Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 (Adm)

7 Anmälan av projektansökan till e-tjänstprogrammet, e-tjänster för avfallshantering (Adm)

8 Handläggning av ansökningar om "Grön gubbe"-brickor. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) (Tp)

9 Strukturplan för Husby. Svar på remiss (Tp)

10 Utställelse av arbetsplan för E4 Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på remiss (Tp)

11 Detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2. Svar på remiss (Tp)

12 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen. Genomförandebeslut (Anl)

13 Medlemsavgift till organisationen City i Samverkan (Anl)

14 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats för politisk information (T)

15 Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420). Svar på remiss (Stm)

16 Upphandling av årsavtal för klottersanering (Stm)

17 Naturvårdsverkets vägledning om inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponeringar. Svar på remiss (A)

18 Förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi. Etapp 1. Beslut om remiss (Tp)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 5 september 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

En information och inbjudan till ”Öppen hus” på stadens återvinningscentraler, den 11 september, är delad till nämnden i dag.

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Uppdrag att ta fram förslag om utformning av miljözon för dubbdäck, från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist (KD). Dnr T2011-300-03647

2 Utökat dubbdäcksförbud i Stockholms stad, från Emilia Hagberg m.fl. (MP).
Dnr T2011-300-03615

3 Att använda grön asfalt i Stockholms stad, från Emilia Hagberg m.fl. (MP).
Dnr T2011-400-03617

4 Sänkta hastigheter för att minska trafikolyckorna, från Emilia Hagberg m.fl. (MP). Dnr T2011-320-03618

5 Kvarvarande snömassor, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2011-440-03619

6 Brandsäkerhet i samband med avstängningen av Söderledstunneln, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2011-440-03620

7 Olycksfallstillbud med anledning av yvigt växande häckar vid vägar och korsningar i framförallt Stockholms stads villaområden, från Jimmy Lindgren (S). Dnr T2011-320-3621

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 15 augusti 2011 och den 25 augusti 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 5 och 6/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 9 maj respektive
8 juni 2011 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av projektansökan till e-tjänstprogrammet, e-tjänster för avfallshantering

Dnr T2011-050-02686

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Handläggning av ansökningar om ”Grön gubbe”-brickor. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C)

Dnr T2011-430-02318

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Strukturplan för Husby. Svar på remiss

Dnr T2011-512-02356

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar remissen med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

att i delvis bifalla kontorets förslag

att därutöver anföra följande

Det är positivt till att man planerar för att lyfta Husby, men det finns några saker som bör ändras i strukturplan för Husby.

Vi anser att nuvarande trafikseparering med gångbroar över bilvägarna bör behållas.


Förändringarna av gatorna bör analyseras ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och det bör göras en barnkonsekvensanalys innan planerna konkretiseras ytterligare. På gårdarna nära Trondheimsgatan och generellt i Husby är det ofta ganska små barn som är ute och leker själv. För dem vore det en försämring av säkerheten om biltrafiken kom närmare gårdarna. De nedsänkta gatorna skärmar av buller. En höjning av gatorna borde ge ökat buller för de boende. Bullerkonsekvenserna bör analyseras och beaktas som beslutsunderlag. Man bör göra centrum synligt och attraktivt på andra sätt än genom att höja gatorna och bryta trafiksepareringen. Möjligheten att ha kvar Norgegatan i nuvarande nivå, men att höja busshållplatserna, för att de ska upplevas som tryggare bör utredas. Det bör också belysas om det är möjligt att flytta ner butikslokaler till Norgegatans nuvarande nivå.

Förslaget innebär förändringar av vägnätet och fler parkeringsplatser. Vilka konsekvenser det får för kollektivtrafiken och resemönstren bör utredas noggrant. Klimatkonsekvenserna måste också noga analyseras. Det är också en myt att fler parkeringsplatser i anslutning till centrumplatser alltid gynnar handlarna. Därför bör inriktningen vara att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer i området. Att få större tillgänglighet med bil gynnar generellt den manliga befolkningen, medan kvinnorna som oftare åker kollektivt gynnas mer av att man lägger skattepengarna på förbättrad kollektivtrafik. Effekterna ur jämställdhetsperspektiv bör analyseras.

