Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 3 (Adm)

8 Folkparksvägen cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Inriktningsbeslut (Tp)

9 Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan. Inriktningsbeslut (Tp)

10 I samband med visionen om Söderstaden utforma en Bomässa i Slakthusområdet. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp + Explk)

12 Spårväg city gällande samråd för järnvägsplan för ny spårväg sträckan Djurgårdsbron - Ropsten, Stockholm. Anmälan om svar på remiss (Tp)

13 Byte av isolering och beläggning, reparation av kantbalkar och anordnande av mittbarriär på Lidingöbron. Slutredovisning (Anl)

14 Nytt avtal om utökade öppettider för Stockholm City Bikes under säsongen 2011 och ekonomisk ersättning till Clear Channel Sverige AB samt begäran om höjda kortavgifter (T)

15 Förutsättningar för serveringsbyggnad vid Långholmens friluftsteater (T)

16 Försök med bullerdämpande beläggning. Slutredovisning (Stm)

17 Stockholm Ren och Vacker - Lägesrapport nr 7 (Stm)

18 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av trafikleder (Stm)

19 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Skarpnäck och Farsta (Stm)

20 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, samt delar av Älvsjö Farsta (Stm)

21 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Bromma (Stm)

22 Mottagningsanläggning för trädgårdsavfall i Högdalen Genomförandebeslut (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 26 april 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Trafiksituationen i Skarpnäck, från Malte Sigemalm (S). Dnr: T2011-320-81698

2. Säkerhet och fordonstrafik i Rinkeby efter ombyggnad av E18, från Malte Sigemalm (S). T2011-320-01697

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 24-25 maj 2011

Nämnden behandlar deltagande i Avfall Sveriges årsmöte som hålls i Lund den 24-25 maj. Programmet är delat till nämnden i dag.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att delta i Avfall Sveriges årsmöte med 1 + 1 deltagare. Anmälan sker senast den 20 april till nämndsekreteraren.

Information om frukostmöte om trafikfrågor fredag morgon den 15 april

Ordföranden Ulla Hamilton (M) påminner om frukostmötet som hålls för nämnden fredagen den 15 april. Ett program är utdelat i dag.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 4 april 2011 och den 14 april 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 3/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 7 mars 2011 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 3 2011

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den7 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014

Dnr T2010-110-00617

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. och (M) Mark Klamberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis. Därutöver anförs följande:

Ett väl fungerande transportsystem

Stockholm ska präglas av effektiva och klimatsmarta kommunikationer med minsta möjliga miljöbelastning. Eftersom utrymmet är begränsat ska staden prioritera transportsätt som tar lite plats. Planering av staden ska alltid starta med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Stadens planering och infrastruktur påverkar människors val av färdmedel. Detta gäller i synnerhet andelen gång- cykel- och kollektivtrafikresande.

Miljöpartiet anser att den bildominerade stadskärnan ska förnyas och förändras. En del gator ska bli gågator. Mellan Medborgarplatsen och Norrtull ska Nordens längsta gågata anläggas. Andra gator behåller trafiken, men i begränsad skala och hastighet. Flera trottoarer ska breddas, vilket ger möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. Stockholm ska utvecklas till en bättre cykelstad. En stor satsning på utbyggda cykelbanor i ett sammanhängande nät ska genomföras. Allt fler väljer att cykla och det leder till ökad trängsel på cykelbanorna och krav på ett utökat cykelvägnät. Insatserna ska inriktas mot ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafik, att bygga bort cykelträngseln och öka säkerheten. Miljöpartiet har tidigare år satsat betydligt mer än den moderatledda majoriteten på utbyggnad av cykelvägnätet och vi kommer även i fortsättningen att prioritera satsningar inom detta område. En stor cykelparkering ska byggas vid den nya stationen Stockholm City och Stockholm Central och cykelparkeringar ska finnas vid alla t-banestationer.

