Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-10-19

Sammanträde 2011-10-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad. Svar på remiss (Adm)

7 Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43). Svar på remiss (Tp)

Dnr T2011-313-03411

*
Omedelbar justering

8 Förstudie Spårväg Syd. Svar på remiss (Tp)

9 Ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder 2012 (Anl)

Dnr T2011-300-02924

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upphandling av ramavtal för löpande underhåll, mindre byggnadsarbeten och service för styrsystem (Anl)

11 Julbelysning i City 2011-2013. Lägesrapport (Anl)

12 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp 1 (Anl)

13 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Samarbete mellan Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutrapport (Stm)

14 Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning. Svar på remiss (Stm)

Dnr T2008-512-03963

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Projekt "Södermalms hjärta" för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut (Stm + Explk + Sbk + Fsk + Idf + Kulturförv + Södermalms stdf + Socialförv)

16 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2012-01-01 (A)

17 Införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss (A)

18 Upphandling av tjänstekoncession avseende insamling av slam och humanurin från slutna tankar och fettavskiljare (A)

19 Upphandling av tjänstekoncession för insamling av grovavfall (A)

20 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2011 (Adm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser Martin Hansson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 27 oktober 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Buller från Essingeleden, från Kajsa Stenfelt (V)
Dnr: T2011-321-04699

2 Tv eken på Oxenstiernsgatan, från Maria Antonsson (MP)
Dnr: T2011-520-04700

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om Tv eken

Ted Ell informerar om bakgrunden till beslutet att fälla den gamla eken på Oxenstiernsgatan på Östermalm.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 10 oktober 2011 och den 19 oktober 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 8/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 19 september 2011 anmäls.

§6 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr T2011-000-03417

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) enligt följande:

Det är bra att programmet omfattar även verksamhet som drivs på entreprenad åt staden. Vi vill i detta sammanhang även betona vikten av att det finns tillräckliga resurser beträffande klagomål och hantering av synpunkter som inkommer.

Medborgarnas synpunkter och klagomål ska även finnas tillgänglig i det fall någon efterfrågan detta för en specifik nämnd.

§7 Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43). Svar på remiss

Dnr T2011-313-03411

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Annika Ödebrink m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår återremiss enligt följande:

1 Att återremittera ärendet.

2 Att anföra följande:

Det är oacceptabelt att endast hänvisa till den kommande cykelplanen i tjänsteutlåtandet. Ärendet bör återremitteras för en seriös beredning och genomgång av motionens förslag.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1. Att bifalla motionen.

2. Att därutöver anföra:

Fler och fler är de stockholmare som förstår det fiffiga med att cykla i den här sta´n. Det är hög tid att staden uppmuntrar detta miljösmarta färdsätt och ser till att aktivt arbeta för att minska privatbilismen, till förmån för gång, cykel- och kollektivtrafik.

Den borgerliga alliansen i Stadshuset pratar och pratar om att nu minsann ska vi genomföra den nya cykelplanen, men inget händer, och på fler och fler ställen skapar den ökade mängden cyklister otrygghet och konflikter med gångtrafikanter. Det är helt oacceptabelt! Farliga områden ska definieras och åtgärdas så att cykeltrafiken blir fysiskt skild från både fotgängare och bilar, exempelvis genom nivåseparering.

Cykelplan 2006 innehåller flera förslag på utbyggnad av cykelbanor och vi vill genomföra den snarast! Det är viktigt att cykelbanenätet binds samman både i inner- och ytterstaden och det kommer att krävas samarbete med grannkommuner för att åstadkomma detta.

Det krävs också ett kraftigt förbättrat snö- och halkunderhåll på cykelbanorna.

Om Stockholm ska växa i den takt som förutspås, är det nödvändigt att tänka bort privatbil som färdmedel. Förutom att vi inte ens idag klarar EU:s miljökvalitetsnormer, så finns det helt enkelt inte tillräckligt många kvadratmeter i staden för att få plats med en person i varje bil. Vi får inte vara främmande för att ta utrymme från biltrafik till förmån för cykling.

För att ytterligare uppmuntra cyklandet bör antalet cykelparkeringar öka, framförallt vid centrala kollektivtrafikpunkter. De ska vara gratis, säkra och välskötta.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Annika Ödebrink m.fl. (S).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Antalet cyklister i Stockholm ökar och bidrar därmed till framkomligheten i staden. Det är en utveckling som är mycket positiv och som ska stödjas. I förslag till budget 2012 för Stockholms stad ingår en omfattande satsning på en miljard kronor på cykelåtgärder under perioden 2012-2018. Hur dessa medel ska användas ingår i det pågående arbetet med en ny cykelplan för Stockholms stad som kommer att presenteras under hösten. Motionärens önskemål om ökade satsningar på förbättrad cykelmiljö är positivt men har redan behandlats i majoritetens förslag till budget för Stockholms stad 2012 samt det pågående uppdraget med en ny cykelplan för Stockholms stad.

