Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-12-10

Sammanträde 2012-12-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kristallen, Glasbruket Hantverkargatan 3D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2012 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Ansökan om ändring av trafikföreskrift 01TFS 2012:26 om körfält för fordon i linjetrafik m fl på E 18, Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss (Tp)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

9 Abrahamsbergsskolan och Olovlundsskolan, gång- och cykelbana samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Genomförandebeslut (Anl)

11 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/

Rinkebystråket. Slutredovisning (Anl)
Dnr T2012-310-00804
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR

12 Verksamhetsplan 2013 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr T2012-110-06179

*
Omedelbar justering

13 Nytt IT- program för Stockholm Stad. Svar på remiss (Adm)

14 Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50). Svar på remiss

(Tp + Explk + Sbk)
Dnr T2012-330-05226

Omedelbar justering

15 Ny miljöbilsdefinition och justerade miljömål. Svar på remiss (Tp)

16 Betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullssystem. (SOU 2912:60) (Tp + Slk)

Dnr T2012-000-05915

Omedelbar justering

17 Reducerad avgift för upplåtelse av offentlig plats för byggetablering. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (T)

18 Risk för böter vid eventuell fällande dom i EU-domstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP) (Tp)

19 Ändrad trafik förbi Rålambshovsparken. Svar på skrivelse från Oskar Levin (S) (Tp)

20 Vision för City. Start av arbete med program och strategier samt trafik- och gatumiljöplan. Utredningsbeslut

(Tp + Explk + Sbk)
Dnr T2011-000-01941
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Utveckling av Brunkebergstorg. Utredningsbeslut

(Tp + Explk + Sbk + Fsk)
Dnr T2012-510-06005

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anskaffning av trafikmätningsstationer. Genomförandebeslut samt upphandling av ramavtal för anläggning av trafikmätningsstationer (Tp)

23 Upphandling av parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling (T)

Dnr T2012-350-06123

Sekretess enligt kap 6 § 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Stockholm stads trafik- och renhållningsnämnd

*
Omedelbar justering

24 Upphandling av årsavtal för vägmärken, räcken och gatujour (Stm)

25 Hantering och uppföljning av inkomna förslag och klagomål. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) och Malte Sigemalm (S) samt förslag till punktlighetsmål för besvarande av medborgarnas skrivelser. Svar på uppdrag från nämnden den 15 december 2011 (Adm)

Dnr T2011-110- 04763 och T2012-000-02115

26 Tryggheten i stadens parker. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

27 Drift och underhåll samt överförande av ansvar gentemot Trafikverket för Tele 2 Arena (tidigare Stockholmsarenan). Avtal mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter och Stockholms stad (Tp)

28 Samband mellan Bagarmossen och Skarpnäcks gård, program för Rustmästaren 5 m fl inom stadsdelen Skarpnäck. Svar på remiss (Tp)

Dnr T2012-512-03262

*
Omedelbar justering

29 Stockholm Ren och Vacker Lägesrapport nr 11 (Stm)

30 Teknikutvecklingsprojekt inom avfallshantering. Lägesrapport. Utredning om ett miljösmart sopsorteringssystem. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) (A)

Dnr T2011-700-01670
Dnr T2012-700-05690
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Framtagande av strategi avseende stadens system för skrymmande hushållsavfall (A)

32 Temporär upphandling av parkeringsövervakning inom område Väst och område Öst (T)

33 Kollektivtrafik-, cykel och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan. Genomförandebeslut (TP)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Daniel Helldén (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 18 december 2012.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Åtgärder och planering i samband med ombyggnation av Slussen och bussterminalen, från Daniel Helldén m.fl. (MP). Dnr T2012-511-06918

2. Angående den nya viktbaserade avfallstaxan, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2012-703-06920

3. Snöröjning, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2012-44006923

4. Jämställd snöröjning, från Kajsa Stenfelt (V). Dnr T2012-440-06926

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om snöläget

Ted Ell informerar om kontorets arbete med snöröjning och bortforsling av snö i staden. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Svar på fråga om ”hundgrupp” på trafikkontoret

Ted Ell svarar på fråga ställd av Charlotta Schenholm (FP) på sammanträdet den 22 november om en artikel i Mitt i Kungsholmen om att en ny ”hundgrupp” ska vara inrättad på trafikkontoret.

Hundgruppen är ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna där man ser över lagstiftning och ordningsstadgar för hundar. Syftet är att ta fram övergripande riktlinjer.

Svar på fråga om materialåtervinning av textilier på våra återvinningscentraler
Peter Nyström svarar på fråga ställd av Martin Hansson (MP) på sammanträdet den 22 november om när det kan bli möjligt att lämna textilier på våra återvinningscentraler som sedan tas tillvara för materialåtervinning.

Trafikkontoret genomför just nu ett försök med materialåtervinning av textilier på två av stadens återvinningscentraler, Bromma och Vantör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaren.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 3 december 2012 och den 10 december 2012 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2012-010-00081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr T2012-005-01290

Protokoll 9/2012 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls. Rådets sammanträde hölls måndagen den 12 november 2012.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2012

Dnr T2012-112-00091

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7december 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2012-130-01703

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1381 907:00 kronor till handlingarna (Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 488 587:00 kronor till handlingarna (Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Ansökan om ändring av trafikföreskrift 01TFS 2012:26 om körfält för fordon i linjetrafik m fl på E 18, Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2012-360-04570

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Abrahamsbergsskolan och Olovlundsskolan, gång- och cykelbana samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Inriktningsbeslut

Dnr T2012-320-06012

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för gång/cykelbana längs Gustav III väg och Abrahamsbergsvägen samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Abrahamsbergs- och Olovslundsskolorna och ger kontoret i uppdrag att vidare utreda projektet om en investering på ca 10 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i stort följa kontorets förslag till beslut.

Att istället för dubbelriktade cykelbanor på Gustav III:s väg samt Abrahamsbergsvägen anlägga enkelriktade cykelbanor.

Att vidare anföra följande:

Enkelriktade cykelbanor utmed Gustav III:s väg samt Abrahamsbergsvägen är att föredra säkerhetsmässigt. De gatuparkeringar som då tvingas tas bort behöver ej ersättas då färre gatu- och markparkeringar följer Framkomlighetsstrategins intentioner.

Vi undrar vad de beteendepåverkande åtgärderna har gett för resultat? Det är viktiga erfarenheter för framtiden.

Det bör finnas goda möjligheter att stänga av Olovslundsvägens del förbi skolan och förskolan för att skapa ett större bilfritt område runt skolan. Det är extra viktigt då idrottsplan och skogsområden ligger precis intill på andra sidan Olovslundsvägen.