Vi vill också lyfta frågan om okynnestrafiken på moped och bil på Järvafältet och i Husby. Ungdomar som kör moped fort på gångvägar utgör en stor fara för gångtrafikanterna. I genomförandet av strukturplanen bör det tas ett helhetsgrepp för att minska okynnestrafiken med moped och bil. Kollektivtrafiken ska ses över och ha en god turtäthet, och att lokala busslingor med hög turtäthet kompletterar stomnätet. Gång- och cykelvägar ska förbättras och bli trygga miljöer.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Att nämnden beslutar att det nygamla alternativet för gatustruktur ska gälla, dvs trafikseparering.

Att i övrigt godkänna förvaltningens utlåtande.

Samt att därutöver anföra

Det är för många i Husby viktigt att trafiksepareringen bibehålls som huvudalternativ. Dock vill vi framhålla att åtgärder mot buller behöver göras tex genom bullerskärmar vid de platser som är mest utsatta.

Remisstiden har varit mycket kort och dessutom förlagd under sommarmånaderna. Det har inneburit att många inte har kunnat vara delaktiga eller haft möjlighet lämna synpunkter på förslaget.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. att delvis godkänna remissvaret

2. samt därutöver anför följande

Trafiksepareringen är något som gör Järva tryggare än andra delar av Stockholm.

Järvafältet planerades med en trafikseparering som gjorde att bilarna skiljdes från gång- och cykeltrafik. Man tog ett helhetsgrepp om planeringen. Detta var och är till fördel för många, inte minst för barn och ungdom som slipper konfronteras med motorfordon på väg till förskola och skola. Vänsterpartiets ståndpunkt är att trafiksepareringen är bra, därför vill vi inte bryta trafiksepareringen.

Vår inställning i frågan om att förändra centrum i Husby är att man inte skall föra in bilar i centrum och förändra gatunivåerna. I de alternativ som diskuteras anser vi således att det som minst påverkar situationen är om enbart Norgegatan höjs och till den minsta kostnaden. Vi anser dock att detta inte är samhällsekonomiskt effektivt. Kostnaden för detta kommer inte att komma Husbyborna tillgodo på ett bra sätt. Vi menar att dessa miljoner skulle kunna användas på ett helt annat sätt. I samband med detta arbete är det viktigt att ha fokus på fysiskt funktionsnedsatta personer och dem med nedsatt orienteringsförmåga.

Inga ny trappor och sluttningar som är svåra att passera eller orientera sig i.

Vi är emot att bygga igen de kilar som skiljer stadsdelar från varandra, vi anser att de gröna kilarna och stråken är till fördel för de boende, med gröna lungor och rekreationsområden. Därför är vi inte överens om att man i arbetet skall jobba med förslag på att ” länka samman stadsdelarna” Varje stadsdel är unik och har sin egen identitet, det är viktigt för den sociala hemhörigheten. Det gäller inte bara i Husby utan i hela staden.

De gröna stråken och kilarna ser vi inte som barriärer, utan som en stor tillgång för befolkningen såväl nu som på sikt. De centrala stråken kan mycket väl utvecklas och förbättras även om man inte inför trottoarer och butiker i bottenvåningarna. Flöden för de gående som är bra, tillgängliga och attraktiva kan åstadkommas i programarbetet utan att biltrafiken kommer nära inpå. Därför är det viktigt att lägga tyngd på att göra gångvägnätet tydligare, inte minst inom bostadsgårdarna och för att ta sig mellan olika gårdar. Tydligare skyltning är angelägen. För att förbättra stråken över Järvafältet anser vi att gång- och cykelvägar måste ha ett bra underhåll året runt.

E18 måste läggas i tunnel, inte minst för att minska buller och föreoreningar för de boende på båda sidor om fältet. Det skulle även motverka den bärriäreffekt som trafikleden har idag.

