Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-03-10

Sammanträde 2009-03-10

Datum
Klockan
16.30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 1/2009 från nämndens handikappråd (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2 2009 (Adm)

7 Trimningsåtgärder på Kungsgatan vid Vasagatan och ett nytt cykelfält mellan Terminalslingan och Vasagatan. Genomförandebeslut (Tp)

8 Cykelfält på Kungsholmsgatan. Genomförandebeslut (Tp)

9 Infartsparkeringar. Analys av utbud och efterfrågan (Tp)

10 Vägutredning för Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på beredningsremiss från Vägverket (Tp)

11 Genomfartstrafik i Årsta. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Wiklund (v) (Tp)

12 Trafik- och belysningssituationen i Stureby. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Wiklund (v) (Tp)

13 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Åtgärder på Odelbergsvägen. Återremiss (Tp)

14 Avtal med Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting (Tp+Expl) *

15 Analys av flöden och framkomlighet i Stockholmstrafiken, utveckling och nuläge oktober 2008 (Tp)

16 Anpassning av offentliga toaletter i gatumiljö till olika funktionshinder. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s) (Anl)

17 Strandvägens kaj upprustning. Slutredovisning (Anl)

18 Ljussättning av Sätra vattentorn. Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd (Anl)

19 Upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom buller och vibrationer (Anl)

20 Nyttjande av utrymme i Lidingöbron. Avtal med Kraftnät AB (Anl)

22 Reparation och omisolering av Östra Liljeholmsbron. Slutredovisning (Anl)

23 Elkraft till Trafikkontorets anläggningar. Revidering av inköpsstrategi (Anl)

24 Avsättning av medel för insatser inom Kungliga nationalstadsparken (Anl)

25 Upphandling av julgranar till Stockholms stad (Stm)

26 Reviderat beslut angående upphandling av entreprenadområde Enskede avseende renhållning och vinterväghållning (Stm)

27 Begäran om att disponera medel för miljöprojekten B36 och A51 inom miljömiljarden även under 2010 (Stm)

28 Plockanalyser av hushållsavfall i Stockholm stad 2008. Anmälan av rapporter (A)

29 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning 2008 (A)

30 Kommissionens grönbok om biologiskt avfall. Anmälan av svar på remiss (A)

31 Motorcykelklubben Plebs Choppers klubblokal i Lövsta. Svar på skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (A)

32 Utredning och yttrande över inkommen JO-anmälan. Svar på remiss (A)

33 Cykelfält och trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Kungsträdgårdsgatan. Genomförandebeslut. Svar på skrivelse från Mats E P Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Viklund (v). Bordlagt den 11 februari 2009 nr 10 (Tp)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 24 mars 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om sprängningsarbete i samband med Citybanan

Tjänstemannen från trafikkontoret Lars Jolérus informerade om de sprängningsarbeten som nu pågår i samband med bygget av Citybanan.

Information om trafikreglering och dispenser i Gamla stan

Tjänstemannen från trafikkontoret Louise Bill informerade om trafikreglering och dispenssystem i Gamla stan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om sopstrejken

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) önskar få en redovisning av hur förvaltningen ser på följderna av sopstrejken samt vad förhandlingarna mellan anställda och arbetsgivare har resulterat i.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att återkomma med en redovisning vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 mars 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 10 mars 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 februari 2009.

§5 Anmälan av protokoll 1/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 1 den 22 januari 2009.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2 2009

Dnr T2008-112-00755

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 mars 2009.

§7 Trimningsåtgärder på Kungsgatan vid Vasagatan och ett nytt cykelfält mellan Terminalslingan och Vasagatan. Genomförandebeslut

Dnr T2009-400-00344

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra åtgärderna på Kungsgatan enligt kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§8 Cykelfält på Kungsholmsgatan. Genomförandebeslut

Dnr T2009-313-00297

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelfält på Kungsholmsgatan enligt kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 februari 2009.

