Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Vanadisbergets ombyggnation. Utredningsbeslut (Stm)

9 Gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Genomförandebeslut (Inf)

10 Reinvesteringsåtgärder för kollektivresenärer och gångtrafikanter. Genomförandebeslut (Stm)

11 Förstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av tunnelbanan. Genomförandebeslut (Stm)

12 Gångstråk Hornstull-Telefonplan. Genomförandebeslut (Tp)

13 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder 2018. Slutredovisning (Stm)

14 Cykelbana på Värtavägen. Slutredovisning (Inf)

16 Stadsrevisionens årsrapport 2018 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

17 Redovisning av utredning gällande Brommaplan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

18 Ökad framkomlighet genom Brommaplan för fordons- och kollektivtrafik. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

19 Parkering vid torgen i Bromma. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (Ti)

20 Meningslöst rödljus för cyklister på Söder Mälarstrand. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) (Tp)

21 Underlätta för motorcyklister. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m fl. (M), Patrik Silverudd (L), Mikael Valier (KD) (Ti)

22 Utvärdering av cykelupphandlingen för lånecyklar till sommarhalvåret 2019. Svar på skrivelser från Jan Valeskog m.fl (S) (Ti)

23 Boendeparkering i Enskededalen. Redovisning av nämnd-uppdrag och svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) (Ti)

24 Byte till energisnålare gatubelysning 2019-2020. Genomförandebeslut (Inf)

25 Upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandling. Godkännande (Inf)

26 Årsavtal för plantering och garantiskötsel av träd. Upphandling (Stm)

27 Årsavtal för byggnation av växtbäddar för träd. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktions-hinderfrågor Dnr T2019-00086

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar Dnr T2019-00831

§7 Vanadisbergets ombyggnation. Utredningsbeslut Dnr T2019-01010

§9 Gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Genomförandebeslut Dnr T2018-00945

§10 Reinvesteringsåtgärder för kollektivresenärer och gångtrafikanter. Genomförandebeslut Dnr T2019-0128

§11 Förstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av tunnelbanan. Genomförandebeslut Dnr T2019-00008

§12 Gångstråk Hornstull-Telefonplan. Genomförandebeslut Dnr T2017-00604

§13 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2018. Slutredovisning Dnr T2018-02761

§14 Cykelbana på Värtavägen. Slutredovisning Dnr T2013-313-06573

§16 Stadsrevisionens årsrapport 2018 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport Dnr T2019-01340

§17 Redovisning av utredning gällande Brommaplan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2019-01075

§18 Ökad framkomlighet genom Brommaplan för fordons- och kollektivtrafik. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2019-00138

§19 Parkering vid torgen i Bromma. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd Dnr T2018-02740

§20 Meningslöst rödljus för cyklister på Söder Mälarstrand. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) Dnr T2018-01171

§21 Underlätta för motorcyklister. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m fl. (M), Patrik Silverudd (L), Mikael Valier (KD) Dnr T2018-01553

§22 Utvärdering av cykelupphandlingen för lånecyklar till sommarhalvåret 2019. Svar på skrivelser från Jan Valeskog m.fl (S) Dnr T2018-03279 och T2018-03280

§23 Boendeparkering i Enskededalen. Redovisning av nämnduppdrag och svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) Dnr T2016-00050

§24 Byte till energisnålare gatubelysning 2019-2020. Genomförandebeslut Dnr T2019-01179

§25 Upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandling. Godkännande Dnr T2019-01161

§26 Årsavtal för plantering och garantiskötsel av träd. Upphandling Dnr T2019-01138

§27 Årsavtal för byggnation av växtbäddar för träd. Upphandling Dnr T2019-01137