Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-05-18

Sammanträde 2010-05-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

7 Delegation av avrop från ramavtal av tjänster från Volvo-IT (Adm) *

8 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2010 (Adm)

9 Anmälan av protokoll 4/2010 från nämndens handikappråd (S)

10 Cykelinvestering och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut (Tp+A+K)

11 Införande av gågatebestämmelser på del av Kammarkargatan. Genomförandebeslut (Tp)

12 Utvärdering av dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Konsekvenser och resultat (Tp)

13 Införande av Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) i Stockholms stad. Lägesrapportering (Tp)

14 Detaljplan för del av Rinkebystråket i Rinkeby. Svar på remiss (Tp) *

15 Otillåten genomfartstrafik mellan Sockenvägen och Rusthållarvägen. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (Tp)

16 Förstudie för Spårväg City. Svar på remiss (Tp + Expl + Sbk)

17 Vasabrons konstruktioner. Utredningsbeslut (Anl)

18 Dag- och spolvattenrening för Klaratunneln och Blekholmstunneln. Anmälan av slutrapport för projekt inom miljömiljarden (Anl)

19 Renovering av valv över Norrström. Genomförandebeslut (Anl)

20 Rapport om Slussens tekniska status (Anl)

21 En samlad strategi om stadens investeringar. Svar på remiss (Anl)

22 Forum för levande historias utställningsansökan. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP, Hampus Rubaszkin (MP) och Kajsa Stenfelt (V) (T)

23 Rättvisa markupplåtelseavgifter för kiosker och gatukök med samma läge, medborgarförslag. Begäran om omprövning av avgifter från Norrmalms stadsdelsnämnd. Svar på återremiss från trafik- och renhållningsnämnden den 19 november 2009 (T)

24 Uppställningsplatser för lånecyklar (T)

25 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2009-2010 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning.

26 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nr 7 (Stm)

27 Förslag till nya mål och åtgärder inom åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Anmälan av svar på remiss (Stm)

28 Nytt avtal med FTI avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m. (A)

29 AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen. Motion (2010:4). Svar på remiss. Bordlagt den 19 april 2010 nr 28 (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 maj 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Ordföranden Ulla Hamilton (M) påminner om att efter dagens sammanträde hålls nämndens årliga sammanträde med handikapprådet.

Ändrad tid för nämndens sammanträde i juni

Nämndens ordinarie sammanträde i juni behöver flyttas. Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslår att sammanträdet flyttas från den 8 juni 16.30 till den 14 juni 16.00.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att flytta nämndens ordinarie sammanträde från den 8 juni kl 16.30 till den 14 juni kl 16.00.

Inbjudan till insiktsutbildning

En inbjudan till skräddarsydd insiktsutbildning för nämnden är delad i dag. Utbildningen hålls före nämndsammanträdet den 14 juni och börjar ca 13.30. Anmälan görs till Åse Geschwind.

Förtydligande av siffrorna gällande Nordsydaxeln

Ett förtydligande av siffrorna gällande Nordsydaxeln är delat till nämnden idag enligt önskemål vid sammanträdet den 19 april.

Svar på fråga om tillgänglighetsplan för Farsta

Staffan Forsell från avdelningen trafikplanering svarar på fråga. ställd av Mats Lindqvist (MP), om ”Tillgänglighetsplan för Farsta stadsdelsnämndsområde”.

Svar på fråga om upplåtelser på Medborgarplatsen

Karin Hebel från tillståndsavdelningen svarar på fråga, ställd av Mats Lindqvist (MP) på sammanträdet den 19 april, angående vilken information som ges om vad man får och inte får göra till dem som söker upplåtelser på Medborgarplatsen m a a att platsen ger ett rörigt intryck.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 maj 2010, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 18 maj 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

§5 Tertialrapport trafik- och renhållningsnämnden 1/2010

Dnr T2010-111-01097

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner omslutningsförändringen på driftverksamheten om 20 mnkr för Järvalyftet och söderortsvisionen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Med anledning av ärendet hänvisar vi till våra tidigare uttalanden i ärenden om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt till socialdemokraternas förslag till budget för 2010.