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) enligt följande:

Cykelns betydelse som transportmedel ökar år efter år. Fler nyttjar cykeln t.ex. till och från arbetet. För alla cyklister i Stockholm är det oerhört viktigt att man förstärker säkerheten och framkomligheten. Vi förutsätter att i den kommande cykelplanen inarbetas motionärens kravlista.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§8 Förstudie Spårväg Syd. Svar på remiss

Dnr T2011-330-03959

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Att kontoret som svar på remissen rekommenderar att man skyndsamt går vidare med projekteringen av Spårväg syd.

2 Att vidare anföra

Planeringen av ny kapacitetsstark spårtrafik i Stockholmsområdet släpar efter. Den spårburna trafiken bl.a. i den södra länshalvan är idag kraftig eftersatt. För att kunna skapa ett hållbart resande i regionen, avlasta trafiken in mot city samt erbjuda alternativ till bilen är spårburna tvärförbindelser en absolut nödvändighet. Spårväg Syd är en mycket viktig spårförbindelse som ska prioriteras och igångsättas så snart det är praktiskt möjligt. Anläggningen av spår tar lång tid och i avvaktan på att Spårväg Syd blir färdig bör en satsning snarast göras på snabba direktbussar på den föreslagna spårsträckan.

Bygget av tvärbanan för ca tio år sedan visade med all önskvärd tydlighet att dessa tvärförbindelser är en given succé med omfattande resandeunderlag. Även inför bygget av tvärbanan visade prognoserna att resandeunderlaget skulle bli betydligt lägre än vad det sedan blev. SL borde ta lärdom av dessa tidigare räknemissar och inte förlita sig på sina prognoser som innehåller flera brister. Bland annat tas inte hänsyn till den så kallade spårfaktorn samt att beräkningarna utgår ifrån de resealternativ invånarna i södra Stockholm och på Södertörn har idag. Vid fler spår väljer även fler att använda dessa färdmedel. På samma sätt som fler vägar genererar ökad biltrafik. Även vid planeringen av tunnelbanan på 40-talet sa prognoserna att denna inte skulle bli lönsam. För att komma tillrätta med stadens omfattande trafikproblem behöver vi agera proaktivt och visionärt. Just resor i det tvärregionala snittet har lägst kollektivtrafikandel och därför är det särskilt angeläget att här göra satsningar på spårburen kollektivtrafik.

Alternativet med dragning söder om E4:an är idag att föredra framför dragningen norr om. Alternativen mellan Älvsjövägen i norr och Vantörsvägen är svårare att avgöra och här bör framtida utredningar fälla avgörande. I den fortsatta planeringen är det mycket viktigt att man ser till att barriäreffekterna blir så små som möjligt, samt att dessa redovisas i förhållande till de olika sträckningsförslagen. Det smärre intrånget i Glömstaskogen kan vara godtagbart. Men av stor vikt här är att detta inte medför vidare exploatering av skogen. Det behöver säkerställas att andra kringexploateringar i denna del av skogen inte sker med anledning av spårdragningen.

Konsekvenserna för olika depålägen måste snarast fördjupas. Nämnden önskar ett öppet och brett samrådsförfarande där tid ges för allmänheten att delta i dialogen så att risken för överklaganden minimeras.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Det är positivt att SL aktivt utreder förstärkningar av tvärgående förbindelser i staden och angränsande kommuner, då Stockholms kollektivtrafiksystem idag präglas av radiala förbindelser. Tvärgående förbindelser har i sammanhanget goda möjligheter att avlasta delar av det centrala kollektivtrafiksystemet och förbättra kommunikationerna i Söderort.

Stockholms södra delar samt Södertörn som helhet är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Det behövs för att skapa goda möjligheter till resande mellan regionens alla delar men också för att skapa bärighet i området som sådant. Genom att binda samman Stockholms södra delar med tvärförbindelser möjliggör man nya resemönster men också underlag för boende och företagande i en del av Stockholm som behöver både delar.