Skrivelse från Bengt Schött inkommen den 26 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är glädjande att cykeltrafiken ökar kraftigt i Stockholm. Då det visar sig att även cykling vintertid ökat med över 100% de senaste fyra åren, är det viktigt att staden ser till att snöröjningen fungerar tillfredsställande på cykelbanor - även utanför innerstaden.

§9 Infartsparkeringar. Analys av utbud och efterfrågan

Dnr T2007-340-04547

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt följande:

Nämnden ser behovet utav alternativ markanvändning av befintliga infartsparkeringar. Likväl anser nämnden att infartsparkeringar är en viktig del för att skapa förutsättningar för resenärer att avstå från bilen vid resor till centrala delar av Stockholm eller målpunkter som har goda kollektivanslutningar.

Staden ska inte bidra till att resenärer väljer att ta bilen till arbetet på grund av att infartsparkeringsmöjligheterna och tillgången på parkeringsplatser försämras. För att resenärerna ska utnyttja infartsparkeringar måste det vara enkelt att parkera och resenärerna måste få ett mervärde.

Nämnden efterfrågar därför ett helhetstänk innefattande bra logistik, ett fungerande biljettsystem och attraktiva och trygga parkeringsplatser. Nämnden efterfrågar även ny teknik så som komodala reseplanerare.

Nämnden ser även ett problem med att det saknas infartsparkeringar längs tunnelbanans röda linjen mot Norsborg och längs den blå linjen mot Hjulsta och Akalla. Det är linjer som ligger i närheten av stora infartsleder. Nya infartsparkeringar längs dessa linjer skulle skapa bättre förutsättningar för resenärerna att ställa bilen.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Det är bra att man i analysen problematiserar effekten av infartsparkeringar och diskuterar att de kan ha olika trafikeffekter på olika platser. Ifall man tar bort bil-infartsparkering på vissa platser och samtidigt kunde göra en satsning på infartsparkering för cyklar och underlättar för gående skulle man både få en ökning av den fysiska aktiviteten, en minskning av bilåkandet och öka byggande på exploaterad mark i kollektivtrafiknära lägen. Det är även bra att man belyser att infartsparkeringar inte är lika motiverade längre in mot centrum, där kollektivtrafiknära bebyggelse kan få företräde. Tilläggas bör att idag är samtliga infartsparkeringar i Stockholm, förutom Ropsten, förlustaffärer.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

§10 Vägutredning för Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på beredningsremiss från Vägverket

Dnr T2007-300-00658

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

1. Remissen besvaras enligt följande:

Resonemangen om en tät, effektiv stad med väl utbyggd kollektivtrafik för att minska bilåkandet finns väl utvecklad i förslaget till ny översiktsplan samt i nya RUFS. Förbifart Stockholm går emot alla planer på att skapa en hållbar Stockholmsregion och en miljösmart, tät stadsstruktur.

Trafiksituationen i Stockholm är ansträngd och många bilburna Stockholmare får köa både morgon och kväll för att komma mellan jobb och bostad. Essingeleden är inte dimensionerad för de ca 165 000 bilar som passerar per dag, vilket gör passagen känslig för störningar. Leden innebär buller, utsläpp och skadliga partiklar för de som bor i närheten.

I Vägverkets nya prognos ingår trängselskatter i innerstaden och på Essingeleden, vilket inte var fallet tidigare. Trängselavgifter i Stockholm har debatterats i många år och slutligen ledde en försöksperiod till ett permanent system.

Trängselavgifter och dess möjligheter till trafikreglering måste utgöra grunden för varje vägutredning. Återigen har Vägverket gått bakvägen och först bestämt att Förbifart Stockholm måste byggas, sedan undersökt hur trängselavgifter påverkar trafikflödet. Det första steget för att komma till rätta med köerna på Essingeleden bör självklart vara att införa trängselavgifter där, inte som föreslås, först bygga Förbifart Stockholm och sedan införa trängselavgifter på Essingeleden.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss bygget av Förbifart Stockholm

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Det blir alltmer tydligt att osäkerheten kring frågor som klimatpåverkan, trafikprognoser är oacceptabelt stor. Det är högst tveksamt om det är möjligt att bygga hela sträckningen i tunnel med EU:s nya tunneldirektiv. Beskedet om tunnel under Lambarfjärden är snarast en rökridå för att tysta den högljudda opinionen som vill bevara Lambarfjärden och Grimstaskogen. Utifrån de tråkiga erfarenheterna från bygget av Norra Länken och Nationalstadsparken, så förutsäger vi att det senare i beslutsprocessen visar sig att ytläge är det enda praktiskt möjliga.