Kontoret tar ett bra helhetsgrepp och vi ser fram emot lämpliga åtgärder för en tryggare trafikmiljö i området.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Genomförandebeslut

Dnr T2012-400-04445

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut och uppdrar åt trafikkontoret att förstärka vägkroppen på Folkungagatan till en investeringsutgift om 70 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens genomförandebeslut enligt pkt 1.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Slutredovisning

Dnr T2012-310-00804

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Verksamhetsplan 2013 för trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag, med undantag av sidan 9 i tabellen där kommunfullmäktiges indikatorer ska rättas:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2013.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 119,8 mnkr på driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten. Omslutningsförändringen avser ökade kostnader/intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändring om 28,0 mnkr på driftbudgeten för renhållningsverksamheten. Omslutningsförändringen avser kostnader/intäkter avseende försäljning av material oche-tjänstprogram.

4 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justerad budgetram om 12,0 mnkr för renhållningsverksamheten genom att ianspråkta den centrala avsättningensom finns förbalansering avunder- och överskott inom renhållningsverksamheten.

5 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om en teknisk budgetjustering mellan trafik- och renhållningsnämndens två skilda redovisningsenheter, trafik- och gatuverksamheten och renhållningsverksamheten med 0,6 mnkr. Justeringen avser en besparing angiven i budget 2013, avseende e-tjänster.

6 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr ur Centrala medelsreserven 2013, för att kunna utöka bemanningen inom ansvarsområdet ”Väghållaransvar”.

7 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning till 14 mars, 18 april, 13 juni, 29 augusti, 24 oktober, 19 november och 12 december, samt tertialrapporter till den 20 maj och 26 september.

8 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till verksamhetsplan för 2013.

Att ta fram en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag för Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms stad.

Att i övrigt anföra följande:

Det är avgörande för Stockholmarnas hälsa att trafiken utvecklas på ett sätt där den skadliga luften blir ren nog att andas utan fara för en för tidig död, att bullret kan minska för att förbättra hälsa, minska stress och skapa möjligheten för fler bostäder på platser som idag är bullerstörda. Att farten sänks och liv kan räddas. Att människor vågar cykla på stadens gator istället för att med rädsla för olyckor välja bilen. Att skolbarn tryggt och säkert kan ta sig till och från sin skola.

Det är avgörande för stadens utveckling och möjlighet att välkomna nya invånare att framkomligheten ökat genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. När vi blir fler blir det även trängre. Det är viktigt för klimatet att vägtrafikens utsläpp snabbt minskar – förutom ny teknik måste även biltrafikens utveckling dämpas.

Det är helt avgörande för vårt samhälle att kretsloppstänkandet är centralt. I ett modernt och ansvarstagande samhälle blir avfall till en resurs, återbruk är en självklarhet och användandet av engångsförpackningar är begränsat till ett minimum, till fördel för en helhetssyn kring vår miljö och en hållbar ekonomi.

Det är viktigt för den biologiska mångfalden att parker och grönska kan utvecklas och bevaras, det är helt avgörande för värdet av Årsta holmar att naturen fortsatt får utvecklas ostört. Organiserade guidade turer med båt är ett bättre alternativ än gångbro för att kombinera tillgänglighet med höga naturvärden.

Därför är det viktigt att kontoret tar fram en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag för Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms stad.

På sidan nio i tabellen KF:s indikatorer ställer vi oss frågande till årsmålet om 100 procent dubbdäck. Även årsmålet om 60 procent andel miljöbränslen i stadens miljöbilar låter väldigt lågt. Om det är målet för 2013, undrar vi vad andelen miljöbränslen i stadens miljöbilar uppgår till idag? Staden ska såklart ha som mål att andelen miljöbränslen i den egna flottan av miljöbilar uppgår till 100 procent.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan 2013.

Att avslå förslaget om bro till Årsta holmar.

Att Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning ska öka.

Att mängden matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling ska öka.

Att kontoret tar initiativ till typ City i samverkans projekt i ytterområden.

Att återkomma till nämnden med egenregi anbud för vissa upphandlingar tex parkeringsövervakning.

Att kontorets mål att medarbetare som vet vad som förväntas av dom i deras arbete ska vara 100 %.

Samt att därutöver anföra

I samband med budgetbehandlingen av stadens budget anförde Socialdemokraterna följande beträffande Trafik och Renhållningsnämnden

Trafik och renhållningsnämnden – trafik

Vi vill att Stockholm ska vara en stad där det är det är tryggt och enkelt att röra sig. Vi vill att Stockholm ska vara en stad där en hållbar livsstil är en reell möjlighet för alla stockholmare. Idag är Stockholm en stad där trafikinfarkten är ett faktum, där kollektivtrafiken nått sitt kapacitetstak och där cykelolyckorna ökar. Vi tror att Stockholm stad kan göra mer för att göra stockholmarnas vardag lättare och Stockholmstrafiken lite smidigare. Idag är Stockholm en stad som samlar in mindre matavfall än de flesta svenska städer, som saknar systematiskt arbete för att förebygga sopor och där återvinningscentralerna är för få och för trånga. Vi tror att Stockholm stad med relativt enkla medel kan både förebygga sopor och skapa ett effektivt system för matavfallsinsamling.

· Stockholm ska vara en stad där människor kan röra sig fritt, oavsett trafikslag, oavsett funktionsnedsättning och oavsett årstid.

· Stockholm ska vara en stad med hög säkerhet i trafiken.

· Stockholm ska vara en stad där människors och företags möjligheter inte begränsas av trängsel i trafiken.

· Möjligheten att konkurrensutsätta dagens system genom att släppa in fler leverantörer på lånecykelmarknaden i Stockholm ska utredas och om möjligt införas.

· Målade gator ska införas på prov vid 30-gator, för att det ska bli tydligare för bilister vart många barn rör sig.

· Verka för att Stockholms läns landsting bygger ut kollektivtrafiken i allmänhet och tunnelbanan i synnerhet. Tunnelbana till Nacka och till Nya Karolinska sjukhuset ska prioriteras.

· Förutsättningarna för staden att upphandla bilpool ska undersökas. Upphandlingen ska, som i ex Botkyrka, innebära att bilpoolen på kvällar och helger görs tillgängliga för andra stockholmare än de anställda inom Stockholms stad.

· Stockholm stad ska verka för att SL ser över möjligheten att inom ramen för SL-kortet erbjuda prova på-abonemang till en bilpool.

· Verka för att Sveriges riksdag ska göra det möjligt att reservera fast parkering för bilpool på stadens gatumark.

· Ett samarbetsforum där staden tillsammans med handel- och transportnäringen försöker ta fram ett system för att effektivisera citylogistiken i Stockholm ska initieras.

· Fortsätta arbetet med att tillsammans med polisen få ner antalet felparkerade bilar i lastzoner och kollektivtrafikfält.

· Effekterna av att differentiera parkeringsavgifterna så att och det blir dyrare att parkera i Stockholms trånga områden under rusningstrafik ska utredas.

