Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-08-18

Sammanträde 2009-08-18

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 5/2009 från nämndens handikappråd (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 (Adm)

7 Överföring av löpande ekonomihantering till serviceförvaltningen (Adm)

8 En ny kollektivtrafiklag. (SOU 2009:39). Svar på remiss (Tp) *

9 Gör Stockholm till en levande stad att gå och cykla i. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp) *

10 En gång- och cykelvänlig stad. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp) *

11 Principer för tidsbegränsade 30-sträckor. Svar på uppdrag från nämnden den 17 juni 2008 (Tp)

12 Trafiksituationen vid Stjernströms väg. Svar på skrivelse från Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnd (Tp)

13 Detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214. Svar på remiss (Tp+Explk+Fsk)

14 Detaljplan för kv Plankan 24 samt ombyggnad av Kristinehovsgatan på Södermalm. Svar på remiss (Tp)

15 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021. Svar på remiss (Tp+Explk+Sbk+Mf) *

16 Kompletterande isoleringsarbeten på Lidingöbron. Reviderat genomförandebeslut (Anl)

17 Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning. Svar på skrivelse från rådet till skydd för Stockholms skönhet

Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion (2008:20). Svar på remiss (Anl)

18 Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion (2008:85). Svar på remiss (T)

19 Upprustning av Spånga Centrum. Reviderat genomförandebeslut (Stm)

20 Genomförda aktiviteter gentemot regeringen i syfte att få till stånd lokala verktyg för begränsning av dubbdäcksanvändning. Svar på uppdrag från nämnden den 12 maj 2009 (Stm)

21 Taxa hushållsavfall 2010. Inriktningsärende (A)

22 Transport av storbehållare med hushållsavfall. Förlängning av avtal (A)

23 Transport av hushållsavfall från bottentömmande behållare. Förlängning av avtal (A)

24 Spånga By Parklek. Genomförandebeslut (Anl)

25 Förenkla för stadens invånare. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (m), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) och Anders Broberg (kd). Redogörelse av uppdraget att utöka antalet parkeringsplatser samt förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark. Bordlagt den 9 juni 2009 nr 18 (T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll. Justering sker den 25 augusti 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Ordföranden Ulla Hamilton (M) inleder sammanträdet med att gratulera och överlämna en blomsterbukett till ersättaren Bo Arkelsten (M) som fyllt jämna år under sommaren.

Information i korthet från kontoret

Tjänstemannen Anette Scheibe informerar om sommarens trafiksituation i staden.

Tjänstemannen Lars Jolérus informerar om arbetet inom Nordsydaxeln.

Tjänstemannen Ted Ell ger en kort rapport om renhållningen i Stockholm under sommaren.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Fråga om riktlinjer får gångtrafikanter vid ombyggnationer

Ledamoten Anders Broberg (M) ställer fråga med anledning av pågående ombyggnation i Sabbatsberg. Där är svårt för gångtrafikanter att ta sig fram, främst från Torsgatan till Dalagatan. Vad görs för att underlätta för gångtrafikanterna i området och vilka riktlinjer följer kontoret vid den här typen av arbeten?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Deltagande i ITS World Congress i Stockholm den 21-25 september 2009

Nämnden behandlar deltagande vid ITS (Intelligent Transport Systems) världs kongress i Stockholm den 21-25 september 2009.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Jan Valeskog (S) deltar vid ITS World Congress för nämndens räkning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 augusti 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 juni 2009.

§5 Anmälan av protokoll 5/2009 från nämndens handikappråd

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07

Dnr T2009-112-00455

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 13 augusti 2009.

§7 Överföring av löpande ekonomihantering till serviceförvaltningen

Dnr T2009-100-01723

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att jämte förvaltningschef Magdalena Bosson ge serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att från och med den 15 september 2009 för trafik- och renhållningsnämndens räkning beordra utbetalning av pengar.

 2. Nämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt rätt att utse namngivna ställföreträdare att beordra utbetalning av pengar för trafik- och renhållningsnämndens räkning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 17 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§8 En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). Svar på remiss

Dnr T2009-007-01627

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 7 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD) och ledamoten Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.

 2. Därutöver anförs följande:

Det vore allvarligt för den framtida utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm, om system införs som leder till ökade priser för resorna, både för huvudmännen och resenärerna, försämrat utbud, minskat antal resande och lägre kvalitet. Detta förslag till ny kollektivtrafiklag riskerar att leda till allt detta.