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2010-130-01644

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1903 601:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till utlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Nämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 259 266:50 kronor till handlingarna (bilaga 2 till utlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Delegation av avrop från ramavtal av tjänster från Volvo-IT

Dnr T2010-050-01496

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen delegation att göra ett eller flera avrop från ramavtal av tjänster med Volvo-IT inom den totala beloppsgränsen 12 mnkr per år.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2010

Dnr T2010-000-01456

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden nominerar Dokumentationsenheten, Enheten för ÅVC/ Farligt avfall och Nämndsekretariatet som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan av protokoll 4/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 4 från den 12 april 2010.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är uppseendeväckande hur lite kommunledningen har tagit handikapporganisationerna berättigade oro på allvar under processen med Spårväg City. Projektet har blivit ett skrämmande exempel på hur tillgänglighetsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor har åsidosatts i en påskyndad trafikinvestering som totalt kommer att ändra stadsbilden i Stockholm.

§10 Cykelinvestering och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut

Dnr T2010-313-01405

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut om att cykelåtgärder inom projektet Hållbara Järva får utföras inom en utgift om
  21,2 Mnkr.

 2. Nämnden fattar genomförandebeslut om att informationsinsatser på avfallsområdet inom projektet Hållbara Järva får utföras inom en kostnad
  av 1,3 Mnkr.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal med miljöförvaltningen för projektets genomförande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Införande av gågatebestämmelser på del av Kammarkargatan. Genomförandebeslut

Dnr T2010-320-00613

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 april 2010.

§12 Utvärdering av dubbdäcksförbud på Hornsgatan Konsekvenser och resultat

Dnr T2010-300-01270

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att, utifrån Transportstyrelsens förslag, analysera möjligheten att införa miljözon.

 3. Därutöver anförs följande:

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat möjligheten för kommuner att införa miljözon för olika typer av fordon och effekter av detta.

För att ge de kommuner som har stora svårigheter att uppnå ställda miljökvalitetsnormer har Transportstyrelsen föreslagit ytterligare verktyg för att komma till rätta med problematiken. Enligt Transportstyrelsen förutsätts det dock att aktuell kommun genomför en noggrann analys av behovet innan beslut tas.

Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till hur en eventuell möjlighet för kommunerna att föreskriva om miljözoner lämpligen bör utformas. Den övergripande utgångspunkten har varit att hitta ett system som är enkelt att tillämpa för beslutsfattare och därmed även lätt att kommunicera med allmänheten. Samtidigt ska det vara så flexibelt att det kan användas för de specifika miljöproblem som kan finnas i olika tätorter. En annan målsättning har varit att systemet om möjligt ska harmoniera med befintliga miljözoner i övriga Europa.

Nämnden ser positivt på Transportstyrelsens förslag och anser att det är viktigt att kontoret analyserar möjligheten att införa miljözon utifrån föreslagna förutsättningar.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 maj 2010. I utlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utvärdering.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utveckla en långsiktig strategi för reglering av dubbdäck i innerstaden.

3 Nämnden översänder kontorets utlåtande till miljö- och hälsoskyddsnämnden för kännedom.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag.

3) Mats Lindqvist (MP) förslår följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utvärdering.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden översänder kontorets tjänsteutlåtande till miljö- och hälsoskyddsnämnden för kännedom.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att utveckla en långsiktig strategi för reglering av dubbdäck i innerstaden, samt att därvid beakta följande:

Mer kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska halterna av partiklar PM 10 i luften i Stockholm. Det är inte acceptabelt att EU:s gränsvärden för PM 10 fortfarande överskrid. Minst 4000 personer i vårt län bor i områden där miljökvalitetsnormerna för partiklar överskrids och EU-kommissionen har nu inlett rättsliga åtgärder mot Sverige för att vi inte genomfört reglerna i Stockholm och andra städer.