Trafik och renhållningsnämnden – Renhållning

· Stockholm ska vara en stad där det är enkelt att vara miljövänlig, där det är enkelt att återvinna och sortera sina sopor.

· Stockholm ska vara en ren stad där det är enkelt för stockholmare och besökare att fortsätta hålla rent

· Förutsättningarna för att ge permanenta bygglov för återvinningsstationer istället för tillfälliga bygglov, villkorat med att avskärmning ska uppställas runt stationerna, ska utredas.

· Ett nytt miljötaxesystem ska tas fram och införas, där differentieringen ska vara relativt stor och utrustning för sortering av matavfall ska ingå i taxan.

· Förutsättningarna för att bygga ut ett system för att torrkonservera och samla in matavfall i Stockholm i stor skala ska utredas, och om möjligt ska ett eller flera pilotprojekt påbörjas som en förstudie.

· Tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska en plan för hur rötandet av matavfall i Stockholm ska kunna ske på stor skala.

· Ett arbete för att öka tillgängligheten till miljöstationer, antingen via fler permanenta miljöstationer eller via fler och tätare stopp med mobil miljöstation, ska påbörjas.

· Förutsättningarna för att successivt utveckla Stockholms ÅVC:er till kretsloppsparker med både återvinnings- och återanvändningscentral ska undersökas.

· En lämplig plats för en ny kretsloppspark ska under året tas fram.

· Ett försök att göra det möjligt för stockholmarna att anmäla fulla papperskorgar och därmed få en mer flexibel och bättre fungerande tömning ska genomföras.

· Informationskampanjer i syfte att förändra stockholmarnas attityder till nedskräpning och medvetandegöra stockholmarna om de kostnader cigarettfimpar medför ska genomföras och utvärderas.

· Öka och förbättra informationen till medborgarna om vart man vänder sig om man vill anmäla klotter/skadegörelser, nedskräpning, fel på belysningen och liknande.

· Öka och förbättra informationen till medborgarna om hur ofta /snabbt gator och parker ska städas, papperskorgar tömmas, snön röjas och klottret saneras.

Vi anser dessutom att kontorets mål vad avser stockholmarnas nöjdhet med ”rent och städat”, ”skötsel av park- och grönområden” samt ”snöröjning/sandning” ska vara avsevärt högre. Detta ligger klart inom möjlighetens ram.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis avslå kontorets förslag till beslut

2. Utarbeta en verksamhetsplan utifrån Vänsterpartiets budgetförslag

3. Därutöver anföra:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskade bilköer och bättre cykel- och kollektivtrafik. Luftkvaliteten i Stockholm är i ett mycket allvarligt läge, och vi behöver vidta kraftiga åtgärder för att få en hälsosam miljö för våra invånare.

Dubbdäcksanvändningen är den enskilt största källan till skadliga partiklar i stockholmsluften och halterna är fortfarande för höga, trots förbudet på Hornsgatan. För att minska partikelhalten måste dubbdäcksförbudet snabbt utökas till hela innerstaden. Detta kan genomföras betydligt fortare än att någon gång i framtiden införa en dubbdäcksavgift som det idag inte ens är juridiskt möjligt att införa.Vi vill på strategiska platser i staden utplacera displayer som tydligt visar de luftvärden som finns tillgängliga på stadens webplats. Genom att åskådliggöra problemet med luftkvaliteten, kan man öka förståelsen för de åtgärder som staden måste vidta, exempelvis dubbdäcksförbud och kraftig minskning av privat biltrafik i innerstaden.

Tunga transportfordon bidrar också till den försämrade luftkvaliteten och försvårar framkomligheten för bussar, cyklister och gående. För att minska antalet tunga transporter i innerstaden, vill vi effektivisera och samordna leveranserna genom en samlastningscentral i kommunal regi. På vissa utsatta gator bör tung trafik helt förbjudas.

Den nuvarande majoriteten har i årets budget och verksamhetsplan i och för sig gjort ett antal röd-gröna förslag till sina egna. Men istället för att med alla till buds stående medel, vidta åtgärder för att uppnå gällande luftkvalitetsnorm, uppvisar man knappt styrfart.

Man motsätter sig de flesta åtgärder som kan betecknas som verkningsfulla.

Beslutet om Förbifart Stockholm är tyvärr ett strategiskt, tungt vägval, som inbjuder till ökad biltrafik, och lurar medborgarna att tro att det kommer att leda till minskade köer, när vi vet att fler och större vägar leder till mer trafik och växande köer. Man bör i stället utöka och utvidga systemet med trängselavgifter, t.ex. snarast införa avgifter på bl.a. Essingeleden, och höja avgifterna, för att minska belastningen på vägnätet, skapa incitament för att inte använda bilen privat, och framförallt ge plats för den nytto- och kollektivtrafik som behöver komma fram och utvecklas i regionen.

Majoriteten vill införa trängselskatt på Essingeleden först i samband med att Förbifart Stockholm öppnar för trafik ca 2023. Likaså motsätter man sig en höjning av trängselskatten och vill istället begrava frågan genom att än en gång utreda den.

Cykelplanen ska nu äntligen genomföras, men det bör ske i en raskare takt.

Vi ska också ha ett betydligt högre mål för andelen resor med cykel i högtrafik.

När fler och fler väljer att cykla, ska detta uppmuntras och underlättas, som ett led i att minska privatbilismen i staden. Vi har väntat länge på en sammanhållen cykelplan för Stockholms inner- och ytterstad, och det är hög tid att genomföra den så snart som bara möjligt!

När det gäller renhållningsverksamheten vill vi se ett system med Fastighetsnära insamling, optisk sortering och därmed en kraftigt ökad insamling av matavfall.

Våra mål för insamlat matavfall är högt satta, och staden ska också ha en förbehandlingsanläggning för biogas driven i egen regi.

Idag har Stockholm heller ingen långsiktig plan för hur vinterns snö ska tas om hand på ett mer miljövänligt sätt, utan stora mängder snö dumpas i bl.a. Riddarfjärden, genom dispens från gällande regelverk. Vi vill i stället använda snön som en resurs, och avsätter därför pengar för att projektera en anläggning för fjärrkyla.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Nytt IT- program för Stockholm Stad. Svar på remiss

Dnr T2012-050-05244

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50). Svar på remiss

Dnr T2012-330-05226

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss av ”Motion om Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö (2012:50)” hänvisas till vad som sagts i exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 1 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak tillstyrka motionen,

Att i övrigt anföra följande:

Det finns en tydlig tendens att kollektivtrafikinvesteringar är angelägna ”på sikt”, men att de kortsiktiga prioriteringarna sammantaget leder oss längre bort från målet om fem procents relativ ökning av kollektivtrafiken gentemot bilen (mål i RUFS 2010), samt en klimatneutral transportinfrastruktur. Planeringshorisonten talar om tydliga prioriteringar av kollektivtrafik, men horisonten flyttas allteftersom. Om investeringarna i angelägna åtgärder skulle samspela med de uttalade ambitionerna skulle det finnas betydligt mer resurser för spårbunden kollektivtrafik. Att knyta ihop transportslag har under en längre tid varit ”angeläget”. Älvsjö utvecklas redan idag till en nod i trafiksystemet. Det är inte heller en utveckling som enbart ligger i framtiden.

