Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-09-16

Sammanträde 2008-09-16

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 6/2008 från nämndens handikappråd (S)

7 Trafikfrågor inom Farsta stadsdelsnämndsområde (Tp)

8 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) - Samrådsförslag. Svar på remiss (Tp)*

9 Förstudie om spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost - samråd. Svar på remiss (Tp+Expl+Sbk+Mf)*

10 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion (2008:22). Svar på remiss (Tp)

11 SL:s förslag på trafikförändringar 2009. Anmälan om svar på remiss (Tp)

12 Citybanan. Ersättningstrafik i samband med tunnelbanans avstängning. Genomförandebeslut (Tp)*

14 Förslag till vägverkets föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m m. Svar på remiss (T)*

15 Information om utvärderingen av miljözon för tung trafik 1996-2007 (T)

16 Upphandling av blomsterprogram för Söderort respektive delar av Västerort (Stm)

17 Trafikkontorets bristande kontroll av dagvattenrening. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp) (Stm)

18 Inriktningsärende för Avfallstaxa 2009 (A)

19 Begäran om att återvinningsstationen på Tranebergs idrottspark samt bussparkeringen på Tranebergsvägen ges andra placeringar. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (A)

20 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). Bordlagt den 20 maj 2008 nr 13 samt 17 juni 2008 nr 28 och 19 augusti 2008 nr 21 (Tp)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 30 september 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Stockholm - en stad för alla. Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe anmälde att tillgänglighetsprojektets handbok "Stockholm - en stad för alla. Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö" är utsänd till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Avfall Sverige – Höstmöte 11-12 november 2008

Förvaltningschefen Magdalena Bosson anmälde att Avfall Sverige håller det årliga höstmötet i Stockholm den 11 – 12 november. Information är delad till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att delta med 1+1 om intresse finns.

Svar på frågor om Nynäsvägen

Tjänste mannen från trafikkontoret Lars Jolérus svarade på frågor om Nynäsvägen, ställda på sammanträdet den 19 augusti, av ersättaren Christoffer Kuckowski (m)

Svar på fråga om allergen växt, Malörtsambrosian

Tjänstemannen från trafikkontoret Birgitta Björk svarade på fråga, ställd på sammanträdet den 19 augusti, av ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) om det finns någon möjlighet att ta bort Malörtsambrosian från kommunal mark.


Svar på fråga om Havsörnsvägen i Fagersjö

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe svarade på fråga, ställd på sammanträdet den 19 augusti, av vice ordföranden Jan Valeskog (s) om vad kan kontoret göra för att dämpa hastigheterna på den breda Havsörnsvägen?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för svaren.

Fråga om Farstanäsvägen

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde fråga om Farstanäsvägen på Farstanäset. Vägen är längs vissa sträckor i ett dåligt skick. Det är stora gropar i vägen som skadar de bilar som har ärenden dit ut. Den dåliga framkomligheten drabbar de verksamheter som finns ute på halvön. Kan trafikkontoret medverka till att vägen lagas?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att besvara på frågan på ett kommande sammanträde.

Önskemål om föredragning om hastighets skyltning längs Västerled och Djupdalsvägen i Bromma

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) framförde önskemål om att få en föredragning om hastighetsbegränsningar och oklar skyltning längs Västerled och Djupdalsvägen i Bromma.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att föredra frågan på ett kommande sammanträde.

Synpunkt om plantering av träd i stadsmiljö

Ersättaren Milly Namiro Darlson (s) föreslog att man vid nyplantering av träd i stadsmiljö inte planterar dem alltför nära gatubelysningen.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson svarade att kontoret beaktar detta.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att godkänna anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 september 2008, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 16 september 2008.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

DnrT2008-010-00513

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 augusti 2008.

§5 Anmälan av protokoll 6/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 6 den 12 juni 2008.

