Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-08-31

Sammanträde 2010-08-31

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll (S)

6 Anmälan av minnesanteckningar från nämndens möte med handikapprådet den 18 maj 2010 (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 06 2010(Adm)

8 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format. Svar på remiss (Adm + Expl)

9 Revidering av stadens basnyckeltal. Svar på remiss (Adm)

10 Projekt Samverkanscentralen. Markanvisning av Kristinebergs slott m m till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut för fastighetsutveckling. Startpromemoria för planläggning. Inriktningsbeslut för lokalisering (Tp + Fsk + Expl + Sbk)

11 Busstrafikutredning i ostsektorn. Svar på remiss (Tp)

12 Tätskiktsrenovering Sergels Torg. Utredningsbeslut (Anl)

13 Transportstyrelsens förslag till ändring i trafikförordningen, vägtrafikdefinitioner samt vägmärkesförordningen. Anmälan av svar på remiss (Anl)

14 Ta fram platser för lånecyklarna. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (T)

15 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap. Svar på remiss (T)

16 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar. Anmälan av svar på remiss (T)

17 Ombyggnad av parkeringsautomater. Genomförande- och inriktningsbeslut (T) *

18 Information om kontorets ansökan till naturvårdsverket om fortsatt dispens för sjötippning av snö i Stockholm (Stm)

19 Bidrag till organisationen City i samverkan (Stm)

20 Stockholms stad avslutar samarbetet med Resta Sverige AB (A)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1 och 3 §§ samt 31 kap 16 §.
Sekretessbelagt av trafik- och renhållningsnämnden
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 7 september 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Uppdrag att inrätta ett trädråd med en särskild trädchef för Stockholms träd, från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Information om aktiviteter under sommaren

Ted Ell från Stadsmiljöavdelningen informerar om trafikkontorets del i arbetet med det Kungliga bröllopet. Trafikkontorets har varit ansvarig för samordning av planering, samverkan och genomförande för stadens räkning. Under sommaren har 170 Stockholmsvärdar gjort en mycket viktig insats då de hållit rent och fint på stadens gator. En nyligen avslutat skräpmätning visar att staden har ett förbättrat resultat med 15 % jämfört med 2009 års mätning. Trafikkontoret har även sysselsatt 250 skolungdomar bl. a. som parkvärdar i stadens parker under sommaren.

Svar på fråga om Ullerudsbacken

Marita Söderqvist från Avfallsavdelningen och Staffan Forsell från Trafikplanering svarar på fråga, ställd på sammanträdet den 14 juni av Mats Lindqvist (MP). Frågan handlar om hur de nya husen på Ullerudsbacken kommer att påverka trafiksituationen och hur avfallshanteringen ska lösas.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaret.

Skriftlig fråga om motorcykeltävlingar på Sveavägen

Mats Lindqvist (MP) lämnar in en skriftlig fråga om vad trafikkontoret kan göra för att hindra illegala motorcykeltävlingar på Sveavägen.

Skriftlig fråga om nya hastighetsgränser i Stockholm

Mats Lindqvist (MP) lämnar in en skriftlig fråga om när trafikkontoret avser implementera de nya hastighetsgränserna som lagstadgats.

Skriftlig fråga om Munstycksvägen i Hökarängen

Mats Lindqvist (MP) lämnar in en skriftlig fråga om när groparna i Munstycksvägen i Hökarängen kan åtgärdas.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 23 augusti 2010 och den 31 augusti 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 6/2010 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkering AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 3 juni 2010 anmäls.

§6 Anmälan av minnesanteckningar från trafik- och renhållningsnämndens möte med handikapprådet den 18 maj 2010

Mötesanteckningar från handikapprådets möte den 18 maj 2010 med trafik- och renhållningsnämnden anmäls.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2010

Dnr T2010-112-00288

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2010.

§8 Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format. Svar på remiss

Dnr T2010-050-02094

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadsledningskontorets förslag med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 18 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Revidering av stadens basnyckeltal. Svar på remiss

Dnr T2010-000-02098

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa och överlämna kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till remissvar godkänns i huvudsak.

2 Nämnden godkänner ej förändringen av nyckeltalet för andel rätt

parkerade fordon

3 Därutöver anförs följande:

Det vore stötande om staden ändrade nyckeltalen för andel rätt parkerade fordon så att fordon som ej erlagt någon avgift ,trots det ,räknas som rätt parkerade, om de bara står på en p-ruta.

