Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-05-16

Sammanträde 2006-05-16

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 5/2006 med trafiknämnden den
16 maj 2006, Läs mer... kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

- Dialog och information med anledning av revisorernas granskning av 2005 och revionsplan för 2006/2007.

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (G)

5 Tertialrapport 1 och delårsrapport 1 per den 30 april 2006 (E)

6 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1 och 2/2006 (Tp)

7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3 och 4/2006 (Tp)

8 Kontroll av bulleröverträdelser. Skrivelse från ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (Tp)

9 Kontroll av otillåten tomgångskörning. Skrivelse av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (Tp)

10 Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v). Spårvagn längs 4:ans linje. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) (Tp)

11 Den europeiska trafikantveckan. Genomförande 2006 (Tp)

12 Utred upplysta säkra stråk i city! Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m) (G)

13 Införande av en databas för registrering av klotter. Motion från Madeleine Sjöstedt (fp), nr 2006:2 (G)

14 Förbättrad klottersanering i staden. Motion från Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:1 (G)

16 Upprustning av Fjällgatan. Genomförandebeslut (G + Katarina-Sofia stdf) (G)

18 Gerillamarknadsföring. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (G)

19 Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen. Remiss (G + Mk)

20 Gatuunderhåll i Älvsjö. Skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd (G)

21 Pilotprojektet biogasbåtar. Genomförandebeslut. Hemligt (G) *

22 Detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion, del av Norra Djurgården 1:1. Remiss (G + Mk)

23 Ny entré från Stockholms Central mot Stadshuset/Hantverkargatan. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (G)

24 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd (G)

25 Norr Mälarstrands kajpromenad. Genomförandebeslut (G)

26 Principer för markupplåtelse i samband med allmänna val (G) *

27 Upphandling av reparationsarbete på Mikrofonvägen, Hägerstensåsen i Hägersten. Genomförandebeslut (G) *

28 Stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus. Motion från Lotta Edholm m fl (fp), nr 2006:9 (Tt) *

29 Driftcentralens nya ärendehanteringssystem Kopplet. Genomförandebeslut (Tt) *

30 Cykelåtgärder på Långholmsgatan, Södermalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 18 april 2006 nr 11 (G)

31 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd. Bordlagt 18 april 2006 nr 12 (G)

32 Upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken, Södermalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 18 april 2006 nr 13 (G)

Mötesinformation

Justerat:

23 maj 2006

Mirja Särkiniemi Sten Nordin


Närvarande:

Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), §§ 1-32
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s), §§ 1-32
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd), §§ 1-32
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v), §§ 1-32
Regina Öholm (m), §§ 1-24 och 26-33

 

Ersättare

Gulan Avci (fp), §§ 1-32
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd), tjänstgörande § 33
Tove Frimodt (s), § 33
Berthold Gustavsson (m), tjänstgörande §§ 25 och 33
Bo Holmberg (s)
Per Ohlin (v), tjänstgörande § 33
Hampus Rubaszkin (mp)

 

Personalföreträdare

Bert Eriksson, SKTF

 

Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Henrik Christiansson, Barbro Collin, Eva Leijon, Christer Lundin, Malin Löfsjögård, Anette Scheibe, Bertil Strid och Lars-Erik Stålkrantz samt borgarrådssekreteraren från roteln Claes Thunblad.

Vidare projektchef Birger Höök vid vägverket (§§ 1-2), de förtroendevalda revisorerna Bo Dahlström (s), Östen Bohlin (fp), Ingrid Dorle Andersson (s), Bengt Leijon (m) och Siv Kimbré (s) (samtliga § 33) samt enhetschef Jan-Erik Ek och revisor Staffan Brunborg vid revisionskontoret (båda § 33).