SL:s förstudie kommer fram till att det i dagsläget inte finns ett samhällsekonomiskt lönsamt resandeunderlag för att bygga Spårväg Syd och det är självklart att de i sin prioritering av olika projekt måste ta hänsyn till den samhällsekonomiska nyttan. Vi är dock oroliga för att SL:s prioriteringar är alltför snäva. Berörda kommuner, inklusive Stockholm, bör därför vara tydliga i planeringen av kommande bebyggelse så att den görs i anslutning till en blivande spårväg så att den samhällsekonomiska nyttan ökar och därmed blir mer försvarbar. För att bereda marken för en förväntad resandeökning i takt med att området utvecklas och i avvaktan på en utbyggnad av Spårväg Syd bör SL omgående utreda förstärkt busstrafik längs den aktuella sträckan.

Spårväg Syd skulle betyda mycket för utvecklingen för Stockholms södra delar samt berörda kommuner på Södertörn. I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta i länets norra. En bättre utbyggd tvärgående kollektivtrafik skulle möjliggöra för affärsutveckling och därmed även för befolkningsökning. Två fenomen som förutsätter och är beroende av varandra.

Det är vår förhoppning att SL, tillsammans med andra berörda parter, tar hela söderorts framtida utveckling i beaktande i den fortsatta utredningen av behovet av bättre tvärförbindelser i området. I takt med att bebyggelsen ökar kommer också behovet att goda kommunikationer att öka. Flera tvärförbindelser är en viktig beståndsdel i Söderorts utveckling.

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) enligt följande:

Södertörn behöver en bra och effektiv kollektivtrafik. Det kan innebära en spårvägslösning. Frågan har utretts under minst tio år och nu verkar det vara så att frågan kan falla på ett för dåligt resandeunderlag. Beräkning av resandeunderlaget borde ha utretts mycket tidigare och om det i det falla visat sig vara för lågt låtit hela frågan om Spårväg Syd bero. Så är icke fallet Utredningarna har fortsatt fram till dags datum.

Ett näraliggande exempel på hur fel beräknar av antal resande är, var när man från SL sida gjorde beräkningar för hur stor resandet skulle bli med tvärbanan. Tvärbanan blev en succe och SL hade fel i sin beräkning. Vad indikerar att de uträkningar som i dag presenteras stämmer med ett framtida resande antal.

De regionala skillnaderna i Stockholm görs alltmer tydliga i trafikpolitiken.

Vi kan i dag konstatera att följande utveckling sker:

· Dubbelspår längs hela Roslagsbanan,

· Tvärbana till Solna och Kista

· Spårförbindelse till Nya Karolinska,

· Spårväg city till Ropsten samt rustning av Lidingöbanan,

· Planering pågår för vidare för utbyggd Roslagsbana till Arlanda som nästa år även ska få en ny pendeltågslinje.

· På södra sidan byggs dubbelspår på Nynäsbanan och mellan Södertälje hamn – centrum

I den regionen som Spårväg Syd planerats för under tio års tid förordas nu busslinje, pga av osäkerhet i resandeunderlaget. Frågan är tex hur resandeunderlaget utgjorde en viktig faktor får Spårväg City, där man idag satsat 5 miljarder på en spårbunden trafiklösning som måste byggas om i och med att sträckan förbi Värtan är ett provisorium.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Som kontoret påpekar har i RUFS 2010 områdena Flemingsberg, Kungens Kurva/Skärholmen ansetts vara stadskärnor med stark utvecklingspotential.

Då efterlyser vi ett mer långsiktigt perspektiv, där större hänsyn tas till de strukturerande effekter som ges av en spårvägs- eller trådbussutbygnad på sträckan Flemingsberg-Masmo-Skärholmen/Kungens Kurva-Fruängen-Älvsjö

Spårväg Syd handlar inte enbart om att tillgodose behovet av resor eller öka kollektivtrafikandelarna i området, utan också om att utveckla en eftersatt del av Stockholmsregionen.

Om länet ska växa i enlighet med de planer som ges av den regionala utvecklingsplanen, måste investeringar göras i länets södra delar.

Genom en satsning på en strukturerande kollektivtrafik attraherar man nya exploateringar på ett annat sätt än med en reguljär busslinje.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§9 Ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder för 2012

Dnr T2011-300-02924

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att söka statlig medfinansiering för 2012 enligt kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Upphandling av ramavtal för löpande underhåll, mindre byggnadsarbeten och service för styrsystem

Dnr T2011-400-03945

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal avseende löpande underhåll för broar, kajer, stödmurar m m.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal avseende mindre byggnads- och installationsarbeten för konstbyggnader, tekniska anläggningar och driftutrymmen.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal avseende service och programmeringssystem för styrsystem.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Julbelysning i City 2011-2012. Lägesrapport

Dnr T2008-610-00609

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets lägesrapport.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet ställer sig fortsatt tveksamt till den här typen av samarbete mellan kommunen och privata näringsidkare. Näringsidkare i City borde ha möjlighet att själva finansiera julbelysning. Om kommunen ska finansiera julbelysning borde detta göras i förorterna. Kontoret bör löpande redovisa kostnaderna för detta evenemang till nämnden.