Huruvida bilisterna överhuvudtaget betalar sin avgift är starkt beroende av risken att få en betalningsanmärkning eller inte. Sedan övervakningen privatiserades har andel rätt parkerade bilar enligt det gängse basnyckeltalet varit cirka 10 % lägre än när övervakningen var kommunal. En minskad övervakning har naturligtvis medfört att allt fler chansat och struntat i att betala sin avgift, vilket inte med ett nytt basnyckeltal längre går att mäta eller att med tidigare år jämföra med.

Denna förändring blir således ett sätt för majoriteten att slippa en jämförelse med när parkeringsövervakningen var kommunal. En ändring enligt förslaget innebär plötsligt att den privata övervakningen får mycket höga siffror när det gäller andel rätt parkerade fordon. Det är trist att se hur majoriteten trixar med siffror, för att få att kunna ge en bättre bild av verkligheten, än vad den i själva verket är.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§10 Projekt Samverkanscentralen. Markanvisning av Kristinebergs slott m m till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut för fastighetsutveckling. Startpromemoria för planläggning. Inriktningsbeslut för lokalisering

Dnr 2008-020-01762


Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner fortsatt planering för lokalisering av Driftcentralen och Trafik Stockholm till Samverkanscentralen (inriktningsbeslut).

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, fastighetskontorets och stadsbyggnads-kontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 1 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Vi har i sak ingenting att invända emot denna etablering, men det vi saknar i underlaget är hur denna byggnad ska byggas utifrån krav och mål i Stockholms stads RISK och säkerhetsarbete. Utifrån det givna underlaget så förefaller denna byggnad planeras som en ordinär kontorsbyggnad, vilken som helst. Kommer här att finnas alternativ strömförsörjning, redundanta nätverkslösningar, säkrade kommunikationslösningar, autonom internkommunikation, övernattningsmöjligheter för personal under krissituationer mm? Kommer denna byggnad att byggas så att den kan klara möjliga attentat?

§11 Busstrafikutredning i ostsektorn. Svar på remiss

Dnr T2010-331-02793

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Remissmaterialet visar tydligt hur dramatiskt trafiksituationen kommer att bli för ostsektorn, när det gäller bristande kapacitet för kollektivtrafiken. En tunnelbanelösning måste initieras för att klara denna trafik och därför är det mycket olyckligt att moderaterna i stad och län principiellt motsätter sig en ny tunnelbanekapacitet, på oklara grunder.

Materialet ställer också i perspektiv var behovet av framtida infrastrukturinvesteringar är störst, i Stockholms innerstad med relativt god kollektivtrafikförsörjning, eller runt Stockholms gränskommuner som utifrån en extrem stor befolkningstillväxt behöver en kraftigt ökad kapacitet för att klara sin dagliga pendling.

§12 Tätskiktsrenovering Sergels Torg. Utredningsbeslut

Dnr T2010-410-02524

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD):

1 Trafik och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag i punkterna
1 och 2.

2 Trafik och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med en detaljerad tid- och genomförandeplanering i enlighet med nedanstående, samt att därutöver anförs följande:

Vi instämmer i kontorets utlåtande. Att renovera tätskikten på Sergels Torg är en nödvändig och angelägen åtgärd. Det har länge varit känt att denna upprustning måste göras och det kan inte skjutas på en obestämd framtid. Enligt trafikkontorets bedömning kommer tätskiktrenoveringen innan den är helt genomförd och butikerna har flyttat tillbaka att ta nära tio år i anspråk.

Hur utbyggnaden av spårvägen genomförs på sträckan vid Sergels Torg måste naturligtvis samordnas med tätskiktsrenoveringen där. Trafik- och renhållningsnämnden påpekade redan i sitt remissvar över Spårväg City att det måste bedömas som orealistiskt att projektet i sin helhet ska kunna vara klart till 2014. Framkomligheten i staden kommer att vara en utmaning under byggtiden mot bakgrund av alla de stora infrastrukturprojekt som samtidigt genomförs i staden bl. a. Citybanan, Norra Länken och Värtanområdet. Det är dock alldeles klart att Spårvägen är ett angeläget projekt och innebär ett viktigt tillskott och en omfattande kapacitetsförstärkning i innerstaden. Stockholm har en internationellt sett hög andel resenärer som använder kollektivtrafik till och från arbetet. En fortsatt utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för Stockholms fortsatta utveckling som hållbar och växande stad.