Om man vill förbättra kommunikationen mellan Norra och Södra Järva ska man inte dra bussar över fältet. En spårväg längs Kymlingelänken är ett vida bättre alternativ. För övrigt är E18 det största hindret för den som vill cykla eller gå till fots mellan stadsdelarna, man får gå långa omvägar för att ta sig fram under vägen.

Förslaget att tågen ska stanna i Helenelund, ställer vi oss bakom, liksom planerna på att bygga ut tvärbanan till Järvafältet. Ett annat sätt att förbättra kommunikationerna vore att introducera närtrafikbussar av det slag som finns i andra delar av Stockholmsområdet även på Norra och Södra Järva.

Vi anser det självklart att de boende i Husby inte skall finansiera ny- och ombyggnad av gatorna utan att dessa kostnader tas av Staden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Utställelse av arbetsplan för E4 Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-311-02487

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), viceordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår:

1. att avslå remissvaret

2. att därutöver anföra följande

Att bygga Förbifart Stockholm är att backa in i framtiden. Samtidigt som klimatet i allt högre utsträckning påverkas av utsläppen från bilismen bestämmer sig den borgliga alliansen för att öka biltrafiken genom byggandet av förbifarten. Vår bestämda uppfattning är att istället satsa på kollektivtrafik, genom i första hand spårbunden trafik samt båttrafik och där detta inte är möjligt på miljödriven busstrafik.

En satsning på motorvägar är en satsning på utglesning. När det gäller Förbifart Stockholm är detta extra tydligt. Förbifart Stockholm byggs inte för dagens trafik utan för att öppna upp för ny trafik mellan Stockholms norra och södra regionhalvor och öppna upp nya områden för exploatering. Detta står i total motsättning till strategierna i Stockholms Översiktsplan och i RUFS 2010 om att förtäta och bygga staden inåt för att minska transportbehovet.

Vi delar kontorets oro över konsekvenserna för Sätraskogen och Järvafältet. Det finns fortfarande oriktiga uppgifter som påverkar bedömningen av de ekologiska effekterna. Det bör vara tydligt att områdena är skyddade som reservat.

I ett långsiktigt hållbart Stockholm satsas offensivt på en hållbar stadsstruktur och hållbara transporter. Förbifart Stockholm kommer att kosta skattebetalarna över 30 miljarder kronor. Alliansens finansieringslösning på Förbifart Stockholm bygger på fem miljarder i statligt stöd och resten lånefinansiering. För att betala ränta och amortera av lånet vill de ta intäkterna från trängselavgifterna, något som beräknas ta ca 30 år. Vi vill använda intäkterna från trängselavgifterna till att utveckla en modern och attraktiv kollektivtrafik. Används intäkterna istället till att betala Förbifart Stockholm kommer den minskade klimatpåverkan från trängselavgifterna att ätas upp av ökade trafikvolymer. Storskaliga motorvägsbyggen är en gammalmodig trafiklösning utan förankring i dagens klimatdebatt. Bilsnål samhällsplanering är framtiden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) viceordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet är motståndare till byggandet av Förbifart Stockholm. Eftersom ärendet nu enbart anmäls i Trafik- och renhållningsnämnden vill vi hänvisa till det förslag till beslut vi lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti 2011.

§11 Detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2. Svar på remiss

Dnr T2010-512-04506

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på detaljplaneremissen för Albano.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

att i huvudsak bifalla tjänsteutlåtandet som svar på detaljplaneremissen för Albano

att därutöver anföra följande

Vi motsätter oss argumentationen om att bygga parkeringsplatser för framtida behov. Tillgången till parkeringsplatser har avgörande inverkan på hur man att väljer resa till arbetet och ett stort antal platser driver upp bilanvändningen. Vid studentbostäderna behövs endast parkeringsplatser enligt den norm som krävs ur tillgänglighetssynpunkt. Parkeringspolitiken kan här vara ett kraftfullt verktyg som gör att fler väljer andra resslag än bilen.

Vi anser att Stockholms stad ska vara pådrivande för att det ska tillkomma stationer för persontrafik på spår i området.