Vi är inte helt överrens med kontorets förenklade syn på begränsade nyttor av att knyta ihop två radiella system. I och med att Citybanan förstärker kapaciteten finns möjlighet att avlasta Hagsätralinjen, ett sammankopplat nätverk av spårbunden kollektivtrafik skulle troligen bli ”kommunicerande kärl” där resenärer enklare än idag kan välja resväg beroende på målpunkt, trängsel eller uppkomna trafikstörningar. Att smidigt få tillgång till nya målpunkter i pendeltågsnätet kan ge såväl helt nya attraktiva resval som tidsbesparingar. En koppling till pendeltågsnätet ger även bättre kommunikationer med Södertörn, att enbart se det som två radiella system är att förbise flexibilitet och systemeffekter i ett sammankopplat nätverk.

Därmed inte sagt att en förlängning av tunnelbanna från Hagsätra till Älvsjö nödvändigtvis ska prioriteras. Det pågår en planering av Spårväg syd som med en förlängning från Älvsjö kan binda samman söderorts tre gröna tunnelbanegrenar med en effektiv tvärförbindelse. Miljöpartiet stödjer motionen i avseende att utreda förutsättningarna för en förlängning av tunnelbanans gröna linje från Hagsätra till Älvsjö, men att samtidigt även utreda hur en förlängning av spårväg syd kan skapa förutsättningar för att kommunikativt knyta ihop de södra stadsdelarna. I närtid är det rimligt att prioritera endast ett av dessa alternativ.

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att bifalla motionen.

Samt att därutöver anföra:

Med tanke på den befolkningsökning som prognostiseras de närmaste femton åren bör det planeras för en utbyggnad av tunnelbana mellan Hagsätra och Älvsjö.

Älvsjö kommer att bli än mer viktig som trafikknytpunkt de kommande åren.

Påbörjas arbetet med Spårväg Syd innebär det än fler resande till Älvsjö och för många omstigning till Hagsätra linjen. Därutöver menar vi att det är viktigt att skapa flera omstigningspunkter mellan olika kollektivslag. i detta fallPendeltåg/T-bana. Det är också viktigt att utöka tvärförbindelserna inom kollektivtrafiken i ytterstaden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Ny miljöbilsdefinition och justerade miljömål. Svar på remiss

Dnr T2012-007-05976

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att föreslå kommunstyrelsen att återremittera förslaget på ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad.

Att i övrigt anföra följande:

Den nya miljöbilsdefinitionen är till stor del en skärpning av den gamla definitionen vilket är positivt. Det finns dock specifika delar av definitionen som Stockholms stad borde skärpa i en egen miljöbilsdefinition. T.ex. anser vi att det måste finnas ett maxvärde för utsläpp som inte relaterar till bilens vikt, då vi inte tycker att det är acceptabelt att en miljöbil får ha höga utsläpp bara den är tung nog. Användningen av dieselbilar i staden bör styras mot en minskning då de bidrar till höga halter av kväveoxider i stockholmsluften, och separata regler bör därför gälla för dieselbilar. Etanol och hybridbilar bör betraktas som övergångslösningar. På sikt är det inte rimligt att dessa miljöbilsklassas.

Då Stockholm, med flera större svenska städer, har problem att klara miljökvalitetsnormerna för kväveoxider anser vi att detta kan vara en anledning till att ha en lokal miljöbilsdefinition. För att det inte ska bli för många olika definitioner tycker vi att det är en fördel om flera svenska städer beslutar om en gemensam stärkt miljöbilsdefinition och att dessa städer därmed kan gå främst och dra teknikutvecklingen framåt. En gemensam definition av flera svenska städer kan även ligga till grund för en framtida skärpt rikstäckande definition.

Vi anser att uppföljningen av stadens mål - 100 procent miljöbilar i den egna fordonsflottan - ska ta hänsyn till en förändrad miljöbildsdefinition då målet kan bli svårt att uppnå med den nya definitionen. Enbart bilar som uppfyller den nya miljöbilsdefinitioner ska dock kunna räknas som miljöbilar och staden ska fortsätta sträva mot målet 100 procent miljöbilar i den egna flottan. Staden måste hela tiden sträva mot en bättre och renare bilflotta.

I övrigt anser vi att förslaget till sänkning av miljöprogrammets mål – 50 procent av nya sålda personbilar ska vara miljöbilar - pekar på svårigheten att snabbt byta ut en existerande bilflotta mot en bränslesnål sådan och därmed också problemen med att använda miljöbilar som argument för att främst satsa på infrastruktur för biltrafik.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att avstyrka förslaget att sänka ambitionen till 20 procents nybilsförsäljning.

2. I övrigt anföra följande:

Vi anser att det är bra att Stockholms stads miljöbilsdefinition anpassas efter den nationella definitionen. En enhetlig definition är nödvändig för att privatpersoner och inte minst företag ska våga satsa på miljöbilar. Den borgliga regeringens senfärdighet när det gäller att ta fram den nya nationella definitionen, har resulterat i att miljöbilsförsäljningen pga. osäkerhet kring framtida regelverk sjunkit kraftigt till förmån för fossildrivna bilar.

Även om definitionen nu ytterligare har skärpts är det problematiskt miljömässigt inte minst för den tekniska utvecklingen att fossildrivna bilar kan miljöklassas. Fossildrivna fordon förutom specialfordon borde så snart som möjligt mista möjligheten att vara ett en miljöbil.

Vi tycker att kompensationen för större bilar är för stor och hyser en oro över att det kan leda till en utveckling mot tyngre snarare än bränslesnålare bilar för att uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis godkänna kontorets svar på remissen

2. Därutöver anföra:

Att sänka miljöprogrammets mål om miljöbilsförsäljning i länet från 50 % till 20% pekar tydligt på svårigheterna med att byta ut befintliga fordon mot nya och mer miljövänliga sådana.

Alltså faller de väl använda argument som använts för att satsa enorma resurser på nya stora vägprojekt, såsom Förbifart Stockholm, där man in absurdum hävdar ett trafikerande av nya och mer miljövänliga fordon.