§6 Tertialrapport 2 2008 samt delårsrapport

DnrT2008-111-01359

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m):

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

God budgetdisciplin och hushållning med skattebetalarnas medel ska genomsyra hela stadens verksamhet. För att hantera de oundvikliga kostnadsökningarna i de prioriterade projekten måste andra, något mindre akuta, investeringar minskas, skjutas fram eller avbrytas.

Trafikkontoret måste därför framöver ha än mer tydligt fokus på de grundläggande investeringarna, drift, underhåll och projekten mot kapitalförstöring. Underhållsskulden ska bearbetas, väghållningsansvaret med framkomlighet, snöröjning och alla former av städning av gator och parker ska fungera innan åtgärder av mer kosmetisk karaktär kan genomföras.

Trafik- och renhållningsnämnden förutsätter att alla avdelningar inom kontoret arbetar lika målmedvetet med ekonomistyrning och budgethållning.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 augusti 2008.

- Komplettering från den 15 september 2008 till bilagor i tjänsteutlåtandet är delad till nämnden på dagens sammanträde. I tjänsteutlåtandet föreslogs följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsrapport och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner omslutningsförändringen om 28,3 mnkr för trafik- och gatuverksamheten.

 3. Nämnden godkänner omslutningsförändringen om 4 mnkr för avfallsverksamheten.

 4. Nämnden godkänner omslutningsförändringen om 9,5 mnkr på investeringarna för miljömiljardprojekten för avfallsverksamheten.

 5. Nämnden godkänner omslutningsförändringen om 10,2 mnkr på investeringarna för trafik- och gatuverksamheten.

 6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 17,5 mnkr avseende taxan för vatten och avlopp.

 7. Nämnden återredovisar till kommunstyrelsen 6 mnkr avseende förskott för trängselskattens införande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalanden

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Ärendet visar att skattekollektivet återigen får vara med och finansiera den borgerliga, ideologiskt motiverade, privatiseringsivern. Underskottet i parkeringsintäkterna framstår delvis som självförvållat mot bakgrund av de extremt dåliga siffrorna för andel rätt parkerade fordon. Organisationsförändringarna har knappast underlättat måluppfyllelsen. Nu föreslår finansborgarrådet att all nämndens egen regi ska privatiseras. Det rimmar illa med gjorda erfarenheter som säger att det behövs egen produktion för att upprätthålla beställarkompetens och möjligheter att känna av marknaden och undvika att bli offer för oligopol och monopol. Detta föreslås dessutom trots pågående – och redan gjorda – utredningar som nämnden arbetar med just nu. Till sist måste konstateras att stadens uppföljningssystem innehåller oerhörda brister. Nämnden föreslås nu exempelvis påstå att stadens mål om att upplevas som en ren, vacker och trygg stad helt och hållet uppfylls inom ramen för nämndens ansvarsområde, liksom målet att öka trafiksäkerheten – trots att detta arbete avstannat till stora delar. Till sist påstås att man helt uppfyller målet att vara en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som allt arbete går ut på att avskaffa den egna arbetsgivarrollen. Det visar på systemets godtycklighet, något som går igen på alla områden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7 Trafikfrågor inom Farsta stadsdelsnämndsområde

DnrT2008-410-01684

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m):

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Trafiksäkerhetsarbetet ska koncentreras kring övergångsställen och särskilt utsatta platser såsom skolor och andra platser där barn befinner sig. Nämnden anser att kontoret ska arbeta vidare med nämnda gator utifrån de angivna förutsättningarna i den kommande budgeten.

Vidare anser nämnden att kontoret ska återkomma till nämnden med förslag på ytterligare parkeringsplatser vid Sköndalshallen i samband med parkeringsstrategin.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det finns skäl att betona att ett arbete bedrivits på kontoret som har stor betydelse för den aktuella frågan, nämligen arbetet med ”säker huvudgata” och som skrotades av den borgerliga majoriteten efter senaste majoritetsskiftet. Sedan dess skjuter man dessa frågor framför sig med hänvisning till ett kommande trafiksäkerhetsprogram. Detta trots att det tidigare trafiksäkerhetsprogrammet skapar utrymme för trafiksäkerhetsarbete på huvudgatorna, och trots att särskilda studier av redan finns som underlag för åtgärder.