Utvärderingen visar att dubbdäcksförbudet lett till att antalet bilar som kör på Hornsgatan minskat stort och att de som kör bilar med dubbdäck troligen valt att köra på andra närliggande gator i stället. På några gator i närheten av Hornsgatan noteras också en högre andel dubbdäckade fordon än vad genomsnittet i innerstaden i övrigt visar.

I det fortsatta arbetet med att minska farliga partiklar behöver även en statistik längre tillbaka i tiden vägas in. Den förlidna vintern var på många sätt avvikande från vintergenomsnittet och det uppstår en viss osäkerhet i det av kontoret framlagda underlaget rörande i hur stor grad minskningen av partiklar på Hornsgatan påverkats av dubbdäcksförbudet i sig respektive snö och därpå följande vinterväghållning.

För att miljökvalitetsnormerna för partiklar ska uppnås så är vi beredda att införa förbud mot dubbdäck på alla gator med förhöjda partikelhalter nästkommande vinter. Samt om det visar sig nödvändigt i hela Stockholms stad inför vintern 2011-2012.

Om det blir juridiskt och tekniskt möjligt bör på sikt en dubbdäcksavgift införas, emedan införandet av ekonomiska incitament för att inte använda dubbdäck är en pedagogiskt riktigare metod än förbud.

Den kommande rödgröna regeringen kommer att införa trängselskatt på Essingeleden under 2011 för att uppnå minskad trängsel och därmed även förbättrad luftkvalitet längs stadens infartsleder. En parkeringspolitik som styr mot minskad biltrafik är en annan viktig åtgärd. Slutligen måste även teknikutvecklingen gynnas för att åstadkomma minskade halter av hälso- och miljöskadliga partiklar från fordons skivbromsar.

Här bör Stockholms stad ta initiativ i den frågan och efterfråga bättre lösningar
t ex i fordons och transportupphandlingar.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets utvärdering godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att snarast införa dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad.

 3. Därutöver anförs:

Kontorets rapport visar tydligt att dubbdäcksförbudet på Hornsgatan inte är tillräckligt för att komma till rätta med de alltför höga partikelhalterna.

För att uppnå EU-kraven skulle vi behöva minska användningen till ca 5 % från dagens 40%, och dit når vi inte med halvhjärtade försök, där miljöproblemen bara flyttar runt till närliggande kvarter.

Därför skall vi snarast införa dubbdäcksförbud i hela innerstaden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Införande av Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) i Stockholms stad. Lägesrapport

Dnr T2010-300-00888

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Detaljplan för del av Rinkebystråket i Rinkeby. Svar på remiss

Dnr T2010-512-01422

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar stadsbyggnadskontorets remiss med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden bemyndigar kontoret att när projektet genomförs sänka fartgränsen på Rinkebystråket på delen norr om Rinkeby centrum från 50 till 30.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och vice ordföranden Jan Valeskog (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Remissen besvaras enligt följande:

Det förslag som nu läggs fram innebär en stor försämring för cyklister och gångtrafikanter och det är oklart varför stadsbyggnadskontoret anser att detta är en positiv utveckling av stadsmiljön. Rinkebystråket anlades enligt principen om fysisk separering mellan skyddade och oskyddade trafikanter, vilket inneburit en stor trygghet för barnen i området, som från tidig ålder fritt kunnat röra sig utan risk att bli påkörda av passerande bilar. Även om man inför en hastighetsbegränsning på 30 km riskerar man tillbud. I övriga staden diskuteras hur säkerheten och framkomligheten för cyklister skall kunna förbättras, och det är då märkligt att man här kommer med ett förslag som är en klar försämring för gång- och cykeltrafikanter. Att planera för ökad bilism på Rinkebystråket känns otidsenligt. Man bör i stället underlätta för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 Otillåten genomfartstrafik mellan Sockenvägen och Rusthållarvägen.

