Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-08-28

Sammanträde 2007-08-28

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (A)

5 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens. Uppdrag från kommunfullmäktige. (S)

6 Biltrafik på Sibeliusgången i Akalla. Skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (Tp)

7 Framkomlighetsåtgärder på Gjörwellsgatan i Marieberg. Genomförandebeslut (Tp)

8 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss (Tp)

9 Förslag till trafikförändringar 2008. Remiss från Storstockholms lokaltrafik (Tp) *

10 Förändringar av gaturegleringar i innerstaden. Försök (Tp)

11 Fördjupning av två översiktsplaner Karolinska - Norra Station. Remiss (Tp) *

12 Bilfria dagen 22 september 2007. Skrivelse av Mats Lindqvist (Tp)

13 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m m. Remiss (Tp) *

14 Förordningsförändringar gällande nya hastighetsgränser. Remiss (Tp) *

15 Upphandling av drift och löpande underhåll av offentlig belysning inom Söderort (Anl) *

16 Upphandling av drift och löpande underhåll av offentlig belysning inom Västerort (Anl) *

17 Upphandling av markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden (Anl) *

18 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden (Anl) *

19 Upphandling av elgrossist som leverantör av materiel till den offentliga belysningsanläggningen i Stockholms stad (Anl+Expl) *

20 Upphandling av målningsentreprenör för målning av belysningsstolpar (Anl) *

21 Energibesparande armaturbyte. Genomförandebeslut. (Anl)

22 Norra länken. Lägesrapport (Anl)

23 Lånecyklar, utlösande av option. (Anl)

24 Skrivelse om konsekvenserna av nedläggning av eskortverksamheten för tunga transporter i Stockholm. Från Jan Valeskog (T)

25 Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Svar på motion 2007:26 från Ann Mari Engel. (Stm)

26 Betänkande ”Alltid redo!” En ny myndighet mot olyckor och kriser ( SOU 2007:31) Remiss (Tt) *

27 Upphandling av driftentreprenörer för återvinningscentralerna Lövsta, Östberga och Vantör (A)

28 Upphandling av behandlingsentreprenörer för återvinningscentraler (A)

29 SMS-tjänst för information om lediga parkeringsplatser. Skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s). Bordlagt 12 juni 2007 nr 31 (T)

30 Sergels Torg, gatudäck och fontän över Sergelarkaden - upprustning, byte av tätskikt och installationer. Inriktningsbeslut. Bordlagt 12 juni 2007 nr 37 (Tt)

31 Planeringsprinciper för nya cykelbanor i Stockholm, med konkreta exempel. Bordlagt 15 maj 2007 nr 10 och 12 juni 2007 nr 42 (Tp)

32 Ombyggnation av gågatudelen på Nybrogatan på Östermalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 15 maj 2007 nr 12 och 12 juni 2007 nr 44 (Tp)

Mötesinformation

Justerat:3 september 2007
Mikael Söderlund Jan Valeskog

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Letti Freivalds (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)
Bo Arkelsten (m) tjänstgörande
Datevig Mardirossian Lönn (m) §§ 9 - 32
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Manhag (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp) tjänstgörande
Charlotte Svensson (s)
Adnan Bozkurt (s)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Hampus Rubaszkin (mp)

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Ted Ell, Lars Jolérus, Eva Leijon, Ulla Ritzén, Anette Scheibe och Marita Söderqvist samt biträdande borgarrådssekreteraren från roteln Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 11 september 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Kommande föredragningar

Ordföranden Mikael Söderlund (m) framförde önskemål om att vid nämndens sammanträde den 25 september få föredragningar om vilka erfarenheter kontoret gjort avseende renoveringsarbeten på Centralbron och i Söderledstunneln, samt en återkoppling till hur det gått sedan trängselskatten återinfördes.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att återkomma med föredragningar vid nästkommande sammanträde.

Resa till Paris

Trafik- och renhållningsnämndens ordförande Mikael Söderlund (m) och vice ordförande Jan Valeskog (s) planerar en resa till Paris den 29-31 augusti. Syftet med resan är att studera grönskande stadsmiljö i Paris.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att ordföranden Mikael Söderlund (m) och vice ordförande Jan Valeskog (s) reser till Paris för nämndens räkning.