§12 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp 1

Dnr T2011-400-04028

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagen inriktning för renovering av Sergels torgs tätskikt, till en uppskattad totalutgift om 1400 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens inriktningsbeslut.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av utrednings-, projekterings- och förberedelsearbete för etapp 1 till en utgift om 35 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Sergels torg och tätskikten längs sträckan till Bolinders plan ligger mitt i hjärtat av Stockholm city, därför är genomförandet av åtgärder och renoveringar på sådana platser av särskild vikt. Tätskiktets dåliga skick tillsammans med projektets komplexitet och långa tidshorisont gör att det är brådskande att projektet kommer igång. Byggstarten förutsätter dock att ett genomförande avtal tecknas med SL angående Spårväg City vilket ger arbetet med ett nå en överenskommelse hög prioritet.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§13 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Samarbete mellan Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutrapport

Dnr T2010-007-04008

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C):

1 Trafik- och renhållningsnämnden återremitterar ärendet till trafikkontoret.

2 Därutöver anförs följande:

I ärendet finns remissvar från olika förvaltningar och bolag inom Stockholms stad däremot saknas det remissvar från berörda entreprenörsföretag i Stockholm. Eftersom det är dessa företag som kommer att vara tvungna att uppnå dessa miljökrav vore det högst relevant att deras synpunkter inhämtats. Av den anledningen bör ärendet återremitteras för komplettering.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 september 2011. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del överenskommelsen
om de gemensamma miljökraven vid upphandling av entreprenader, samt uppdrar åt kontoret att tillämpa miljökraven i kommande upphandlingar.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

3 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer miljökraven att gälla samtliga upphandlingar av entreprenader inom stadens förvaltningar och bolag.

4 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och renhållningsnämnden att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår följande:

1 att godkänna överenskommelsen om gemensamma miljökrav vid upphandling

2 att staden ska ta initiativ till en ny överenskommelse med mer långtgående miljökrav

3 att kontoret i den egna upphandlingen ska tillämpa högre ställda miljökrav samt att därutöver anföra:

Det är av största vikt att Trafik- och renhållningsnämnden, som bygger större delen av sin verksamhet på arbeten utförda av entreprenörer har ett upphandlingsunderlag med mycket höga miljökrav.

Stockholm bör gå i spetsen och utforma skarpare upphandlingskrav som åtminstone införlivar den ansats som finns i Stockholms kommande miljöprogram. Trafikkontoret bör snarast anpassa och omarbeta miljökraven så att den lägsta nivån åtminstone omfattar de krav som ställs i Stockholms miljöprogram. Det önskvärt att i upphandlingar följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav.

Exempelvis bör det göras mycket tydligare skrivningar om kemikalier. Miljöstyrningsrådet tydliggör vilka ämnen som inte ska förekomma i varor och vilka ämnen som ska begränsas i varor, vid upphandling.

3) Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att avgöra ärendet i dag och enligt sitt förslag.

Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att avgöra ärendet i dag och enligt kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i beslutet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§14 Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning. Svar på remiss

Dnr T2008-512-03963

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss av ”Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning. Samrådsförslag
juni 2011” med trafikkontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Annika Ödebrink m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut och vidare anföra följande:

Samrådsförslaget för framtagandet av den nya byggnadsordningen med arbetsnamnet Arkitektur Stockholm är i stort sett lovvärtoch välarbetat.

Även om nämnden helt delar strategins ambition att ett helhetsgrepp ska tas på arkitekturen/stadens gestaltning kommenteras här enbart de intressesfärer som berör Trafik- och renhållningsnämndens ansvarsområden.

En generell önskan inför det fortsatta arbetet är att beskrivningarna av stadens befintliga värden närmare preciseras och dess status tydliggörs. Statusen på de riktlinjer som nu anges och lyfts fram vid varje del i underlaget behöver närmare preciseras.