Om medborgarna i Stockholm ska kunna göra individuella val i frågor som rör val av bostad, arbetsplats, skola och barnomsorg, måste de kunna lita på kollektivtrafikens stabilitet och pålitlighet. Att kollektivtrafiklinjer ska kunna starta eller upphöra med tre månaders varsel samt förslagets oklarheter när det gäller samordningen mellan de konkurrerande operatörerna, kan skapa osäkerhet och instabilitet i kollektivtrafiknätet och motverka att Ytterstaden utvecklas till ett attraktivt alternativ för Stockholms medborgare att bo och verka i.

Erfarenheterna både från andra länder som England men även från SJ:s trafik i Sverige visar bland annat på förhållandevis höga kostnader för resenärerna till följd av avregleringen och trängsel på färdmedlen.

En lagstiftning bör införas som förutom effektivitet och kostnader också har utgångspunkt i samhällsekonomiskt viktiga effekter som miljöeffekter, ökad andel kollektivtrafikresande och en möjlighet till allmänt sett god samhällsplanering av kollektivtrafikresande.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

För att bygga en hållbar stad och komma tillrätta med klimatproblemen är det viktigt att satsa på en funktionell och regionstäckande kollektivtrafik. Att av ideologiska skäl konkurrensutsätta och privatisera kollektivtrafiken är ett sorgligt och oförsvarbart sätt att förslösa medborgarnas egendom och skattepengar. Det finns inte ett enda exempel på att några som helst förbättringar skulle uppnås genom detta. Tvärtom visar utredningen att om man säljer ut godbitarna och kör de olönsamma sträckorna i egen regi, så ökar kostnaderna både för resenären och för staden.

Vi avslår därför utredningens förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Miljöpartiet är positivt till att offentlig verksamhet drivs i privat regi, under förutsättning att detta ger ekonomiska fördelar för beställaren och/eller effektivitets-, kostnads- och kvalitetsvinster för brukarna. På kollektivtrafikområdet visar dock all internationell erfarenhet att inga av dessa mål har uppnåtts, snarare tvärtom.Som exempel kan nämnas:

Rikstrafiken beräknar att upphandlingskostnaderna med utredningens förslag ökar med 100 miljoner kronor/år. I Storbritannien har de statliga subventionerna fördubblats efter privatiseringen. Utredningen visar att erfarenheten från Storbritannien är att antalet resenärer minskade, biljettpriserna ökade och samordningen minskade.

Miljöpartiet gör bedömningen att utredningen inte föreslår några åtgärder som på något väsentligt sätt skulle kunna ge ett annat resultat i Sverige än de vi sett i andra länder.

Miljöpartiet avvisar därför utredningens förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i förslaget från (V).

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) instämmer i särskilt uttalande från (MP).

§9 Gör Stockholm till en levande stad att gå och cykla i. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-300-01748

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 18 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) förslår följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden yrkar bifall till Miljöpartiets skrivelse till kommunstyrelsen, samt anför följande:

Det är mycket glädjande att cykeltrafiken ökar i Stockholm. Detta minskar miljöbelastningen i staden, samt ökar folkhälsan. Tyvärr så är det alltför mycket ogjort för att kunna möta upp denna ökning. Trafikkontorets ambitioner för att möta upp cyklandets ökande behov är lovvärda, men otillräckliga. Situationen har dessutom förvärrats av den nuvarande politiska majoritetens hittillsvarande ogenerösa politik gentemot cyklande stockholmare, där bilarnas framkomlighet ensidigt favoriserats på andra trafikslags bekostnad.