Detta är däremot ytterligare ett argument för att i stället lägga alla resurser på en attraktiv kollektivtrafik och minskad privat biltrafik i en redan miljöbelastad stad.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullssystem. (SOU 2912:60)

Dnr T2012-000-05915

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på finansdepartementets remiss av ”Betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullssystem” hänvisas till vad som sagts i stadsledningskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt

följande:

Det blir en pedagogisk utmaning att förklara skillnaderna mellan brukaravgifter och trängselskatt. Redan idag råder det oklarheter om trängselskatten är avsedd för att motverka trängsel eller främst som ytterligare en skatteinkomst för ökade inkomster till statskassan. Oklarheterna verkar minst lika stora hos flertalet partier som hos den breda allmänheten.

Det är även viktigt att trängselskatten (som har som syfte att motverka trängsel) kan utvecklas utan att fordon som passerar såväl en brukaravgift som en passage för trängselskatt får rabatt. Avvägningen i att finna en lämplig kostnad för att uppnå minskad trängsel i regionen får inte heller försvåras eller ges lägre prioritet vid införandet av ytterligare kostnader för fordon.

Det kommer dock att behövas ytterligare styrmedel för att nå klimatmålen för länets transporter, och ambitionen om en attraktiv stad. I RUFS 2010 anges ett system med trängselskatt med två avgiftszoner (En inre zon på 70 kronor respektive en yttre zon på 35 kronor, med en maxavgift på 105 kronor.) MKB till Förbifart Stockholm nämner förutom ovanstående avgiftszoner även ytterligare ekonomiska styrmedel. Det är därmed av stor vikt att befintliga och framtida avgifter, skatter och andra styrmedel är fullt ut kompatibla och samverkande.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi är överlag positiva till trängselavgifter där det är motiverat och kan påverka medborgarnas val av andra färdmedel än bil för att minska utsläppen. Vi ser positivt på att avgifterna även kan gälla utländska fordon. Däremot är vi kritiska till en ökad trend/tendens till att införa vägavgifter och broavgifter för att finansiera viktiga infrastruktursatsningar.

Den för samhället så viktiga infrastrukturen ska enligt vårt förmenande finansieras via skattsedeln och inte tas ut direkt av brukarna vid passage. Däremot ser vi inget hinder för att ta ut indirekta skatter på exempelvis fossila bränslen.

§17 Reducerad avgift för upplåtelse av offentlig plats för byggetablering. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2009-540-01514

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner de av trafikkontoret föreslagna åtgärderna i syfte att förbättra systemet med reducering av avgift för byggetableringar.

2 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer ändringarna och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige som svar på uppdraget.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Risk för böter vid eventuell fällande dom i EU-domstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP)

Dnr T2012-007-05183

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Daniel Helldén (MP) m fl.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det vore anmärkningsvärt om Stockholms stad inte blir skyldiga att betala det eventuella vite EU-domstolen kan komma att utdöma för överskridande av fastställda miljökvalitetsnormer. Varför skulle hela landet betala för något som Stockholm självt orsakat, då man inte, med alla till buds stående medel, försökt minimera förekomsterna av de skadliga partikelhalterna i staden.

§19 Ändrad trafik förbi Rålambshovsparken. Svar på skrivelse från Oskar Levin (S)

Dnr T2012-320-02866

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Vision för City. Start av arbete med program och strategier samt trafik- och gatumiljöplan. Utredningsbeslut

Dnr T2011-000-01941

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del projektet och ger kontoren i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att en trafik- och gatumiljöplan för City tas fram.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 12 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att uppdra åt stadsledningskontoret att ändra inriktning för det kommande arbetet genom att uppdra stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden att tillsammans arbeta fram ett gemensamt planprogram.

Att vidare anföra följande:

Cityområdet är ett högintressant område i Stockholm och skiljer sig från andra stadsdelar i Stockholm genom att området dagligen besöks av hundratusentals människor. Miljöpartiet vill se en fortsatt levande stadsdel med offentliga torg och parker tillgängliga för alla stockholmare som väljer att röra sig i området. Allmänhetens utrymmen ska inte inskränkas. Inriktningen inför det fortsatta arbetet måste vara att göra cityområdet mer tillgängligt än idag och att det kommande planprogrammet tydligt formulerar kriterier för en stadsdel där utrymme för varsamt integrerat byggande av både hyres- och bostadsrätter liksom boenden för unga och studenter finns med. Likaså bör det kommande planprogrammet ställa krav på en framtida bebyggelse med högt ställda miljökrav och låga parkeringstal.

Visionen för City beskriver en rad bra utgångspunkter. Det är till exempel klokt att försöka integrera fler verksamheter över dygnets timmar och öka mängden nattbefolkning i Cityområdet. Däremot anser Miljöpartiet att det är oförenligt med en hållbar stadsutveckling att trafikstrukturen i Cityområdet knyts till en tänkt utbyggd förbifart och en östlig förbindelse. Den framtida trafikstrukturen i Cityområde måste självfallet ta sin utgångspunkt i en väl utbyggd kollektivtrafik och väl utbyggda gång och cykelvägar. Det är heller inte optimalt att planprogrammet som ska arbetas fram av stadsbyggnadsnämnden frikopplas från trafik- och renhållningsnämndens uppdrag att arbeta fram områdets trafikplan. Detta synsätt är föråldrat och kontraproduktivt. Stadsplanering och trafikplanering kan inte och bör inte ses som separata planeringsprocesser.

När Citybanan står klar avser Trafikverket att renovera ”getingmidjan” mellan centralen och Södra station, järnvägstrafiken i ytläge kommer därmed att begränsas över en tid. I och med detta öppnas en möjlighet för att skapa en mer funktionsenlig trafikmiljö och hållbar stadsutveckling vid och omkring Stockholms central. Om inte detta görs samtidigt som renoveringen av ”getingmidjan” blir konsekvensen ytterligare begränsningar i tågtrafiken i ett senare skede när järnvägstrafiken anpassat sig till en kapacitet på fyra genomgående spår.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis godkänna kontorets förslag till beslut

2. Huvuddirektivet för en trafik- och gatumiljöplan ska vara en privatbilfri innerstad

3. Därutöver anföra:

Som kontoret påpekar, kommer ett befolkningstätare City, för att få ett fungerande och hållbart trafiksystem, behöva ändra fokus från att flytta fordon till att flytta människor. Därför bör vi sträva efter en privatbilfri innerstad inom en inte allt för avlägsen framtid. Både för att klara ökade persontransporter och fungerande nyttotrafik, men även för att staden ska klara klimatmålen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vissa delar av Stockholms City upplevs som en död stenstad. Det är bra att det förs en diskussion om bostäder kontra kontor. En inriktning för ett mer levande city vore att avkontorisera och erbjuda kontorslokaler utanför citykärnan. Det skulle även ändra resandemönstren för staden.

En viktig del av nydaningen i City är hur en begränsning av trafikflödet kan ske, tex genom inrätta fler trafikfria miljöer i den av Alliansen s.k. kallade promenadstaden.