Dnr T2010-320-00572

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 april 2010. I utlåtandet föreslås följande:

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Att bilister inte följer lagar och regler i Stockholmstrafiken är enligt nämnden ett allvarligt problem. Den otillåtna genomfartstrafiken mellan Sockenvägen och Rusthållarvägen är ett trafiksäkerhetsproblem som engagerar många boende utmed berörda sträckor. Nämnden anser dock i likhet med trafikkontoret att det inte är realiserbart med någon form av avstängning. Samtidigt är det viktigt att kontoret följer utvecklingen för att vid behov kunna sätta in adekvata trafiksäkerhetsåtgärder. Det är även viktigt att Polisen tar sitt ansvar så att efterlevnaden av genomfartsförbudet upprätthålls.

Nämnden anser att det är viktigt att mätningarna genomförs inom snar framtid samt att kontoret verkar för att poliskontrollerna ökar. Det är inget nytt fenomen med smittrafiken längs sträckan och det är inte bara trafikmängden som är problemet utan även för höga hastigheter. Om smittrafiken inte upphör anser nämnden att kontoret bör vidta åtgärder som underlättar för de drabbade i området. Tänkbara åtgärder kan vara fyrvägsstopp vid strategiska korsningar för att på så sätt sänka hastigheterna och minska attraktiviteten att köra sträckan.

§16 Förstudie för Spårväg City. Svar på remiss

Dnr T2008-330-04093

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Sträckningen för Spårväg City ska även inkludera gasverkstomten samt att en eventuell koppling söderut, av grenen som trafikerar nordvästra Kungsholmen, ska utredas vidare i enlighet med det uppdrag trafikkontoret redan fått att tillsammans med SL, utifrån ett helhetsperspektiv, utreda vägnätets bästa förutsättningar utifrån trafikströmmarna hos samtliga trafikantgrupper.

 3. Därutöver anförs följande:

Spårväg City är ett viktigt tillskott och en omfattande kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken i innerstaden. Stockholm har en internationellt sett hög andel resenärer som använder kollektivtrafik till och från arbetet. En fortsatt utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för Stockholms fortsatta utveckling som hållbar och växande stad. Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad av EU-kommissionen. Den höga kollektivtrafikandelen tillmättes stor betydelse när Stockholm tilldelades utmärkelsen.

När projektet är färdigställt kommer Spårväg City knyta ihop de nya stadsutvecklingsområdena i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och Värtan med city och nya stadsutvecklingsområdet på nordvästra Kungsholmen. Även Stockholms mest besökta turistområde, Djurgården, kommer att kopplas ihop med övriga nämnda områden i och med cityspårvägen. Spårväg City bidrar till att öka kapaciteten i innerstadens gatunät genom att erbjuda kollektiv­trafik med täta avgångar och högre kapacitet än busstrafik samt att förbättra tvärför­bindelsen genom Stockholm. Projektet drivs av Storstockholms Lokaltrafik (SL) i samarbete med Stockholms stad.

Cityspårvägens byggnation och drift kommer innebära stor och genomgripande förändring av trafiksituationen i Stockholm. Cityspårvägen innebär ett nytt trafikslag som kommer ställa nya krav samverkan med andra trafikslag. Det är därför av största vikt att trafiksäkerheten beaktas och prioriteras så att tillräckliga åtgärder vidtas för gångtrafikanter, passagerare och cyklister. Det är vidare självklart att det nya kollektivtrafikslaget ska vara tillgängligt för funktionshindrade. Spårvägen medför goda komfort- och tillgänglighetskvaliteter med sina låga insteg och det är viktigt att denna potential fullt ut kan tas tillvara.

På grund av de genomgripande förändringar som detta nya trafikslag innebär bedömer den borgerliga majoriteten det som orealistiskt att projektet i sin helhet ska kunna vara klart till 2014, samtidigt som det är viktigt att de nya stadsutvecklingsområdena så snabbt som möjligt kan förses med kollektivtrafik. För att etablera positiva resmönster med kollektivtrafik i nya bostadsområden kan det även bli aktuellt med tillfälliga kollektivtrafiklösningar på motsvarande sträckningar som den fullt utbyggda spårvagnslinjen kommer att ha.