Flera av målsättningarna och riktlinjerna kräver att andra förvaltningar i sitt arbete utgår från Arkitektur Stockholm. Det är därför av stor vikt att poängtera att förankringen i andra nämnder sker och/eller att dokumentet får genomslag i olika nämnders verksamhetsplan och stadens budget. Detta är en förutsättning för genomförandet. Trafik- och renhållningskontoret bör ta till sig Arkitektur Stockholms helhetstänk vid gestaltning av det offentliga rummet istället för att betrakta det som ”särintressen”. Strategins status ska därför vara mycket hög och prioriteras av förvaltningen. Att Arkitektur Stockholm inbegriper andra nämnder än stadsbyggnadsnämnden är positivt och en av dess styrkor. För att den helhetssyn ska kunna uppnås som eftersträvas bör Arkitektur Stockholm överordnas andra styrdokument. Avsnittet ”Processer för hög kvalitet i stadsbyggandet” är av stor vikt för att säkerställa att strategins ambitioner verkligen blir av.

Nämnden beklagar att de delar av texten som i det första samrådsunderlaget, vilket togs fram innan utställningen, behandlade gångtrafikanters och cyklisters status gentemot bilisterna har reviderats. I den första versionen uttrycktes tydligt att gång- och cykeltrafikanter skall ges en högre status än bilisterna vid utformningen av nya detaljplaner. Nu står det istället Vid utformningen av de offentliga rummen ska därför framkomligheten för fotgängare och cyklister prioriteras så långt som möjligt. En klar försvagning av den tidigare versionen således med betydligt mer oklar status. Nämnden skulle önska att den tidigare texten istället togs tillbaka här.

Vid gestaltningen av det offentliga rummet och planering av ny bebyggelse behöver fokus läggas på helheten samt vad som sker mellan de enskilda byggnaderna. Enskilda solitärer är av underordnad betydelse. Det är gaturummet och dess gestaltning som ger förutsättning för ett attraktivt stadsliv. Som exempel kan här nämnas kvarteren kring Nytorget vilka idag upplevs som mycket positiva men där de enskilda byggnaderna inte utmärker sig.

Ett barnperspektiv saknas nästan helt i samrådsunderlaget och behöver arbetas in i det fortsatta arbetet. Vidare måste stadens parkeringsnorms förödande konsekvenser för gestaltningen av det offentliga rummet belysas betydligt mer. En strategi för att komma tillrätta med detta behöver läggas in. Ökat fokus och tydligare åtgärder för hur externa centrumbildningar ska kunna motverkas behöver även bli en del av Arkitektur Stockholm. Här kan med fördel ökat samarbete/dialog med grannkommunerna sökas.

Även om promenadstadens intentioner vid nybyggnation mot en mer "innerstadslik" planering är bra får man inte glömma bort att en variationsrik stad även inkluderar de andra värden Stockholms förorter idag innehåller. En alltför stark likriktning i byggandet är aldrig bra oavsett form. Målet bör vara att utvidga innerstaden och försöka tillföra de funktioner som saknas i både innerstad och ytterstad utan att blint bygga bort förorternas idag befintliga stadslandskap.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Att delvis godkänna kontorets svar på remissen

2 Föreslå att förslaget omarbetas vad avser stadens övergripande gestaltning och struktur så att det underlättar en nödvändig omställning av energi- och klimatgassituationen vad gäller t.ex. ökad, gång, cykel- och kollektivtrafik, samt bevarande, skydd och skapande av grönområden och andra gröna strukturer.

3 Att därutöver anföra:

Vi beklagar att Arkitektur Stockholm inte respekterar den djupa kunskap om Stockholm som präglade Byggnadsordningen, att strategierna öppnar för en mycket hög exploatering, mer styrd av ekonomiska intressen än av allmänintresset, samt att Stockholms tillväxt inte planeras med regionen som spelplan och innefattar stora utbyggnader av kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Annika Ödebrink m.fl. (S).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Arkitektur Stockholm är en strategi för stadens gestaltning som beskriver hur arkitektur kan användas som verktyg i stadens fortsatta utveckling. Strategin är tänkt att bli ett centralt dokument när vi planerar framtidens Stockholm. Trafikkontorets remissvar tar upp de delar av dokumentet som berör kontorets verksamhet.

Vi är positiva till upplägget med tematiska tillägg till översiktsplanen. Ambitionen om ökat samarbete och kunskapsutbyte både mellan stadens förvaltningar och gentemot externa aktörer är mycket bra. Vi anser dock att Arkitektur Stockholm måste konkretiseras och fördjupas betydligt mer än i det liggande förslaget. Risken är överhängande att dokumentet inte kommer att få den betydelse, och ge den hjälp, som det är tänkt om detta inte sker.

