Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Sammanträdesrummet Insikten Utbildningsförvaltningen Hantverkargatan 2 F

1 Val av justerare samt tid för protokollets justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-01-18

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG 2/2007

4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälningsärenden

(tidigare utsänt) Dnr: 07-502/40:1

6 Ansökan om stöd till skoltävling för A Non Smoking Generation i grundskolan 2007. Omedelbar justering

Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-01-18
(utsänt)
Dnr:07-411/219:1

7 Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser - omfattning, utveckling, skillnader mellan stadsdelsförvaltningar

8 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2007 från Föräldraalliansen i Stockholms stad

9 Presidium

(utsänt)
Dnr: 07-014/287:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag om extra sammanträde med anledning av reviderad Verksamhetsplan 2007 för utbildningsnämnden

(utsänt)
Dnr: 07-123/163:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 PoB

(utsänt) Dnr:07
13. Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden


(utsänt) Dnr:07-041/246:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

(utsänt)
Dnr:07-041/246:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Avdelningsorganisation i en ny utbildningsförvaltning

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare samt tid för protokollets justering

BESLUT

Jämte ordföranden Lotta Edholm (fp) utsågs vice ordföranden Roger Mogert (s) att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket skall ske senast 2007-02-28

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-01-15

BESLUT

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2007-01-15 som blivit vederbörligen justerat, godkänns med korrigeringar enligt nedan.

Protokollsanmärkning

Ersättaren Helen Törnqvist (c) påtalade att hennes ersättaryttrande i § 10, verksamhetsprogram och budget för 2007, inte finns med i protokollet . Yttrandet lyder som följer:

”Centerpartiet i Stockholms stad har inte varit med i den initiala beredningen av VP1 2007 för Utbildningsnämnden, men vill ge förslaget sitt stöd som helhet. Det känns viktigt att vara med och höja elevpengen, som dock även får innefatta den uteblivna pris- och lönehöjnings-kompensationen från kommunfullmäktige. Med den höjda elevpengen ökar rektorernas och skolornas makt avsevärt. Att ge de lokala enheterna bättre förutsättningar att nå högre måluppfyllelse och att syssla med kärnverksamheten är Utbildningsnämndens uppgift. Därför är det viktigt att mobbning och skolk stävjas, att man satsar på läsförståelse i de tidigare årskurserna och att det finns speciella grupper för barn med särskilda behov. Arbetet med att höja andelen behöriga lärare måste framöver intensifieras ytterligare.

I en kommun som Stockholm där antalet elever med annat modersmål är stort är det av stor vikt att på alla nivåer lägga fokus på svenska språket/språkutveckling dvs kompetensutveckling i andraspråksinlärning och språkutvecklande arbetssätt. Här återstår arbete.

Beslutet om att gymnasieelever med kortare sträcka än sex kilometer från hemmet till skolan inte ska få terminskort kan dock ge oanade konsekvenser av framtida skolval. Valfriheten kan drabbas då elever från resurssvaga områden inte får samma möjligheter att välja när rörligheten begränsas. Dessutom ökar trycket på skolornas administration och informationsbehov. Mot bakgrund av detta är det mycket viktigt att följa upp beslutet avseende konsekvenserna för valfriheten och hålla öppet för att reglera detta inför 2008 års budget.

Ersättaren Susanna Brolin (v) påtalade att hon ej finns med i förteckningen över deltagande vid sammanträdet.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltnings­grupp, FVG,

BESLUT

Anmälan av protokoll från sammanträdet 2007-02-07 med utbildningsförvaltningens förvaltnings­grupp, FVG, som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§5 Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna.

BESLUT

Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med 2007-02-05.

§6 Ansökan om stöd till skoltävling för A Non Smoking Generation i grundskolan 2007

Dnr 07-502/40:1

Svar på remiss från kommunstyrelsen ( Dnr 109-4138/2006)

Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-01-18

BESLUT

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som svar på remiss om ansökan om stöd till skoltävling för A Non Smoking Generation i grundskolan 2007.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-12-18.