Många stockholmare och näringsidkare kommer att ha nytta av spårvägen när den är färdigbyggd, men de kommer också att påverkas under byggtiden. Framkomligheten kommer att vara en stor utmaning under de kommande åren mot bakgrund av alla stora infrastrukturprojekt som är på gång inom staden bl.a. Citybanan och Norra Länken. Därför är det av största vikt att planeringen av den fortsatta utbyggnaden sker med beaktande av alla andra stora projekt. Ett helhetsperspektiv är angeläget, inte minst utifrån det faktum att stockholmarnas tålamod kommer att prövas under byggtiden. Tidsplanen måste mot bakgrund av detta utformas så att alla aktörer kan känna en så stor trygghet med genomförandet som möjligt. Kommunikationen om cityspårvägen är också mycket viktig under hela genomförandetiden.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts ges trafikkontoret i uppdrag, att tillsammans med SL, gemensamt arbeta vidare för att ta fram en ny, reviderad tidsplan.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 maj 2010. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som stadens yttrande över Förstudie Spårväg City från SL.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del delgenomförande­beslut om 31,5 miljoner kronor för nödvändiga utredningar för fortsatt utbyggnad av Spårväg City och hemställer att kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsramar för 2011-2013 med sammanlagt 16,5 miljoner kronor.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden tillsänder ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår återremiss enligt följande: följande:

1 Ärendet återremitteras för beredning av grundläggande stadsbyggnads- trafiksäkerhets- framkomlighets- och tillgänglighetsfrågor innan kommunfullmäktige får ta ställning till ärendet och remissen besvaras

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i delen om återremiss

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Nämnden uttalar att mot bakgrund av mycket låga resandetal och allvarliga konsekvenser för stadsbilden avstyrka den föreslagna spårvagnsdragningen på Kungsholmen.

 2. Nämnden uttalar att en utbyggnad av hela sträckan Centralen – Ropsten kan motiveras om och när andra etappen i Djurgårdsstaden börjar bli färdigställd, dvs efter 2025.

 3. Nämnden uttalar att buss 47 av tillgänglighetsskäl måste fortsätta att gå via centralen till och från Djurgården

 4. Därutöver anförs följande:

Hanteringen av förslaget om spårväg City har hanterats på ett för staden historiskt uselt sätt för att vara ett sådan kostsam och så stark påverkande projekt för stadsbilden som den är.

I samtliga ärenden, inklusive detta, saknas grundläggande beskrivningar på effekter av stadsbyggnadsfrågor, av trafiksäkerhetsfrågor, av framkomlighetsfrågor, av tillgänglighetsfrågor för rörelsehindrade samt inte minst stadens kostnader och de samhällsekonomiska kostnaderna.

Material om trafiksäkerhetsfrågor för den första etappen har hemlighållits för nämnden, beskrivning av framkomlighetsproblemen med den första etappen kom ett år efter (!) att beslutet om utbyggnad togs. Tiotals miljoner kronor har pga usel projektledning och dålig upphandling i landstinget slösats bort på första etappen, vilket också revisorerna i starka ordalag kritiserat.

Den politiska styrningen av projektet påminner om rent ”ryska” metoder där inte fakta presenteras för beslutsfattare och allmänhet, demokratiska beslutsprocesser och dialog åsidosätts, fakta och prognoser fabuleras. Det sistnämnda kan illustreras av påståendet att 70000 dagligen från år 2014 kommer att åka med banan. Idag åker mellan 15-20000 med bussarna via centralen till Djurgården och ett förhållandevis litet fåtal med motsvarande bussar på aktuell sträcka på Kungsholmen. År 2014 kommer ytters få nya bostäder stå klara i norra Djurgårdsstaden. Dessutom på en plats där tunnelbanan är mer tillgänglig och snabbare. Den redovisade prognossiffran är således mer än fördubblad mot verkligheten, vilket visar att projektet inte längre bygger på en saklig grund utan utsatt för en oacceptabel politisk styrning på landstinget.