Utredningen belyser en hel del intressant saker. Det är bra att nya prognoser nu slår fast att Förbifarten även medför ökad trafikmängd totalt sett. Det är fortfarande en brist att alternativförslagen, framför allt kombinationsalternativet, inte utvecklats trots att det kan ge bättre måluppfyllelse på många områden. Analyserna av koldioxidutsläppen liksom luftkvalitet är fortfarande mycket otydliga, vilket kontoret även påpekar. Fortfarande finns för många osäkerhetsfaktorer som ligger utanför den samhällsekonomiska analysen. Trots detta påstås projektet vara lönsamt vilket är anmärkningsvärt. På det underlag som finns kan konstateras att särskilt Förbifart Stockholm innebär ett antal stora nya problem. För det första är projektet kraftigt samhällsekonomiskt olönsamt. För varje ny kalkyl som görs över kostnaden för leden stiger prislappen och är nu uppe på hissnande 25 miljarder kronor (2006!), en summa som inte på långa vägar uppvägs av den nytta vägen genererar. Förbifart Stockholm kommer om den byggs förstöra stora naturvärden. För det andra planeras leden över ett av de mest kulturhistoriskt värdefulla områdena i Sverige och kommer leda till en irreversibel utarmning av vårt kulturarv.

Att det eventuellt planeras för tunnellösning under Lambarfjärden och Grimsta naturreservat ett av Stockholms stads mest värdefulla naturområden, är en liten lättnad. Skadorna på naturvärden, friluftsliv och kulturmiljö av Förbifarten är entydiga Även om vägen dras i tunnel under Lovön och på sträckan Vällingby-Hjulsta, skulle skadorna bli av en helt oacceptabel omfattning vid Sätra, på Lovön, vid delvis passage över Järvafältet etc. I byggfasen blir ingreppen mycket stora, bl a på Lovön, där en underjordisk trafikplats ska grävas ned. En eventuell tråglösning förbi Hansta naturreservat är också illavarslande.

Den sekundära exploateringseffekten av den nya leden med påverkan på det regionala exploateringsmönstret, trafikarbetet etc kommer att vara starkt negativ både från intrångssynpunkt och från allmän miljösynpunkt. Detta då Förbifart Stockholm också kommer att leda till en utglesad stadsstruktur och motverka stadens arbete att bygga en tät stad. Leden gynnar glesa bostadsområden längre från regioncentrum där bilpendling till centrala delar av staden varje dag är det vanliga transportsättet. Detta skapar fullständigt ohållbara resmönster och omöjliggör såväl de klimatåtaganden Sverige gjort i internationella sammanhang som de lokala och regionala miljömål som satts upp. Förbifart Stockholm är därför inte förenlig med ett långsiktigt hållbart transportsystem. Förbifart Stockholm har även ett bakomliggande syfte att öppna upp för möjligheten till framtida exploatering av Ekerö och Lovön. Enligt RUFS prognos kommer befolkningen i länet öka med 400000-600000 innevånare fram till 2030. Detta ställer inte bara de ökade krav på infrastrukturen som kontoret påpekar. Detta ställer även ökade krav på att ta tillvara de oexploaterade grönområden som finns kvar i regionen. Lovön är idag unikt bland världens storstäder. Ingen annanstans går det att finns så stora områden orörd vildmark i så pass nära anslutning till staden. Natur- och kulturvärdena är oerhört stora och något vi bör värna och ta tillvara i största möjliga mån. Det kan inte nog understrykas hur pass mycket dessa värden även kommer öka i takt med att staden växer. Något som även kommer ge Stockholm stora konkurrensfördelar gentemot andra städer.