Stiftelsen En Rökfri Generation har inkommit med en ansökan om stöd till en skoltävling i grundskolan för A Non Smoking Generation. Riskerna med tobak ska, enligt läroplanens nationella mål för grundskolan, integreras i undervisningen i olika ämnen och ingå i den ordinarie verksamheten. Det är dock rektors ansvar att organisera verksamheten och skolan bör självständigt avgöra vilka aktiviteter skolan vill delta i.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som svar på remiss om ansökan om stöd till skoltävling för A Non Smoking Generation i grundskolan 2007.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anna Fredriksson (mp) framlade ett annat förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Inger Stark (v) yrkade bifall till Anna Fredrikssons yrkande

.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation mot utbildningsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) enligt

följande: ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta

 1. bifalla ansökan om stöd med 122400 kronor

 2. säga följande

Alla insatser för att öka kunskaperna om rökningens förödande konsekvenser är viktiga. Vi välkomnar särskilt att externa aktörer bidrar i skolans arbete och anser att sådana initiativ bör stödjas. A Non Smoking generation är en välkänd och välrenommerad organisation. Som vi tolkar det kan inte skoltävlingen genomföras utan ett samordnat stöd. Varje skola bestämmer sedan själv om sitt deltagande. Allt detta sammantaget gör att ansökan bör bifallas.”

§7 Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser – omfattning, utveckling, skillnader mellan stadsdelar

Dnr 07-411/219:1

BESLUT

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-23

Utbildningsförvaltningen sammanställer sedan läsåret 01/02 årligen en förteckning över de särskilda undervisningsgrupperna i Stockholms kommunala grundskolor. Sedan läsåret 04/05 har även de kommunala särskoleklasserna inkluderats. Årets sammanställning av särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser har bilagts tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen redovisar en analys av omfattning, förändringar och skillnader mellan stadsdelar utifrån årets och föregående års sammanställningar. Analysen visar att antalet särskilda undervisningsgrupper inte förändrats de senaste åren men mellan och inom stadsdelarna är skillnaden stor. Det föreligger även olikheter hur de särskilda undervisnings­grupperna finansieras. Den största elevgruppen i de särskilda undervisningsgrupperna är elever med inlärnings­svårigheter.

Analysen visar att antalet klasser där särskoleelever undervisas inte nämnvärt har förändrats jämfört med förra året. Andelen särskoleelever i Stockholm har ökat men andelen ligger fortfarande under genomsnittet för riket. Särskilda undervisningsgrupper och/eller särskoleklasser finns i 62 procent av stadens kommunala grundskolor.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:” De elever som är i behov av särskilt stöd, är de som eventuellt kan komma att drabbas värst i flytten till en central utbildningsnämnd. Beslut som t ex rör elever i behov av särskilt stöd i skolan ska fattas på en nivå så nära eleven som möjligt, alltså inte av en central handläggare. En stor utbildningsförvaltning gör det svårt att ta till vara lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter inom skolan. En centralisering av grundskolan och särskolan kommer att innebära lägre effektivitet som i sin tur leder till organisatoriska förändringar som ekonomiska kostnader. Därför ska grundskolan, särskolan och skolbarnsomsorgen även fortsättningsvis vara stadsdelsnämndens ansvar.”

§8 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2007 från Föräldraalliansen i Stockholms stad

Dnr 07-112//286:1

BESLUT

1. Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Föräldraalliansen i Stockholms Stad ett bidrag på 600 tkr för verksamhetsåret 2007.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-09

Föräldraalliansen i Stockholm (FiSS) utgör ett samarbetsorgan och forum för föräldraföreningar, föräldrasammanslutningar och enskilda medlemmar i Stockholms Stad. Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) har ansökt om 800 tkr i verksamhetsbidrag för år 2007. För år 2006 uppgick stödet från utbildningsnämnden till 600 tkr. Förvaltningen anser att FiSS har genomfört sin verksamhetsplan för 2006 och föreslår därför att föräldraalliansen tilldelas 600 tkr för verksamhetsåret 2007.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar föl­jande.

1. Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Föräldraalliansen i Stockholms Stad ett bidrag på 600 tkr för verksamhetsåret 2007.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

._______________

§ 9 Dnr 07-012/362:1

 

BESLUT

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet till ett extra sammanträde 2007-02-22

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-05

Utbildningsnämnden har tidigare utsett personaldelegerade. Delegerade har bl a beslutat om tillsättning av avdelningschefer, rektorer och skolinspektörer.

I detta ärende föreslås nämnden delegera beslut om tillsättning av avdelningschefer till presidiet, d.v.s. ordföranden och vice ordföranden som då kommer att utgöra ett utskott enligt kommunallagens 6 kap. §§ 20-22 och § 33.

I ärenden om tillsättande av rektor och skolinspektör delegeras beslutanderätten förvaltningsdirektören.