Fråga om återvinningsstationer

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade när de 100 nya platserna för återvinningsstationer kommer, och var de ska att placeras.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om att rensa i stadens cykelställ

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) ställde fråga avseende kontorets möjligheter att rensa upp i de cykelställ som finns i staden. I cykelstäder som Malmö, Lund, Göteborg och Uppsala rensas cykelställen med jämna mellanrum. Cyklarna lappas med en anmodan om att flytta cykeln innan ett visst datum. De cyklar som står kvar i stället då detta datum infaller, betraktas som skrot och forslas bort. Är det möjligt att införa samma system i Stockholm?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om belysning vid Bromma ÅVC

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) ställde fråga angående om Bromma ÅVC kommer att behöva ha full belysning igång nattetid även när anläggningen nu tas i drift.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 21 augusti 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 28 augusti 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-01364

Trafikkontoret hade den 8 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens. Uppdrag från kommunfullmäktige

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§6 Biltrafik på Sibeliusgången i Akalla. Skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s)

Dnr T2007-320-01081

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att se över utformningen av infarterna till Sibeliusgången och parkeringssituationen utanför det bilfria området efter färdigställande av pågående exploatering.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Framkomlighetsåtgärder på Gjörwellsgatan i Marieberg. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-02713

Trafikkontoret hade den 8 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra temporära åtgärder enligt förslaget för att möjliggöra uppställning i två körfält.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

För att öka framkomligheten från Kungsholmen ut på Västerbron har kontoret fått i uppdrag att vidta åtgärder för att ta bort avsmalningen längs Gjörwellsgatan. För att inte förorsaka stora störningar på trafiken under byggtiden ska kontoret genomföra minimala åtgärder som möjliggör uppställning i två körfält i riktningen mot Rålambsvägen. Åtgärden är permanent.

Vid omledning av trafik, då större vägarbetsprojekt pågår, ska kontoret utifrån ett ”red routes”-perspektiv justera prioriteringen mellan biltrafik och övrig trafik för att underlätta framkomligheten.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga A2.

§8 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss

Dnr T2006-007-00215

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förlag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaB1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga B2.

§9 Förslag till trafikförändringar 2008. Remiss från Storstockholms lokaltrafik

Dnr T2007-330-01774

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Frågor ställdes och besvarades. Förvaltningschefen Magdalena Bosson anmälde en mindre justering av beslutstexten.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt därefter enligt kontorets justerade förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från AB Storstockholms lokaltrafik (SL) överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

§10 Förändringar av gaturegleringar i innerstaden. Försök

Dnr T2006-300-02863

Trafikkontoret hade den 18 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

§11 Fördjupning av två översiktsplaner Karolinska - Norra Station. Remiss

Dnr 2007-512-01604

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa trafikkontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson presenterade ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av de kapacitetsstudier som genomförs.

 3. Därutöver anförs följande:

Karolinska - Norra Stationsområdet är ett av Stockholms viktigaste utvecklingsområde. Utvecklingen tillika utformningen av området är mycket angeläget för att Norra stationsområdet skall bli en modern och funktionell stadsdel, men också för att den skall kunna samfungera med andra delar av staden.

Stadsdelen beräknas få cirka 12 000 nya invånare och mer än 30 000 arbetsplatser vilket är en substantiell ökning av antalet verksamma och boende i detta område. Regionen som helhet växer. Framkomlighet och infrastrukturfrågorna måste därför ovillkorligen ges en särskild plats i det vidare arbetet genom att trafikkontoret medverkar och tar del i ansvaret för det operativa infrastrukturarbetet kring projektet. Utbyggnaden av Karolinska – Norra Station påverkar och påverkas av omgivande större projekt som t.ex. Norra Länken. Tidsplaner och utbyggnad måste samordnas så att effektiva lösningar skapas inom området, i omgivningen samt för regionen.

Detta är viktigt för att säkerställa såväl acceptabel framkomlighet under byggtiden som en god långsiktig regional framkomlighet. Vi delar uppfattningen att fördjupade kapacitetsstudier självfallet måste göras och framkomlighetsförsämringar i innerstadens norra delar undvikas.

Det ankommer därmed på samtliga beredande instanser att planera för och operativt samarbeta för att skapa trafiklösningar som främjar den regionala och lokala framkomligheten.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D3.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga D3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§12 Bilfria dagen 22 september 2007. Skrivelse av Mats Lindqvist (mp)

Dnr 2007-300-02109

Trafikkontoret hade den 18 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i yrkande i bilaga E.

§13 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m m. Remiss

Dnr T2007-312-02359

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Förordningsförändringar gällande nya hastighetsgränser. Remiss

Dnr T2007-320-02278

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från Näringsdepartementet överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp)yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Den stora mängden skyltar i trafiken medför att trafikanter slutar att uppmärksamma de som verkligen är väsentliga. All skyltning ska ses ur ett individperspektiv där man förtydligar istället för försvårar för trafikanterna. Det är snarare en minskning än en ökning av antalet skyltar och olika skylttyper som kommer att bidra till att hastighetsgränserna efterlevs. Däremot bör arbetet med digitala variabla/rekommenderande hastighetsbegränsningar fortgå för bättre framkomlighet och ökad säkerhet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga F2.