§8 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) – Samrådsförslag. Svar på remiss

DnrT2008-000-02358

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 augusti 2008.

- Tillägg till tjänsteutlåtandet från avdelningen för Avfall, utsänt till nämnden 12 september.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) lämnade beslutet utan eget ställningstagande.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden understryker vikten av att gå vidare med alternativet ”tät”. Den täta, miljövänliga staden, som inte oplanerat förglesas ut över ansenliga markarealer och grönområden, med ökat bilberoende och miljöbelastning som följd, har visat sig vara den modell som bäst motsvarar hur människor vill bo.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa och bli en miljonstad till 2030 behöver vi förstärka urbaniseringen av vår kommun och region. Vi behöver skapa fler stadsmiljöer, låta kvartersstaden växa ut över tullsnitten och sammanlänka de stadskärnor som redan finns i våra kranskommuner. Vi behöver radikala förslag om stadsförtätning, för det är endast genom att vara tät och samlad som staden kan ge ett stort och varierat utbud, tillgängligt för alla.

Vidare anser nämnden att staden ska stå fast vid de prioriteringar som staden ställt sig bakom i och med stockholmsförhandlingarna.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt följande:

Vi stöder i stort sett förvaltningens utlåtande med följande kommentarer. Förslaget till regionplan där ökat bostads- och arbetsplatsutbyggnad i de centrala delarna av regionen är att föredra men samtidigt kan knappast de olika mål- och planbilder som redovisas i förslaget ske enligt en enda utvecklingsinriktning. Rimligtvis kommer flera kommuner i länet att vilja utnyttja sina geografiska möjligheter med att planera och bygga för en mer utspridd bebyggelse och därigenom exempelvis kunna bygge fler egnahem, villor etc. Det är viktigt att planeringen av trafiksystemen utgår från att kollektiv- och nyttotrafik får en prioritet. En stor brist är, precis som förvaltningen framhåller i sistt yttrande, att frågor om godshantering och terminalkapacitet är mycket bristfällig i förslaget till utvecklingsplan. Hur en kraftigt växande befolkning skall kunna försörjas på ett så ett effektivt och miljövänligt sätt med varor och gods besvarar inte förslaget på utvecklingsplan.

Vi stöder de trafikprojekt som redovisas i Cederschiöldsöverenskommelsen och även de projekt som förvaltningen lyfter fram i sin redovisning. Det är dock viktigt att spårvagnsprojekten som beskrivs också analyseras sakligt utifrån framkomlighetsperspektiv och ett trafiksäkerhetsperspektivet. Det är även viktigt att tydliga redovisningar finns som bättre klargör frågor om kapacitet och kostnader så att insatta investeringar i ev. spårvagnar också motsvarar verklig kapacitetsökning, relativt bussalternativet och i vissa avseenden tunnelbanealternativet.

§9 Förstudie om spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost – samråd. Svar på remiss

Dnr T2008-330-02241

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets samt miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden åberopar och överlämnar förvaltningens förslag som sitt eget, förutom avseende vilket spårtrafikslag som bör prioriteras i nordostsektorn.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att förorda en utbyggd och moderniserad Roslagsbana av de olika spårtrafikslag som tas upp i förstudien, samt i övrigt hänvisa till Miljöpartiets text nedan:

Studien beskriver väl dagens situation och en tänkt inflyttningstakt i Nordostsektorn. Arbetet baseras till största delen på prognoser och planer i RUFS 2001 samt pågående översiktsplanearbete i berörda kommuner. Arbetet med att utarbeta en ny RUFS är nu igång och antagande beräknas ske 2010. Vi anser att det är klokt att avvakta med beslut om alternativ innan ny RUFS är klar.

Miljöpartiet har genom ett beslut i regionen tidigare ansett att Roslagsbanan bör konverteras till pendeltågstandard och förlängas till Rimbo. Det har varit vårt huvudalternativ tillsammans med införande av ny teknik, spårbilar, som komplement till befintliga system.

SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys, kom denna vecka ut med tre nya rapporter (2008:04-2008:06) där förslag på en spårbilsring kombinerat med en västlig pendeltågsförbindelse skulle lösa såväl transport-, som klimat- och bullerproblem. Lösningen ska enligt underlaget vara samhällsekonomiskt mycket lönsam och bidra till uppfyllelse av regeringens tranportpolitiska mål.

Därav anser Miljöpartiet de Gröna att Banverket bör arbeta om underlaget med hänsyn till ovan nämnda faktorer.

Då Östra station saknar tillräcklig omstigningskapacitet till andra trafikslag avseende en utbyggd Roslagsbana, så bör Östra station på sikt avvecklas och marken användas för bostadsbyggande. I stället bör Roslagsbanan dras via Norra station, med en hållplats där, ner till Centralen, där den perrongkapacitet som blir ledig då pendeltågen förläggs i Citytunneln, i stället, efter en del omfördelningar av perrongerna, kan användas av Roslagsbanan.

3) Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag.

 2. Därutöver anförs följande:

För att bygga en hållbar stad och komma tillrätta med klimatproblemen är det viktigt att satsa på en funktionell och regionstäckande kollektivtrafik. Som framgår av kontorens svar är Stockholms nordöstra delar eftersatta i kollektivtrafikhänseende, och det måste åtgärdas.

Vänsterpartiet har flera förslag på lösningar för Stockholm nordost och vi menar att de samhällsekonomiska beräkningarna även bör utökas med ett klimatperspektiv.

Exempel på förslag som bör utredas:

Utbyggnad tvärbanan: Alvik – Solna Station – Universitetet – Ropsten – Sickla

Utbyggnad tvärbanan: Alvik – Mariehäll – Kista – Akalla

Utbyggnad tunnelbana: Odenplan – Karolinska

Utbyggnad tunnelbana: Hjulsta – Barkarby

Ny tvärbana: Barkarby – Täby C

Nytt pendeltåg: Solna Station – Danderyd – Täby C – Norrtälje

Återläggning av spår Kårsta – Rimbo

Dubbelspår på alla Roslagsbanans befintliga linjer

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservationer

Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

§10 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion (2008:22). Svar på remiss

DnrT2008-000-02453

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) föreslog följande:

 1. Nämnden bifaller motionen.

 2. Därutöver anförs följande:

Barnkonventionen är tydlig när det gäller principer för barns rättigheter och möjligheter till inflytande i takt med ålder och mognad. Trots att Stockholm sedan 1997 har ett handlingsprogram för barnkonventionen använder staden inte alltid detta verktyg. Detta gör att barns behov ofta inte blir synliga och att barnen inte får ge sina synpunkter mer än i undantagsfall.

När nya bostadsområden planeras, när stadsdelar förtätas etc. är det möjligt att låta barn komma till tals. Ofta kan man utgå från en skola, parklek, ungdomsgård, förskola eller annan plats i området och välja den form av deltagande process som passar barnens åldrar.

Det är även viktigt att barns uppfattning om viktiga lek- och naturområden regelbundet inventeras, så att hänsyn kan tas i planeringen.

Slutligen kan man genom en barnbilaga i budgeten kontrollera att barns behov vad gäller till exempel fysiskt utrymme eller bullerfri miljö tillgodoses.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt följande:

Det finns skäl att betona ett arbete som bedrivits på kontoret och som har stor betydelse för barnperspektivet, nämligen arbetet med ”säker huvudgata” och som skrotades av den borgerliga majoriteten efter senaste majoritetsskiftet. Sedan dess skjuter man frågan framför sig med hänvisning till ett kommande trafiksäkerhetsprogram, trots att det tidigare trafiksäkerhetsprogrammet skapar utrymme för ett trafiksäkerhetsarbete på huvudgatorna, och särskilda studier av dessa redan finns.

