med Carpark använda ett antal parkeringsplatser i delar av parkeringshuset Garnisonen och reservera dessa för bilpoolsbilar samt att anföra följande :

Nämnden är medveten om att lagstiftningen inte tillåter staden att anordna parkeringsplatser på gatumark. Detta framgick också i skrivelsen där önskan var att finna parkeringsplatser för bilpoolsbilar på stadens egen mark eller annan tomtmark eller om det finns en möjlighet att erbjuda parkeringsplatser i garaget Garnisonen enligt förslaget ovan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§28 Svårigheter för synskadade att ta sig från Ringvägen till Eriksdalsbadet. Skrivelse av Roger Mogert (s)

Dnr T2005-005-01718

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 10 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift

Dnr T2005-320-01719

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra gågatuzonen enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Möjliggör kortbetalning i stadens parkeringsautomater. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m) och ersättaren Petter Lindfors (m)

Dnr T2005-340-01001

Trafikkontoret hade den 26 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Ekonomisk uppföljning månad 10/2005

Dnr T2005-112-01491

En av trafikkontoret den 25 november 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober månad 2005 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§32 Bostadsbyggandet i våra storstäder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 2005:50

Dnr T2005-511-00566

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 9

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss av programförslag

Dnr T2005-512-01195

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 16

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Göran Flodin av den 10 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården, S-Dp 1999-05636-54.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enhälligt att i delar godkänna kontorens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Trafiknämnden anser att detaljplanen i högre grad ska bygga på det gemensamma förslaget från Gröna Lund, Aquaria Vattenmuseum och Djurgårdsförvaltningen. Där förespråkas ej strandpromenaden utan istället föreslås ett naturligt promenadstråk längs Falkenbergsgatan mellan Wasahamnen och Djurgårdsstaden. Aquaria Vattenmuseum och Gröna Lund får även en tydligare koppling till och kontakt med vattnet och ges samtidigt möjlighet att expandera sina verksamheter på området.

Trafiknämnden menar även att det är viktigt att kontoret i det fortsatta arbetet utreder och tillgodoser säkerheten vid Djurgårdsfärjans på- och avstigningsområde.

§34 Upprustning av Långholmsgatan. Genomförandebeslut

Dnr T2005-410-01351

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 17

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av gatumiljön vid Långholmsgatan 17-25 enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att fatta genomförandebeslut i huvudsak enligt kontorets förslag, att en södergående cykelbana anläggs på Långholmsgatans västra sida från Högalidsspången till korsningen med Hornsgatan

samt att i övrigt anföra följande:

För att åstadkomma ett sammanhängande cykelvägnät måste en cykelbana anläggas mellan Västerbron och Liljeholmsbron. Nämnden har tidigare beslutat att denna cykelbana ska byggas och förutsätter att kontoret inom kort återkommer med redovisning av planen.

Det har länge varit angeläget med en upprustning av detta område framförallt miljön kring trappförbindelsen upp till Högalidsspången. Löser inte detta förslag problemen med nedskräpning och den otrygghet som finns på platsen bör kontoret återkomma till nämnden med ytterligare förslag på åtgärder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga L2.

§35 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad

Dnr T2005-340-01345

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 23

Trafikkontoret och markkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner föreslagna parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden godkänner föreslagna parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Belysning på stadens kyrkogårdar. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg och ersättaren Per Ohlin (båda v)

Dnr T2005-610-00212

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 24

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Principer för användande av trafikhinder

Dnr T2005-320-00280

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 25

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning av och principer för användande av trafikhinder.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets redovisning av och principer för användande av trafikhinder, att uppdra åt kontoret att i samråd med Katarina Sofia stadsdelsnämnd pröva möjligheten att inrätta spårviddshinder eller bommar alternativt undersöka om det finns andra tekniska trafikhinder i stället för pollare som kan användas och att samtidigt förbättra skyltningen samt att anföra följande:

Trafiknämnden delar kontorets uppfattning beträffande principerna, men inte när det gäller situationen i Norra Hammarbyhamnen. Enligt stadsdelsnämnden är smittrafiken inte obetydlig och den har ökat sedan pollarna stängdes av. Kajen är också ett viktigt promenadstråk för barnfamiljer och äldre och skolväg för många barn.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§38 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-200-00610

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 31

Trafikkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.