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna anser att detta är början på en process med bl a medborgarkontakter, och vi ser positiva effekter av detta. Processen är i ett inledningsskede. Materialet är dock av den karaktären att det bör utvecklas ytterligare.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§15 Projekt ”Södermalms hjärta” för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut

Dnr T2011-000-03178

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utredning i enlighet med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande, tillika projektdirektiv.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del utredning till en budget om 3 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, fastighetskontorets, Södermalms stadsdelsförvaltnings, socialförvaltningens, kulturförvaltningens och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 30 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Det är positivt att så många berörda förvaltningar nu samlas för att ta fram ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut inom projekt ”Södermalms hjärta”. De senaste årens utveckling har varit negativ för området, där inblandade förvaltningars och bolags ”fokusering på kärnverksamheten” inneburit att delar av helheten hamnat mellan stolarna. Olika upplåtelser med generöst utrymme för egna tolkningar av behov, utrymme och utformning har sammantaget lett till att Medborgarplatsen i dag närmast har karaktären av tillfällig uppställningsplats eller kringresande tivoli, i stället för den värdiga sammanhållna helhet som torget nog var tänkt för från början.

Rörande den socialt hållbara stadsmiljön i området, så har den tidigare omformningen av Björns trädgård varit lyckosam, i och med att även andra människor än missbrukare känt sig välkomna att utnyttja området. Men de senaste åren har missbrukare börjat återta området.

Restaurangmiljöerna runt torget utgör ett intressant och levande inslag i torgmiljön. Men verksamhetsutövarna måste hållas efter för att de inte på eget bevåg ska börja göra installationer på stadens mark och egendom, eller plocka bort delar av densamma. För de kringboendes skull så är det även viktigt att restaurangerna respekterar de tider som stipulerats i upplåtelseavtalen avseende musik och annat buller sena kvällar. Detta torde även minska risken för krogrelaterat våld. Områdets fastigheter kan med fördel öppnas upp mera än i dag. Södermalmshallarna utgör till exempel en intressant målpunkt, men utgör efter stängningsdags bara en stängd koloss. Både katolska kyrkan och moskén bör bjudas in i arbetet för att bidra med sina respektive verksamheter och erfarenheter.

Just det sammanhållna i området är det som saknas. Det är oklart vem som är ansvarig för helheten. Att försöka minska Götgatans barriäreffekter är nödvändigt. Förslagsvis genom att delar av Götgatan görs till gångfartsområde, där bilar och bussar kan ta sig fram, på gångtrafikanternas villkor. Eftersom detta är en av de största cykellederna i Stockholm så behövs här bredare cykelbanor. Detta måste emellertid anläggas samlat med cykellösningar på Götgatsbacken. Slussen, som knutpunkt för kollektivtrafiken, bör kopplas samman med pendeltågsstationen vid Södra station. Detta kan ske genom att använda den gamla tågtunneln som gångtunnel med rullband (liggande rulltrappor). Den gamla tågtunnelns västra öppning ligger omedelbart söder om kv Fatbursträsket. Detta skapar en genare gångväg för de som byter mellan pendeltågen vid Södra station och övrig kollektivtrafik vid Slussen, samt bidrar till ett ökat folkliv genom Fatbursparken.

Medborgarhusets funktioner behöver verkligen ses över. De olika privatiseringar av delar av Medborgarhuset som gjordes för en del år sedan har här inte lett till några egentliga positiva mervärden för helheten. Förutom till badet och biblioteket så är den allmänna känslan att ”där har man inte att göra längre”. Här behöver satsningar göras på verksamheter som vänder sig till en bredare publik, typ Kulturhuset. Gymnastiksalen ovanpå badet nämns inte alls i materialet. Dess nuvarande och framtida funktion är oklar.

§16 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2012-01-01

Dnr T2011-701-03995

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2012-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår följande:

1 att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2 att subventionen för insamling av utsorterat matavfall höjs

3 att det görs en större prisdifferentiering med avseende på hämtningstäthet

4 att nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat samt att därutöver anföra:

Avfallstaxorna är kraftfulla styrmedel för att minska uppkomsten av osorterat avfall. Vi anser därför att det är viktigt att det lönar sig att sortera ut matavfall, subventionen för insamling av utsorterat matavfall ska därför höjas. Det kommer även fungera som ett incitament för att fler hyresvärdar och en- och tvåfamiljshus väljer att prova matavfallskärl.

För att motverka och förebygga uppkomsten av avfall bör de hushåll som genererar lite avfall och endast behöver hämtning var 4:e vecka premieras genom en lägre avgift än den som föreslås. Taxan för hämtning varje vecka bör höjas, för att styra mot en mindre mängd genererat avfall och en högre utsorteringsgrad.

