Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Nedläggning av Riddersviks Trädskola. Skrivelse till kommunstyrelsen. Remiss (S)*

6 Ekonomisk uppföljning månad 02/2008 (Adm)

7 Granskning av trafikansvaret i exploateringsprocessen. Revisionsrapport (Adm+Expl)*

8 Uppföljning av privata aktörer. Skrivelse från Torhild Lamo (v) och Kajsa Stenfelt (v) (Adm)

9 Analys av flöden och framkomlighet i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge oktober 2007 (Tp)

10 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Remiss (Tp)*

11 Begäran om att enkelriktningen på Hökarvägen ska upphöra (Tp)

12 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2013. Del 1 Analys av befintlig situation (Tp)

13 Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019. Remiss (Tp)*

14 Förstudie för framtida markanvändning i Kyrkhamn-Lövsta (Tp+Expl+Sbk)

15 Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m fl (Tp)

16 Skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp) (Tp+Expl)*

17 Fleråriga tillstånd för uteserveringar, taxeändring (T)

18 Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Anmälan (Stm+A)

19 Upprustning av Spånga centrum. Genomförandebeslut (Stm)

20 Införande av system med förbetald säck för restaurangavfall. Rapport (A)

21 Upphandling av "Hämtning, behandling och slutligt omhändertagande av rökgasreningsprodukter från Högdalens kraftvärmeverk m.fl." (A)

22 Ändring av lokala allmänna ordningsföreskrifter i Stockholms stad. SLK:s stadsövergripande uppföljning av de förändrade förbudsområdena. Remiss. Bordlagt den 12 februari 2008 nr 8 (S+T)*

23 Kompletterande redovisning av cykeltrafikens betydelse i Stockholmstrafiken. Skrivelse från Jan Valeskog (s). Bordlagt den 12 februari 2008 nr 16 (Tp)

24 Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. Lägesrapport. Bordlagt den 18 december 2007 nr 12 och 12 februari 2008 nr 37 (Tp)

25 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Återredovisning. Bordlagt den 18 december 2007 nr 23 och 12 februari 2008 nr 39 (Stm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 1 april 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (mp) angående cykelparkeringsmöjligheter vid Stockholms Centralstation.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning

Presentation av genomlysningen av Trafik- och tekniktjänst

Tjänstemannen från Stockholms Stadshus AB Hans Pettersson presenterade den genomlysning som är gjord av avdelningen för trafik- och tekniktjänst på trafikkontoret. Frågor ställdes och besvarades.

Rättelse i protokoll 2/2008 från den 12 februari

Nämndsekreteraren Åse Geschwind anmälde en misskrivning i protokollet från den 12 februari. Under § 19 rättas hänvisningstexten till särskilt uttalande i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Nämndens sammanträde den 20 maj 2008

Nämndens sammanträde på eftermiddagen den 20 maj infaller samtidigt som stadens utdelning av hedersbelöningar. Därför föreslås att sammanträdet hålls kl 9.30 på förmiddagen den 20 maj.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att hålla sammanträdet kl 9.30 den 20 maj 2008.

Fråga om avstängd trappa i Akalla

Ledamoten Anders Broberg (kd) ställde fråga om en avstängd trappa vid Sibeliusgången/Nystadsgatan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Föredragning om Slussen

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) framförde önskemål om en föredragning av nuläget avseende ombyggnationen av Slussen.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson svarade att kontoret tar fram en lägesrapport om Slussen till nämndens sammanträde den 15 april.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 mars 2008 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 18 mars 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Trafikkontoret hade den 21 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Nedläggning av Riddersviks Trädskola. Skrivelse till kommunstyrelsen. Remiss

Dnr T2008-510-00535

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A.

§6 Ekonomisk uppföljning månad 02/2008

Dnr T2008-112-00755

En av trafikkontoret den 18 mars avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2008 anmäldes till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§7 Granskning av trafikansvaret i exploateringsprocessen. Revisionsrapport

Dnr T2008-130-00455

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 15 februari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisor (revisorgrupp 2) överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Ett gemensamt särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga B1

Särskilt uttalande gavs även av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga B2.

§8 Uppföljning av privata aktörer. Skrivelse från Torhild Lamo (v) och Kajsa Stenfelt (v)

Dnr T2008-000-00598

Trafikkontoret hade den 20 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner, samt överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Analys av flöden och framkomlighet i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge oktober 2007

Dnr T2008-300-00913

Trafikkontoret hade den 12 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Remiss

Dnr T2008-007-00115

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga C4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga C3.

§11 Begäran om att enkelriktningen på Hökarvägen ska upphöra

Dnr T2007-320-04084

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik-och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2013. Del 1 Analys av befintlig situation

Dnr T2007-300-04657

Trafikkontoret hade den 18 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag till Trafiksäkerhets- program för Stockholms stad 2009-2013, Del 1 Analys av befintlig trafiksäkerhetssituation.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga D1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga D2.

§13 Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019. Remiss

Dnr T2007-410-03114

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från länsstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från länsstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga E3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga E2.

