Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-03-15

Sammanträde 2007-03-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Sammanträdesrummet Insikten Utbildningsförvaltningen Hantverkargatan 2 F

1 Val av justerare samt tid för protokollets justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-02-15

3 Anmälan av protokoll från utbildnings förvaltningens förvaltningsgrupp, FVG 5/2007

4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälningsärenden

6 Betygsutveckling och avbrott inom komvux

7 Den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden: Ambition och ansvar - nationell strategi för utveckling av samhällets ansvar till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
(utsänt) Dnr:07-000/226:3

8 Remiss av departementspromemorian

Förbättrad tolkservice - språktest, nationellt register, statistik ( Ds 2006:24)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
(utsänt) Dnr:07 -611/1410:2
Omedelbar justering

9 Utnämnande av personuppgiftsombud

(utsänt) Dnr 07-051/1395:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Öppna möten i utbildningsnämnden

Svar på skrivelser från Roger Mogert (s) och Inger Stark (v)
(utsänt) Dnr: 07-014/415:2,416:1

11 Promemorian "Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning" och promemorian "Förslag till ändring i högskolelagen"

Svar på remiss från kommunstyrelsen
(dukas) Dnr 07-000/527:2
Omedelbar justering

12 Inrättande av utbildningsnämndens intagningsdelegerade samt instruktioner för intagningsdelegerade

SEKRETESS, Ej närvarorätt för personalföreträdare

13 Förvisning av elev vid Tensta gymnasium

(dukas) Dnr 07/427/465:4
Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare samt tid för protokollets justering

Jämte ordföranden Lotta Edholm (fp) utsågs vice ordföranden Roger Mogert (s) att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket skall ske senast 2007-03-28.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-02-15

BESLUT

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2007-02-15 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens för­valtnings­grupp, FVG

Anmälan av protokoll från sammanträdet 2007-02-07 med utbildningsförvaltningens förvalt­nings­grupp, FVG, som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Dnr: 07-010/53:1

BESLUT

Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-05 godkänns och läggs till handlingarna.

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med 2007-03-05.

§6 Betygsutveckling och avbrott inom komvux

Dnr: 07-431/417:1

BESLUT

1. Utredningen godkänns och ska ligga till grund för inriktningen av den kommande kommunala vuxenutbildningen.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-09

I de senaste två kvalitetsredovisningarna har framkommit att andelen IG och avbrott stiger inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Förvaltningen bygger utredningen på sifferunderlag från Skolverket och stadens datasystem Hanna samt på intervjuer och diskussioner med personer som varit ansvariga för eller arbetat med vuxenutbildningsfrågor.

Utredningen mynnar ut i en konsekvensanalys som i sin tur utgör grunden för ett antal förslag till åtgärder.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

1.Utredningen godkänns och ska ligga till grund för inriktningen av den kommande kommunala vuxenutbildningen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation mot utbildningsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Anna Fredriksson (mp)

enligt följande : ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta

1. godkänna utredningen och låta den ligga till grund för inriktningen av den kommunala vuxenutbildningen med nedanstående justeringar

2. tillämpa sammanhållna undervisningsgrupper

3. i samband med ny upphandling se över ersättningsreglerna för anordnare så att systemet inte felaktigt premierar att sätta IG

4. ge komvux ekonomiska möjligheter att satsa på den grundläggande nivån utan att detta negativt påverkar den gymnasiala nivån

5. uppdra åt förvaltningen att undersöka vilka motiv som ligger bakom val av distansundervisning

6. påtala för ansvariga att studiemedelssystemets hårdare krav för med sig negativa konsekvenser när det gäller elevernas resultat

7. avvakta med förslaget att inte tillåta studenter över 55 år på komvux

8. också säga följande

Utredningen ger ett bra underlag för vidare utveckling och anpassning av komvux till de nya målgrupper som numera finns i undervisningen. Utredningen tar också död på några myter som florerar kring komvux.

Något som starkare behöver understrykas är hur viktigt det är med sammanhållna undervisningsgrupper. Det sociala stödet och samhörigheten gynnar ett gott studieresultat. Det framgår relativt tydligt av utredningen att många som studerar på komvux har detta som huvudsaklig sysselsättning. Då blir den sociala tillhörigheten och identifikationen som student viktig för resultaten.

Jämförelsen med Malmö och Göteborg visar att ersättningsreglerna till anordnare påverkar antalet noterade avbrott och satta IG. Här bör en översyn göras så att inte ersättningssystemet premierar att anordnaren sätter IG.