Utifrån den mängd synpunkter som når oss från engagerade och stundtals upprörda cykelburna stockholmare, så förstår vi att det saknas någon form av forum, där cykelsynpunkter kan tas tillvara. Exempel där cyklande stockholmare upplever att deras synpunkter inte tas tillvara är den bedrövliga cykelträngseln vid Tegelbacken, de alltför snäva tiderna för att ta sig över Nybroplan med cykel, de osammanhängande cykelbanorna mellan olika stadsdelar i ytterstaden, bristen på logik av utformningen av cykellederna mellan innerstaden och ytterstadens stadsdelar, bristen på samordning av cykelbanornas utformning och underhåll mellan Stockholm och grannkommunerna, osv osv. Det går säkert att bjuda in till dialog med cyklister, människor som dagligen cyklar olika sträckor i Stockholm och fråga dem vilka åtgärder de tycker behövs.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

Skrivelsen till kommunstyrelsen innehåller många bra förslag om att göra Stockholm till en levande stad att gå och cykla i. Som skriftställaren påpekar så är det pengar och vilja som saknas. För att kunna genomföra t ex den planerade cykelplanen räcker inte på långa vägar de resurser som är tilldelade i nu liggande budget.

Trafikkontoret gör många bra åtgärder både för gång- och cykeltrafikanter, men det går alldeles för långsamt. Antalet cyklister ökar ständigt – vilket är glädjande – men det innebär också att cykelbanorna måste anpassas efter det ökande antalet användare så att en bra trafiksäkerhet uppnås. Antalet olyckor med skadade fotgängare ökar tyvärr också, och skall vi få ner antalet skadade så måste vi sänka hastigheterna, och inte vara rädda för att genomföra fysiska åtgärder för att uppnå detta.

Vi föreslår att kommunstyrelsen tar till sig skrivelsens förslag och tillsätter tillräckliga resurser för att genomföra dessa.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) instämmer i förslaget från (MP).

Ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i förslaget från (V).

§10 En gång- och cykelvänlig stad. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-300-01749

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 25 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD) och ledamoten Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Förvaltningens förslag till yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att arbetet fortsätter med att minska konfliktytorna mellan cyklister och gående i Stockholm. Ett mycket stort antal olyckor sker årligen mellan dessa grupper som inte registreras. En bedömning från trafikmedicinen på landstinget för ett par år sedan är att omkring 80 % av olyckorna med cyklister inblandade i inte registreras hos polisen. Ett stort antal av dessa är troligtvis olyckor mellan gående och cyklister. Av det skälet är det också olämpligt att placera cykelbanor på sträckor där ett väldigt många gångtrafikanter rör sig, som exempelvis på stora delar av Drottninggatan.

Den borgerliga trafikpolitiken med mycket låg andel rätt parkerade bilar i Stockholm bidrar starkt till allvarliga trafiksituationer för cyklisterna. Dessa får ofta väja för felaktigt parkerade bilar vilket kan leda till allvarliga olyckor för flera grupper i trafikmiljön.

Det är viktigt som skrivelsen framhåller att trafikmoralen måste höjas så att brotten mot trafikreglerna minskar. Fler informationskampanjer med denna inriktning bör därför initieras liksom förstärkt bevakning från polis och parkeringsvakter.

Det är allvarligt att ambitionsnivån när det investeringar på cykeltrafiken minskat med det borgerliga cykelstyret. Investeringstakten bör hållas på de höga nivåer som gällde under den förra majoritetsperioden.

I övrigt är det viktigt att man nu börjar planera för lånecyklar i ytterstaden och bygger ut cykelparkeringarna vid de stora målpunkterna.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (S) och (V).

§11 Principer för tidsbegränsade 30-sträckor. Svar på uppdrag från nämnden den 17 juni 2008

Dnr T2009-320-01852

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak

 2. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att stimulera stockholmarna till ett bättre samspel och trafiksäkrare beteende i trafiken. Trafiksäkerhetsarbetet ska inriktas på att förena ökad säkerhet med en förbättrad framkomlighet. Trafiksäkerhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i den verkliga trafiksituationen och analyser och prioriteringar av särskilt utsatta konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska inleda arbetet och ligga till grund för konkreta åtgärder.

30-sträckor på stadens huvudgator är en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet, inte minst vid platser där barn befinner sig. Respekten för 30-sträckor och uppmärksamheten vid aktuella platser ska vara hög. Det är viktigt att respekten för 30-sträckorna upprätthålls bland trafikanterna så att hastighetsbegränsningen är den rätta vid de tillfällen som är mest betydelsefulla. Bestämmelser som nonchaleras övriga tider tenderar dock att tänjas till de tider som bestämmelserna är av störst vikt. Nämnden anser därför att tilläggskyltar med säsongs- och tidsbegränsat 30km/h ska vara principen för 30-sträckor på huvudgator och att det på varje enskild plats ska bedömas om hastighetsbegränsningen ska regleras enligt kontorets förslag.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 18 juni 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att föreslagna principer för tidsbegränsade 30-sträckor på huvudgator ska gälla i Stockholms stad.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) förslår följande:

 1. Föreslagna principer för tidsbegränsade 30-sträckor på huvudgator ska gälla i Stockholms stad.

 2. Trafikkontoret ska fortsätta arbeta med frågan och även ta fram förslag för tidsbegränsade 30-sträckor även i utsatta bostadsområden.