Vidare ställer vi oss frågande till en förbifarts betydelse. De allra flesta resenärer i Stockholmsregionen ska till eller från staden kärna. Väldigt få har för avsikt att passera från norr till syd och tvärtom.

Ett socialt perspektiv på frågan är intressant. Vilka tycker att det behövs snabbare stora förbifarter i Skärholmen eller förbi Södra Järva ? Knappast lokalbefolkningen i dessa områden av Stockholm, som alltid drabbas av styvmoderlig behandling när det gäller vägdragningar. Befolkningen här ska tvingas leva med nya vägdragningar i ytläge medan mer välsituerade områden får nedgrävda vägar.


Som varande Europas nyutnämnda miljöhuvudstad är det extremt märkligt att i Stockholm påbörja landets största vägbygge någonsin.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

§11 Genomfartstrafik i Årsta. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Wiklund (v)

Dnr T2008-320-04411

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§12 Trafik- och belysningssituationen i Stureby. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Wiklund (v)

Dnr T2008-320-04412

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§13 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Åtgärder på Odelbergsvägen.

Dnr T2006-320-00396

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på återremissen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§14 Avtal med Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting

Dnr T2009-330-00328

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del föreliggande avtal.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtal och medger en utökad investeringsram med 32 mnkr för trafik- och renhållningsnämnden.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar trafik- och renhållningsnämnden, genom trafikkontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för avtalets fullföljande.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Avtalets placering av spårvagnshallen är inte bra. Konflikterna med befintliga verksamheter och omkringboende blir alltför stora. Istället ska den nya spårvagnshallen placeras på ”Prippstomten”, norr om Norrbyvägen. Delar av de stora lagerlokaler som redan finns där kan återanvändas för det nya ändamålet.

Om bussterminalen i Alvik flyttas så ska parken utanför medborgarhuset återskapas öster om Vidängsvägen där bussterminalen ligger idag.

”Gula Caféet” vid Karlsbodavägen ska bevaras.

Teknikboden vid Alvik ska placeras så att trappan upp i Traneberg från Vidängsvägen finns kvar, och den magnifika eken bevaras.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt följande:

Det är alltid glädjande när två så viktiga aktörer som Stockholms stad och SL kan sluta överenskommelser och tillsammans arbeta för en utveckling av staden och regionen. I det här fallet vill vi lyfta fram de kvaliteter som lösningarna med en planskild Gustavlundsväg och en nyanlagd gång/cykelväg innebär.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v)

§15 Analys av flöden och framkomlighet i Stockholmstrafiken, utveckling och nuläge oktober 2008

Dnr T2009-300-00343

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§16 Anpassning av offentliga toaletter i gatumiljö till olika funktionshinder. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2008-670-4409

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§17 Strandvägens kaj upprustning. Slutredovisning

Dnr T2009-420-00436

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende upprustningen av Strandvägens kaj.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt följande:

Vi kan konstatera att arbetet följt planerna relativt väl. Vi kan också konstatera att projektet rymmer den enda nedgrävning av en återvinningsstation som staden genomfört. Detta trots att Moderaterna gick till val på att gräva ned återvinningsstationerna.

§18 Ljussättning av Sätra vattentorn. Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd

Dnr T2008-610-03511

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Staden har genomfört ett flertal projekt som handlar om belysning av byggnader i syfte att skapa ökad känsla av trygghet och en vackrare stadsmiljö. Här förordas av en stadsdelsnämnd ett sådant projekt i ytterstaden. Det rör en byggnad som sticker ut och är hållpunkt i den lokala miljön, och som passeras av ett lokalt gångstråk. Vi anser att frågan bör omprövas i positiv anda. I vår budget fanns dessutom ytterligare medel för ytterstaden, både för investeringar och drift.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§19 Upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom buller och vibrationer

Dnr T2009-321-00323

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till förvaltningschefen att besluta om tilldelning av ramavtal.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§20 Nyttjande av utrymme i Lidingöbron. Avtal med Svenska Kraftnät AB