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 30 maj 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om stockholmsförsöket

-------------------------------------------

Projektchef Birger Höök vid vägverket informerade och besvarade frågor om stockholmsförsöket.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om lastzonen vid Kornhamnstorg

-------------------------------------------------------

Controllern Bertil Strid vid trafikkontoret informerade om lastzonen vid Kornhamnstorg och planer på förändring av densamma med hänvisning till utdelad promemoria.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om avstängningen av Strömgatan under Restaurangernas dag

----------------------------------------------------------------------------------------

Controllern Bertil Strid vid trafikkontoret informerade om ändrade förutsättningar vad gäller beslutad avstängning av Strömgatan under Restaurangernas dag med hänvisning till utdelad promemoria.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Fråga om upphandling av gatsten

----------------------------------------

Controllern Bertil Strid vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Björn Nyström (kd) om trafikkontorets upphandling av gatsten med hänvisning till utdelad promemoria.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret och uttalade sig efter överläggning för att ingen upphandling av sten från Kina bör göras i avvaktan på att kommunfullmäktige fastställt ny upphandlingspolicy, vilket beräknas ske i oktober 2006. Vidare uppdrog nämnden åt trafikkontoret att vid nämndens nästa sammanträde lämna en redovisning över vilka konsekvenser beslutet får.

Information om spårvägsprojekt i staden

-------------------------------------------------

Trafikingenjören Henrik Christiansson vid trafikkontoret informerade om spårvägsprojekt i staden i anslutning till redovisning som lämnats i tjänsteutlåtande till dagens sammanträde (se ärende 10).

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Fråga om trafikåtgärder i Gamla Stan

---------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om arbetet med beslutade trafikåtgärder, bl a parkeringar, i Gamla Stan.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att lämna en redovisning i ärendet vid nästa nämndsammanträde.

Fråga om trafikåtgärder vid Högbergsgatan

----------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om arbetet med beslutade trafikåtgärder vid Högbergsgatan.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att lämna en redovisning i ärendet vid nästa nämndsammanträde.

Information om skyltning av cykelbanan över nya Årstabron

-------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) informerade om brister i skyltningen av cykelbanan över nya Årstabron.

Beslut

Trafiknämnden tog emot informationen.

Studieresa till Wien för kollektivtrafikutskottet

--------------------------------------------------------

Trafikkontoret hade i promemoria den 12 maj 2006 redovisat att kollektivtrafikutskottet planerar en resa till Wien under tre dagar i vecka 25.

Beslut

Trafiknämnden godkände de i promemorian redovisade planerna.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. Låt lastbilar köra i kollektivtrafikkörfältet av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 2. Förbättra trafiksäkerheten utmed tvärbanans sträckning i Hammarby Sjöstad av ledamoten Helena Bonnier (m).

 3. Trafikförbättrande åtgärder i Enskede av ledamoten Björn Nyström (kd).

 4. Parkeringssituationen i Årstadal av ersättaren Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 maj 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 maj 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 26 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 1 och delårsrapport 1 per den 30 april 2006

Dnr T2006-111-00605

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat 25 april 2006 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga 1:1 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 och delårsrapport 1 per den 30 april 2006 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av intäkterna med 70 mnkr.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 22,2 mnkr överförs från marknämnden till trafiknämnden för Norra Länken.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad budget med 6,5 mnkr.

 5. Nämnden godkänner revideringen av attestinstruktionen.

 6. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1 och 2/2006

Anmälan gjordes av protokoll från trafiknämndens kollektivtrafikutskott för den 16 februari och 16 mars 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3 och 4/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådet av den 23 februari och 16 mars 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Kontroll av bulleröverträdelser. Skrivelse från ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2006-321-00523

Trafikkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Kontroll av otillåten tomgångskörning. Skrivelse från ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2006-320-00522

Trafikkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v). Spårvagn längs 4:ans linje. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Hampus Rubaszkin (mp)

Dnr T2005-330-00608

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 26 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att godkänna lägesredovisningen av spårvägsprojekt i staden.