Biltrafiken och dess negativa konsekvenser ska minska. Staden ska satsa omlastningscentraler och citylogistik för att minska godstransporternas miljöpåverkan. Stockholm behöver mer kollektivtrafik – inte fler vägar som leder till mer biltrafik och ökade utsläpp av växthusgaser. Omprioritering ska ske från väg- till kollektivtrafiksatsningar. Förbifart Stockholm ska stoppas och kollektivtrafiken prioriteras när det gäller finansiering av nya projekt. Trängselskatt ska införas på Essingeleden och på fler ställen där vägnätet behöver minskad trafik.

Ett fossilbränslefritt Stockholm

Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030.

Parkeringspolitik

Antalet parkeringsplatser ska inte utökas. Staden behöver effektivisera parkeringarna för att förbättra gatumiljön och framkomligheten för kollektivtrafik, nyttotrafik, fordon för funktionsnedsatta samt cyklister och gående. En heltäckande parkeringsstrategi ska utarbetas. Parkeringsavgifterna ses över i hela staden för att stimulera till ökat kollektivtrafikresande, minska efterfrågan på parkeringsmark och förbättra trafiksituationen. Parkeringar ska styras om från gatumark till tomtmark och garage.

Trafiksäkerhet

Arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram ska vara prioriterat. Säkerhetsarbetet ska tydligt påverka planeringen. Miljöpartiet har tidigare satsat betydligt mer än den moderatledda majoriteten på säkra skolvägar och vi kommer även fortsättningsvis att prioritera satsningar på förbättrad fysisk miljö runt skolor med breddade trottoarer, gångstråk och cykelvägar, fler övergångsställen, ytterligare hastighetsbegränsningar samt, där det är möjligt, införa bilfria zoner närmast skolor.

Snöbortforsling

I stadsplaneringen måste även behovet av ytor för teknisk försörjning beaktas tydligare än hittills. Tippning av snö i Riddarfjärden ska undvikas, det är inte acceptabelt att basera snöhanteringen på dispens från Naturvårdsverket. Deponi av snö ska inte ske i naturreservat för att undvika negativ påverkan i dessa områden. Borttransport med pråm skulle kunna vara ett alternativ. Andra städer använder snö som en resurs för fjärrkyla. Stockholm behöver arbeta mer aktivt för att finna sådana lösningar.

Trädvärdering och biologisk mångfald

Trafikkontoret och stadsträdgårdsmästaren ska ta initiativ för att värna den biologiska mångfalden i staden. Idag riktas fokus mot nya träd som planteras. Trädrådet ska ges i uppdrag att kartlägga antalet träd i staden och redovisa hur många som avverkas – en nettoträdräkning. Ett nytt stort träd ska planteras för varje stort träd som avverkas.

Trädunderhållet i staden är eftersatt och det behövs större satsningar på plantering av nya träd och underhåll av befintliga. Därför har vi i tidigare budgetar avsatt avsevärt mer än den moderatledda majoriteten på underhåll av gatuträd och skötsel av grön miljö i gaturummet för att underhålla och utveckla grönskan i staden. Även fortsättningsvis kommer vi att prioritera detta. All skötsel av stadens parker ska vara miljöanpassad och hållbar. Medborgarinitiativ till odling i stadens parker ska välkomnas och vi vill gärna se mer nyttoväxter, t.ex. bärbuskar, i offentliga miljöer.

Renhållningsverksamhet

Målet minst 18000 ton matavfall till biologisk behandling vid utgången av 2015 är för lågt satt. Idag samlas enbart en bråkdel av matavfallet in. Arbetet med insamling och behandling av matavfall måste intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 procent år 2014. Avfallstaxan ska utformas så att den än tydligare styr mot minskade avfallsmängder och ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning. Det krävs en kraftig differentiering med lägre avgifter för dem som har små avfallsmängder och högre för dem som inte källsorterar. Det ger incitament för både hushåll och företag att sortera ut matavfall och förpackningar.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

1 Kontorets förslag godkänns i huvudsak. Därutöver anförs följande:

När det gäller snöhantering bör kvalitetskrav vara utgångspunkt för en förnyad entreprenad. Entreprenörer bör dessutom anpassa sin maskinpark till att kunna ploga undan snön på trottoarer vid tillfälle då väderomslag sker och snö smälter till modd. Gör man detta minskar risken för att modden fryser på och det bildas isvallar som innebär att olyckor sker och samhället får en hög belastning av sjukvården.

