Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-02-13

Sammanträde 2007-02-13

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (S)

5 Organisation för det nya trafikkontoret. Lägesredovisning (S) * P

6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (S) P

7 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning (S)

8 Bokslut och verksamhetsberättelse 2006 för trafiknämnden (E) *

10 Redovisning av projekt inom Miljömiljarden (E)

11 Slutredovisning av miljömiljardsprojekt 58 ”Beredning av utsorterat organiskt avfall från restauranger och hushåll för biologisk behandling vid Henriksdals reningsverk” (A)

12 Slutredovisning av miljömiljardsprojekt 55 ”Fastighetsnära insamling – rådgivning till fastighetsägare” (A)

13 Val av ledamöter till handikapprådet (Tp)

14 Störande genomfartstrafik på Mälarhöjdsvägen i Hägersten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-) (G)

15 Upphandling av tre entreprenadområden avseende renhållning och vinterväghållning i Skarpnäck, Årsta och Farsta (G) *

16 Upphandlings av renhållning och vinterväghållning i Katarina-Sofia (G) *

17 Upphandling av drift av dammar och fontäner (G + stadsdelsförvaltningarna i söderort)

18 Revisionsrapporten Underhåll och investeringar vid två nämnder och två bolag (G)

19 Detaljplan för del av kv Linaberg m m inom stadsdelen Mariehäll (del av Annedal). Remiss (G + Expl)

20 Trafikmiljön i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-) (G)

21 Upphandling av parkeringsövervakningen. Hemligt (Pa) *

22 Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar. Remiss (A)

23 Upphandling av manuell insamling områdena Kungsholmen (3) och Vasastaden (4) (A)

24 Upphandling av insamling och behandling av grovavfall (A)

25 Utredning av kostnad för köp av återvinningsbåt. Bordlagt 23 augusti 2006 nr 5 och senare (A)

26 Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss. Bordlagt 23 januari 2007 nr 13 (G + Tp)

27 Övergång från säck till kärl vid avfallshämtning från villafastigheter. Bordlagt 23 januari 2007 nr 17 (A)

28 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och senast 23 januari 2007 nr 20 (G + Expl)

29 Tillgänglighetsprojektet, åtgärdsprogram 2007. Genomförandebeslut (Tp)

Mötesinformation

Justerat:22 februari 2007
Mikael Söderlund Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Tord Bergstedt (m)
Annika Davidsson (m)
Berthold Gustavsson (m)
Anna Johansson (m)
Torhild Lamo (v)
Jimmy Lindgren (s)
Mats Lindqvist (mp)
Inge-Britt Lundin (fp)
Jan Valeskog (s)

Ersättare
Bo Arkelsten (m)
Lars Bengtson (m) tjänstgörande
Adnan Bozkurt (s)
Anna Lund (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Milly Namiro Darlson (s)
Hampus Rubaszkin (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Charlotte Svensson (s) tjänstgörande

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Hans Engstrand, Göran Gahm, Karin Hebel, Eva Leijon, Liisa Rautio, Lars-Erik Stålkrantz och Marita Söderqvist samt borgarrådssekreteraren från roteln Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 februari 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

1. Problem med 30 zoner av ledamoten Torhild Lamo (v) och ersättaren Kajsa Stenfelt (v).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till kontoret för beredning.

Planerad resa till Madrid för studium av kollektivtrafik

------------------------------------------------------------------

En resa till Madrid anmäldes i slutet av sammanträdet. Resan planeras gemensamt med Exploateringsnämnden den 29 – 31 mars. Syftet med resan är att studera kollektivtrafiken i Madrid.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att vice ordförande Mirja Räihä Järvinen (s) och borgarrådssekreterare Ylva Lagesson deltar i resan för nämndens räkning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 februari 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 februari 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-03183

Trafikkontoret hade den 19 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Organisation för det nya trafikkontoret. Lägesredovisning

Dnr T2007-020-00307

Trafikkontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna trafikkontorets förslag till strukturorganisation.

 2. Ny organisation träder i kraft 1 mars 2007.

 3. Förvaltningschefen får i uppdrag att inom ramen för trafik- och renhållningsnämndens beslut slutföra arbetet med utformning av detaljorganisation och anta slutlig bemanningsplan för trafikkontoret.

 4. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta om anställning av och anställningsvillkor för personal inom trafikkontoret.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga A.

§6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§7 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr T2007-010-00029

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden utfärdar rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

Förordnande av Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice rättegångsombud stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta vid stadslednings- Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda kontorets juridiska Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde.

avdelning Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Bokslut och verksamhetsberättelse 2006 för trafiknämnden

Dnr T2007-110-00052

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga B.

§9 Bokslut och verksamhetsberättelse 2006 för renhållningsnämnden

Dnr Rhf 02-0083/07

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. En ombudgetering till 2007 av 9,7 mnkr av oförbrukade investeringsmedel begärs.