§14 Förstudie för framtida markanvändning i Kyrkhamn-Lövsta

Dnr T2007-511-02951

Trafikkontoret, exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 18 januari 2008 avgivit gemensamt remissyttrande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I trafikkontorets anmälan av remissyttrandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls delvis.

 2. Därutöver anförs:

Förstudien ger vid handen att Lövstaområdet rymmer en väsentlig potential för bostadsbyggande. Mot bakgrund av Stockholms tillväxt och bostadsbehov är det därför angeläget att arbetet för framtida exploatering av området fortskrider, i dialog med berörda lokala aktörer. I den processen är det av vikt att tillgodose behovet av att bevara och utveckla Kyrkhamnsområdet liksom att beakta krav på förbättrad tillgänglighet och förstärkt infrastruktur.

För att trafikförsörja området på ett ändamålsenligt sätt krävs investeringar i både ny infrastruktur och kollektivtrafik. Trafik- och renhållningsnämnden vill understryka vikten av ett genomförande av Förbifart Stockholm för utvecklingen i yttersta Västerort. Tillsammans med andra investeringar skapar förbifarten goda förutsättningar för en positiv utveckling av Kyrkhamn-Lövsta.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga F3.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga F4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga F2.

§15 Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m fl (mp)

Dnr T2007-320-05032

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 21 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga G.

§16 Skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Remiss från kommunstyrelsen om motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp)

Dnr T2007-330-05031

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 18 februari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorens redovisning angående remiss från kommunstyrelsen om motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp).

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorens redovisning angående remiss från kommunstyrelsen om motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp).

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga H.

§17 Fleråriga tillstånd för uteserveringar, taxeändring

Dnr T2007-540-00739

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att medge möjlighet till uteservering året om samt möjlighet att erhålla tillstånd för upp till tre år för sommar- och/eller vintersäsong.

 2. Nämnden före­slår kommunfullmäktige besluta om ändring av avgift för upp­låtelse av offentlig plats enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Anmälan

Dnr T2008-703-00802

Trafikkontoret hade den 27 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Upprustning av Spånga centrum. Genomförandebeslut

Dnr T2008-530-00660

Trafikkontoret hade den 18 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upprustning av Spånga centrum till en kostnad av 22,2 mnkr.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga I1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga I2.

§20 Införande av system med förbetald säck för restaurangavfall. Rapport

Dnr T2008-703-00433

Trafikkontoret hade den 8 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Upphandling av ”Hämtning, behandling och slutligt omhändertagande av rökgasreningsprodukter från Högdalens kraftvärmeverk m.fl.”

Dnr T2008-703-00787

Trafikkontoret hade den 26 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av hämtning, behandling och slutligt omhändertagande av rökgasreningsprodukter från Högdalens kraftvärmeverk m.fl. samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga J.

§22 Ändring av lokala allmänna ordningsföreskrifter i Stockholms stad. SLK:s stadsövergripande uppföljning av de förändrade förbudsområdena. Remiss

DnrT2008-000-00127

Bordlagt 12 februari 2008 nr 8

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopade kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Kompletterande redovisning av cykeltrafikens betydelse i Stockholmstrafiken. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

DnrT2007-313-01083

Bordlagt 12 februari 2008 nr 16

Trafikkontoret hade den 17 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner samt överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga K1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga K2.

§24 Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. Lägesrapport

DnrT2007-300-03961

Bordlagt 18 december 2007 nr 12 och 12 februari 2008 nr 37

Trafikkontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lämnad lägesrapport om kommande arbeten på Södertäljevägen.

 2. Nämnden beslutar om fortsatt utredning av den permanenta utformningen vid Södertäljevägen/Hägerstensvägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Kontoret ska verka för att ombyggnaden av Södertäljevägen sker så att en hög stadsmässighet uppnås med Sveavägen som förebild.

 3. Kontoret ska verka för att trafiksepareringar som t.ex. gång- och cykelbroar icke ska genomföras.

 4. Kontoret ska verka för att den nya trafiklösningen vid korsningen Södertäljevägen/Hägerstensvägen utformas för hög kapacitet och framkomlighet.

 5. Därutöver anförs följande:

Trafik- och renhållningsnämnden bejakar förändringen av Liljeholmen till en tät stadsdel. Södertäljevägen är ett av huvudsambanden mellan stadsdelen och Södermalm och bör i sin framtida utformning få en så stadsmässig karaktär som möjligt. Samtidigt är vägen också en viktig transportled som förbinder innerstaden med ytterstaden i sydväst och med anslutningen mot E4/E20. Den nya Södertäljevägen måste därför kombinera både stadens skala och trafikbehovets kapacitet. Nämnden anser att Sveavägen är ett gott exempel på denna kombination och bör stå som föredöme för det kommande arbetet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§25 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Återredovisning

DnrT2005-340-01717

Bordlagt 18 december 2007 nr 23 och 12 februari 2008 nr 39

Trafikkontoret hade den 26 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga M.