Utifrån de önskemål och den oro som finns i många bostadsområden avseende genomströmmande trafik på huvudgator, främst i villaområden, så behöver man utreda möjligheten att införa tidsbegränsade 30-sträckor även där. Oro och missnöje med alltför intensiv och snabb biltrafik genom dessa områden avvisas rutinmässigt av Trafikkontoret och den borgerliga majoriteten med motiveringen att bilarna måste komma fram på huvudgatorna och att därför inga 30-sträckor är aktuella att införa där. Denna linje är emellertid inkonsekvent emedan det finns huvudgator med 30-sträckor, utan att där finns skolor, förskolor eller vårdinrättningar. Ett exempel är G:la Tyresövägen söder om korsningen vid Sockenvägen. Måhända är denna 30-sträcka ännu oupptäckt av den borgerliga majoriteten?

Men ett förslag vi fått från några villaägarföreningar som engagerat sig i sina lokala hastighetsfrågor är, att om det nu är helt omöjligt att införa permanenta 30-sträckor på respektive huvudgata, t ex Stortorpsvägen och Enskedevägen, att man åtminstone får tidsbegränsade 30-sträckor. Dessa skulle då tillåta 50 km/h under rusningstid, men under kvällar och helger, då de flesta är hemma, så skulle det vara 30-sträckor även där. På vardagarna arbetar man och barnen är i skolan, varför problemet då inte är riktigt lika stort.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) med hänvisning till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (MP och (V).

§12 Trafiksituationen vid Stjernströms väg. Svar på skrivelse från Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnd

Dnr T2009-320-00794

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar till Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämna kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 18 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Som svar till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämna föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Uppdra åt Trafikkontoret att vidta någon form av hastighetsdämpande åtgärd.

Det är viktigt att människors oro tas på allvar. Detta för att vidmakthålla förtroendet mellan stadens verksamheter och dess innevånare. Det är därför nödvändigt att de boende som upplever trafikproblem märker av någon form av konkret åtgärd. Någonting behöver tillföras trafikmiljön som talar om för bilisterna att -: Här bor det folk, här måste vi ta det lite lugnt! I det här fallet torde det vara möjligt att genomföra någon enklare åtgärd, till exempel att måla sådana hastighetsdämpande mittfält, som man med framgång har låtit måla på t ex Lingvägen i Tallkrogen.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) enligt följande:

Nämnden ser allvarligt på att hastighetsbegränsningen inte efterlevs längs Stjernströms väg. En standardförbättring av sträckan i och med exploateringen i området kan vara en del i att lösa problemet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (MP) och (V).

§13 Detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214. Svar på remiss

Dnr T2009-512-01562

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnderna i Stockholm resp Nacka som svar på remiss angående detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholm stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen)
S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 30 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafik och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnderna i Stockholm respektive Nacka som svar på remiss angående detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490- 54, KFKS 2006/622214.

2 Trafik och renhållningsnämnden beslutar att en miljöbedömning behöver upprättas.

Den föreslagna vägdragningen kommer säkert att förbättra trafiksituationen för närboende och verksamheter i alla tre kommunerna. Men vägen planeras över ett markområde med mycket högt innehåll av grundvatten, en del av Stockholmsåsen. Sådana åsar är klassade som Ändlig resurs, genom sin stora förmåga att hålla och rena vatten, samtidigt som många åsar succesivt försvinner genom grusuttag. Dessutom befinner sig planområdet mitt över vattendelaren mellan Tyresåns och Nackasjöarnas respektive sjösystem. Den utredning av dagvattenhanteringen inom området som pågår, kan med fördel ingå i en miljöbedömning.

Det är bra att man aktar den nedlagda soptippen i planeringen, men i närområdet finns även flera illegala tippar som även bör beaktas.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (MP) och (V).