Det faktum att kontoret räknar med att tätskiktsrenoveringen ska ta tio år i anspråk ska inte tolkas som att Spårväg City försenas med tio år. Det är angeläget att hitta en lösning för att det som vi framhöll i remissvaret 2010-05-18 uppfylls vad beträffar tidsramen. Tätskiktsrenoveringen gör däremot att spårvägen byggs i olika etapper för att så snart som möjligt få den slutliga sträckan från Ropsten till Hornsberg klar. Vid nämndens sammanträde den 18 maj 2010 fick därför trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med SL gemensamt arbeta vidare för att ta fram en ny reviderad tidplan för Spårväg City.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2010. Kontoret föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar utredningsbeslut för projektet, godkänner projektdirektivet och en utredningsbudget om 15 mnkr samt anmäler utredningsbeslutet till exploateringsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en väl genomarbetad kalkyl för projektet samt klargöra de ekonomiska ansvarsgränserna för ett genomförandeavtal med SL.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen övergripande tidplan samt ger kontoret i uppdrag att återkomma med en detaljerad tid- och genomförandeplanering.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V ) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är mycket uppseendeväckande att förvaltningen kommer med denna nyktra redovisning år 2010 och inte i samband med att beslutet om utbyggnad av spårvägs City togs, 2008. Under dessa år, i informationsmaterial från SL, i politiska uttalanden från majoriteten både i staden och landstinget, har man hävdat att dragningen till centralen kommer att stå klar redan år 2014 och att 70000 personer per dag då kommer åka på spårvagnen.

Nu visar denna redovisning att en mer realistisk tidsplan är ett färdigställande ca år 2020 och därmed också att tusentals människor nu i hela 10 års tid kommer tvingas gå från centralstationen, ca 1 km, till NK, för att kunna åka till Djurgården, Alternativt att göra tidsödande byten, istället för att kunna åka buss direkt till Djurgården. Likaså kommer antalet resanden fram till 2030 inte röra sig mer än 20-25000 per dag istället för påstådda 70000 per dag.

Majoriteten har konsekvent bluffat och ljugit sig runt detta prestigeprojekt till stora kostnader och försämrad tillgänglighet!

§13 Transportstyrelsens förslag till ändring i trafikförordningen, vägtrafikdefinitioner samt vägmärkesförordningen. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-300-01559

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Ta fram platser för lånecyklarna. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2010-313-01394

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V) förslår följande:

1 Kontorets förslag godkänns delvis.

2 Kontoret får i uppdrag att ta fram ytterligare platser för lånecyklar i såväl innerstad som ytterstad.

3 Kontoret får i uppdrag att ta fram nya parkeringsplatser för cyklar i såväl innerstad som ytterstad.

4 Därutöver anförs följande:

I Stockholm råder stor brist på såväl uppställningsplatser för lånecyklar, som säkra parkeringsplatser för övriga cyklar. Vi delar inte kontorets uppfattning om att ytan som krävs för detta inte får konkurrera med övriga trafikslag. Vi politiker måste prioritera hur vi vill använda den begränsade vägyta som finns. För oss är det en självklarhet att cykling och kollektivtrafik ska prioriteras i en modern storstad. Vi kan inte längre ha biltrafiken som norm i stadsplaneringen. För att göra detta möjligt behövs fler säkra parkeringar, både för lånecyklar och andra cyklar.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Cykelfrågorna har varit lågt prioriterade av majoriteten de senaste åren. I budgeten har genomsnittligt denna mandatperiod mindre än ca 30 mkr per år investerats i cykelfrämjande åtgärder, mot mer än det dubbla med oppositionens investeringsnivå. För nästa mandatperiod är oppositionen beredda att investera 100 mkr mer per år i cykelinfrastruktur, mm.

Fler platser behöver tas fram för att få ut fler lånecyklar i staden och vi utgår från att flertalet av de aktuella 60 platser som diskuteras är möjliga att genomföra.

