Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-10-23

Sammanträde 2007-10-23

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (S)

6 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. Remiss (S)*

7 Ekonomisk uppföljning månad 9/2007 (Adm)

9 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Björnbodaskolan. Genomförandebeslut (Tp)

11 Nordsydaxeln. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut (Anl)*

12 Förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall avseende möjlighet att flytta felparkerade fordon på utländska beskickningars m.fl. parkeringsplatser i Sverige. Remiss (T)*

13 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär. Återremiss.

Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl.(m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) samt fråga från Mats Lindqvist (mp)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut (Stm)

15 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport (Stm)

16 Revidering av ordningsföreskrifterna (Tt)

17 Skadedjur och trafikskadat vilt – handlingsplan för ett aktivare skadedjursarbete (Tt)

18 Renovering av Lidingöbrons tätskikt. Genomförandebeslut (Tt)

19 Definitioner och strategi – drift- och underhåll (Tt)

20 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor. Remiss (Tt)*

22 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2008-01-01 (A)*

23 Riktlinjer för etablering av återvinningsstationer (A)

24 Rapport avseende återvinningsbåten (A)

25 Begäran om markanvisning för biogastankning av sopbilar, förbehandling av insamlat matavfall, rengöring av sopbilar och framtida omlokalisering av ÅVC Vantör (A)

26 Fastighetsnära tidningsinsamling för Brommas villahushåll. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd

Bordlagt den 25 september 2007 nr 18 (A)
Mötesinformation

Justerat:5 november 2007
Mikael Söderlund Jan Valeskog

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Anders Broberg (kd)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Letti Freivalds (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)

Ersättare
Lars Bengtson (m)
Bo Arkelsten (m)
Anna Lund (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Charlotte Svensson (s)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Hampus Rubaszkin (mp)

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Ted Ell, Lars Jolerus, Eva Leijon, Ulla Ritzén, Anette Scheibe och Marita Söderqvist samt borgarrådssekreteraren från roteln Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Magnus Thulin. Adjungerade att närvara var tjänstemannen Åsa Gustafsson och praoeleven Christian Lindberg.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 november 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Fråga om rondellen vid Brommaplan

Mats Lindqvist (mp) hade vid sammanträdet den 25 september ställt fråga om eventuella förbättringar av rondellen vid Brommaplan, kommer man t ex att byta ut den mot en trafikljusreglerad korsning?

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade att det är ett hårt belastat sexvägkors och att signalreglera där skulle innebära en kraftig minskning av kapaciteten. Kontoret har tittat på andra tekniska lösningar men inte funnit någon som är rimlig.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om cykelsituationen vid Tegelbacken

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) hade vid sammanträdet den 25 september ställt fråga om den trafikfarliga cykelsituationen vid Tegelbacken.

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade att fram tills dess att permanenta förbättringar görs på Tegelbacken så kommer kontoret att anlägga en ramp under Vasabron för cyklister och gående. Kontoret ser även över möjligheterna att tydliggöra med skyltning och målning m m för att trafiksäkerheten ska förbättras.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om skrotade värmepumpar

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) hade vid sammanträdet den 25 september ställt fråga om medborgarnas möjligheter att få information om vad de ska göra med sina skrotade värmepumpar.

Tjänstemannen Marita Söderqvist svarade att skrotade värmepumpar inte är att betrakta som hushållsavfall och därför inte kan lämnas på stadens återvinningscentraler. Svensk Freon tar emot värmepumparna mot kostnad för behandling. Trafikkontorets avdelning för avfall hjälper alltid till att lotsa medborgarna rätt i frågor om återvinning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om övergångsställe på Palmfeltsvägen

Ersättaren Kajsa Stenfelt (v) har fått en fråga från en förskola i Enskede Gård. De hinner inte över Palmfeltsvägen med alla barn under den tid som trafiksignalen visar grönt. Finns det någonting de kan göra?

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade att förskolan kan ta kontakt med trafikkontoret och undersöka möjligheterna att få en speciell bricka för särskilda trafikanter. Brickan ger förlängd gröntid.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om rutiner och avtal avseende stadens återvinningsstationer

Ledamoten Anna Johansson (m) frågade hur stadens avtal med producenterna avseende återvinningsstationer ser ut. Samt hur rutinerna för hämtning och städning fungerar.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om dagstädning på Västmannagatan

Ledamoten Anders Broberg (kd) frågade hur kontoret kan agera avseende bilar som inte flyttas från Västmannagatan trots att det är städdag?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 17 oktober 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 oktober 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-00364

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr T2007-120-00768

Trafikkontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner den i bilaga till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. Remiss

Dnr T2007-000-03339

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 10 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A.