 2. Nämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Per Ohlin (v) och Ann- Marie Strömberg (v) samt på skrivelsen från Mirja Särkiniemi m fl (s), Ann- Marie Strömberg (v) och Hampus Rubaszkin (mp) överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Den europeiska trafikantveckan. Genomförande 2006

Dnr T2005-300-00389

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att genomföra deltagande i årets Trafikantvecka i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att genomföra deltagande i årets Trafikantvecka enligt förslaget ”I stan utan min bil” inklusive gatuavstängning, att trafikkontoret ser över möjligheten att förstärka kampanjdagen ytterligare med det kampanjupplägg som föreslås i det andra förslaget till trafikantveckan utan gatuavstängning och att i övrigt anföra följande:

Stockholm har blivit en föregångare i världen när det gäller arbete med stadsmiljöfrågor. Inte minst försöket med miljöavgifter/trängselskatt, samt satsningar för ökat användande av miljöbilar har rönt stort nationellt intresse.

Staden har också mycket medvetet och framgångsrikt arbetat med stora övergripande miljöfrågor inom ramen för miljömiljarden.

Mot bakgrund av detta är det otänkbart att staden skulle ställa sig utanför det europeiska manifestet som i år har temat ”Climate Chance”. Att under en dag förvandla Strömgatan till promenadstråk, samt genomföra de aktiviteter som kontoret föreslår, utesluter inte att delar av kampanjupplägget i alternativet utan gatuavstängning kan genomföras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Utred upplysta säkra stråk i city! Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2006-610-00338

Trafikkontoret hade den 28 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att utreda säkra stråk i city.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att aktivt söka sponsring och inta en positiv syn till samfinansiering av belysningsprojekt.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att ge kontoret i uppdrag att utreda säkra stråk i city och i ytterstaden, att ge kontoret i uppdrag att aktivt söka sponsring och inta en positiv syn till samfinansiering av belysningsprojekt,

att samordna trafikkontorets planerade belysningsprojekt med den kartläggning av särskilt brottsdrabbade platser i Stockholm som socialtjänstnämnden fattat beslut om och att i övrigt anföra följande:

Vi ställer oss mycket positiva till en utredning som möjliggör säkra och trygga stråk mellan city och kommunikationer. Utredningen bör också omfatta säkra stråk i anslutning till kommunikationer i ytterstaden. Det bör vara en del i ett övergripande arbete med att skapa trygga och säkra miljöer i såväl innerstad som ytterstad. Staden har också sedan en tid tillbaka, i samarbete med polis, SL och andra aktörer, kartlagt särskilt brottsdrabbade platser i Stockholm. Utredningen kring säkra stråk i city, samt trafikkontorets övriga belysningsinsatser i övrigt, bör samordnas med denna kartläggning.

§13 Införande av en databas för registrering av klotter. Motion från Madeleine Sjöstedt (fp), nr 2006:2

Dnr T2006-440-00324

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remiss av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remiss av motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§14 Förbättrad klottersanering i staden. Motion från Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:1

Dnr T2006-440-00323

Trafikkontoret hade den 24 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remiss av motionen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad. Nämnduppdrag

Dnr T2005-313-01826

Trafikkontoret hade den 10 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna Cykelplan 2006 för innerstaden, att bredare cykelbanor/cykelfält än de som hittills byggts ska eftersträvas i framtiden, att fler servicestationer för cyklar ska planeras in i stadsmiljön, med t.ex. automatisk cykelpump, dricksvatten, fast cykelkarta och eventuellt verktyg för enklare reparationer, att en fotgängarplan ska tas fram av kontoret som komplement till cykelplanen samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket glädjande att Cykelplanen för innerstaden nu förnyas och att arbetet med att skapa goda cykelförhållanden i Stockholm intensifieras. Eftersom cyklingen i Stockholm har ökat kraftigt måste stadsmiljön anpassas för att härbärgera dessa trafikanter. Cykelplanen utgör här ett viktigt och väl avvägt dokument för att möjliggöra denna omställning. Eftersom cyklingen har ökat så kraftigt räcker inte längre de smala cykelbanor/cykelfält som hittills byggts till, utan bredare cykellösningar måste anläggas framöver. För att cyklingen ska kunna locka nya utövare måste även kringutrustning utöver cykelbanor finnas på plats. Den cykelservicestation som finns på Slussen måste därför följas av fler servicestationer på strategiska platser i staden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Upprustning av Fjällgatan. Genomförandebeslut