Dnr T2009-420-03220

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att teckna avtal om nyttjande av utrymme för kabelförläggning i Lidingöbron med Svenska kraftnät AB.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§21 Bullerskyddsprogram 2010-2013

Dnr T2009-321-00321

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till bullerskyddsprogram 2010-2013.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Stockholm växer. Det innebär stora möjligheter, men också utmaningar. En sådan utmaning är att skapa utrymme för fler att leva, verka och transportera sig i Stockholm, samtidigt som en god livsmiljö kan värnas och utvecklas. Ett av de största miljöproblemen i Stockholm är buller. För att kunna tillgodose behovet av en god livsmiljö i ett växande Stockholm måste nya bulleråtgärder prövas och nya tekniker användas.

Förslaget till bullerprogram är positivt men saknar offensiva framtidsbilder av hur staden bör arbeta med bullerfrågor och bulleråtgärder framgent. Vi önskar se ett bullerprogram som också innehåller ett sytematiskt nytänkande och utprövande av nya lösningar, exempelvis användandet av genomskinliga väggar och nya material i gaturummet. Slutligen anser vi det vara mycket olyckligt att staden avskaffat principen om byggande av ”tyst sida”. Vi anser att sådana principer bör införas i enlighet med Boverkets regler.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Nämnden godkänner i huvudsak förslag till bullerskyddsprogram 2010-2013.

 2. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att komplettera programmet med gränsvärden i stället för riktvärden för buller.

 3. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med konkreta förslag för hur trafiken ska kunna minskas i kraftigt bullerbelastade områden.

Utomhusbuller är ett stort problem i Stockholm, främst genom trafikbuller från flyg, vägtransporter och tåg. Arbetssättet visar att det inte är effektivt att arbeta enbart med vägledande riktvärden, utan att bindande gränsvärden – så som luftkvalitetsnormen – behövs för att ge medborgarna en garanterat hälsosam miljö. Att i första hand åtgärda bullret vid källan är en god strategi, men programmet innehåller få förslag kring minskad vägtrafik. Eftersom trafiken är en viktig källa till stadens buller är det viktigt att ett åtgärdsprogram som innehåller konkreta förslag på hur trafiken ska minska tas fram.

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§22 Reparation och omisolering av Östra Liljeholmsbron. Slutredovisning

Dnr T2005-420-2006

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av projektet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§23 Elkraft till Trafikkontorets anläggningar. Revidering av inköpsstrategi

Dnr T2009-610-00437

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att revidera inköpsstrategin för elkraft enligt kontorets strategiförslag.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§24 Avsättning av medel för insatser inom Kungliga nationalstadsparken

§25 Upphandling gällande anskaffande, tillsyn och nedtagande av julgranar med ljusslingor i Stockholms stad

Dnr T2009-440-00452

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och ledamoten Mats Lindqvist (mp):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Staden ska vara ett miljöföredöme i alla lägen och det är därför viktigt att även julgransbelysningen är energieffektiv och miljövänlig. Nämnden anser därför att ny teknik så som LED-belysning ska efterfrågas i upphandlingsunderlaget.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. I utlåtandet föreslogs följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns.

 2. Kontoret får i uppdrag att inarbeta arbetsmiljö- och säkerhetskrav i förfrågningsunderlaget.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Mats Lindqvist (mp).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (m), (fp), (kd) och (mp).

§26 Upphandling av entreprenadområde Enskede avseende renhållning och vinterväghållning – reviderad upphandling

Dnr T2008-440-01484

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag om förlängning av kontrakt gällande renhållning och vinterväghållning i entreprenadområde Enskede med 2 år.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§27 Begäran om att disponera medel för miljöprojekten B36 och A51 inom miljömiljarden även under 2010

Dnr T2009-007-00352

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att medel reserveras till och med 2010 för genomförande av miljömiljardprojekten återvinning av schaktmassor och asfalt (projekt B36) och täckning av Norra tippen m m (projekt A51) båda projekten vid Lövsta enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet med protokollsutdrag till miljödepartementet för kännedom.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§28 Plockanalyser av hushållsavfall i Stockholm stad 2008. Anmälan av rapporter