§21 Utveckling av Brunkebergstorg. Utredningsbeslut

Dnr T2012-510-06005

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del fortsatt arbete för utvecklingen av Brunkebergstorg i enlighet med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

§22 Anskaffning av trafikmätningsstationer. Genomförandebeslut samt upphandling av ramavtal för anläggning av trafikmätningsstationer

Dnr T2012-300-06118

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att anskaffa trafikmätningsstationer.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för anläggning av trafikmätningsstationer och ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§23 Upphandling av parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling

Dnr T2012-350-6123

Sekretess enligt kap 6 § 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Stockholm stads trafik- och renhållningsnämnd

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget, i enlighet med direktiven i tjänsteutlåtandet, och genomföra upphandling av parkeringsövervakningen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikdirektören att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt att teckna avtal.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikdirektören att fatta beslut om att utnyttja/inte utnyttja option om förlängning av avtalsperioden för detta avtal upp till en sammanlagd tid om två år.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§24 Upphandling av årsavtal för vägmärken, räcken och gatujour

Dnr T2012-400-05961

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§25 Hantering och uppföljning av inkomna förslag och klagomål. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) och Malte Sigemalm (S) samt förslag till punktlighetsmål för besvarande av medborgarnas skrivelser. Svar på uppdrag från nämnden den 15 december 2011

Dnr T2011-110- 04763 och T2012-000-02115

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Kajsa Stenfelt (V) och Malte Sigemalm (S).

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på uppdraget avseende punktlighetsmål för besvarande av medborgarnas skrivelser.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§26 Tryggheten i stadens parker. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2012-130-05841

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer, revisorsgrupp 1, överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra:

Socialdemokraterna anser att kontoret, utöver de åtgärder som beskrivs i yttrandet, även ska åtgärda de anmärkningsvärda brister rapporten visar vad avser stockholmarnas kunskap om vart man vänder sig om man vill anmäla klotter/skadegörelse, nedskräpning, fel på belysningen och liknande i stadsmiljön samt den låga andelen nöjda vad avser information om hur ofta/snabbt gator och parker ska städas, papperskorgar tömmas, snön röjas och klottret saneras. Vi är medvetna om stadsdelsnämndernas ansvar för de lokala parkerna men i samarbetet mellan stadsdelarna och kontoret bör ovanstående brister allvarligt diskuteras. Vad gäller de fyra kommuncentrala parkerna, som är kontorets ansvar, måste bristerna åtgärdas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet ser positivt på att man arbetar evidensbaserat när det gäller tryggheten i Stockholms parker och grönområden. Det är viktigt att skilja på faktisk, respektive upplevd trygghet. Stockholms parker och grönområden är generellt sett mycket trygga platser att vistas på, och upplevd otrygghet är inte alltid baserad på faktisk risk. Här är det viktigt att staden jobbar med information och upplysning till medborgarna. Tyvärr är inte revisionsrapporten helt stringent när det gäller att skilja på faktisk och upplevd trygghet.

Forskningen visar att de sociala faktorerna är absolut viktigast för att en stad ska vara trygg att leva och vistas i. Åtgärder i den fysiska miljön, såsom belysning, är viktig, och ska utföras på ett evidensbaserat sätt, men detta ska främst ses som ett komplement till åtgärder för att uppnå social hållbarhet.

§27 Drift och underhåll samt överförande av ansvar gentemot Trafikverket för Tele 2 Arena (tidigare Stockholmsarenan). Avtal mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter och Stockholms stad

Dnr T2012-500-06100

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner avtalen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§28 Samband mellan Bagarmossen och Skarpnäcks gård, program för Rustmästaren 5 m fl inom stadsdelen Skarpnäck. Svar på remiss

Dnr T2012-512-03262

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.

Att låta förslaget om en vägförbindelse mellan Skarpnäck och Bagarmossen utgå med hänvisning till stadens Framkomlighetsstrategi.

Att i övrigt anföra följande:

Miljöpartiet säger nej till vägförbindelse mellan områdena och befarar att trafikutvecklingen sannolikt skulle resultera i oönskad genomfartstrafik genom områden som inte är byggda för biltrafik. De resor som sker i området är inom det avstånd att gång och cykel är mest lämpliga. Trots detta är sambandet Skarpnäck – Bagarmossen en saknad länk i cykelplanen. En vägförbindelse är inte förenlig med stadens Framkomlighetsstrategi, där kapacitetsstarka och resurseffektiva transportslag ska prioriteras. En befintlig kapacitetsstark förbindelse finns dessutom redan i och med tunnelbanan. Att minska vägtrafikens störningar på det omkringliggande vägnätet ska ske med utgångspunkt av Framkomlighetsstrategin: prioritering av gång, cykel och befintlig kollektivtrafik.

Det är angeläget att studera ekosystemtjänster och se hur området förhåller sig till sin omgivning, bland annat som spridningskorridor för växter och djur. Att öka sambanden i staden måste ske inom ramen för både människor och det djur- och växtliv som lever i vår stad. En effektiv åtgärd för att förbättra sambandet mellan områdena är en förbättrad belysning. Att passagen idag upplevs som mörk och läskig kan till stor del bero på den trasiga belysningen som boende i området påpekat i underlaget.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.

Att avslå en framtida ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Att utreda möjligheten att öppna den södra uppgången av tunnelbanestationen Skarpnäck, samt att anföra följande:

Vid en exploatering av Skarpa By där Skarpnäcksfältet växer söderut bör Stockholms stad tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL) utreda förutsättningarna att färdigställa och öppna den redan förberedda södra uppgången på Skarpnäcks tunnelbanestation, som ursprungligen planerades vid Zeppelinargatan. Detta skulle underlätta en god tillgång till kollektivtrafik för ett växande Skarpnäck och Skarpa By. Ytterligare en uppgång skulle också kunna erbjuda en attraktiv omstigningsplats för busstrafiken från exempelvis Sköndal, Fagersjö och Tyresö.

Det ökade trafikflödet som lätt blir resultatet av nya bostäder måste därutöver mötas med bättre tvärförbindelser. Vi anser därför att planeringen av Spårväg Syd ska prioriteras upp och tidigareläggas av SL. Sträckningen av den nya spårvägen bör planeras för att binda samman tunnelbanans slutstationer, och därmed förbinda hela Söderort från Skärholmen till Skarpnäck. Detta skulle även avlasta de högst belastade knutpunkterna vid Gullmarsplan och Slussen genom att boende i Östra Söderort skulle kunna arbetspendla med spårbunden trafik i öst-västlig riktning utan byte. En sådan ny spårförbindelse skulle öka attraktionskraften för fler företag att etablera sig i Söderort. Spårväg Syd öppnar även för möjlighet för fler att bygga och bo nära kollektivtrafik.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut

2 Besvara remissen enligt följande:

Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck är det första programförslaget där översiktsplanen att koppla samman stadsdelar ska prövas, och det första som använder ”Den gröna promenadstaden” som styrfunktion för exploateringen. Det innebär att detta programförslag kan bli vägledande för hur Stockholms värdefulla gröna kilar kommer att värdesättas i ett framtida exploateringsperspektiv. Utfallet i denna planprocess är viktig för hela Stockholms framtida planering gällande exploatering av våra gemensamma grönområden. Tillåter man exploatering i en grön kil står nästa på tur.