Beträffande borttagning av sand bör detta ske lika i hela staden. Det är inte rimligt att ytterområdena ska vänta på att sandsopning sker i första hand i innerstaden.

Den mängd sand som läggs ut kommer att, om man inte omhändertar den snabbt, komma ner i dagvattenbrunnar och skapa onödiga stopp.

Vi ser positivt på incitament som ökar motivationen att sortera och ökar mängden insamlade förpackningar och tidningar, vilket införandet av en viktbaserad taxa kan bidra till. Men om detta ska fungera tillfredställande måste det bli enklare och bättre, det behövs fler insamlingsstationer och de måste tömmas oftare.

Trafikkontoret skriver i sitt underlag att man vill börja införa den viktbaserade taxan i villafastigheter under 2011. Vi anser att även flerfamiljshus där fastighetsägaren investerat i avfallskvarnar bör inkluderas i den första målgruppen. Kontoret bör även tillsätta en utredning för att se över taxesättning för de fastighetsägare som installerar avfallskvarnar i samtliga hushåll, i avvaktan på att viktbaserat taxa även införs i flerfamiljshus.

Trafikkontoret bör också ta upp diskussioner med förpackningsindustrin om behållarnas utformning. Med tanke på stadens höga ambitioner vad det gäller tillgänglighet.

Att kontoret planerar och projekterar för fler sopsugsanläggningar är mycket positivt. Vår uppfattning är att dessa ska ägas och drivas i kommunal regi och att investeringsmedel därför bör avsättas för detta.

När det gäller insamling av matavfall anser socialdemokraterna att stadens ambitionsnivå borde ligga betydligt högre än de 18 000 ton som anges i inriktningsförslaget.

4) Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak. Därutöver anförs följande.

Vi anser att högre ambitioner bör formuleras på följande områden:

Helhetsperspektivet i transportsystemet är viktig och därför är det av högsta vikt att verkligen satsa på reella alternativ till bilismen. Såsom utbyggd kollektiv- och cykeltrafik.

För att minska stockholmarnas bilberoende krävs kraftfulla satsningar på andra framkomlighetsalternativ. Att utveckla och satsa på gångframkomligheten är mycket positivt och kan fungera som ett utmärkt trafikkomplement, däremot bör det inte vid planering ersätta kollektiv- och cykeltrafik.

En seriös cykelsatsning är en satsning på ekonomi, miljö och hälsa. Den nya cykelplanen som ska tas fram under 2011 måste följas upp med ett cykelbokslut. Detta är något som bör ske på årlig basis.

Det är glädjande att det under 2012 äntligen kommer upp bullerskärmar längs Nynäsvägen. På sikt bör emellertid Nynäsvägen däckas över, då detta är det effektivaste sättet att åstadkomma en bullerdämpning och samtidigt frigöra mark för grönområden och nya bostäder. I övrigt bör alla Stockholmare – oavsett var de bor – ha tillgång till bullerfria utemiljöer.