Dnr T2009-703-00420

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporterna med kontorets kommentarer och lägger dem till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§29 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning 2008

Dnr T2009-700-00449

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga brukarundersökningen till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det framgår av kontorets undersökning att ”Möjligheten att lämna avfall i grovsoprum för boende i flerbostadshus uppskattas”. Även fastighetsägare/förvaltare har blivit mer positiva till fastighetsnära insamling än när samma fråga ställdes 2002. Detta borde staden ta fasta på, och ställa krav på att fastighetsägarna skall inrätta fastighetsnära grovsoprum, åtminstone vid nybyggnation. Självklart skulle mer avfall lämnas till återvinning om det var enklare att göra det.

§30 Kommissionens grönbok om biologiskt avfall. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2008-700-04444

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga remissvaret till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Dagens miljöbelastning orsakat av avfall måste minska. Vi kan inte blunda för att vi har ett nationellt mål om att minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker senast år 2010 ska samlas in och återvinnas genom biologisk behandling. För att uppnå detta i Stockholm måste insamlingen av matavfall och produktionen av biogas utökas kraftigt, både genom att utveckla den nuvarande insamlingen av matavfall och genom att införa nya satsningar. Det krävs flera olika lösningar parallellt för att stadens och länets matavfall ska kunna omhändertas och rötas på mest effektiva sätt.

Det räcker inte att enbart samla in matavfallet från stadens restauranger och storkök. Genom att den större delen av allt matavfall i Stockholm går till förbränning, förlorar vi en viktig resurs som hade kunnat användas till biogasproduktion för framställning av fordonsbränsle. Insamling av matavfall som en separat fraktion ligger idag på en mycket låg nivå i Stockholm, jämfört med landet som helhet. Det kan helt eller delvis förklaras av att den borgerliga majoritetens ambitionsnivå i denna fråga är skrämmande låg.

Det finns en rad åtgärder som staden behöver vidta för att öka insamlingen av matavfall och öka biogasproduktionen och vi menar att det är fullt möjligt. Ett exempel är att ytterligare differentiera avfallstaxan så att det finns ekonomiska incitament för invånarna att sortera ut sitt matavfall. Ett annat är att samverka med andra kommuner och aktörer i länet för att diskutera och planera en gemensam anläggning för biogasproduktion. Det är trots allt kommunens ansvar att se till att infrastrukturen kring insamling, rötning och biogasproduktion fungerar.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§31 Motorcykelklubben Plebs Choppers klubblokal i Lövsta. Svar på skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Dnr T2008-510-03925

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att upprätta nytt hyreskontrakt med motorcykelklubben som får fortsätta hyra lokalen tillsvidare, men att tiden för avflytt sätts till tolv (12) månader från underrättelse därom.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§32 Utredning och yttrande över inkommen JO-anmälan. Svar på remiss

Dnr T2008-703-00796

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och Renhållningsnämnden beslutar att som svar till JO överlämna till kontorets utlåtande bifogad utredning från Juridiska avdelningen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§33 Cykelfält och trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Kungsträdgårdsgatan. Genomförandebeslut. Svar på skrivelse från Mats E P Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Viklund (v)

Dnr T2008-320-03625

Bordlagt den 11 februari 2009 nr 10

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

På många platser i Stockholm är det angeläget att sänka hastigheten för motordrivna fordon och uppmärksamma trafikanterna om att även oskyddade trafikanter finns i trafikmiljön. Dock är det även viktigt att påvisa för oskyddade trafikanter att det kan krävas ökad uppmärksamhet vid trafikfarliga platser. I fallet korsningen Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan anser nämnden att ett upphöjt övergångsställe inbjuder till ökade hastigheter för cyklister i riktning från Blasieholms torg och i förlängningen ökade risker för trafikolyckor. Därför bör även hastighetsdämpande åtgärder genomföras för korsande cyklister.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 januari 2009.

Skrivelse från Naturskyddsföreningen inkommen den 3 mars 2009.

I kontorets utlåtande föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra cykelfält samt anlägga trafiksäkerhetshöjande åtgärd enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.