I tjänsteutlåtandet anges att kontoret förespråkar stationär sopsug i första hand. Det behöver tydliggöras att också andra fraktioner kan tas om hand i området och att platser reserveras för detta ändamål.

Det planeras att plantera flera hundra träd i området. Detta är ett känsligt ekologiskt område så det är väldigt viktigt vilka sorters träd det handlar om och det måste vara klart hur ansvarsfördelningen ser ut vad gäller skötseln.

Dagvattenhanteringen skulle kunna ske genom naturliga dammar och våtmark och på så sätt bidra till biologisk mångfald. Detta har också föreslagits i tidigare skisser.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. att delvis godkänna remissvaret

2. att därutöver anför följande

Albano, som är en del av det historiska landskapet omfattas av Miljöbalkens bestämmelser för den Kungliga Nationalstadsparken. Det stadsnära läget, som tidigare exploaterats för industriändamål, är ett lämpligt område att använda för en utbyggnad och utveckling av Universitetsområdena. Den direkta närheten till Nationalstadsparken ställer dock mycket stora krav på såväl exploateringsgrad och gestaltning. Trots att området har exploaterats och idag är en grusyta, är det en mycket viktig biologisk spridningsväg, på en plats där spridningskorridoren i Nationalstadsparken är svag. De rester som finns av skog och grön mark måste bevaras, och ytterligare grönytor tillkomma. De förslagna gröna taken och väggarna är bra liksom experimentalträdgårdar, vilka kan förstärka den biologiska mångfalden. Spridningsvägarna skulle dock förbättras betydligt om Roslagsvägen grävdes ned eller överdäckades, då ytterligare gröna ytor skulle tillkomma. Detta skulle ge ett mervärde till Nationalstadsparken.

Trafiken genom området påverkar växt och djurlivets spridningsvägar, därför måste Björnäsvägen vara avstängd för genomfartstrafik mot Lill Jansskogen. Det är viktigt att kollektivtrafiken planeras in från början. Att enbart ha bussar som en lösning på transporter av så mycket människor som dagligen kommer att befolka området är inte ett hållbart alternativ.

En spårlösning med en station vid Albano på Roslagsbanan måste utredas vidare, alt en tunnelbaneuppgång om detta skulle vara möjligt. Parkeringstalet skall hållas extremt lågt.

I programförslaget är tillgängligheten mycket problematisk. Det gäller för alla dem som skall vistas i området, studenter, lärare, annan personal och en allmänhet med nedsatt orienteringsförmåga och nedsatt rörlighet. Detta gäller bland annat i det område där järnvägsspåren idag finns. I förslaget föreslås dessa att överdäckas, vilket innebär stora höjdskillnader. En tydligare beskrivning på de föreslagna slänterna vid den överdäckade banvallen måste till för att säkerställa att området blir tillgängligt för alla. Det ska inte vara svårt att ta sig fram med rullstol, rollator eller käpp, och att hitta vägen med nedsatt syn eller utan syn. I området i övrigt finns i förslaget flera nyskapande hinder, bland annat trappor, branta sluttningar och gradänger. I områdets huvudentréstråk finns en monumental trappa, oöverstiglig för de flesta funktionsnedsatta som kommer att behöva ta en stor omväg. Nya PBL innebär att tillgängligheten skall vara med i ÖP och planer på ett tydligare sätt än tidigare. Detta måste efterlevas. I studentbostäderna är det lämpligt att installera sopsug, för att underlätta för alla, inte minst rörelsehindrade.

Vänsterpartiet har i arbetet inför beslutet om Norra Länken föreslagit att Roslagsvägen skall grävas ner, alternativt överdäckas. Vänsterpartiet anser att detta skulle gagna Albanoområdet på ett mycket positivt sätt, och knyta samman Kräftriket med Albano. Det skulle även innebära att kontakten med Brunnsviken och därigenom hela nationalstadsparken förbättras. Om en överdäckning inte sker behöver en bred ekodukt komma till stånd, och Roslagsvägen sänkas på denna plats. Ett alternativ med gångtunnlar för att ta sig mellan områdena är uteslutet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm (S).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Albanoområdet kommer att bilda en tydlig länk mellan Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan, en länk som kommer att präglas av studentliv och akademiska miljöer. Det är bra för Stockholm som universitetsstad. Närheten till den vackra och viktiga Nationalstadsparkens unika miljöer kommer att ge området en unik och attraktiv karaktär.