Stockholm har brist på biogas och mängden insamlat matavfall som går till biologisk behandling måste därför öka långt mer än till det uppsatta målet på 18000 ton till utgången av 2015. Trots att kostnaden för insamling av avfall beräknas minska mellan 2011 och 2012 bör inte, som föreslås i tjänsteutlåtandet, den av KF budgeterade avsättningen till balanseringskontot återgå. Istället bör medlen tillsammans med ytterligare satsningar användas till att söka öka insamlingen av matavfall. Insamling av matavfallet från enskilda hushåll bör i större utsträckning tas till vara i produktionen av biogas. Därmed bör vilken metod för insamling som bäst lämpar sig för flerfamiljshus utredas och därefter nyttjas i större skala. För att få en effektiv produktion och sänkta energikostnader bör Stockholms stad starta en egen biogasanläggning – något som blir en intäktskälla i framtiden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M) och Mark Klamberg (FP).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Trafikkontorets plan för den kommande treårsperioden är mycket positiv läsning. Stockholms stad fortsätter att utveckla och förbättra stadens trafiksystem utifrån flera olika aspekter och målsättningar. Den ekonomiska planen utgör också ett viktigt verktyg för att på ett ansvarsfullt sätt kunna planera för den starka inflyttningen till Stockholms stad som medför ett ökat nyttjande av trafiksystemet. Därför måste trafiksystemet utvecklas för att hantera efterfrågan på alla typer av transporter, arbetsresande så väl som fritidsresor, och de många viktiga trafikslagen som utgör Stockholmstrafiken. Det ökade cyklandet ska stödjas och vi ser därför fram emot den nya cykelplanen som ska presenteras under året. Avslutningsvis är givetvis alla trafikslag viktiga att ta hänsyn till för att den storstad som Stockholm är ska fungera. Treårsplanens breda och framåtblickande ansats är därför mycket positiv.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna instämmer i delen om trafiksäkerhet i Miljöpartiets förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

§8 Folkparksvägen cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-320-01063

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för cykel-
och trafiksäkerhetsåtgärder och ger kontoret i uppdrag att vidare utreda
projektet om investering i storleksordningen 20 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utgifter för utredning och projektering av cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder inom en ram om 2 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1 Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut och att därutöver anföra:

Ett nödvändigt och efterlängtat cykelstråk kommer nu äntligen till stånd efter att ha lagts på is och försenats av den moderatledda majoriteten under fyra år. Folkparksvägen går genom Solberga och fungerar idag dåligt för cyklister på större delen av sträckan.

Det är bra att det blir enkelriktade cykelbanor på båda sidorna, och viktigt att de görs tillräckligt breda så att också omkörning är möjlig. Gångbanan bör också vara separerad från cykelbanan genom i första hand nivåskillnad, eller i andra hand någon annan tydlig markering, såsom färg eller olika beläggning. Det bör också planeras in cykelparkeringar längs med sträckan.

För att bevara naturmarken som finns längs med större delar av Folkparksvägen bör utrymmet som tas i anspråk för de utökade cykelbanorna tas ifrån vägbanan. Den är på de flesta ställen tillräckligt bred, vilket inte minst tydliggörs genom att den används som uppställningsplats för bilar. Planeringen bör utgå utifrån ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och därefter bil för att skapa en hållbar stad.

I samband med att cykelbanorna byggs bör man också se över om det finns andra förändringar som kan göras för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö. En barnkonsekvensanalys är en viktig del i ett sådant arbete.

Större delen av Folkparksvägen har idag en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Det bör i samband med ombyggnationen utökas till att gälla hela sträckan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V)

reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§9 Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-410-00525

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att arbeta vidare med detaljprojektering av föreslagna åtgärder.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår återremiss enligt följande:

1 Nämnden återremitterar ärendet.

Ärendet är otydligt och ger inte tillräckligt beslutsunderlag. Det framgår inte hur kontoret kommit fram till att just dessa åtgärder ska vidtas och eller hur man prioriterat. Den kommande beslutsprocessen för gatuåtgärder i samband med Stockholmsarenan beskrivs inte heller. Därför bör ärendet återremitteras för att tydligare beskriva utgångspunkterna för förslaget, den kommande beslutsprocessen och i vilka skeden trafik- och renhållningsnämnden har möjlighet att påverka utformningen. Vidare bör belysas hur förslaget ökar de hållbara transportmedlens attraktivitet i jämförelse med bilen och hur gång och cykeltrafik har prioriterats. En barnkonsekvensanalys bör genomföras. Planeringen ska starta med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