§14 Detaljplan för kv Plankan 24 samt ombyggnad av Kristinehovsgatan på Södermalm. Svar på remiss

Dnr T2009-512-01575

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 18 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

Kvarteret Plankan är unikt i stadens centrala del, med sitt speciella och stora gårdsrum. Bebyggelsen är ett av de mer positiva tillskott som kom i och med att det i landet byggdes en miljon bostäder varav ungefär hälften var i flerfamiljshus. Gården är idag ett allmänt gångstråk med lek- och vistelseytor för alla. Genomförs planen kommer detta område att byggas in, trafikeras med bilar och självklart inte längre vara tillgängligt i samma utsträckning som idag. Vi avstyrker därför vidare planarbete.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (MP) och (V).

§15 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021. Svar på remiss

Dnr T2009-300-01936

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 7 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Förvaltningens yttrande godkänns.

 2. Därutöver anförs följande:

Förvaltningarna framhåller förtjänstfullt de allvarliga brister som finns med förslaget till Länsplan. Det är allvarligt att flera viktiga projekt på kollektivtrafiksidan saknas, som exempelvis tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska, spårväg Syd, spårväg Solna – Universitetet, Mälarbanan, delen Tomteboda – Barkarby spårväg på fyrans stombusslinje.

Det är projekt som prioriterades i Stockholmsöverenskommelsen och som de borgerliga frångår, utan att ens förhandla med regeringen i dessa frågor. Man lägger sig platt. Istället prioriterar man spårväg city som har en långt lägre utnyttjandegrad och samhällsnytta och som istället skulle kunna finansiera någon av ovan nämnda, betydligt mer samhällsekonomiskt betydelsefulla, projekten. Det är mycket uppseendeväckande. Därutöver skulle en ökad lånefinansiering i enlighet med socialdemokraternas motion i riksdagen, samt med en högre andel med via trängselavgifterna till kollektivtrafiken, möjliggöra att fler kollektivtrafikprojekt skulle kunna igångsättas.

På vägsidan är däremot Länsplanen i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen vilket är glädjande. Det gäller dock nu att den borgerliga majoriteten bättre än hittills förhandlar med regeringen under hösten 2009 så att samtliga dessa vägprojekt verkligen genomförs och fler kollektivtrafikprojekt från Stockholm ingår i regeringens slutliga förslag till riksdagen våren 2010.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) förslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskade bilköer och bättre kollektivtrafik. Ingenstans i planen ställs den strategiskt viktiga frågan om den omfattande satsningen på nya vägar är förenlig med miljömålen.

Transportsektorn står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen och ska därför omstruktureras för att uppnå nationella och internationella miljömål. En kraftfull satsning på spårutbyggnader är därför nödvändig.

De omfattande vägsatsningarna i planen strider mot målet att minska trafikens negativa klimatpåverkan och äter upp utrymmet för nödvändiga spårutbyggnader.

Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas.

I Stockholmsöverenskommelsen har parterna enats om en rad miljömål, bl.a. att minska CO2-utsläppen från trafiken fram till 2030 med 30 %.

Vi ser ingen möjlighet att uppnå dessa mål om man står fast vid att bygga Förbifart Stockholm, och därför kan vi inte ställa oss bakom ett genomförande av den föreslagna länsplanen.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (MP) och (V).

§16 Kompletterande isoleringsarbeten på Lidingöbron. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2007-410-03405

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra kompletterande isoleringsarbeten på Lidingöbron till en utgift för staden om 5,5 mnkr.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 18 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§17 Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning. Svar på skrivelse från rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Dnr T2008-510-04471

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remiss angående Slussen, ställd från kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och fastighetsroteln.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 25 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§18 Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion (2008:85). Svar på remiss

Dnr T2009-313-00357

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som remissvar på motionen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är glädjande att kontoret har diskuterat med Clear Channel om utökning av lånesystemet till närförorter och förorter, och att lånetiden har utökats. Det är emellertid viktigt att utökningen ses i ett större sammanhang rent tidsmässigt. När nu Citybanan byggs, är det viktigt att det finns möjlighet att låna en cykel vid t.ex. Alvik, och vid arbeten med Danvikslösen att det finns lånecyklar vid Gullmarsplan etc etc. Vi önskar att kontoret beaktar dessa aspekter vid fortsatta förhandlingar.