Att dra in buss 47 visar också på att grundläggande tillgänglighet till goda transporter till Djurgården är underordnat behovet av tvinga resande till längre restider med en spårvagn. De flesta besökare till Djurgården kommer via tåg från centralen och tusentals resenärer som kommer med tåg eller pendeltåg tvingas nu ta en annan (okänd) buss från centralen till NK, för därefter byta till spårvagn. Skall man vidare till Waldermarsudde får man byta en ytterligare gång, sammanlagt två gånger! Restiderna och kvaliteten på resandet för barnfamiljer, rörelsehindrade och stora mängder besökare från övriga länet kommer att fördröjas och försvåras. Detta är mycket upprörande.

Slutsatsen är att Stockholmarna på undermåligt beslutsunderlag fortsätter att föras bakom ljuset och att ett stort antal frågeställningar inte är besvarade som måste få svar. För denna undermåliga hantering har den borgerliga landstings- och kommunledning det fulla ansvaret.

3) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Spårväg City är tyvärr på väg att genomföras, trots att det finns många, mycket mer angelägna projekt som borde prioriteras före denna innerstadssatsning. När man nu ändå lägger ner så mycket resurser på detta projekt borde man också studera möjligheten att göra spårvägsgatan från Värtan till Kungsholmen bilfri.

Detta skulle innebära ökat utrymme för cyklister, gående och kollektiv- och nyttotrafik, fler skulle nyttja spårvägen som därmed också skulle bli ett ekonomiskt mer motiverat projekt. Bilfria delar i staden är befrämjande för handel, stadsliv och kultur, men framförallt bidrar det till en bättre luftkvalitet, och är helt i linje med den trafik och miljöpolitik som ansvarsfulla politiker måste föra i Stockholm för att inte belasta framtida generationer med vår miljöskuld.

§17 Vasabrons konstruktioner. Utredningsbeslut

Dnr T2009-420-01331

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden fattar utredningsbeslut för Vasabrons konstruktioner och godkänner en utredningsbudget om 5 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återställa Vasabrons körfältsindelning enligt redovisat förslag och godkänner att dessa åtgärder får genomföras till en investeringsutgift om 3,5 mnkr.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Dag- och spolvattenrening för Klaratunneln och Blekholmstunneln. Anmälan av slutrapport för projekt inom miljömiljarden

Dnr T2008-007-01668

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som slutredovisning av miljömiljardprojektet Dag- och spolvattenrening för Klaratunneln och Blekholmstunneln.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Renovering av valv över Norrström. Genomförandebeslut

Dnr T2010-400-01360

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra förstärkningsåtgärder av brovalv över Norrström till en investeringsutgift
  om 7 mnkr.

 2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med utsedd entreprenör.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Rapport om Slussens tekniska status

Dnr T2010-400-01472

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning avseende Slussens tekniska status.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) enligt följande:

Trafikkontorets rapport visar på att det är mycket angeläget att komma igång med arbetet med den nya Slussen. Trots att staden årligen förstärker och underhåller Slussen för 10-15 miljoner kr och transporterar bort stora mängder lös betong varje år sker olyckor på platsen.

Nämnden anser att den senaste incidenten då ett vinkeljärn föll ner och skadade en person vid entrén till tunnelbanan inte är acceptabel. Om inte en god säkerhet kan upprätthållas måste kontoret stänga av fler delar av Slussen vilket kommer att leda till att framkomligheten för gående, cyklister, bussar, varutransporter och bilister kommer att försämras radikalt.

§21 En samlad strategi om stadens investeringar. Svar på remiss

Dnr T2010-000-00926

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Strategin godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att staden nu tar fram en samlad strategi för stadens investeringar. Det är nödvändigt att kunna samordna och prioritera kommunkoncernens investeringar, eftersom vi vet att dagens investeringsnivå inte är långsiktigt hållbar.