1 Att i huvudsak godkänna förslag till inriktningsbeslut . Samt att därutöver anföra:

I ärendet redovisas inriktning av trafikåtgärder i samband med att nya arenan färdigställs. Det är oerhört viktigt att, vilket inte framkommer i ärendet, redovisa trafikmängder idag och kommande prognoser för trafiksituationen när arenan är byggt och arrangemang genomförs. Möjligen har en sådan redovisning tidigare lämnats till nämnden. I ett scenario där både Globen och Arenan har arrangemang med max kapacitet är det c:a 35-40.000 personer som finns i området samtidigt. Att arrangera trafiksituationen vid ankomsten till området är i och för sig ”mindre” omfattande än om vid situationen då samtliga lämnar inom samma tidsperiod. Frågan är om de åtgärder som vidtages och som redovisas i detta ärende är av sådan omfattning att de klarar stora arrangemang dels på Globen och dels på Arenan vid situation då båda arrangemangen slutar i princip samtidigt.

Oavsett kollektivtrafik och insatser med extra bussar etc. måste man räkna med att många oavkortat kommer att ta eget fordon till arrangemangsarenorna. Det framgår inte hur många bussarmeter som kan nyttjas längs Enskedevägen, dessutom framgår inte hur stor kapacitetshöjning som blir vid ombyggnation Arenakopplet

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget om att återremittera förslaget mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 I samband med visionen om Söderstaden utforma en bomässa i Slakthusområdet. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2011-000-00929

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att besvara remiss av skrivelse av Tomas Rudin (S) 2011-02-23 med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Nämnden tillstyrker motionen och anför därutöver att vi ser positivt på att programarbetet sker parallellt med genomförandet av en bomässa.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag av Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Trafikkontoret lämnar synpunkter utifrån ett trafikperspektiv om huruvida det vore lämpligt med en bomässa i Slakthusområdet. Kontoret konstaterar att Slakthusområdet är ett spännande utvecklingsområde med goda kommunikationer vilket gör området attraktivt utifrån flera olika verksamhetsområden. Vi vill i samband med detta poängtera vikten av attraktiva företagsområden i Stockholm för stadens fortsatta utveckling. Stockholmarna behöver inte enbart bostäder utan även arbetsplatser och företagsområden där varor och tjänster kan levereras, produceras och utföras.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

§11 Trafikpåverkande arbeten 2011

Dnr T2011-400-0124

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redogörelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Trafikkontorets arbete med att informera och kommunicera de nödvändiga trafikpåverkande arbeten som kommer att äga rum under 2011 är berömvärt. Kommunikationsarbetet även om det redan idag är omfattande skulle kunna utvecklas ytterligare. Många stora och små arbetsgivare påverkas i hög grad av de trafikpåverkande arbetena i sin verksamhet därför skulle vi förorda att trafikkontoret utöver befintliga kommunikationsinsatser i samarbete med exempelvis Stockholm Business Region söker nya vägar att nå ut direkt till berörda arbetsgivare.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

§12 Spårväg city gällande samråd för järnvägsplan för ny spårväg sträckan Djurgårdsbron – Ropsten, Stockholm. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-330-00943

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Det är bra att kontoret underkänner ett provisorium och att man till dess att den permanenta spårvägen kan byggas pläderar för miljöanpassad busstrafik och att man är inne på att dra spårvägen in i det nya bostadsområdet när det finns på plats framåt 2020.


Vi Socialdemokrater instämmer i att det inte är ekonomiskt eller praktiskt, att inrikta sig på en provisorisk dragning. Det viktiga, som påpekas är att, så snart som möjligt dra in spårvägen i de nya bostadsområdena. En framtida möjlighet är att skapa en öst-västlig kollektiv förbindelse mellan Norra Djurgårdsstaden via Albano/Universitetet fram till den nya Hagastaden. Det skulle innebära ett mycket kraftfullt innovations- och forskningskluster i det här området.