Beslut som fattats med stöd av delegation måste anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Ordföranden och vice ordföranden utses till nämndens presidium

2. Till presidiet delegeras beslut om tillsättande av avdelningschef

3. Till förvaltningsdirektören delegeras beslut om tillsättande av rektor och skolinspektör

Yrkanden

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden upptog bordläggningsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______

§9 Delegering av beslutanderätt till utbildningsnämndens presidium i vissa personalfrågor

Dnr 07-012/362:1

BESLUT

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet till ett extra sammanträde 2007-02-22

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-05

Utbildningsnämnden har tidigare utsett personaldelegerade. Delegerade har bl a beslutat om tillsättning av avdelningschefer, rektorer och skolinspektörer.

I detta ärende föreslås nämnden delegera beslut om tillsättning av avdelningschefer till presidiet, d.v.s. ordföranden och vice ordföranden som då kommer att utgöra ett utskott enligt kommunallagens 6 kap. §§ 20-22 och § 33.

I ärenden om tillsättande av rektor och skolinspektör delegeras beslutanderätten förvaltningsdirektören.

Beslut som fattats med stöd av delegation måste anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Ordföranden och vice ordföranden utses till nämndens presidium

 2. Till presidiet delegeras beslut om tillsättande av avdelningschef

 3. Till förvaltningsdirektören delegeras beslut om tillsättande av rektor och skolinspektör

Yrkanden

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden upptog bordläggningsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§10 Förslag om extra sammanträde med anledning av reviderad verksamhetsplan 2007 för utbildningsnämnden

Dnr 07-014/287:1

BESLUT

Utbildningsnämnden håller extra sammanträde onsdagen den 30 maj kl 16.30 för att behandla reviderad verksamhetsplan 2007

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-24

Den verksamhetsplan som utbildningsnämnden beslutat om vid sammanträdet 2007-01-18 gäller t. o m. 30 juni 2007. Eftersom en ny organisation träder i kraft 1 juli 2007, då bl. a. grundskola, skolbarnsomsorg och förskola förs över till utbildningsnämnden måste en ny verksamhetsplan för återstoden av året upprättas. Den reviderade verksamhetsplanen skall lämnas i till kommunstyrelsen senast 31 maj 2007.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Utbildningsnämnden håller extra sammanträde onsdagen den 30 maj kl 16.30

för att behandla reviderad verksamhetsplan 2007

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§11 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för utbildningsnämnden

Dnr 07-123/163:1

BESLUT

 1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 avseende utbildningsnämnden godkänns. Del 1 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

 2. I bokslutet gjorda periodiseringar godkänns. Väsentligt belopp sätts till 50000 kronor.

 3. Nämnder hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke förbrukade medel om 2,0mnkr avseende rekryteringsprogrammet.

 4. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen beslutar att resultatenheternas resultat för 2006, ett sammanlagt överskott på 3,8mnkr, överförs till utbildningsnämnden 2007.

 5. Elevhälsorapporten 2005/2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 6. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 överlämnas med godkännande till nämndens revisorer.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-15

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 avseende utbildningsnämnden godkänns. Del 1 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

 2. I bokslutet gjorda periodiseringar godkänns. Väsentligt belopp sätts till 50000 kronor.

 3. Nämnder hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke förbrukade medel om 2,0mnkr avseende rekryteringsprogrammet.

 4. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen beslutar att resultatenheternas resultat för 2006, ett sammanlagt överskott på 3,8mnkr, överförs till utbildningsnämnden 2007.

 5. Elevhälsorapporten 2005/2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 6. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 överlämnas med godkännande till nämndens revisorer.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) enligt följande: ” I Verksamhetsberättelsen för Utbildningsnämnden kan vi tydligt se att de satsningar som gjordes under föregående mandatperiod har gett resultat. Fler gymnasielever fullgör sina gymnasiestudier, betygsutvecklingen är positiv och intresset för de yrkesinriktade programmen ökar.

Även om vi ser förbättringar inom flera områden finns ingen anledning att slå av på takten. Vi måste även fortsättningsvis ge skolan ökade resurser så att resultaten och verksamheten kan förbättras ytterligare.. De pedagogiska verksamheterna i Stockholm ska kunna garantera en bra utbildning för alla, och till det krävs ökade resurser.