§7 Ekonomisk uppföljning månad 9/2007

Dnr T2007-112-00816

En av trafikkontoret den 18 oktober avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2007 anmäldes till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§8 Programsamråd för Slussen. Remiss

Dnr T2007-512-02367

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Stockholm växer och antalet resenärer till och från staden blir ständigt fler. Trafiklösningen ska därför fortfarande vara en central del i Slussens framtida funktion. Större infrastrukturprojekt såsom Östlig förbindelse eller tunnelbana till Nacka ligger så pass långt fram i tiden att Slussens trafikfunktion fortfarande måste ses som avgörande vid ombyggnaden. Det är av yttersta vikt att infrastruktursatsningen vid Slussen ses på lång sikt och klarar trafikkapaciteten även när Stockholm växer. Platser som Slussplan och angöringar till bland annat Stadsgårdsleden, Hornsgatan, Katarinavägen och Söder Mälarstrand bör definieras som funktionella trafikplatser och konstrueras och dimensioners därefter och för framtida behov.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga B3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§9 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-331-01202

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger kontoret i uppdrag att vidare utreda projektet om investering i storleksordning
  miljoner kronor.

 2. Nämnden godkänner utgifter för utredning och projektering inom en ram om
  miljoner kronor fram till genomförandebeslut.

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är mycket positivt att de boende kring den hårt trafikerade Nynäsvägen får en bättre miljö genom att bullerskydd sätts upp. Nämnden anser dock att åtgärder måste genomföras så att antalet parkeringsplatser bibehålls för boende nattetid och besökare dagtid. Därutöver ser nämnden oroande på den överhängande risken med att bullerskydden blir attraktiva ytor för klotter och illegal affischering. Därför anser nämnden att detta måste beaktas i arbetet med att ta fram material och utformning. Tillsist anser nämnden att arbetet ska tidigareläggas till 2009 vid sträckor som inte hindrar framkomligheten.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C3.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga C3.

§10 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Björnbodaskolan. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-03477

Trafikkontoret hade den 23 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra åtgärder vid Björnbodaskolan till en kostnad av 2 Mkr enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Nordsydaxeln. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut

Dnr T2007-510-03586

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del reviderat genomförandebeslut för Nordsydaxeln omfattande investeringsutgifter om 1250 mnkr och investeringsinkomster om ca 21 mnkr.

 2. Nämnden beslutar att genomföra arbetena enligt gällande tidplan med färdigställande 2010.

 3. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderat genomförandebeslut och färdigställandetid samt ger trafik- och renhållningsnämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Renoveringen av Nordsydaxeln är nödvändig för trafiksäkerheten och framkomligheten längs en av stadens mest trafikerade leder. Första etappen har genomförts med främst goda resultat men även komplikationer har uppstått under renoveringen. Nämnden är fullt medveten om att ett projekt som detta skapar problem och svårigheter för trafikkanterna. Mycket har gjorts för att minimera dessa problem men mer går att göra framöver. Nämnden ser därför fram emot ett ärende inom kort där ytterligare framkomlighetsåtgärder redovisas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordförande Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§12 Förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall avseende möjlighet att flytta felparkerade fordon på utländska beskickningars m.fl. parkeringsplatser i Sverige. Remiss

Dnr T2007-340-03254

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden delar uppfattningen att det uppstår problem för berörda ambassader i samband med att fordon olovligt uppställs på reserverade parkeringsplatser. Nämnden anser därför att det är tänkbart att genomföra den förändring i förordningen (1982:198) som föreslås i Utrikesdepartementets promemoria.

Nämndens uppdrag är dock att se till stockholmarnas behov utav fler parkeringsplatser. Det är inte hållbart att trafikanterna regelbundet måste åka långa sträckor för att hitta en parkeringsplats i närheten av sin bostad eller serviceinrättning. I samband med den översyn som genomförs för att öka antalet parkeringsplatser uppdras kontoret att återkomma med en redovisning av antalet parkeringsplatser för fordon vid utländska beskickningar.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§13 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär. Återremiss

Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl.(m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) samt fråga från Mats Lindqvist (mp)

Dnr T2007-350-01543

Trafikkontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Sonja Mogert SKTF inkommen 24 september 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av återremissen och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen och den framställda frågan.

Beslut

Ärendet bordlades.

§14 Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut

Dnr T2007-400-03471

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand enligt kontorets förslag.

Beslut

Ärendet bordlades.

§15 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport

Dnr T2007-440-00726

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 5 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga F.

§16 Revidering av ordningsföreskrifterna

Dnr T2007-540-01820

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera Stockholms ordningsföreskrifter i enlighet med förslagen i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av ledamoten Mats Lindqvist (mp) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det finns ett pedagogiskt syfte i att stadens ordningsföreskrifter tydligt tar avstånd från sådant som går stick i stäv med visionen om en ren och vacker stad, till exempel förekomsten av klotter. En ren och vacker stadsbild är en förutsättning för att upprätthålla den allmänna ordningen och känslan av trygghet, vilket är syftet med ordningsföreskrifterna.