§13 Byte av isolering och beläggning, reparation av kantbalkar och anordnande av mittbarriär på Lidingöbron. Slutredovisning

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende byte av isolering och beläggning, reparation av kantbalkar och anordnande av mittbarriär på Lidingöbron.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Nytt avtal om utökade öppettider för Stockholm City Bikes under säsongen 2011 och ekonomisk ersättning till Clear Channel Sverige AB samt begäran om höjda kortavgifter

Dnr T2011-313- 00701

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och uppdrar åt trafikkontoret att skriva ett nytt avtal om att ersätta Clear Channel Sverige AB med 1,5 mkr exklusive mervärdesskatt för utökade öppettider för Stockholm City Bikes från kl.06.00 till kl.22.00 samtliga dagar under säsongen 2011.

2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att Clear Channel Sverige AB höjer samtliga kortpriser med 30 kr för säsongen 2011 utöver den höjning med KPI som avtalet tillåter, mot att ersättningskravet för förkommen cykel sänks från 3000 kr till 800 kr.

3. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Att i huvudsak bifalla kontorets förslag.

2 Att förtydliga att den del av prisökningen på kortavgiften som består av självriskreducering, inte ska utgöra underlag för framtida KPI-uppräkningar av kortavgiften.

3 Att därutöver anföra

Kostnaden för säsongskortet är fortfarande rimlig. Men City Bikes-användarna förväntar sig också att en utbyggnad ska ske i enlighet med den ursprungliga avsikten. Vid det här laget borde minst 2000 cyklar varit i drift, och systemet utbyggt i närförorterna. Om avgifterna för att använda City Bikes ökar, utan att systemet byggs ut, finns risk att betalningsviljan sviker. Det är därför nödvändigt att vi får en mycket snabbare utbyggnadstakt än under de senaste åren.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Claudia Jimenéz Guala (V) enligt följande:

Vänsterpartiet tycker att det är positivt att öppettiderna för lånecyklarna Stockholm City Bikes utökas. Dock anser (V)i att man samtidigt bör utöka lånecykelsystemet till att cyklarna även finns i förorter och fler närförorter. (V)i vill även att lånecyklar ska erbjudas vid större naturområden såsom Järvafältet, Årstafältet, Grimstaskogen, Sätraskogen, Magelungen /Rågsveds friområde och Nackareservatet.

§15 Förutsättningar för serveringsbyggnad vid Långholmens friluftsteater

Dnr T2011-540- 00733

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förutsättningarna för en serveringsbyggnad vid Långholmens friluftsteater.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5april 2011. Två skrivelser har inkommit i ärendet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Försök med bullerdämpande beläggning. Slutredovisning

Dnr T2011-321-01072

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som slutredovisning av trafikkontorets försök med tyst asfalt.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Stockholm Ren och Vacker - Lägesrapport nr 8

Dnr T2007-440-00726

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1 Att pantbehållare på papperskorgar även sätts upp i centrumområden som Liljeholmen, Skärholmen, Farsta, Vällingby etc.

2 Att sandupptagning bör starta lika i tid i hela staden.

3 Att stadens insamlingsbehållare inkluderas i ren och vacker stad. Därutöver anförs följande:

När det gäller de gröna insamlingsstationerna som återfinns på en mängd olika platser måste även dessa ingå i en ren och vacker stad. Tyvärr är dessa behållare i många fall överfulla och man ställer sin kasse utanför behållaren för att den är för full. I en vacker och ren stad borde åtgärder redovisas för hur man ska komma tillrätta med intervaller av tömning av dessa behållare.

Beträffande burkinsamling bör dessa även förläggas till stadens ytterområden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Mark Klamberg (FP) och Emilia Hagberg m.fl. (MP)

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av trafikleder

Dnr T2011-440-01122

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§19 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Skarpnäck och Farsta

Dnr T2011-440-01121

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§20 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, samt delar av Älvsjö

Dnr T2011-440-01126

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§21 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Bromma

Dnr T2011-440-01124

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§22 Mottagningsanläggning för trädgårdsavfall i Högdalen Genomförandebeslut

Dnr T2010-702-03914

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att mottagningsanläggningen för trädgårdsavfall i Högdalen, under förutsättning att bygglov erhålls, ska uppföras.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att, under förutsättning att bygglov erhålls, genomföra upphandlingen av uppförandet av anläggningen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.