§11 SL:s förslag på trafikförändringar 2009. Anmälan om svar på remiss

Dnr T2008-330-01838

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Som framgår av kontorets svar bör möjligheten till kollektiva resor till och från Arlanda ses över och förbättras. Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet vill att regeringen säger upp nuvarande avtal för Arlanda-banan när tillfälle ges 2010. Vi föreslår att staten tar över Arlandabanan och att Banverket får ansvar för sträckan. Ett statligt övertagande av Arlanda­banan skulle även medföra ökad spårkapacitet på stambanan mellan Stockholm och Uppsala. Även möjligheterna för trafik med pendeltåg och regionaltåg till Arlanda ökar.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), vice ordföranden Jan Valeskog och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

§12 Citybanan. Ersättningstrafik i samband med tunnelbanans avstängning. Genomförandebeslut

DnrT2008-330-02947

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder för att möjliggöra ersättningstrafiken enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 juni 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns.

 2. Kontoret får i uppdrag att anpassa parkeringsövervakningen i syfte att underlätta framkomligheten för ersättningstrafiken under tunnelbanans avstängning.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

§13 Tvärbana City- stadsspårväg i Stockholm. Avsiktsförklaring

Dnr T2008-330-02407

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bifogad avsiktsförklaring.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda det fortsatta projektet.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skriftligt samråd från SL.

 4. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelser från Torhild Lamo, Kajsa Stenfelt (v), 2008-05-20 och Jan Valeskog (s)
  2008-06-17.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Avsiktsförklaringen godkänns inte i dagsläget.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda projektet och därefter besvara skrivelserna.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är märkligt att nämnden föreläggs ett ärende om avsiktsförklaring fast viktiga frågor om trafiksäkerhet, framkomlighet och hållbarhet inte finns utredda. Skrivelsen som tar upp dessa frågor besvaras inte trots att en redovisning om förutsättningarna för att genomföra projektet senare utlovas nämnden. Det hade varit mer rimligt att både skrivelsen och avsiktsförklaringen hade beslutats i det sammanhanget och inte idag när kunskap om projektets realiserbarhet helt saknas. Beslut om att genomföra angelägna trafikprojekt skall tas när fakta och underlag finns, inte i omvänd ordning som nu sker.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Miljöpartiet anser att det ifrågavarande projektet är utmärkt och borde ha förverkligats tidigare.

I samband med den förtsatta planeringen bör andra europeiska städers moderna innerstadslösningar för spårvagnar studeras, till exempel assymetriska körriktningar, vilket bland annat kan vara aktuellt på södra sidan av sträckan Hamngatan-Klarabergsgatan, emedan de flesta fastigheterna där, nu eller inom rimlig tid, varuförsörjs från andra sidor av de där varande kvarteren. Detta underlättar omstigningen mellan den kommande spårvägen och den kommande entrèn till Citybanan och den befintliga entrén till Centralstationen.

Vidare kan en mer central dragning av spårvägen över östra Kungsholmen övervägas, till exempel via Kungsholmsgatan-S:t Göransgatan, vilket skulle öka det geografiska upptagningsområdet där.

§14 Förslag till vägverkets föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m m. Svar på remiss

DnrT2008-360-02629

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen till Vägverket.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningen förslag.

§15 Information om utvärderingen av miljözon för tung trafik 1996-2007

Dnr T2008-300-03014

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner information om utvärderingen av miljözon för tung trafik 1996-2007.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningen förslag.

§16 Upphandling av blomsterprogram för Söderort respektive delar av Västerort

Dnr T2008-520-03052

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag bifalles delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Blomsterprogrammet bör göras på ett miljöriktigt sätt. Upphandlingen bör därför ställa krav på att jord, växter och näring ska vara miljömärkt, t.ex. med Krav. Näringen ska inte komma från fossila källor. Kemiska bekämpningsmedel ska inte tillåtas.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

§17 Trafikkontorets bristande kontroll av dagvattenrening. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp)

DnrT2008-620-02382

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 juli 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt enligt följande:

Trafikkontoret anför att det aldrig har varit fråga om att befintliga reningsanläggningar för dagvatten inte har tekniskt fungerat på planerat sätt.