§15 Upphandling av drift och löpande underhåll av offentlig belysning inom Söderort

Dnr T2007-006-02281

Trafikkontoret hade den 11 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av offentlig belysning, drift och löpande underhåll inom Söderort (årsavtal 2008) samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Upphandling av drift och löpande underhåll av offentlig belysning inom Västerort

Dnr T2007-006-02282

Trafikkontoret hade den 11 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av offentlig belysning, drift och löpande underhåll inom Västerort (årsavtal 2008) samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Upphandling av markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden

Dnr T2007-006-02284

Trafikkontoret hade den 11 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden

Dnr T2007-006-02283

Trafikkontoret hade den 11 juli 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Upphandling av elgrossist som leverantör av materiel till den offentliga belysningsanläggningen i Stockholms stad

Dnr T2007-006-01995

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 20 augusti 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att genomföra upphandlingen i enlighet med utlåtande samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Upphandling av målningsentreprenör för målning av belysningsstolpar

Dnr T2007-006-02150

Trafikkontoret hade den 5 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att genomföra upphandlingen i enlighet med utlåtandet samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Energibesparande armaturbyte. Genomförandebeslut

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§22 Norra länken. Lägesrapport

Dnr T2007-410-02773

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisad lägesrapport och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga G.

§23 Lånecyklar. Utlösande av option

Dnr T2007-313-02674

Trafikkontoret hade den 14 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att utlösa option nr 1 för lånecyklar enligt avtal med Clear Channel.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Skrivelse om konsekvenserna av nedläggning av eskortverksamheten för tunga transporter i Stockholm. Från Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-300-01708

Trafikkontoret hade den 18 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Jan Valeskog.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga H.

§25 Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Svar på motion 2007:26 från Ann Mari Engel

Dnr T2007-002-02153

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Betänkande ”Alltid redo!” En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31). Remiss

Dnr T2007-000-01801

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 6 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik – och renhållningsnämnden beslutar att godkänna utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Upphandling av driftentreprenörer för återvinningscentralerna Lövsta, Östberga och Vantör

Dnr T2007-006-02152

Trafikkontoret hade den 8 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Upphandling av behandlingsentreprenörer för återvinningscentraler

Dnr T2007-006-02151

Trafikkontoret hade den 7 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 SMS-tjänst för information om lediga parkeringsplatser. Skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s)

Dnr T2007-340-01082

Bordlagt 12 juni 2007 nr 31

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 17 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redogörelsen som svar på skrivelse från Mirja Räihä Järvinen (s).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Sergels Torg – Renovering av fontän och gatudäck. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-410-02075

Bordlagt 12 juni 2007 nr 37

Trafikkontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet upp till 3,1 miljoner kronor, i samordning med exploateringskontorets planer, med omfattning och inriktning som redovisas i utlåtandet. (Inriktningsbeslut)

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Planeringsprinciper för nya cykelbanor i Stockholm, med konkreta exempel

Dnr T2007-313-01112

Bordlagt 15 maj 2007 nr 10 och 12 juni 2007 nr 42

Trafikkontoret hade den 10 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att i detalj undersöka redovisade sju objekt där alternativ till cykeltrafik på huvudgator finns samt ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet enligt gällande cykelplaner.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Trafikkontoret ska arbeta för en tydlig samordning av arbetet med framkomlighet för stadens alla trafikslag.

 2. Trafikkontoret ska i detalj undersöka de i tjänsteutlåtandet redovisade sju objekten där alternativ till cykeltrafik på huvudgator finns.

 3. Trafikkontoret ska identifiera utsatta konfliktpunkter mellan cyklar/gångtrafikanter och föreslå åtgärder, dels för att öka kunskapen om hastigheter, skaderisker och konflikter och dels för att sänka hastigheterna.

 4. Trafikkontoret ska omgående påbörja arbetet med en attitydkampanj och trafikvettskampanj riktad mot vuxna.

 5. Trafikkontoret ska aktivt driva frågorna om sammankoppling av cykelnätet med grannkommunerna.

 6. Därutöver anförs följande:

Det är glädjande att antalet cyklister ökat. Antalet cyklister som passerar innerstadssnittet har ökat med 55 % sedan 1998. Att ta sig fram på cykel är idag en viktig del av infrastrukturen. Mellan 1998 och 2006 har det tillkommit ca 10 mil cykelvägar, cykelbanor och cykelfält i Stockholm. Stadens huvudgator för bilar har i stor utsträckning även blivit huvudstråk för cykeltrafiken. I en växande storstad med begränsade gatu- och vägutrymmen innebär trafikplanering i princip alltid målkonflikter mellan olika trafikslag. Särskilt tydligt blir det i innerstaden där huvudgatorna i dag ska tillgodose långt fler funktioner än vad de en gång byggdes för.