Det planerade området kommer att domineras av cykel- och gångtrafik. Det kommer att bidra till att skapa en grönare och vackrare plats, som passar betydligt bättre i Nationalstadsparken än dagens industritomt.

Enligt dagens planer kommer Albanoområdet att innehålla minst 800 student- och forskarlägenheter. Utöver det kommer det att finnas en mängd akademiska lokaler i området. Det innebär att tusentals studenter kommer att röra sig i området och kring området varje dag. Studenter åker mindre bil och mer kollektivt än de flesta andra stockholmare.

Spårbunden och miljövänlig trafik har stora fördelar gentemot busstrafik och är i de fall det är lämpligt att föredra. Såsom planen idag ser ut kommer området till att börja med att kollektivtrafikförsörjas med bussar. Det är beklagligt att möjligheterna till spårbunden trafik inte utretts inom planförslaget. Det bör utredas ordentligt när planarbetet går vidare. Kortsiktigt kan spårbunden trafik vara dyrt, men ger stora miljö- och kapacitetsvinster. Det är värt att satsa på.

§12 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Genomförandebeslut

Dnr T2007-321-01202

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede till en investeringsutgift om 150 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens genomförandebeslut.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Som vi tidigare sagt, är det glädjande för de boende i Gamla Enskede att det äntligen kommer upp bullerskärmar längs Nynäsvägen och att man planerar för nya cykelbanor.

På sikt vill vi emellertid att Nynäsvägen däckas över, då det är det effektivaste sättet att åstadkomma en bullerdämpning. Enskede som idag delas av Nynäsvägen skulle kunna bli en lugn och sammanhållen stadsdel där parkstråk med gång- och cykelvägar anläggs på överdäckningen tillsammans med nya bostäder, liksom på Södermalm, som har har utvecklats positivt efter det att Söderleden däckades över.

Bullerskärmar förstärker uppdelningen av stadsdelen på ett olyckligt sätt, men behovet att snabbt åtgärda bullerstörningarna är dock så stort att vi, som en tillfällig lösning, ändå emotser detta.

§13 Medlemsavgift till organisationen City i Samverkan

Dnr T2008-610-00609

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att utbetalning till organisationen City i Samverkan sker i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till avtal, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, mellan City i Samverkan och Stockholms stad, genom dess trafik- och renhållningsnämnd.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

att avslå kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Avtalet med City i Samverkan är problematiskt på flera sätt. Att ha ett stående ekonomiskt bidrag för belysning och städning till en organisation där kommersiella aktörer och staden samverkar i en viss stadsdel, riskerar att leda till en otydlig ansvarsfördelning. Nationalekonomen Andreas Bergh, som forskar om kommunal korruption, varnar för att precis den här typen av konstruktioner kan leda till problem.

Dessutom ser nämnden ingen anledning att prioritera city, en stadsdel där de kommersiella aktörerna är starka nog för att klara julbelysning på egen hand. Det finns stora behov av kreativa ljusinstallationer för att lysa upp vår stad under vinterhalvåret. En alternativ användning av de medel som går till City i Samverkan, kunde vara att välja ut några förortscentrum som får förstärkta ljusutsmyckningar under vintern, eller att olika spännande ljusinstallationer görs på andra håll runt om i innerstaden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats för politisk information

Dnr T2011-540-01867

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att återremittera ärendet enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP):

1 Ärendet återremitteras till trafikkontoret.

2 Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats för politisk information.