§15 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-300-02190

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Sebastian Wiklund (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) föreslår följande:

1 Förslaget till beslut godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Vi stöder principiellt förslaget att ge möjlighet till kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon. Det är dock väsentligt att kommuner får en skyldighet att också noggrant undersöka effekterna av detta innan sådana beslut tas. Exempelvis skulle ett införande av miljözon 3 innebära att ca 40 % av alla fordon utestängs från Stockholms innerstad. Det skulle få dramatiska effekter på andra områden i samhället som självklart måste utredas och redovisas. Att inte reglera hur underlaget för sådana beslut skall utformas, riskerar innebära att statens prioriteringar på andra områden, när det gäller trafikanläggningar och vägar av riksintresse, etc, negativt kan påverkas på ett allvarligt sätt.

Att kontoret i sitt svar inte anser att trafiksäkerhetsfrågorna är av intresse, gällande frågan om en miljözon för dubbdäcksförbud i tätort, är anmärkningsvärd. Dels visar den senaste vintern hur omfattande isbeläggningen var även i tätorten Stockholm men framförallt bör man utgå från att fordon som kör i Stockholms innerstad också kör på andra vägar, med annan vägbeläggning vintertid. Självklart bör därför trafiksäkerhetsfrågorna vägas in i in i denna fråga liksom i frågor som rör dispenser, etc.

Vi tycker det är bra att kontoret lyfter fram behovet av bullernormer i samband med denna fråga. Bullerfrågorna är ju något som har allvarliga hälsoeffekter och bör påverkas i en riktning där mer åtgärder vidtas vid källan. Här kan en konstruktion med miljözon vara ett medel för att påverka mot en mindre bullrande stad.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Majoriteten i stadshuset har länge uppvaktat regeringen i denna fråga och det är positivt att Transportstyrelsen nu lämnar förslag som går i linje med vad vi tidigare efterfrågat. Förslaget innebär att kommunerna får ett verktyg för att hantera luftkvaliteten lokalt. Som det är idag finns en skyldighet att klara miljökvalitetsnormer men begränsade åtgärder att ta till.

Transportstyrelsens förslag öppnar för att kommuner ska kunna reglera dubbdäck inom ett större område än dagens enstaka gator. Vi instämmer med förvaltningen att miljözoner för personbilar är ett användbart verktyg som vi välkomnar i arbetet med att värna luftkvaliteten på de utsatta innerstadsgatorna.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har krävt effektiva åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och bl a föreslagit att staden får inrätta miljözoner som inkluderar även personbilar. Ett förslag om detta har nu kommit från Transportstyrelsen vilket är bra. Miljöförvaltningens översiktliga beräkningar (se bilaga från SLB-analys) visar att förslaget skulle få stora positiva effekter i Stockholm om man inför Miljözon 2 samt dubbdäcksförbud förbättras luften mer än med några andra enskilda åtgärder.

De äldsta personbilarna som rullar i Stockholm används troligen ganska lite till arbetsresor utan mest till fritidsresor. Insatser bör göras för att erbjuda dessa bilister tjänster genom bilpooler som på ett billigt och miljövänligt sätt kan ersätta de äldre bilarna som på så sätt kan fasas ut i förtid. Utsläppen av kvävedioxider från de äldre modeller som fasas ut är mellan mångdubbelt högre per km jämfört med dagens bilar. Miljöförvaltningens krav på att buller ska kunna arbetas in i senare miljözonsregler är berättigade och bra.

Bilaga från SLB-analys till ärende 15

§16 Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2008-340-04407

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Stockholm är ett internationellt föredöme vad gäller andelen miljöbilar. Vi vill att Stockholm ska vara en drivande part på miljöbilsområdet och sträva mot att bli en utsläppsfri bilstad i världsklass år 2030.

För att lyckas krävs det förutsättningar för ett ökat antal elbilar i staden. Det finns ett behov av att laddningsstationer för elbilar placeras ut i anslutning till parkeringsplatser för att på så sätt öka intresset hos stockholmarna att äga och köra elbil, även om de saknar garageplatser med privata laddmöjligheter.

Möjligheten att reservera parkeringsplatser för elbilar föreligger inte med nuvarande lagstiftning. Den 16 december 2008 gav trafik- och renhållningsnämnden trafikkontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på lagstiftningsförändringar som krävs. Detta uppdrag resulterade i att staden uppvaktat regeringen i frågan vilken i sin tur agerade genom att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågan. Vi välkomnar transportstyrelsens förslag, men delar kontorets synpunkter att det hade varit mera praktiskt om elbilar och laddhybrider kunnat klassas som egna fordonsslag.