Nämnden anser att inledningstexten till ordningsföreskrifterna ska ha följande lydelse:

”I Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter gällande nedskräpning ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskrifterna för staden syftar till att tydliggöra att all nedskräpning och skadegörelse på offentlig plats är förbjuden.”

Därutöver ska följande lydelse stå i ordningsstadgan: ”Nedskräpning, skadegörelse och illegalt klotter på offentlig plats är förbjudet.”

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§17 Skadedjur och trafikskadat vilt – handlingsplan för ett aktivare skadedjursarbete

Dnr T2007-000-03247

Trafikkontoret hade den 10 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bifogad handlingsplan som svar på åtagandet om aktivare skadedjursbekämpning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga H.

§18 Renovering av Lidingöbrons tätskikt. Genomförandebeslut

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§19 Definitioner och strategi – drift- och underhåll

Dnr T2006-130-03259

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner definitioner för kontorets drift- och underhållsarbete i enlighet med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till Revisorsgrupp 2 som kompletterande yttrande över revisionsrapporten ”Underhåll och investeringar vid två nämnder och två bolag”.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor. Remiss

Dnr T2007-000-03036

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 12 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Renhållningsordning för Stockholms kommun, innefattande föreskrifter och Avfallsplan 2008 - 2012

Dnr T2007-400-00727

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner det reviderade förslaget till föreskrifter (kontorets utlåtande bilaga 4).

 2. Nämnden godkänner det reviderade förslaget till avfallsplan 2008-2012
  (kontorets utlåtande bilaga 5).

 3. Det reviderade förslaget till Renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan) för Stockholms kommun överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I4.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av viceordförande Jan Valeskog m fl (s) och yrkandet av ledamoten Mats Lindqvist (mp) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordförande Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

Mot beslutet reserverade sig även ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

En viktig uppgift för Stockholms stad är att så långt som möjligt underlätta för medborgarna att sköta sina vardagssysslor utan onödigt krångel. Därför krävs ökad flexibilitet och informationsinsatser från kontorets sida gentemot medborgarna. Vad gäller problem med hämtstopp etc. anser nämnden att kontoret måste förvissa sig om att entreprenörerna kontaktar berörda medborgare innan och under arbetsmiljöverkets inspektioner samt att entreprenörerna även håller kontoret informerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga I3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§22 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2008-01-01

Dnr T2007-700-03437

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2008-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1 till kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§23 Riktlinjer för etablering av återvinningsstationer

Dnr T2007-702-03439

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och Renhållningsnämnden beslutar att i de fall inget annat lämpligt utrymme finns får parkeringsplatser tas i anspråk för att uppnå viljeinriktningen om 100 nya återvinningsstationer.

 2. Ärendet överlämnas till Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden för beaktande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Återvinningsstationernas placering och utseende är en del i arbetet med att göra Stockholm till en ren och vacker stad. Det är ett problem att återvinningsstationerna inte hålls rena och snygga samt att de tar upp attraktiv offentlig plats. Utplacering av återvinningsstationer får inte minska antalet parkeringsplatser. Dock är möjligheten att återvinna en viktig service för medborgarna som måste beaktas.

För att kombinera stadens ambition att bli renare och vackrare med att ge möjligheten till återvinning för medborgarna, anser nämnden att kontoret ska ta fram ett koncept med färre fraktioner och vackrare behållare. Efterfrågan från branschen med flerfraktions-behållare, för t.ex. plast och metall, bör utredas. Nya platser för återvinningsstationer i t.ex. butiker och affärslokaler bör också utredas. Nämnden anser vidare att kontoret ska ta hänsyn till stadens mål om fler parkeringsplatser och därmed ersätta parkeringsytor som försvinner vid etablering av återvinningsstationer med nya parkeringsplatser i närområdet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga

J2.

§24 Rapport avseende återvinningsbåten

Dnr T2007-702-03441

Trafikkontoret hade den 26 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att avsluta insamling med återvinningsbåt.

Beslut

Ärendet bordlades.

§25 Begäran om markanvisning för biogastankning av sopbilar, förbehandling av insamlat matavfall, rengöring av sopbilar och framtida omlokalisering av ÅVC Vantör

Dnr T2007-513-03442

Trafikkontoret hade den 27 september avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lämna till Exploateringskontoret en begäran om markanvisning för biogastankning av sopbilar, förbehandling av insamlat matavfall, rengöring av sopbilar och framtida omlokalisering av ÅVC Vantör i anslutning till Högdalenverket.

Beslut

Ärendet bordlades.

§26 Fastighetsnära tidningsinsamling för Brommas villahushåll. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2007-630-02432

Bordlagt 25 september 2007 nr 18

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Västerleds Trädgårdsstadsförening inkommen 15 oktober 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden avslår Bromma stadsdelsnämnds hemställan, om att Trafik- och renhållningsnämnden i samarbete med Pressretur AB inför fastighetsnära tidningsinsamling i Bromma, med hänvisning till kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga K1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga K2.