En slutsats som framförs är att större resurser ev måste tillföras den grundläggande nivån. Detta ska kunna göras utan att medel tas ifrån den gymnasiala nivån.

Det är svårare att uppnå godkända resultat vid distansundervisning. Något ganska självklart eftersom distansundervisning kräver både högre självdisciplin och den sociala kontakten med och feedbacken från lärare och övriga elever är mycket begränsad. Här behöver vi veta mer om vilka drivkrafter som gör att en elev väljer

distansundervisning. Kanske finns praktiska hinder som behöver undanröjas så att fler väljer att delta i undervisningen.

Utredningen gör klart att sedan högre ställda krav på antal kurser för att få studiemedel ställdes har detta påverkat resultaten negativt. Detta kan knappast vara en önskvärd effekt. Förvaltningen bör därför få i uppdrag att föra denna kunskap vidare till de som ansvarar för studiemedelsystemet.

På ett sätt låter det rimligt att begränsa möjligheterna att studera på komvux till samma åldrar som gäller för studielån. Samtidigt har det livslånga lärandet blivit vedertaget i vårt samhälle. Det är knappast troligt att de resurser som frigörs om drygt 300 ”hobbystuderande” nekas möjlighet att studera vid komvux kommer att vara avgörande för att garantera en god kvalité. Förslaget har därför snarast en symbolisk betydelse och bör därför inte genomföras nu.

Större tydlighet kring vilka villkor som gäller vid vuxenstudier och hur skolsystemet fungerar nämns som något som behöver förbättras. Här måste studievägledning, mentorskap och utvecklingssamtal vara den bästa vägen.”

__________________

§7 Den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden: Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets ansvar till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)

Dnr:07-000/226:3

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-101/2007

BESLUT

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss rörande ”Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets ansvar till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare” (SOU 2006:91).

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-26

Utbildningsnämnden har för yttrande från kommunstyrelsen fått den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare.

Utbildningsnämndens yttrande omfattar endast slutbetänkandet och specifikt det kapitel som rör barn och ungdomar och elevhälsan. Utbildningsförvaltningen ser rent allmänt positivt på insatsen att se över och ta ett helhetsgrepp över insatser för psykisk hälsa .Utbildningsförvaltningen stödjer psykiatrisamordnarens ställningstagande när det gäller vikten av förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. Samarbetet mellan olika aktörer med ansvar för barns och ungas hälsa måste förbättras och utvecklas och basverksamheterna förstärkas. En ökad samordning mellan de olika basverksamheterna måste komma till stånd, men förvaltningen avvisar förslaget på en samlokalisering av elevhälsan med övriga verksamheter. Elevhälsan ska vara lättillgänglig för eleverna och därför finnas i skolmiljön. Förvaltningen delar också utredningens uppfattning att uppföljning och utvärdering av barnens psykiska hälsa bör förbättras och resultaten följas upp.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss rörande ”Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets ansvar till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare” (SOU 2006:91).

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation mot utbildningsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Anna Fredriksson (mp)

enligt följande : ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut som svar på remissen

 2. till svaret lägga till följande text

Delaktighet och inflytande som förebyggande verksamhet

I skollagen anges som mål utveckling av kunskaper och färdigheter samt fostran till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans huvuduppdrag, att främja ungdomars kompetenser, kan således bidra till att minska risken för psykisk ohälsa.

Skolan är trots detta den främsta, och i många fall den enda, stressframkallande faktorn för ungdomar. Detta enligt SOU 2006:77, Ungdomars stress och psykiska hälsa. Det handlar om betygen, arbetsmiljön och svårigheter att planera och få tid till att syssla med fritidsaktiviteter och kompisar. I skolverkets undersökningar anger flera av de ungdomar som har intervjuats att lärarna inte i tillräckligt hög utsträckning samarbetar med eleverna när det gäller planering av skolarbetet.

Arbetsro i skolan är också en faktor för välmående och god psykisk hälsa. Att delta, bli uppmuntrad till initiativ, engagera sig och få möjlighet att förändra är förutsättningar för en god lärandemiljö.