Under förra mandatperioden gjordes satsningar på kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat språkutveckling och matematik och denna utveckling måste fortsätta. Kompetensutveckling för lärare är ett sätt att öka möjligheten för fler att klara skolan och är en garanti för att skolan är modern och utvecklas i takt med tiden. Nya pedagogiska metoder ska kunna anammas precis som att ny teknik ska bidra till bättre möjligheter. De projekt inom kompetensfonden inom de pedagogiska verksamheterna har varit viktig för den positiva utvecklingen. Det gäller såväl inriktningarna mot ytterstadens gymnasier, yrkesprogrammen och de satsningar som gjorts på metodutveckling inom bland annat matematik och språk. De kunskaper som kompetensfonden bidragit med måste tas till vara och kompetensutveckling måste kunna säkras även efter kompetensfondens upphörande.

Resursfördelningssystemet innebär att pengar fördelas dit behoven är som störst. Genom resursfördelningen kan barn i behov av extra stöd få det. För skapa lugn och ro i skolan måste vi se till att det blir fler vuxna i skolan, såväl lärare som fritidspedagoger och kuratorer. Vi behöver även förbättra arbetet med de individuella utvecklingsplanerna så att skolan, eleven och föräldrarna ska få en klar bild av vad som behövs för att målen skall nås. Likaså behöver skolorna i Stockholm kunna bistå med andra former av stöd genom t ex organiserat föräldrastöd och att satsa på läxhjälp till de elever som behöver.

För att öka antalet elever som lämnar vuxenutbildning och SFI med godkända betyg behöver utbildningarna individualiseras. En studerande ska kunna sätta samman en hel dags utbildning med vad den enskilde saknar i grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser och eventuellt SFI. Vi behöver också kunna erbjuda arbetsplatsförlagd SFI och ge fler människor möjlighet att få sin yrkeskompetens validerad.”

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Inger Stark (v) enligt följande: ” Det är roligt att ta del av verksamhetsberättelsen och den sjudande verksamhetsutvecklingen som varit i utbildningsnämndens verksamheter.

Vi är stolta över att de yrkesförberedande gymnasieprogrammen utvecklats till en yrkesutbildning i tiden med modern utrustning och tidsenlig pedagogik där eleverna även läser kärnämnen. Våra omfattande satsningar för att profilera ytterstadsgymnasierna är investeringar som ska öka möjligheterna för alla elever att nå målen.

Den pedagogiska verksamheten har disponerat omkring 130 miljoner kronor för projekt inom kompetensfonden som har varit mycket lyckade, exempelvis språkutveckling, matematik, elevhälsa och IT-pedagogiskt arbete. De positiva erfarenheterna av den unika satsningen måste tas tillvara i verksamheterna.

Vi vill även lyfta fram utvecklingen av program så att ytterstadsgymnasierna får attraktiva program och innerstadsgymnasierna även får yrkesprogram och individuella programmet. Detta är en medveten omläggning för att hindra utvecklingen mot A och B-skolor och öka intresset för yrkesutbildningar på de attraktiva skolorna.

Det har bedrivits ett aktivt arbete för att ge alla elever samma chans att lyckas, bland annat ämnesundervisning på modersmålet, mindre grupper och sommarskola. Allt fler elever fullföljer nu sina gymnasiestudier och betygsmedelvärdet har höjts successivt under perioden.

Ytterstadsgymnasieskolorna har också utvecklat och infört nya spännande arbetssätt, bland annat vid Tensta gymnasium, Farsta gymnasium och Brännkyrka gymnasium. Konceptet att modersmålslärare anställs för att arbeta integrerat med ämnesundervisning och studiehandledning på modersmålet är ett spännande nytänkande som vi hoppas kan fortsätta.

Av gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar framgår att betygsutvecklingen har varit positiv, även om andelen elever med slutbetyg från de yrkesförberedande programmen minskat. Flera skolor vittnar om att många elever saknar motivation att gå i skolan, vilket är allvarligt. Utvecklingsområden är därför att arbeta vidare med att förbättra elevernas studiemotivation, språkutveckling samt matematikkunskaper.

Verksamhetsberättelsen visar också på det spännande utvecklingsarbetet med elevernas inflytande över studier och arbetsmiljö som pågått på flera av gymnasieskolorna. Det finns många goda idéer och arbetssätt som bör kunna integreras i den ordinarie verksamheten. riktlinjerna för en struktur för elevinflytande på gymnasieskolan i Stockholms stad ger en god grund för att arbeta vidare tillsammans med de fackliga organisationerna och elevorganisationen.