 3. Anmälan av nedskrivningar godkänns.

 4. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Redovisning av projekt inom Miljömiljarden

Dnr T2007-007-00217

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen och beräknade tidpunkter för att avsluta projekten.

 2. Nämnden beslutar avbryta projektet ”lokaler för fastighetsnära insamling”.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få ianspråkta resterande medel från projektet ”lokaler för fastighetsnära insamling” totalt 13,7 mnkr, till fortsatt renovering och nyplantering av stadens träd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C 1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C 2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen och beräknade tidpunkter för att avsluta projekten.

 2. Nämnden beslutar avbryta projektet ”lokaler för fastighetsnära insamling”.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få ianspråkta resterande medel från projektet ”lokaler för fastighetsnära insamling” totalt 13,7 mnkr, till fortsatt renovering och nyplantering av stadens träd.

Reservationer

Ledamoten Torhild Lamo (v) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga C 3.

§11 Slutredovisning av miljömiljardsprojekt 58 ”Beredning av utsorterat organiskt avfall från restauranger och hushåll för biologisk behandling vid Henriksdals reningsverk”

Dnr Rhf 02-0105/04

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämndens beslut översändes till SLK, infrastrukturavdelningen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Slutredovisning av miljömiljardsprojekt 55 ”Fastighetsnära insamling – rådgivning till fastighetsägare”

Dnr Rhf 02-0105/04

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämndens beslut överlämnas till stadsledningskontoret.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Val av ledamöter till handikapprådet

Dnr T2007-010-00150

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner de av HSO Stockholms stad nominerade ledamöterna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Störande genomfartstrafik på Mälarhöjdsvägen i Hägersten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-)

Dnr T2006-320-02938

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Upphandling av tre entreprenadområden avseende renhållning och vinterväghållning i Skarpnäck, Årsta och Farsta

Dnr T2007-006-00327

Trafikkontoret hade den 12 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av dessa tre entreprenader och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

”Stockholms stad ska enligt kommunfullmäktiges budget från och med årets vårstädning återinföra storskalig spolning av gator och torg. Vid upphandling av renhållning och vinterväghållning måste därför trafikkontoret tillse att rätt resurser finns samt att arbetena ingår i avtalen och beskrivningarna.”

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

Ledamoten Torhild Lamo (v) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga D3.

§16 Upphandling av renhållning och vinterväghållning i Katarina-Sofia

Dnr T2007-006-00326

Trafikkontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

”Stockholms stad ska enligt kommunfullmäktiges budget från och med årets vårstädning återinföra storskalig spolning av gator och torg. Vid upphandling av renhållning och vinterväghållning måste därför trafikkontoret tillse att rätt resurser finns samt att arbetena ingår i avtalen och beskrivningarna.”

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

Ledamoten Torhild Lamo (v) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga E3.

§17 Upphandling av drift av dammar och fontäner

Dnr T2007-006-00328

Trafikkontoret hade den 26 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Revisionsrapporten Underhåll och investeringar vid två nämnder och två bolag

Dnr T2006-130-03259

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 18 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt framställda yrkande.

§19 Detaljplan för del av kv Linaberg m m inom stadsdelen Mariehäll (del av Annedal). Remiss

Dnr T2006-512-02560

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Linaberg i stadsdelen Mariehäll S-Dp 2006-05951-54.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§20 Trafikmiljön i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (-)

Dnr T2006-320-02941

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 december 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (-).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Upphandling av parkeringsövervakningen.

Dnr T2007-350-00407

Trafikkontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget, i enlighet med direktiven i tjänstutlåtandet, och genomföra upphandling av parkeringsövervakningen.

 2. Nämnden uppdrar åt trafikdirektören att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att i samband med att parkeringsövervakningen går ut på entreprenad avveckla trafikanvisningen.

 4. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Avdelningschefen Erik Andersson vid trafikkontoret föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades. Sammanträdet ajournerades.

Yrkanden

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall

i första hand till att ärendet bordläggs och

i andra hand till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall

i första hand till att ärendet bordläggs och

i andra hand till förslag som redovisas i bilaga G3.

Propositionsordning

Vid propositioner på bifall respektive avslag till bordläggningsyrkandet förklarade ordföranden Mikael Söderlund (m) att han fann propositionen på bifall till avslag av bordläggning vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Omröstning

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den som vill avslå bordläggningsyrkandet röstar ja, den som inte vill det röstar nej. Vinner ja har nämnden beslutat att avslå bordläggningsyrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan:

Ja Nej

Mikael Söderlund (m) Mirja Räihä Järvinen (s)

Berthold Gustavsson (m) Jan Valeskog (s)

Tord Bergstedt (m) Charlotte Svensson (s)

Anna Johansson (m) Jimmy Lindgren (s)

Annika Davidsson (m) Torhild Lamo (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Mats Lindqvist (mp)

Lars Bengtsson (m)

Beslut i denna del

Trafik- och renhållningsnämnden hade alltså beslutat att avgöra ärendet på dagens sammanträde.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på framställda yrkanden i sakfrågan enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets förslag och att därutöver anföra följande:

”Trafikkontoret ska jämka förfrågningsunderlaget till den föreslagna upphandlingspolicyn för Stockholms Stad som kommunfullmäktige har under ställningstagande.”