Dnr T2006-400-00037

Trafikkontoret och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning hade den 28 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Lars Hagman av den 28 april 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner förslaget till upprustning av Fjällgatan enligt utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner att investering görs i upprustning av Fjällgatan till en total utgift om 6 mnkr i löpande prisnivå.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Trafikkontorets drift- och underhållsverksamhet. Behovsanalys

Dnr T2006-400-00701

Trafikkontoret hade den 8 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner behovsanalysen av kontorets drift- och underhållsverksamhet.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag på utökat anslag och hemställer hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget för 2006 med 50 mnkr.

 3. Nämnden godkänner kontorets förslag på utökat anslag för kommande år och hemställer hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget för 2007 med 150 mnkr och för 2008 med 300 mnkr.

Trafikdirektören Per Aronson, tekn dr-broingenjören Malin Löfsjögård vid trafikkontoret och personalföreträdaren Bert Eriksson, SKTF, informerade om drift- och underhållsbehovet och besvarade frågor i ärendet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Gerillamarknadsföring. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-000-00524

Trafikkontoret hade den 28 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Björn Nyström (kd) enligt bilaga D.

§19 Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen. Remiss

Dnr T2006-515-00384

Trafikkontoret och markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen, S-Dp 2004-05426-54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen, S-Dp 2004-05426-54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Gatuunderhåll i Älvsjö. Skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr T2006-400-00726

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 12 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning och beslutar översända utlåtandet som svar på skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Pilotprojektet biogasbåtar. Genomförandebeslut

Dnr T2005-330-00121

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att göra en förnyad ansökan till kommunstyrelsen om stöd på 165 miljoner från miljömiljarden enligt trafikkontorets förslag till förändrade projektförutsättningar, att ge trafikdirektören i uppdrag att träffa erforderliga tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt avtal för projektets genomförande, att kontoret får i uppdrag att medverka till att båttrafiken kommer igång redan under sommaren 2006 med konventionella båtar i avvaktan på att biogasbåtarna levereras, att omedelbart justera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Kollektivtrafik på vatten är något som många stockholmare efterfrågat under lång tid. Det är därför glädjande att vi nu kan gå från ord till handling och sätta igång båtlinjer för kollektivtrafik på Stockholms inre vatten. Extra glädjande är att Stockholm nu blir en föregångskommun genom att köra båttrafik på förnybar och lokalt producerad biogas. Eftersom biogasbåtarna har lång leveranstid bör trafiken sättas igång under sommaren med konventionella båtar. Trafikkontoret får i uppdrag att medverka till att denna uppstart av båttrafiken kan genomföras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion, del av Norra Djurgården 1:1. Remiss

Dnr T2006-512-00551

Trafikkontoret och markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion (del av Norra Djurgården 1:1), S-Dp 2006-01594- 54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion (del av Norra Djurgården 1:1), S-Dp 2006-01594- 54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Ny entré från Stockholms Central mot Stadshuset/Hantverkargatan. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2006-410-00521

Trafikkontoret hade den 21 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att bifalla skrivelsen

samt att därutöver anföra följande:

Vi är positiva till idén att öppna en ny entré från Stockholms Central mot Hantverkargatans håll. Frågan har dock utretts tidigare i samband med bland annat en skrivelse från Berthold Gustavsson (m) och visade sig då svår att lösa. Förhoppningsvis har förhållandena förändrats när det gäller Banverket/Järnhusens vilja att tillmötesgå stadens idé så att den går att genomföra.