§17 Ombyggnad av parkeringsautomater. Genomförande- och inriktningsbeslut

Dnr T2010-340-02532

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad av parkeringsautomater för att anpassa dem till de nya säkerhetskraven i samband med kortköp, omfattande investeringsutgifter om
24 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden begär av kommunstyrelsen för år 2011 budgetjustering om 22 mnkr för projektet ”Anpassning av p-automater enligt EMV-krav”.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra upphandlingen av ombyggnad och anpassning av parkeringsautomaterna.

4 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Att bygga om parkeringsautomaterna är nödvändigt för att anpassa dem till de nya säkerhetskraven. Stockholm har som målsättning att vara en IT-stad i världsklass. Därför vill vi framhålla vikten att kontoret följer den fortsatta IT-utvecklingen på området betaltjänster, exempelvis utvecklingen för sms-betalningar, men även uppkopplingsmöjligheterna som bland annat W-LAN medger. Olika tekniska lösningar kommer på sikt att kunna minska behovet av kortläsare i parkeringsautomaterna.

§18 Information om kontorets ansökan till naturvårdsverket om fortsatt dispens för sjötippning av snö i Stockholm

Dnr T2010-440-01486

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 juli 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V) förslår följande:

1 Lägesrapporten godkänns delvis.

2 Nämnden fastslår att sjötippning ska undvikas och att ingen tippning i Mälaren ska tillåtas.

3 Kontoret ges i uppdrag att ta fram en snöplan kopplad till stadens RISK

och säkerhetsarbete.

4 Kontoret får i uppdrag att gå vidare kring att hitta lösningar på hur man kan nyttja snön som energiresurs för fjärrkyla.

5 Därutöver anförs följande:

Att tippa snö i vattnet är – som kontoret påpekar – förbjudet enligt miljöbalken, och det är oacceptabelt att Stockholms stad bygger sin snöhantering på att man ska få dispenser från detta. Det måste till en långsiktig lösning.

Även om utsläppen inte leder till att gränsvärdena överskrids så är det självklart inte bra att man släpper ut salt och föroreningar från biltrafiken i vattnet.

Enligt prognoser för det framtida klimatet i Stockholm, framtagna för stadens RISK och säkerhetsarbete, så kan det förväntas generellt kortare men fler snörika vintrar. Bristen på områden och platser att kunna tippa bortforslad snö visar på en allvarlig problembild i stadens stadsplanering. Vi måste därför hitta nya sätt att hantera snön. Vi vill att kontoret går vidare och utreder på vilka sätt man kan använda snön som energiresurs för fjärrkyla.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Kontoret redogör på ett förtjänstfullt sätt för de olika aspekter som måste beaktas vid omhändertagande och tippning av snömassor. Frågan om utrymme i innerstaden och miljöbelastningen av att transportera snön ut ur staden måste vägas mot miljöbelastningen att tippa snön i Mälaren och Saltsjön. De undersökningar som utförts under vintern visar, i likhet med tidigare utförda utredningar, att tippningen av snö inte påverkar vattenkvaliteten eller sedimenten.

Vi delar kontorets uppfattning att de noggranna utredningar som genomförts visar att det i dagsläget inte finns något realistiskt alternativ till att tippa snön från innestaden i befintliga sjötippar när sådant behov uppstår.

§19 Bidrag till organisationen City i samverkan

Dnr T2010-000-02803

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att utbetalning till organisationen City i Samverkan sker i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till avtal (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) mellan City i Samverkan och Stockholms stad, genom dess trafik- och renhållningsnämnd.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Stockholms stad avslutar samarbetet med Resta Sverige AB

Dnr T2010-701-03058

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1 och 3 §§ samt
31 kap 16 §.
Sekretessbelagt av trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att avsluta samarbetet med Resta Sverige AB, avseende område 3, 4 och 11 genom hävning alternativt samtliga områden för manuell insamling genom uppgörelse.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en direktupphandling för tidsperioden 1 ½ år avseende de uppdrag som avslutas med Resta Sverige AB.

3 Trafik- och renhållningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Vid protokollet

Åse Geschwind