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

Ledamoten Torhild Lamo (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

§22 Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar. Remiss

Dnr Rhf 51-0072/07

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets yttrande till stadsbyggnads- och trafikroteln.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Upphandling av manuell insamling områdena Kungsholmen (3) och Vasastaden (4)

Dnr Rhf 05-0096/07

Trafikkontoret hade den 24 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

”Trafikkontoret ska jämka förfrågningsunderlaget till den föreslagna upphandlingspolicyn för Stockholms Stad som kommunfullmäktige har under ställningstagande.”

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) samt ledamöterna Torhild Lamo (v) och Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

§24 Upphandling av insamling och behandling av grovavfall

Dnr Rhf 05-0095/07

Trafikkontoret hade den 24 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Utredning av kostnad för köp av återvinningsbåt

Dnr Rhf 41-0184/06

Bordlagt 23 augusti 2006 nr 5 och senare

Renhållningskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar med hänvisning till vad som anges i reviderade tjänsteutlåtande, av den 6 februari 2007, att ge kontoret i uppdrag att under 2007 avropa på funktionsupphandling av återvinningsbåt.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr T2006-512-00805

Bordlagt 23 januari 2007 nr 13

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss avseende områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till framlagt förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Mats Lindqvist yrkade bifall till framlagt förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss avseende områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Reservationer

Ledamoten Torhild Lamo (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

§27 Övergång från säck till kärl vid avfallshämtning från villafastigheter

Dnr Rhf 24-0051/07

Bordlagt 23 januari 2007 nr 17

Trafikkontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att behållare för insamling av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter övergår från säck till kärl i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet till kontoret och att därutöver anföra följande:

”Nämnden är medveten om de tekniska fördelarna med en övergång från säck till kärl. Dock ställer sig nämnden frågande till konsekvenserna av beslutet. Enligt verksamhetsplanen för 2007 ska hushållsavfallet hämtas på ett sådant sätt att det är minst störande för omgivningen. Nämnden saknar dock synpunkter från intresseorganisationer såsom villaägarförbund och handikapporganisationer som kan säkerställa att man inte minskar servicegraden för medborgarna genom föreslagna ärende.”

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) samt ledamöterna Torhild Lamo (v) och Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

§28 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss

Dnr T2006-512-01410

Bordlagt 19 september 2006 nr 24 och senast 23 januari 2007 nr 20

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Annika Jensfelt den 29 augusti 2006, Hans och Cecilia Jensfelt den 30 augusti 2006, Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, föreningen Värna miljön Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006, föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006, Hans och Cecilia Jensfelt den 13 november 2006, Annika Jensfelt den 13 november 2006, föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken den 8 december 2006, Märta Fritz den 9 december 2006, Maria Westrin Wernström m fl den 10 december 2006, Monika Carlheim-Gyllensköld den 11 december 2006, Gertrud Dyer den 11 december 2006, Peter Andrén den 11 december 2006, Gunilla Åström den 11 december 2006, Jari Koister den 11 december 2006, Eva Zetterdahl-Hellman och Johan Hellman den 11 december 2006,Thomas Järrel den 11 december 2006, föreningen Värna miljön Alvik/Äppelviken den 11 december 2006, Annika Jensfelt den 13 december 2006, Per Östlund den 13 december 2006, Lars Bergqvist den 14 december 2006, Annika Jensfelt den 16 januari 2007 och Carl Hellstrand den 17 januari 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S-Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

Yrkanden

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Ledamoten Mats Lindqvist yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s att trafiknämnden avstyrker förslaget och att därutöver anföra följande:

”Den bebyggelse som föreslås riskerar att förvärra de trafikproblem som finns i området. En mindre exploatering med alternativa angöringar till bostadsområdet är svår att motivera ekonomiskt. I samband med att en övergripande studie görs kring området runt Alviks torg kan frågan om en eventuell exploatering på berörda fastigheter åter väckas.”

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamoten Torhild Lamo (v) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§29 Tillgänglighetsprojektet, åtgärdsprogram 2007. Genomförandebeslut

Dnr T2007-110-00396

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen plan för disponering av 2007 års medel och föreslagen treårsbudget för att öka tillgängligheten inom staden.

 2. Trafikdirektören ges delegation att upphandla entreprenader inom den godkända åtgärdsplanen även för belopp över 5 mnkr.

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

 4. Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Ordföranden Mikael Söderlund (m) avtackade nämndsekreteraren Hans Engstrand för hans tjänstgöring inom Stockholms stad.