Vänsterpartiet anser att exploatering av grönområden bör ske endast undantagsvis, och bara då särskilda skäl finns, och det ska inte förekomma i områden av särskild betydelse för biologisk mångfald.

”Den gröna promenadstaden” saknar helt text rörande relationen till biltrafik, vägar och bebyggelse, trots att just dessa faktorer haft allt större inflytande vid de senaste årens exploatering. Det här leder till förslag till exploatering av grönområden, såsom detta mellan Bagarmossen och Skarpnäck, vilket vi starkt vänder oss mot! Vi vänder oss även emot begreppet ”Samband mellan” stadsdelar, när det i praktiken innebär att förstöra viktiga grönområden, såsom i detta förslag.

Vi motsätter oss även bestämt en ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck! Kontoret bedömer att den nya förbindelsen endast skulle medföra en ”marginell ökning av den totala biltrafiken”, då all forskning visar att fler och nya vägar ger ökad biltrafik. Vi ska i stället uppmuntra människor att använda den utmärkta kollektivtrafik som finns i dessa stadsdelar.

"Det är mycket viktigt att en eventuell framtida vägförbindelse inte blir en barriär genom området, varför den måste utformas med stor omsorg med detta i beaktande" skriver kontoret vidare. En gata med ca 2-3000 fordon/dygn genom ett parkstråk ÄR en barriär. Det går inte att trolla bort. Dessutom har delar av Skarpnäcks gator i dagsläget en större trafikvolym än Sockenvägen, är mer tättbefolkade och dessutom smalare. Den planerade vägen kommer att generera ytterligare trafik på t.ex. Horisontvägen, vilket gör det svårförståeligt för områdets invånare att staden planerar en väg, vars syfte är att avlasta en mindre trafikerad och glesare befolkad gata, och där resultatet blir ökad trafik på den redan mer belastade Horisontvägen. En helt oacceptabel trafikplanering!

Att ”korsningen mellan Sockenvägen och Gamla Tyresövägen är överbelastad, med köbildning under vissa delar av dygnet” är visserligen sant, men det torde kunna förhindras med omdaning av korsning och trafiksignaler.

Det är svårt att förlika sig med att det inom begreppet ”Promenadstad” planeras för en genomfartsled som det finns alternativa lösningar till!

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Planprogrammet för sambandet Bagarmossen–Skarpnäck lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna till fler bostäder och bättre kopplingar mellan de aktuella stadsdelarna. Det tillskott av bostäder och förskoleplatser som kan åstadkommas i delområde 1 och 2 är mycket välkommet. Dock bör ambitionerna för delområde 1 höjas väsentligt. Med en rivning av hela den gamla och utdömda Bergholmsskolan kan en tätare och mer stadslik bebyggelse åstadkommas och fler bostäder möjliggöras. För ökad trygghet i området bör nya hus i möjligaste mån planeras med öppna fasader i gatuplan, i form av t.ex. butiker och lokaler.

Såsom trafikkontoret påpekar är delområde 4 mycket tveksamt ur exploateringssynpunkt. Området är uppskattat för lek och rekreation för skarpnäcksbor i alla åldrar och det öppna parkrummet bör bibehållas. I frågan om vägförbindelse mellan stadsdelarna bör ett bredare perspektiv anläggas där utgångspunkten är att i första hand skapa förutsättningar för utökad kollektivtrafik samt förbättrade gång- och cykeltrafikförbindelser till/från Bagarmossen. Det är viktigt att det fortsatta planarbetet beaktar det exploateringsarbete som påbörjats vid Skarpa by, så att samordnade och effektiva lösningar för hela området kan åstadkommas. Där kan även diskussioner med SL om ett öppnande av ytterligare en tunnelbanenedgång i Skarpnäck aktualiseras.

Särskilt uttalande lämnas av Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Planprogrammet lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna till kompletteringsbebyggelse i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge mellan stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck.

Däremot står vi inte bakom att en gatukoppling byggs mellan Bagarmossen och Skarpnäck, genom ett uppskattat natur- och rekreationsområde, för att biltrafik ska få en alternativ väg ut till huvudnätet. Detta grönområde används i hög utsträckning av de boende i området för en mängd fritidsaktiviteter och delar av det har höga biologiska värden.

Att bygga ytterligare en bilväg i området kommer dessutom att leda till en ökning av den totala biltrafiken i området. Det är därmed en mycket kortsiktig trafiklösning som medför betydande nackdelar för människorna i området samtidigt som det leder till en försämrad framkomlighet och en ökad klimatpåverkan.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Göran Oljeqvist (KD) enligt följande:

KD tar inte nu ställning till en gatukoppling mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

§29 Stockholm Ren och Vacker Lägesrapport nr 11

Dnr T2007-440-00726

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§30 Teknikutvecklingsprojekt inom avfallshantering. Lägesrapport. Utredning om ett miljösmart sopsorteringssystem. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2011-700-01670 Dnr T2012-700-05690

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten av projekten.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar lägesrapporten som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna lägesrapporten av projekten.

2. Ge kontoret uppdrag att under 2013 initiera ett studiebesök för nämndens ledamöter vid Eskilstuna Energi och Miljös avfallsanläggning i Lilla Nyby.

3. Därutöver anföra:

Vi ser det som positivt att ett försök med optisk utsortering av matavfall prövas. Förslaget till lägesrapport berör dock i väldigt liten grad vår önskan om att

a) kontoret utreder hur man skulle kunna införa ett system med optisk utsortering av plastförpackningar, matavfall, pappersförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

b) kontoret ska initiera ett studiebesök i Eskilstuna för nämnden.

Inom avfallsområdet är det uppenbart att Stockholm ligger långt efter många andra kommuner. Exempelvis samlar Eskilstuna kommunen in 50 % av allt matavfall. En absolut majoritet av kommunens medborgare har också möjlighet att lämna sitt matavfall utsorterat. Med nuvarande ökningstakt av andelen matavfall som samlas in separat kommer det att ta åtskilliga år innan Stockholm kommer ikapp Eskilstuna.