Stockholms gaturum är stadens blodomlopp och en förutsättning för en levande, tillgänglig och dynamisk stad. En välplanerad och välfungerande trafik bidrar till ökad trygghet, bättre miljö, hjälper människor att få sina livspussel att gå ihop samt är en förutsättning för staden och regionens utveckling och tillväxt.

På grund av det begränsade gatuutrymmet uppstår ofta målkonflikter mellan olika trafikslag (gående, bilister, cyklister, kollektivtrafik, näringsliv etc). Detta behöver inte alltid vara negativt utan snarare en del i den dynamiska stadens utveckling. För att minimera de negativa aspekterna i konflikten mellan olika trafikslag krävs en strukturerad och planerad överblick av arbetet med framkomlighet. Det är viktigt att det finns en bra samordning av trafikkontorets arbete så att alla trafikslag ges goda förutsättningar.

I samband med ärende om framkomlighet fick kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden och redovisa ett förslag till avvägningsprinciper mellan olika trafikslag. Kontoret måste få en samlad bild av stadens åtgärder på gatunätet, bl.a. genom att se vilken effekt de olika sektorsprogram som fastställts i nämnden och KF, bl.a. för cykeltrafik och trafiksäkerhet orsakat.

Sektorplanerna har börjat genomföras utan att det funnits uttalade kriterier för vilken nivå som är godtagbart för andra gruppers framkomlighet. Kriterier saknas t.ex. för framkomlighet för bussar, bilar och företagens transporter.

För att Stockholm ska bli mer framkomlig för stadens medborgare krävs det att man lyfter blicken och flyttar fokus från enskilda sektorer, t.ex. cykelfrågor, till gaturummet i sin helhet.

Det gäller att hitta en sammanvägning och belysa konsekvenserna för alla trafikslag. När det gäller genomförandet av cykelplaner bör kopplingen till andra kommuner tydligare redovisas.

Arbetet med cyklisters beteende i trafiken ska integreras med övriga trafikanters beteende för en ökad säkerhet samt ökad förståelse hos medborgarna för målkonflikterna mellan trafikanterna. Det finns ett flertal ställen i staden där konflikterna är särskilt stora. Långholmsgatan, Tegelbacken och Götgatan är till exempel attraktiva färdvägar för cyklister där samtidigt många mycket riskabla situationer uppstår dels mellan cyklar och bilar men i minst lika hög grad mellan cyklar och gående. Ökad övervakning av olycksdrabbade cykelstråk samt informationsinsatser mot medborgarna ska vara en viktig del i arbetet med en bättre och säkrare trafik i Stockholm.

Oskyddade trafikanter, såsom barn och rörelsehindrade har t.ex. inte det skydd som krävs idag vid delade gång- och cykelbanor på grund av höga hastigheter och ett oaktsamt beteende.

Arbetet med att minska konflikterna ska fortsätta. I det kommande arbetet med att förverkliga cykelplanerna för staden ska de mest utsatta korsningspunkterna identifieras och prioriteras genom t ex s k cykelboxar eller hastighetsdämpande åtgärder på cykelbanorna/cykelfälten. I ljuset av den överhettade anläggningsmarknaden bör också nödvändiga reinvesteringar i det befintliga nätet prioriteras före nyanläggning. Risken är annars stor för mycket höga investeringskostnader. Genomförandebeslut i enlighet med cykelplanerna ska nämndbehandlas.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga I2.

§32 Ombyggnation av gågatudelen på Nybrogatan på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2007-410-01239

Bordlagt 15 maj 2007 nr 12 och 12 juni 2007 nr 44

Trafikkontoret hade den 16 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att bygga om Nybrogatan mellan Strandvägen och Östermalmstorg, enligt redovisat förslag

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att omarbeta och komplettera projektet med en tydlig ”piazza” lämpad för uteserveringar etc i korsningen Smålandsgatan, Nybrogatan och Almlöfsgatan.

 3. Därutöver anförs följande:

Kontoret pekar i sin riskanalys på den heta entreprenadmarknaden och varnar för alltför höga anbudsnivåer. Nämnden vill ytterligare poängtera detta och betona vikten av att den beslutade budgeten efterlevs. Vid ett eventuellt ställningstagande för reviderat genomförandebeslut skall detta innefatta möjliga besparingar och programändringar för att den ursprungligt beslutade budgeten kan hållas – inte äskande om en utökad budget.

Näringsidkare och restaurangägare har länge efterfrågat en mer tydlig och öppen plats längs Nybrogatan för bland annat uteserveringsverksamhet och ökad trivsel. Korsningen Smålandsgatan, Nybrogatan och Almlöfsgatan skulle kunna bli en intressant torgbildning i området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.