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Miljöpartiet delar kontorets uppfattning att lånecykelsystemet till att börja med ska byggas ut i innerstaden för att därefter expandera. Detta arbete går dock alldeles för långsamt.

Som framgår av kontorets förslag till beslut så har man i städer som Paris och Lyon upplåtit plats för cykelparkeringarna på tidigare kanstensparkeringsytor. Först då kan man få till en snabb utbyggnad på de platser där cyklarna behövs.

Miljöpartiet menar att om man vill jobba för förbättrad framkomlighet i trafiken och en bättre stadsmiljö, så borde det vara en självklarhet att det är värt att offra några bilparkeringsplatser för att få fram fler cykelstationer.

Lånecykelsystemet som det ser ut idag har en hel del brister utöver det allt för få stationerna.

Dessa bör åtgärdas så snart som möjligt, men allra senast då ett nytt avtal tecknas.

Tillgängligheten: Kl 22 är en rimlig tid för sista uthämtning av cykel, men det borde självklart vara entreprenören som står för kostnaden. Reklamen på ställen och cyklarna syns i gaturummet dygnet runt, då ska också entreprenören ansvara för att systemet är i bruk så stor del av dygnet som möjligt

Tillförlitligheten: Under innevarande säsong var det stora problem med systemet under den första månaden. Stationernas teknik fungerande inte, det gick väldigt ofta inte att hämta/lämna cykel. Alltför många cyklar har också tekniska fel. Cyklar med t.ex. bromsfel borde av säkerhetsskäl aldrig komma ut i ställen. Om det inte har gjorts denna säsong så borde det framöver vara så att staden på något sätt kompenseras, och att det regleras hur stora fel det får vara på systemet för att det ska anses vara acceptabelt.

Tekniken: En av de viktigaste faktorerna för att systemet ska bli en framgång är att det finns tekniska lösningar som stöd. Det enda sättet idag för att få veta var det finns en cykel är att titta på den mycket otydliga kartan, och sen ge sig ut att leta efter en station och se om där finns någon cykel. Detta är inte ett acceptabelt system år 2009.

Precis som vi bokar våra tågbiljetter, tvättstugetider och kollar SL-avgångar via mobil och webb, måste ett lånecykelsystem vara online för användaren. Systemet ska vara länkat till t.ex. Eniro eller Google maps, så att det går att se ordentligt var stationerna finns. Det ska gå att se hur många cyklar/lediga platser som finns inne. Något som är värt att prova är också möjligheten att reservera en cykel/ledig plats via nätet, t.ex. 15 minuter. På det sättet kan man gå från kontoret och veta att man får en cykel.

Idag fungerar lånecyklarna bäst för turister och helgcyklisten. Med ovanstående förbättringar skulle systemet bli en mer seriös del av stockholmarnas pendlingsresor.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (V) i gemensamt särskilt uttalande från (S) och (V).

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) instämmer i särskilt uttalande från (MP).

§19 Upprustning av Spånga Centrum. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2008-530-00660

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att omarbetar projektet avseende upprustning av Spånga centrum.

 3. Kontoret får i uppdrag att genomföra projektet inom ram för kontorets investeringsbudget.

 4. Därutöver anförs följande:

Projekteringen och kalkyleringen av projektet är ett talande exempel på den problematik som trafikkontoret står inför när det gäller genomförande av anläggningsprojekt. Det är inte rimligt med en kostnadsökning om ca 18 mnkr och att etapp 2 och 3 läggs in i kontorets flerårsplan och utförs senare. När föregående genomförandebeslut togs i nämnden den 18 mars 2008 uttryckte nämnden oro över den långa genomförandeperioden och uppmanade därför kontoret att se över möjligheten att genomföra upprustningen under kortare tid.