Att Stockholm stad nu snabbt ökar ambitionsnivån inom avfallsområdet är en nödvändighet. En hållbar avfallshantering i vår stad är extra viktig eftersom nästan 900000 av landets invånare bor här.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§31 Framtagande av strategi avseende stadens system för skrymmande hushållsavfall

Dnr T2012-703-05712

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C):

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda och föreslå systemlösningar för avlämningsmöjligheter av skrymmande hushållsavfall från boende i flerbostadshus.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att under 2013 genomföra en arkitekttävling som genomförs i samarbete mellan arkitekter och teknikkonsulter, för framtagande av ett gestaltningsprogram för återvinningscentraler i världsklass samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 1 mnkr tas i anspråk för detta ändamål ur balanseringskontot för renhållningsverksamhet.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att initiera ett samarbete med högskola och marknadsaktörer för att utveckla tekniska lösningar för ökad komprimering och minskat buller, samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 2 mnkr tas i anspråk för detta ändamål ur balanseringskontot för renhållningsverksamhet.

4 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att under 2013 undersöka möjligheten att samfinansiera återvinningscentraler med angränsande kommuner.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2012. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda och föreslå systemlösningar för avlämningsmöjligheter av skrymmande hushållsavfall från boende i flerbostadshus.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att under 2013 genomföra en arkitekttävling för framtagande av ett gestaltningsprogram för återvinningscentraler i världsklass samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 1 mnkr tas i anspråk för detta ändamål ur balanseringskontot för renhållningsverksamhet.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att initiera ett samarbete med högskola och marknadsaktörer för att utveckla tekniska lösningar för ökad komprimering och minskat buller, samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 2 mnkr tas i anspråk för detta ändamål ur balanseringskontot för renhållningsverksamhet.

4 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att under 2013 undersöka möjligheten att samfinansiera återvinningscentraler med angränsande kommuner.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.

Att utöka dagens antal ÅVC med fler, särskilt i innerstaden och norrort.

Att verka för ett ökat återbruk och en minskad mängd som går till deponi.

Att i övrigt anföra följande:

Utvecklingen av insamlade mängder visar på en utveckling som inte kan rymmas inom dagens Återvinningscentraler. Samtidigt är flertalet av de befintliga platserna hotade när det finns ett behov av ytterligare, inte minst med tanke på att norrort och innerstaden idag har långt till närmaste ÅVC. En långsiktig strategi för hantering av skrymmande avfall måste vara att minska mängden avfall främst genom ett ökat kretsloppstänkande. Dagens ÅVC måste säkerställas och bristen på ÅVC i norrort och innerstaden måste åtgärdas. Innerstaden behöver ytterligare minst en ÅVC även efter att Vanadisberget öppnat igen. En sådan bör lämpligen placeras på Södermalm. Kontoret bör initiera en inventering av Söders bergrum och anläggningar för att finna en lämplig plats för en sådan.

Staden bör kraftigt öka förutsättningen för återbruk, lämpligen i ett samarbete med aktörer från civilsamhället. En klar fördel vore om och skrymmande och hela hushållsartiklar som folk inte längre vill ha kvar i högre grad gick till återbruk utan att lämnas vid ÅVC. Detta kan minska stadens kostnader och logistiska utmaningar för framtida hantering av skrymmande avfall. Det stärker ett resurseffektivt samhälle, bidrar till ökat återbruk och går i linje med avfallstrappan.

Fördelningen av behandlingsmetoder visar på staden idag har långt kvar till att nå ambitionen om att stadens avfallshantering ska ligga högt upp på avfallstrappan. Mängden som går till deponi måste minska avsevärt.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis godkänna kontorens förslag till beslut

2 Därutöver anföra:

Dagens avlämningsmöjligheter för skrymmande hushållsavfall är inte tillfredställande. Att t.ex. medborgare i norra Järva har längre till en avfallsanläggning än andra måste rättas till snabbt. För personer boende i villa eller radhus är tillgång till bil ofta en förutsättning för att bli av med grovavfall. Vi vill därför att ett system liknade de mobila miljöstationerna borde införas även för grovsopor. Det är också viktigt att de återanvändbara ”grovsopor” som medborgarna hellre vill skänka till andra medborgare eller välgörenhet kan sorteras ut till återbruk.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i beslut av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§32 Temporär upphandling av parkeringsövervakning inom område Väst och område Öst

Dnr T2012-350-06583

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en temporär upphandling av parkeringsövervakning inom område Väst och område Öst.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att, till följd av upphandlingen, teckna nödvändiga avtal för en tid av totalt högst 12 månader.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(V)i anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.

§33 Kollektivtrafik-, cykel och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan. Genomförandebeslut

Dnr T2012-313-05591

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till genomförande av kollektivtrafik-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan och övrigt berört trafiknät från Drottningholmsvägen och fram till S:t Eriksplan enligt förslaget till en uppskattad kostnad av ca 22 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i stort bifalla kontorets förslag till beslut.

Att ej ta bort enkelriktningen samt cykelbanan på S:t Göransgatan.

Att ta bort enkelriktningen på Alströmergatan.

Att påbörja en förstudie för gångtunnel under Drottningholmsvägen.

Att vidare anföra följande:

Arbetet med trafiksäkerhetsåtegärder i området kring Fridhemsplan och speciellt korsningen Fleminggatan – S:t Eriks är mycket välkommet och det är positivt att kontoret även tar ett helhetsgrepp på hela omgivningen.

Vi ställer oss emellertid tveksamma till lämpligheten av att ta bort enkelriktningen för motorfordon på S:t Göransgatan och det därmed följaktiga borttagandet av cykelbanan. Istället bör enkelriktningen av Alströmergatan tas bort för vänstersvängande trafik norrifrån på S:t Eriksgatan. På så sätt kortas restiden samt cykelbanan på S:t Göransgatan kan behållas. Motorfordon kan då nå till områdena öster om S:t Eriksgatan via Fleminggatan – Fridhemsgatan; Kronobergsgatan - S:t Eriksgatan – Drottningholmsvägen eller Alströmergatan – Fridhemsgatan.

Flyttningen av busshållplatsen för buss 4 till södra sidan av Drottningholmsvägen, och den därmed förlorade kontakten med t-banan, motiverar att en gångtunnel med direktanslutning till t-banan under Drottningholmsvägen, byggs. En sådan tunnel har varit under diskussion redan innan en flytt av busstationen blev aktuell. Bl.a i samband med de pågående planerna av en påbyggnad på kvarteret vid t-banan.

Korsningen Drottningholmsvägen – S:t Eriksgatan, vid färd norrut, kan vid en omläggning av 4:ans buss komma att bli problematisk mellan bussar och cyklister då dessa enligt planen då tvingas korsa varandra här.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

***

Ordföranden Ulla Hamilton (M) tackar nämnden och kontoret för året som gått och önskar alla lagom snörik och trevlig jul- och nyårshelg.

Vice ordföranden Daniel Helldén (MP) tackar ordföranden Ulla Hamilton och önskar henne en trevlig jul och ett gott nytt år.

***