§24 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd

Dnr T2005-430-00452

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Norr Mälarstrands kajpromenad. Genomförandebeslut

Dnr T2006-510-01029

Trafikkontoret hade den 5 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att bygga om kajpromenaden enligt redovisat förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Regina Öholm (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§26 Principer för markupplåtelse i samband med allmänna val

Dnr T2006-540-00938

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som delvis ändrats och ersatts av nytt tjänsteutlåtande med samma datum, föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att upplåtelse för valbodar/valaffischering på offentlig plats som förvaltas av trafikkontoret kan medges i ca 5 veckor i omedelbar anslutning till allmänna val.

 2. Nämnden avstyrker ansökan från Junilistan om utvidgad tillståndstid i samband med årets valrörelse.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Upphandling av reparationsarbete på Mikrofonvägen, Hägerstensåsen i Hägersten. Genomförandebeslut

Dnr T2006-400-00939

Trafikkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.

 2. Beslutet justeras omgående.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus. Motion från Lotta Edholm m fl (fp), nr 2006:9

Dnr T2006-000-00599

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 26 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Driftcentralens nya ärendehanteringssystem Kopplet. Genomförandebeslut

T2006-050-00910

Trafikkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och anskaffningsbeslut.

 2. Beslutet justeras omgående.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels enligt kontorets förslag dels uppdra åt kontoret att vid nästa nämndsammanträde besvara fråga av ledamoten Björn Nyström (kd) om effektivi-sering m m i det nya ärendehanteringssystemet.

§30 Cykelåtgärder på Långholmsgatan, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2005-410-01351

Bordlagt 18 april 2006 nr 11

Trafikkontoret hade den 30 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar om genomförande av cykelåtgärder på Långholmsgatan enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att i huvudsak godkänna kontorets förslag om genomförande av cykelåtgärder på Långholmsgatan,

att inte anlägga cykelbana på sträckan mellan Verkstadsgatan och Folkskolegatan,

att efter ett år utvärdera konsekvenserna för cykel-, buss-, biltrafiken och återkomma till nämnden med förslag till eventuella åtgärder och att i övrigt anföra följande:

Dagens trafiksituation på Långholmsgatan är inte tillfredsställande, vare sig för biltrafikanter, busstrafik eller för cyklister. Det är också en väg som periodvis fungerar som en genomfartssträcka mellan stadens södra och norra delar, vid störningar på Essingeleden. De åtgärder som nu föreslås är i stora delar en kompromiss mellan de olika trafikantgrupperna, där förslaget om en cykelbana på sträckan mellan Verkstadsgatan och Folkskolegatan ställer till allt för stora problem för buss- och biltrafiken. Vi föreslår därför att busskörfälten på denna smalaste sträcka behålls och tillåts trafikeras av både bussar och cyklister under högtrafiktid och av cyklister övrig tid. Kontoret ska sedan återkomma till nämnden med en utvärdering av konsekvenserna för såväl cykel-, buss-, samt biltrafiken. Särskilda insatser vad gäller parkeringsövervakning på Långholmsgatan bör genomföras i samband med genomförandet, i syfte att minimera problemet med flerparkerade bilar i busskörfältet.

§31 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr T2006-320-00334

Bordlagt 18 april 2006 nr 12

Trafikkontoret hade den 28 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2006-410-00569

Bordlagt 18 april 2006 nr 13

Trafikkontoret hade den 30 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Revisorernas granskning av nämndens verksamhet 2005 och revisionsplan för 2006/2007

Ordföranden Bo Dahlström (s) och vice ordföranden Östen Bohlin (fp) från nämndens revisorer informerade om revisionen av nämndens verksamhet 2005, specialrevisioner och revisionsplanen för 2006/2007 samt diskuterade granskningen och planen tillsammans med nämnden.

Beslut

Trafiknämnden tackade efter avslutad överläggning för informationen.