I miljöförvaltningens tjänsteutlåtande DNR: 2007-002875-206, står att läsa följande:

”Att samtliga dagvattenanläggningar inom staden, samt driftsansvaret och rutinerna för deras skötsel, dokumenteras är en förutsättning för att säkerställa en kontinuerlig skötsel som inte riskerar att avbrytas eller till och med upphöra på grund av t.ex. en omorganisation eller personalomsättning. En god dokumentation som uppdateras löpande bidrar också till att kunskapen kan bevaras inom staden. Reningsanläggningar som inte sköts om regelbundet tappar dessutom snabbt sin effektivitet vilket kan medföra en sämre rening och högre utsläpp av föroreningar till stadens recipienter. Även investerings­kostnaden för sådana anläggningar riskerar därmed att bli till ingen nytta.”

I Tillsyningskampanjens rapport finns följande exempel från en stickprovsinspektion vid avsättningsmagasinet Sankt Eriksplan:

”Avsättningsmagasinet vid Sankt Eriksplan, figur 8, är byggt år 2001 av Gatu- och Fastighetskontoret. Stockholm Vatten har driftsansvaret för anläggningen. [---]

Vid inspektionstillfället fanns inga uppgifter om hur stor volym magasinet rymmer. Trafikkontoret ska återkomma med uppgifter. [---]Anläggningen har aldrig tömts på slam och det finns inga rutiner för kontroll av slammängden. Anläggningen Ryska Smällen töms på slam vart tredje år.”

Miljöförvaltningen påvisar att med bristfällig dokumentation och skötselrutin riskerar också reningen att sättas ur funktion. Vid stickprovskontroll visar det sig att magasinet vid Sankt Eriksplan aldrig har tömts på slam, trots att det jämförbara magasinet Ryska Smällen töms vart tredje år.

På grund av begränsade resurser för att genomföra en mer omfattande tillsyn, kan det inte av tillsyningskampanjen påvisas att dagvattenreningen har försämrats på grund av bristerna i dokumentation och skötselrutiner. Det är däremot helt klart att bristerna har ökat risken att reningen ska försämras, och det är i sig oacceptabelt. Vi hoppas att den översyn av rutinerna som nu sker ska säkerställa dagvattenreningen framöver.

§18 Inriktningsärende för Avfallstaxa 2009

DnrT2008-700-03001

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2009, i enlighet med kontorets inriktningsärende.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) enligt följande:

Nämnden anser att självkostnadsprincipen ska råda för avfallshanteringen och en taxehöjning är därför en nödvändig åtgärd. Det är inte önskvärt att medel tas ur fonden då den är ämnad för eventuella kostnader för bland annat täckning av gamla deponier.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Fortfarande saknas tillräckliga incitament för den enskilda individen att genom egna källsorteringsinsatser minska sina egna avfallskostnader.

Det har under en följd av år varit omöjligt för Stockholms stad att ens närmare utreda införandet av sådana incitament, trots att sådana sedan länge tillämpas i ett antal andra svenska kommuner.

Det bör utredas om inte det avfalls och återvinningsindustrirelaterade näringslivet i stället bör få ta över kommunernas lagstadgade renhållningsansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

§19 Begäran om att återvinningsstationen på Tranebergs idrottspark samt att bussparkeringen på Tranebergsvägen ges andra placeringar. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2008-400-01781

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden avslår begäran om omplacering av återvinningsstationen och bussuppställningen samt föreslår att ytorna runt återvinningsstationen rustas upp.

Ärendets handling

Trafikkontoret tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§20 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2008-320-00610

Bordlagt 20 maj 2008 nr 13, 17 juni 2008 nr 28 och 19 augusti 2008 nr 21

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handlingar

- Trafikkontoret tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 april 2008.

- Skrivelse från Gamla stans soc.dem.förening inkommen den 19 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i utlåtandet.