Kontaktytor och platser för det politiska samtalet/samhällsdialogen är viktiga demokratifrågor. Därför är det positivt att politiska partier har uttryckt önskemål om att även utanför valtider möta väljarna. Den praxis som har utvecklats under åren har resulterat i att under valrörelseperioden gäller det delvis andra regler gällande upplåtande av offentlig plats än vad som är normalfallet. Man har bedömt att denna avvikelse har varit önskvärd för att under denna period uppmuntra och underlätta för politiska företrädare och partier att möta medborgarna och väljarkåren.

När nu politiska partier har uttryckt önskemål om att få använda sig av valstugor för att möta väljare även utanför ordinarie valrörelse finns det anledning att hörsamma detta. Fler tillfällen att möta och samtala med medborgarna förbättrar förutsättningarna en fungerande samhällsdialog – en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.

Det föreliggande tjänsteutlåtandet innehåller däremot inte ett tydligt förslag från trafikkontoret på vilka nya riktlinjer som ska gälla för upplåtelse av offentlig plats för politisk information och saknar därmed även en motivering till riktlinjernas utformning. För att nämnden ska kunna ta ställning behövs ett fullständigt förslag till riktlinjer som beaktar och anger normer för relevanta praktiska aspekter (upplåtelsetid, vilka som avses, etc.).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar anta kontorets riktlinjer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

att avslå kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Den speciella behandling som görs av politiska partier under valrörelse är motiverad. Däremot finns det ingen anledning att särbehandla partier under övrig tid. Viktigare vore i så fall att civilsamhället i stort får bättre möjligheter att nå människor på gator och torg.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår återremiss enligt följande:

Att nämnden beslutar att återremittera ärende

Samt att därutöver anföra

I ärendet förs ett resonemang om hur kontakter med politiska organisationer samt icke politiska organisationer sker. Vi betraktar ärendet som en rapport över dagsläget och inte som några klara riktlinjer. Ska nämnden fatta beslut om riktlinjer ska det vara ett dokument som exakt anger riktlinjer politiska partier och dels för icke politiska partier. Ärendet är svårtolkat vad som är riktlinjer och vad som är daglig rutin.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Därefter ställer ordföranden Ulla Hamilton (M) de båda återremissyrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet om återremiss med hänvisning till sitt förslag att avslå ärendet i dag..

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§15 Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420). Svar på remiss

Dnr T2011-007-02484

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

att avslå kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Kontoret har ett förslag till remissvar som i stora delar behandlar frågor som inte ligger inom kontorets kompetens. Det ankommer inte på trafikkontoret att bedöma hur miljömål ska värderas gentemot andra samhällsmål, eller vilka målnivåer av miljöstörande ämnen som är realistiska.

I några bitar har kontoret yttrat sig om frågor inom sin kompetens, t.ex. angående hur miljömålen ska uppnås i en tätbebyggd miljö, samt hur luftkvalitetsnormer ska uppnås. Det är på dessa frågor remissvaret ska fokusera, och de delarna hade kunnat utvecklas. Det är också bra att kontoret pekar på inkonsekvenser mellan olika delar av det nya miljömålssystemet.

Det nya miljömålssystemet har inte ökat möjligheterna att nå miljömålen, tvärtom riskerar arbetet att bli mer ofokuserat och målbilden blir otydligare. Det gör att miljöarbetet i Sverige riskerar att bli mindre ambitiöst, vilket också lyfts fram av t ex Naturskyddsföreningen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Upphandling av entreprenad avseende klottersanering i Söderort, Innerstaden och Västerort

Dnr T2011-440-02682

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av dessa tre entreprenader och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 juni 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Förutom att vi generellt anser att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi, vill vi, när nu upphandling sker, peka på vikten av uppföljning och kontroll av hur entreprenören sköter klottersaneringen, och att kontrakten följs. Inte enbart i Stockholms innerstad.

T.ex har vi tidigare påpekat brister i den sk 24-timmarsgarantin, bl.a. i de södra förorterna. (Se bl.a. skrivelse om Rågsveds Friområde från 090120).

§17 Naturvårdsverkets vägledning om inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponeringar. Svar på remiss

Dnr T2011-700-02709

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 juli 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi. Etapp 1. Beslut om remiss