Utbildningsnämnden anser att det är viktigt att stödja utvecklingen av metoder för elevinflytande, då en skola där eleverna känner delaktighet och har inflytande över sin undervisning och tillsammans med lärare och övrig skolledning tar ansvar för sin arbetsmiljö är nödvändigt för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. ”

§8 Remiss av departementspromemorian Förbättrad tolkservice –språktest, nationellt register, statistik ( Ds 2006:24)

Dnr:07 -611/1410:2

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 322-529/2007

BESLUT

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss om förbättrad tolkservice.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-20

Utbildnings- och kulturdepartementet har utarbetat en skrivelse som förslag till tvåspråkighetstest för tolkar, ett nationellt register över tolkar samt förbättrad statistik inom tolkserviceområdet. Ambitionen med tolktest är att höja kvaliteten på den tolkning som utförs. Det konstateras att en nationell överblick saknas över yrkesverksamma tolkar och deras kompetensnivå. Förslaget är att inrätta ett register över tolkar inom olika språk och regioner. Dessutom saknas tillförlitlig statistik som syftar till att ge underlag för planering, strategiska val, beslutsfattande, samhällsdebatt och forskning. Statistiska centralbyrån föreslås få i uppdrag att ytterligare analysera förutsättningarna för en nationell statistikredovisning över tolkserviceområdet.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i departementspromemorian som torde fungera som en kvalitetsgaranti och innebära en förbättring av tolkverksamheten.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar föl­jande.

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss om förbättrad tolkservice.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta..

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Anna Fredriksson (mp) enligt följande: ” Vi instämmer i att det behövs ett centralt register över tolkar, men vill understryka att det inte får innebära att kraven på att använda auktoriserade tolkar sänks, snarare tvärtom.”

§9 Utnämnande av personuppgiftsombud

Dnr 07-051/1395:1

BESLUT

 1. Maria Stellinger Ernblad utnämns från och med den 1 april 2007 till att gemensamt med Ylva Larsson vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud.

 2. Thomas Eriksson entledigas från uppdraget att vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud.

 3. Nämndens beslut anmäls till Datainspektionen.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-14

Personuppgiftslagen ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att utnämna en eller flera personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. 2003-06-18 utsåg Utbildningsnämnden Thomas Eriksson och Ylva Larsson till att gemensamt vara personuppgiftsombud för utbildnings-förvaltningen. Förvaltningen föreslår att Thomas Eriksson entledigas fr o m 1 april 2007 och ersätts av Maria Stellinger Ernblad.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Maria Stellinger Ernblad utnämns från och med den 1 april 2007 till att gemensamt med Ylva Larsson vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud.
 1. Thomas Eriksson entledigas från uppdraget att vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud.
 1. Nämndens beslut anmäls till Datainspektionen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§10 Öppna möten i utbildningsnämnden

Dnr 07-014/415:2,416:1

Svar på skrivelser från Roger Mogert (s) och Inger Stark (v)

BESLUT

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-26.

Tjänsteutlåtandet innehåller utbildningsförvaltningens yttrande över möjligheten att hålla utbildningsnämndens möten öppna för allmänheten. Förvaltningen kan inte se några juridiska eller formella hinder för detta men de administrativa och ekonomiska kostnaderna gör dock att förvaltningen ställer sig tveksam till införande av öppna nämndmöten. Samtidigt finns det möjligheter att skapa andra forum för medborgardeltagande, genom t ex ”hearings” eller rådslag i särskilt utvalda frågor.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Förvaltningens svar på skrivelser från Roger Mogert m fl (s) och Inger Stark (v), Susanna Brolin (v) och Anna Fredriksson (mp) angående öppna nämndsammanträden godkänns.

Yrkanden

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden upptog bordläggningsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§11 Promemorian ”Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning” och promemorian ”Förslag till ändring i högskolelagen”

Dnr 07-000/527:2

Svar på remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-13

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat promemorian om förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning. Förslaget innehåller dels ändrade regler för grundläggande behörighet dels nya beräkningsgrunder för meritvärdering. Reglerna ska tillämpas fr.o.m. antagningen till höstterminen 2010.

I stort sett ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till de föreslagna ändringarna. Dock redovisas en avvikande synpunkt till förslaget om grundläggande behörighet gällande universitetens och högskolornas rätt att med egna urvalsgrunder anta nybörjare till studier till högst en tredjedel av platserna. Förvaltningen anser att andelen är för hög och att högst en femtedel av platserna (nuvarande kvot) även fortsättningsvis ska kunna fördelas på grundval av de av universitet och högskolor bestämda urvalsgrunderna. Avseende meritvärdering av meritkurser redovisar förvaltningen de kommentarer som kommit in om efterfrågan och kostnad för särskild prövning i moderna språk samt hur definitionen av fördjupningskurser inom gällande programstruktur får oväntad effekt.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) lade fram ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation mot utbildningsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Anna Fredriksson (mp)