Stockholm ligger idag långt efter det nationella målet att omhänderta 35 procent av matavfallet år 2010. Därför måste arbetet med insamling och behandling av matavfall till biogas intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till minst 70 procent år 2014 40 samt investera i en biogasanläggning.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss

Dnr T2011-703-03404

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Att bifalla motionen

2 Att därutöver anföra

Det råder stor brist på biogas i Stockholm och det är på tiden att staden kraftigt ökar insamlingen av matavfall, så som sker i flera andra städer i landet.

Avfallstaxans styrande effekt ska även fortsättningsvis stimulera till ökad insamling av matavfall, och målet bör sättas till minst 70 % insamlat matavfall år 2014. Det är då nödvändigt att också möjliggöra insamling i flerfamiljshus, vilket vi även tidigare föreslagit.

Vi anser att staden bör ha en förbehandlingsanläggning för biogas driven i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Martin Hansson m.fl. (MP).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Att öka återvinningen av matavfall i Stockholm är ett viktigt mål för det fortsatta miljöarbetet. I förslag till budget 2012 för Stockholms stad kommer arbetet med biogasstrategin och matavfallsinsamling fortsätta att förstärkas. I sammanhanget bör det påpekas att det finns fler metoder för att återvinna matavfall. Separat matavfallsinsamling med eller utan lokalförbehandling och avfallskvarnar är olika metoder som kan vara lämpliga från fall till fall utifrån lokala förutsättningar.

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Vi ställer oss bakom motionens andemening. Det är mycket viktigt att matavfallsinsamlingen ökar avsevärt. Då det finns delade meningar om hur mycket matavfall Stockholms avloppssystem klarar av att transportera, är avfallskvarnar bara en kompletterande lösning. Enligt Naturvårdsverket blir det hälften så mycket biogas av matavfallet om det går via avloppet än om det skulle samlas in och rötas separat. Dessutom blandas matavfallet som går genom avfallskvarnarna med allt det andra som hamnar i avloppen, exempelvis: farliga kemikalier, industrianslutningar och dagvatten. Detta gör det olämpligt att sprida slammet på åkermark.

Styrningen via taxan måste bli ännu tydligare än i dag och det behövs omfattande informationskampanjer riktade både till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, men likaså till livsmedelsföretagen, restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden – här skulle ett tätare samarbete med exempelvis stadsdelsnämnderna vara önskvärt.

Det behövs lite nytänk kring matavfallsinsamlandet. Exempelvis skulle man som ett pilotprojekt kunna placera ut specialdesignade behållare för matavfallsinsamling vid vissa återvinningsstationer och sedan utvärdera utfallet.

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) enligt följande:

Motionens andemening är mycket bra. Ska volymerna öka så måste staden vara offensiv i arbetet med att lägga fast riktlinjerna i den nya kommande avfallsplanen. Det är helt klart att det kan för vissa fastighetsägare finnas fysiska hinder för matavfallsinsamling men ett viktigt styrmedel är taxekonstruktionen och en bred informationsinsats från stadens sida

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalandet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§18 Upphandling av tjänstekoncession avseende insamling av slam och humanurin från slutna tankar och fettavskiljare

Dnr T2011-702-03916

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår återremiss enligt följande:

1 Att återremittera ärendet för bearbetning avseende uppföljning samt miljökrav och att vidare anföra följande:

Stockholms stad har ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall, i vilket grovavfall från hushåll samt fett och slam från restauranger och storkök är en del. Denna verksamhet läggs helt ut på entreprenad. Då staden inte tillhandahåller något kundregister till entreprenörerna kan man dock inte säkerställa uppföljningen. Staden vet således inte idag huruvida man verkligen fullgjort sina åtaganden. Uppskattningar gör gällande att under 50 procent verkligen insamlas. En bättre uppföljning behöver tillkomma och för detta krävs mer resurser samt bättre och tätare samverkan med miljöförvaltningen. Det behöver också klarläggas vilken av stadens instanser som har uppföljningsansvar, något som idag är oklart. Staden har börjat få in vissa rapporter från där avfall lämnas men sammanställningar av dessa saknas.

Stadens saknar idag helt verktyg och resurser för att kunna följa upp och kontrollera entreprenörerna. Entreprenörer utan giltiga avtal samt direkt svartarbete utgör ett stora problem. Staden behöver säkerställa att endast entreprenörer med giltiga avtal bedriver verksamhet. För detta krävs omfattande resurser, nya verktyg för uppföljning, effektivare vitesförelägganden, tydligt uppföljningsansvar samt politisk vilja att denna fråga prioriteras och tas seriöst.

I Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015 fastslås att stadens egna fordon ska vara helt miljöbilsklassade och köras på förnyelsebart bränsle. Och av stadens upphandlade transporttjänster ska miljöfordonsandelen öka. Transportsektorn står idag för drygt 60 procent av växthusgasutsläppen inom Stockholms län. Det förefaller därför mycket märkligt och beklagligt att staden nu vid upphandlingar av tjänstekoncession för insamling av grovavfall, slam samt humanurin inte ställer några miljökrav alls utöver stadens gemensamma minimikrav. Dessa minimikrav kräver inte att fordonen ska vara miljöbilsklassade utan endast att dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1. Entreprenörernas totala insamling av slam och fett från restauranger och storkök omfattar årligen 80 000 ton och grovavfallet 70 000 ton från hushåll. Detta är en mycket omfattande del av stadens transporter. Stockholms stads bild utåt att man tar sitt ansvar vad gäller miljövänliga transporter är alltså mycket skev. Att hävda att man har en miljövänlig fordonsflotta samtidigt som man lägger ut de flesta transporterna på entreprenad, där knappt några krav ställs alls, är inte seriöst. Staden kan ställa krav på miljövänliga transporter vid sina upphandlingar. Och så ska ovillkorligen ske.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V)

enligt följande:

Tjänstekoncession är bara ytterligare ett sätt att föra över medel från skattebetalande medborgare till den privata sektorn.

Vi vill att stadens kärnverksamheter drivs i egen regi.

§19 Upphandling av tjänstekoncession för insamling av grovavfall

Dnr T2011-703-03915

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår återremiss enligt följande:

1 att återremittera ärendet för bearbetning avseende uppföljning samt miljökrav och att vidare anföra följande:

Stockholms stad har idag ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall, i vilket grovavfall från hushåll samt fett och slam från restauranger och storkök är en del. Denna verksamhet läggs helt ut på entreprenad. Då staden inte tillhandahåller något kundregister till entreprenörerna kan man dock inte säkerställa uppföljningen. Staden vet således inte idag huruvida man verkligen fullgjort sina åtaganden. Uppskattningar gör gällande att under 50 procent verkligen insamlas. En bättre uppföljning behöver tillkomma och för detta krävs mer resurser samt bättre och tätare samverkan med miljöförvaltningen. Det behöver också klarläggas vilken av stadens instanser som har uppföljningsansvar, något som idag är oklart. Staden har börjat få in vissa rapporter från där avfall lämnas men sammanställningar av dessa saknas.

Stadens saknar idag helt verktyg samt resurser att kunna följa upp och kontrollerar entreprenörerna. Entreprenörer utan giltiga avtal samt direkt svartarbete utgör ett stort problem. Staden behöver säkerställa att endast entreprenörer med giltiga avtal bedriver verksamhet. För detta krävs omfattande resurser, nya verktyg för uppföljning, effektivare vitesförelägganden, tydligt uppföljningsansvar samt en politisk vilja att denna fråga prioriteras och tas seriöst.

I Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015 fastslås att stadens egna fordon ska vara helt miljöbilsklassade och köras på förnyelsebart bränsle. Och av stadens upphandlade transporttjänster ska miljöfordonsandelen öka. Transportsektorn står idag för drygt 60 procent av växthusgasutsläppen inom Stockholms län. Det förefaller därför mycket märkligt och beklagligt att staden nu vid sina upphandlingar av tjänstekoncession för insamling av grovavfall, slam samt humanurin inte ställer några miljökrav alls utöver stadens gemensamma minimikrav. Dessa minimikrav kräver inte att fordonen ska vara miljöbilsklassade utan endast att dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1. Entreprenörernas totala insamling av slam och fett från restauranger och storkök omfattar årligen på 80 000 ton och grovavfallet 70 000 ton från hushåll. Detta är en mycket omfattande del av stadens transporter. Stockholms stads bild utåt att man tar sitt ansvar vad gäller miljövänliga transporter är alltså mycket skev. Att hävda att man har en miljövänlig fordonsflotta samtidigt som man lägger ut de flesta transporterna på entreprenad, där knappt några krav ställs alls, är inte seriöst. Staden kan ställa krav på miljövänliga transporter vid sina upphandlingar. Och så ska ovillkorligen ske.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V)

enligt följande:

Tjänstekoncession är bara ytterligare ett sätt att föra över medel från skattebetalande medborgare till den privata sektorn.

Vi vill att stadens kärnverksamheter drivs i egen regi.

§20 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2011

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.