Det nu liggande förslaget korresponderar med Vision 2030, vilket är naturligt eftersom det är stadens nuvarande övergripande visionsdokument. Det är dock viktigt att modellen i investeringsstrategin kommer att fungera oberoende av politiska majoriteter, så att den inte behöver göras om efter varje majoritetsskifte. Däremot kommer naturligtvis visionsdokumenten och stadens budgetar att ändras beroende på politiska majoriteter och därmed även förutsättningar för stadens investeringar.

Kriterier för beslut och balansering behöver utvecklas. Vad gäller kriterierna så ställer vi oss undrande inför att Miljö och Klimat inte finns med. Självklart är det så att klimat och miljö bör genomsyra alla investeringsprojekt, men det kan likaväl vara så att vissa investeringsprojekt görs just med syfte att förbättra miljön och minska klimatpåverkan.

3) Mats Lindqvist (MP) förslår följande:

 1. Nämnden överlämnar trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen

 2. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att staden nu tar fram en samlad strategi för stadens investeringar. Det är nödvändigt att samordna och prioritera kommunkoncernens investeringar, både ur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhetssynpunkt, något som tyvärr saknas i dag.

Ur drift och underhållssynpunkt har stadens verksamheter varit underbudgeterade ända sedan början på nittiotalet, på grund av den ekonomiska kris som då rådde, varvid man vidtog flera panikbesparingsåtgärder som sedan aldrig korrigerades. Detta har medfört en fortgående kapitalförstöring och onödiga merkostnader på skattebetalarnas bekostnad. Det är därför mycket positivt att man nu sätter uppmärksamheten på nyinvesteringarnas drift och underhållskonsekvenser.

Det nu liggande förslaget korresponderar med Vision 2030, vilket är naturligt emedan detta är stadens övergripande visionsdokument. Det är emellertid viktigt att modellen i investeringsstrategin fungerar oberoende av politiska majoriteter, så att den inte måste göras om efter varje majoritetsskifte. Däremot kommer självklart visionsdokument och stadens budgetar att ändras beroende på politiska majoriteter och därmed förutsättningarna för stadens investeringar.

Kriterierna för beslut och balansering behöver utvecklas. Vi anser att nyttokategorierna behöver kompletteras med miljö och klimatkategorier. Klimat och miljöaspekter ska vägas in i alla investeringsprojekt men vissa investeringsprojekt kommer att göras just med huvudsyftet att förbättra miljön och minska klimatpåverkan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§22 Forum för levande historias utställningsansökan. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP), Hampus Rubaszkin (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2010-540-00471

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§23 Rättvisa markupplåtelseavgifter för kiosker och gatukök med samma läge, medborgarförslag. Begäran om om­prövning av avgifter från Norrmalms stadsdelsnämnd. Svar på återremiss från trafik- och renhållningsnämnden den 19 november 2009

Dnr T2006-540-03034

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning med förtyd­- ligande av den änd­ring av avgifterna för upplåtelse av offentlig plats och då specifikt av­giftsändringen för kiosker mindre än 10m2 god­känns som svar på återre­missen och hemställan från Norrmalms stads­delsnämnd.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att vid nästa översyn av upplåtelseavgifter stämma av lägeskriterierna för kiosk- och gatuköksav­gifter.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Uppställningsplatser för lånecyklar

§25 Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2009-2010 samt förslag till förbättringar av stadens vinterväghållning.

Dnr T2010-440-01486

Protokollsutdrag

Mötet ajourneras mellan kl 17.35 – 17.30.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

§26 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport nr 7

Dnr T2007-440-00726

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§27 Förslag till nya mål och åtgärder inom åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-520-01436

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 april 2010.

- Skrivelse från nämndens handikappråd, inkommen den 7 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§28 Nytt avtal med FTI avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m.

§29 AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen.

Dnr T2010-000-00709

Bordlagt den 19 april 2010 nr 28

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets utlåtande till kommunstyrelsen .

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.