enligt följande : ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta

att som svar på remissen anföra följande

Det är få som efter grundskolan vet precis vilken gymnasieutbildning som passar dem bäst och ännu färre som direkt efter avslutade studier går vidare till precis det jobb eller den högre utbildning som vederbörande alltid har drömt om. Ännu färre är de som sedan stannar i det valda yrket och trivs med det under resten av sitt liv. Människor ska inte bli utestängda från nya livschanser, exempelvis vidare studier på grund av de val och prioriteringar de gör under gymnasietiden. Antagningsmöjligheter som 25:4-regeln och kombinationen av högskoleprov och arbetslivserfarenhet spelar stor roll för dem som börjar studera senare i livet och måste även fortsättningsvis vara en möjlighet för dessa.

Det föreslagna meritsystemet kommer att skapa negativa effekter i tre viktiga avseenden. Ur ett rättviseperspektiv kommer det att vara omöjligt att garantera alla elevers möjlighet att få tillgång till de extra kurser som krävs. Det blir också, som förslaget ligger, orättvist över tid för de elever som går ut gymnasiet före 2010. Förslagets styreffekter på gymnasieskolan blir också förödande då elever genom taktiska val kan höja sina möjligheter till högskolestudier. Valet av kurser under gymnasietiden kommer att präglas av taktik och vad den sittande regeringen anser vara värdefull kunskap. Att välja en meritkurs kan ge samma höjning av snittbetyget som att höja sig från G till VG i hälften av de ämnen man redan läser. Tillsammans blir effektiviteten av förslaget det motsatta mot vad som önskas uppnås.

Det här ärendet är något som påverkar framtiden för väldigt många människor. Att låta det gå ut med så kort remisstid är oförskämt. Att ärendet dessutom kommer till nämndens ledamöter med sådan kort varsel är ett slag mot den demokratiska gången för beslutsfattande. Vi kan inte ta beslut i frågor som vi inte vet konsekvenserna av.”

§12 Inrättande av utbildningsnämndens intagningsdelegerade samt instruktioner för intagningsdelegerade

Dnr 07-012/600:1

BESLUT

 1. Nämnden beslutar inrätta intagningsdelegerade.

 1. Nämnden utser Ann-Katrin Åslund (fp) till ordförande,. Ledamöter: Daniel Valiollahi (m), Christina Elffors-Sjödin (m) Jens Lundberg, (s) och Helen Törnqvist (c) Ersättare: Per Olsson, (mp) Fredrik von Essen (m) Inger Stark (v).

 1. Nämnden fastställer instruktioner för intagningsdelegerade.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-12

Intagningsdelegerade är ett utskott till utbildningsnämnden. Delegerade föreslås besluta om preliminär och slutlig intagning till gymnasieskolan. Ledamöterna utses av nämnden. Nämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar föl­jande.

 1. Nämnden beslutar inrätta intagningsdelegerade.
 1. Nämnden utser 5 ledamöter och 3 ersättare till intagningsdelegerade.
 1. Nämnden fastställer instruktioner för intagningsdelegerade.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta

§13 Förvisning av elev vid Tensta gymnasium

Dnr 07-427/465:4

BESLUT

 1. Med omedelbar verkan förvisa eleven från Tensta gymnasium resterande del av vårterminen 2007.

 2. Anmälan om ordförandebeslut angående förlängd avstängning godkännes.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ärendet

Utbildningsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-12

En elev vid Tensta gymnasium har vid flera tillfällen uppträtt hotfullt mot andra elever vid skolan. Eleven har av rektor fått en skriftig varning för sitt beteende. Rektor har beslutat om en interimistisk avstängning fram till och med den 11 mars 2007. Ordförande har fattat beslut om fortsatt avstängning för tiden fram till och med nämndens sammanträde den 15 mars 2007. Eleven har inbjudits att närvara vid sammanträdet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Med omedelbar verkan förvisa eleven från Tensta gymnasium resterande del av vårterminen 2007.
 2. Anmälan om ordförandebeslut angående förlängd avstängning godkännes.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anna Fredriksson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation mot utbildningsnämndens beslut anfördes av ledamoten Anna Fredriksson (mp) enligt följande : ”Jag reserverar mig mot nämnden beslut då jag yrkade att nämnden skulle besluta

Att återremittera ärendet för att kompletteras med en åtgärdsplan med eventuella referenser till samverkan med andra förvaltningar/nämnder i staden”

§14 Övriga frågor

Vice ordföranden Roger Mogert (s) överlämnade en skrivelse angående omorganisationen i förvaltningen. Dnr 07-041/534:3.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.