Nämnden anser att det är viktigt att Spånga centrum rustas upp men anser utifrån rådande ekonomiska situation och det stora behovet av upprustning att kontoret ska omprioritera och göra programförändringar så att alla etapper ryms inom kontorets investeringsbudget. Upprustningen ska ske, så långt detta är möjligt, så att det blir ett väl fungerande, tillgängligt, tryggt och vackert centrum. Ytbeläggningen ska vara av den typen att det ges möjlighet att nå butiker och inrättningar med varutransporter.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 7 juli 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar ett reviderat genomförandebeslut för upprustning av Spånga Centrum.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Underhållet av stadens infrastruktur halkar alltmer efter. Vilket detta ärende är ytterligare ett exempel på. Att projektet i sig måste delas upp i tre delar, vilket totalt fördyrar projektet, orsakar ett längre omak för de berörda Spångaborna och innebär ett dåligt hushållande med skattebetalarnas pengar. Den borgerliga majoriteten måste någon gång ta sitt ansvar och skjuta till mer pengar så att sådana här projekt kan genomföras på ett professionellare och skattemedelseffektivare vis, i stället för den dumsnålhet som, trots stora ord, hittills präglat den borgerliga politiken på detta område. Vi förvånas även över att sättningarna i området vid Spånga torg inte verkar vara medräknade i projektplaneringen. Att området där rör sig är känt sedan länge.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i särskilt uttalande från (MP) och (V).

§20 Genomförda aktiviteter gentemot regeringen i syfte att få till stånd lokala verktyg för begränsning av dubbdäcksanvändning. Svar på uppdrag från nämnden den 12 maj 2009

Dnr T2008-320-02022

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur dubbdäcksanvändandet ska regleras i Stockholm.

 3. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är bra att regeringen ger Staden möjligheten att själv bestämma om dubbdäcksanvändandet på utsatta gator. Begränsningen av dubbdäcksanvändande i staden kan förbättra luften rejält på gator som Hornsgatan, där partikelhalterna i många år varit alltför höga.

Det är viktigt att trafikkontoret kommer igång så snabbt som möjligt så att regleringen kan träda i kraft från årsskiftet. Samtidigt vill nämnden att det ska bli känt redan nu så att stockholmarna kan planera sitt bilåkande och satsa på vinterdäck utan dubbar inför vintersäsongen. Nämnden uppdrar därför åt kontoret att ta fram förslag på regleringar och återkomma till nämnden i oktober samt inleda informationsinsatser gentemot stockholmarna så att kommande regleringar blir allmänt kända.

I och med att regleringar införs är det viktigt att attraktiva alternativ skapas. Trafikkontoret måste bland annat arbeta vidare med att tillskapa fler infartsparkeringar genom t.ex. ökat samarbete med grannkommuner samt informationsinsatser om alternativa parkeringsplatser i anslutning till berörda infartsparkeringar.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 4 juni 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen som svar på uppdraget.

 2. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med förslag till planering och genomförande av kommande förordning om dubbdäcksförbud.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till kontorets förslag.

§21 Taxa hushållsavfall 2010. Inriktningsärende

Dnr T2009-700-02081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Enligt förslag från regeringen kan den som bedriver en yrkesmässig verksamhet välja att låta hushållsavfall som uppkommer i samband med verksamheten hanteras av någon annan än kommunen. Trafikkontoret uppmanas därför att beakta effekterna av de nya avfallsreglerna i uppdraget med att ta fram ett förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2010.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 30 juni 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2010,
i enlighet med detta inriktningsärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafik och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2010, där insamling av framför allt matavfall premieras, men som även uppmuntrar till utsortering och insamling av flera avfallsfraktioner .

I det av kontoret framlagda inriktningsärendet så finns det ännu en gång anmärkningsvärt lite, som uppmuntrar den enskilde individen till att källsortera.

Rent upprörande är det att man ännu inte prioriterar insamling av matavfall, trots den brist på biogas som råder i Stockholm och där matavfall utgör en tillgänglig råvara. Ekonomiska incitament för insamling av matavfall och andra avfallsfraktioner finns nu sedan länge etablerat i flera andra av Sveriges kommuner, beslutat i full politisk enighet. Här i Stockholm så ska fortfarande avfallssorteringen i huvudsak bygga på den enskilda individens idealism och egna frivilliga arbete.

Det är bra att kontoret i ökad grad tagit till sig behovet av ekonomiska incitament när det gäller det farliga avfallet. Men för att nå goda resultat så måste man gå mycket längre än vad man gör här. Det är även bra att kontoret arbetar med förbättringar av sophämtarnas arbetsmiljö. Där lägger man även in de ekonomiska incitament vi efterfrågar på sorteringssidan. Men det är tråkigt att den borgerliga majoriteten – just i Stockholm – är så ointresserad av att vidareutveckla källsorteringen i allmänhet och insamlingen av matavfall i synnerhet.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) och ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i det gemensamma förslaget från (S), (MP) och (V).