Viktiga satsningar som genomförts är anställningen av fem genuspedagoger och arbetet med jämställt vägval som genomförs tillsammans med länsstyrelsen. Arbetet med att stärka likabehandlingen och jämställdheten i skolan har lett till en rad nya

arbetssätt, exempelvis genusgrupper, utbildning för medarbetarna och temadagar för eleverna. ”

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Anna Fredriksson (mp) enligt följande: ” Verksamhetsberättelsen är som alltid informativ och viktig läsning. En bra grund för fortsatt arbete. Det bästa vore om verksamhetsberättelsen fanns när verksamhetsplanen tas, så att det i det beslutet går att följa upp lyckade, och mindre lyckade insatser från föregående år. Som tur är finns kunskapen inte endast i den skriftliga verksamhetsberättelsen utan i organisationen och det vardagliga arbetet.

Några frågor väcks. Hur kommer det att gå med ”Romer på väg”? Har arbetet funnit någon fortsättning? Och de olika projekt som beskrivs under rubriken ”Ansvar och inflytande” vad händer med dem? De projekt som inte bara handlar om elevernas inflytande över det egna lärandet utan också över den gemensamma arbetsmiljön. Kommer elevinflytandet att få en naturlig plats i skolan och kunna utvecklas även 2007? så som miljöpartiet vill.

Det blir bra nästa år då det på ett gruppledarmöte inför godkännandet av verksamhetsberättelsen säkert finns tillfälle att ställa frågor och resonera kring t ex den viktiga elevhälsorapporten. Det goda syftet nu är att ha allting samlat i verksamhetsberättelsen. En nackdel blir då att t ex elevhälsorapporten inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

§12 Inrättande av utbildningsnämndens gruppledarmöte

Dnr 07-012/404:1

BESLUT

 1. 1.Utbildningsnämnden inrättar ett Gruppledarmöte att ersätta den tidigare planerings och budgetberedningen (PoB)

 2. Nämnden utser en ordförande och en vice ordförande bland gruppledarna

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-24

Den tidigare planerings- och budgetberedningen har haft till uppgift att följa förvaltningens utrednings- och beredningsarbete inom områdena verksamhetsplanering, ekonomi och organisationsutveckling samt förbereda utbildningsnämndens beslut i sådana frågor.

I ärendet föreslås ett namnbyte till Gruppledarmöte då detta bättre motsvarar funktionen. Uppgiften är oförändrad

Gruppledarmötena kommer i huvudsak att äga rum tisdagar en vecka före sammanträdet.

De 6 gruppledarna kan kalla in annan ledamot i nämnden som sin ersättare

Borgarrådssekreterarna kallas också till sammanträdena.

Någon särskild instruktion för Gruppledarmötet bedöms inte nödvändig

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Utbildningsnämnden inrättar ett Gruppledarmöte att ersätta den tidigare planerings och budgetberedningen (PoB)

 2. Nämnden utser en ordförande och en vice ordförande bland gruppledarna

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§13 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 07-013/333:1

BESLUT

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet till ett extra sammanträde 2007-02-22

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-24

Enligt kommunallagen (KL, SFS 1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Tjänsteutlåtandet innehåller ändringar i utbildningsnämndens delegationsordning med anledning av förändrade uppdrag för utskott till utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Ändring i nämndens delegationsordning fastställs.

Yrkanden

Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§14 Avdelningsorganisation i en ny utbildningsförvaltning

Dnr 07-046/241:1

BESLUT

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet till ett extra sammanträde 2007-02-22

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007

Kommunfulläktige har i samband med budget för 2007 beslutat att överföra ansvaret för förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och skolbarnsomsorg från stadsdels­nämnderna till utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att ge utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med att skapa en ny utbild­ningsförvaltning.

I ärendet föreslås övergripande organisationsprinciper och avdelningsorganisation för en ny, samlad utbildningsförvaltning från den 1 juli 2007. Detaljorganisation beslutas, i nästa steg, av förvaltningschefen enligt delegationsordningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Förslaget till avdelningsorganisation inom utbildningsförvaltningen från
  den 1 juli 2007 godkänns.

Yrkanden

Ordföranden yrkade att ärendet skull bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§15 Övriga frågor

Ledamöterna Inger Stark (v) och Anna Fredriksson (mp) överlämnade en gemensam skrivelse om öppna möten i utbildningsnämnden. (Dnr 07-014/416:1)

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.