§22 Transport av storbehållare med hushållsavfall. Förlängning av avtal

Dnr T2008-703-03722

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalen med ett år.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 29 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§23 Transport av hushållsavfall från bottentömmande behållare. Förlängning av avtal

Dnr T2008-703-01628

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalet med ett år.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 24 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§24 Spånga By Parklek. Genomförandebeslut

Dnr T2009-520-02413

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra projektet samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 3 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§25 Förenkla för stadens invånare. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin m.fl. (FP) och Anders Broberg (KD). Redogörelse av uppdraget att utöka antalet parkeringsplatser samt förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark

Dnr T2008-300-3962, T2007-340-04013

Bordlagt den 9 juni 2009 nr 18

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) samt som redogörelse av nämndens uppdrag att utöka antalet parkeringsplatser samt förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att utreda frågan om nya metoder för parkeringsövervakning i kollektivtrafikkörfält.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att verka för att ett vägmärke, som förbjuder dubbeluppställning av fordon, införs i vägmärkesförordningen, (2007:90).

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att verka för en modernisering i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

 5. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta arbetet för enklare hantering av motriktad cykeltrafik på enkelriktade gator.

 6. Nämnden uppdrar åt kontoret att verka för en förändring av trafikförordningen (1998:1276) i syfte att medge vinkeluppställning av motorcyklar där parkering är tillåten utan utmärkning med vägmärke.

 7. Nämnden uppdrar åt kontoret att införa tidsbegränsningar avseende reservering av parkeringsplatser för rörelsehindrade till verkligt behov.

 8. Områdesbestämmelserna i Hammarby sjöstad bibehålls när trafikkontoret övertar väghållaransvaret i området.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP), ledamoten Anders Broberg (KD), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls delvis.

 2. Områdesbestämmelser i Hammarby Sjöstad avslås i enlighet med nedanstående.

 3. Förslag till ny skyltning gällande dubbelparkeringar avslås enligt nedanstående.

 4. Förslag om att införa cykling mot trafiken på enkelriktade gator avslås enligt nedanstående.

 5. Därutöver anförs följande:

I föreliggande ärende avser man tillskriva en statlig myndighet för att få till stånd ett nytt vägmärke som informerar om ett förbud som idag redan råder och som är väl känt, men som tyvärr inte efterlevs. Den enda konsekvensen torde vara att laglydiga trafikanter som bor eller verkar på de aktuella adresserna får svårt att lassa och lossa och måste göra detta från tvärgator, medan de som struntar i gällande regler fortsätter göra så. Problemet för framkomligheten är inte reglerna rörande dubbelparkering, eller kännedom om dessa regler, utan graden av efterlevnad. Tyvärr har sittande majoritet varit en del av problemet då man under lång tid ihärdigt har förmedlat till stockholms trafikanter att det är en förföljelse av trafikanter när stadens tjänstemän beivrar lag- och regelbrott. Det är knappast uppbyggligt för moralen när stadens företrädare slätar över lag- och regelbrott. En bättre övervakning av gällande regler är lösningen – inte en ny skylt.

Vi anser vidare att staden har allt att vinna på en enhetlighet i regelverket och informationen om de regler som gäller. Av denna anledning motsätter vi oss områdesbestämmelser i Hammarby sjöstad. De kommer sannolikt att bli ett argument i tvister mellan stadens tjänstemän och bilister som drabbats av parkeringsbot. De pengar som sparas på skyltning äts sannolikt snart upp av de tjänstetimmar som går åt för att förklara skillnaderna och hantera ärenden med bilister som anser sig oskyldiga till regelbrott till följd av bristfällig information.

Vi är ytterst tveksamma till att verka för någon generell regelförändring rörande motriktad cykeltrafik på enkelriktade gator. De erfarenheter Stockholm har är målade fält. I övrigt har inte frågan prövats av nämnden. Vi är inte heller övertygade om att cykeltrafiken och ”cykelkulturen” ser likadan ut i alla städer, något som påverkar val av lämpliga åtgärder. Staden bör ta ställning till frågan i konkreta fall och med erforderliga underlag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.