Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2 F plan 2

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-09-20

3 Anmälan av protokoll från FVG 2007-10-17

4 Anmälan av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom nämndens verksamhetsområde

6 Förlängning nuvarande avtal inom SFI, Svenska för invandrare

Dnr 07-125/1765:2
Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-09-20, nu omskrivet, förslaget till beslut har ändrats

7 Utbildningsnämndens sammanträdestider år 2008

8 Utnämnande av personuppgiftsombud

9 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

10 Betänkandet Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) Omedelbar justering

Dnr 07-421/1632:2
Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Dnr 07-034/1828:2
Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 InfoKompGy, ansökan om ändring av lägeskommun från Nacka kommun till Stockholms stad för fristående gymnasieskola

13 Studievägsutbudet i gymnasieskolan läsåret 2007/2008

14 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet

Dnr 07-413/1940:2
Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandling

Dnr 07-125/2002:2
Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Samverkansavtal avseende webbplats för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Dnr 07-003/2028:2
Omedelbar justering

17 Förslag till genomförandebeslut avseende återuppbyggnad av Knutbyskolan, hus E

Dnr 07-324/1498:3
Omedelbar justering

18 Utseende av antagningsnämnd för den förberedande dansutbildningen vid Högalidsskolan.

19 Återrapportering av förändringsarbetet Överföring av grundskola, särskola om skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden

20 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän över klagomål på hand läggning av ansökan om vuxenutbildning

Dnr 07-0221/1795:2
Omedelbar justering

21 Stockholms svar på KSL:s förfrågan om samverkansavtal

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordförande Lotta Edholm (fp) och vice ordförande Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2007-11-07

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2007-09-20

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2007-09-20 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträdet 2007-10-17 med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp FVG som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Dnr 07-010/53:6

Beslut

Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-10 godkänns och läggs till handlingarna.

§5 Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med 2007-10-11.

__________

§6 Förlängning nuvarande avtal inom SFI, Svenska för invandrare

Dnr 07-125/1765:2

Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-09-20.

Förvaltningen återkallar ärendet.

______

§7 Utbildningsnämndens sammanträdestider år 2008

Beslut

 1. Nämnden sammanträder följande dagar 2008: 17 januari,14 februari,13 mars,17 april, 15 maj ,12 juni, 21 augusti, 18 september, 27 november,11 december (Reserv)

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag om lämplig sammanträdesdag i oktober

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-09. Dnr 07-014/287:2

Förslaget till utbildningsnämndens sammanträdestider år 2008 utgår från Kommunfullmäktiges sammanträdestider och tidplan för tertialrapporter, delårsbokslut, verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhetsplan 2009.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås sammanträda på torsdagar följande datum klockan 15.30:

17 januari, 14 februari,(Bokslut och VB),13 mars (3-åring),17 april,

15 maj (T1), 12 juni, 21 augusti, 18 september (T2),16 oktober

27 november (VP 2009),11 december (Reserv)

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag med undantag för 16 oktober och föreslog att förvaltningen ska återkomma i den delen.

Ordföranden förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

___________

§8 Utnämnande av personuppgiftsombud

Beslut

 1. Linda Eriksson, 1:e arkivarie/samordnare, och Caroline Swenson, arkivarie, utnämns från och med den 1 november 2007 till att gemensamt med Ylva Larsson, IT-säkerhetsansvarig/samordnare, vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud (PUL).

 1. Maria Stellinger Ernblad entledigas från uppdraget att vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud.

 1. Nämndens beslut anmäls till Datainspektionen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-09. Dnr 07-051/395:2

Personuppgiftslagen ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att utnämna en eller flera personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. 1999-11-19 utsåg Utbildningsnämnden Maria Stellinger Ernblad och Ylva Larsson till att gemensamt vara personuppgiftsombud för utbildningsförvaltningen.

Maria Stellinger Ernblad slutade den 1 juli 2007 för att tillträda en tjänst i annan kommun.

Förvaltningen föreslår därför att hon ersätts av Linda Eriksson och Caroline Swenson.

Då förvaltningen nu också har ansvar för grundskolor, skolbarnomsorg och särskolan bedömer förvaltningen att behovet totalt beräknas till 3 personuppgiftsansvariga.

Förslag till beslut

 1. Linda Eriksson, 1:e arkivarie/samordnare, och Caroline Swenson, arkivarie, utnämns från och med den 1 november 2007 till att gemensamt med Ylva Larsson, IT-säkerhetsansvarig/samordnare, vara utbildningsförvaltningens personuppgiftsombud (PUL).

 1. Maria Stellinger Ernblad entledigas från uppdraget att vara utbild-ningsförvaltningens personuppgiftsombud.

 1. Nämndens beslut anmäls till Datainspektionen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§9 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Beslut

1. Förvaltningschefen fattar beslut på nämndens vägnar i de ärenden och grupper av ärenden som anges i delegationsordningen. Vid förfall för förvaltningschefen ska uppdraget gälla dennes ställföreträdare.

2. Biträdande förvaltningschefen träder in i förvaltningschefens ställe vid förvaltnings­chefens frånvaro.

3. Förutom förvaltningschefen ska biträdande förvaltningschefen, chefen för redovis­ningsenheten samt chefen för budget- och lokalenheten var för sig kunna teckna utbildningsnämndens firma.

4. Ändringar i och tillägg till nämndens delegationsordning enligt bilaga godkänns och träder i kraft den 1 november 2007.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-01. Dnr 07-013/33:20

Enligt kommunallagen (KL, SFS 1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden.

Detta tjänsteutlåtande innehåller tillägg till och ändringar i utbildningsnämndens delegations­ordning från den 1 juli 2007 som innebär att den biträdande förvaltningschefen träder in i förvaltningschefens ställe vid förvaltningschefens frånvaro.

Ett antal firmatecknare, förutom förvaltningschefen, utses.

Förslag till beslut

1. Förvaltningschefen fattar beslut på nämndens vägnar i de ärenden och grupper av ärenden som anges i delegationsordningen. Vid förfall för förvaltningschefen ska uppdraget gälla dennes ställföreträdare.

2. Biträdande förvaltningschefen träder in i förvaltningschefens ställe vid förvaltnings­chefens frånvaro.

3. Förutom
 förvaltningschefen ska biträdande förvaltningschefen, chefen för redovis­ningsenheten
 samt chefen för budget- och lokalenheten var för sig kunna teckna utbildningsnämndens
 firma.

4. Ändringar i och tillägg till nämndens delegationsordning enligt bilaga godkänns och träder i kraft den 1 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

________________

§10 Betänkandet Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss rörande ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder”

2. Nämnden anför därutöver:

Vi delar utredningens åsikt att det är viktigt att bekämpa stress och psykisk ohälsa, och att identifierandet av bakomliggande faktorer är en viktig del av arbetet. I betänkandet görs en grundläggande genomgång av möjliga orsaker samtidigt som det ges förslag på åtgärder. Ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan och därför kan också reformer på skolans område spela en stor roll i det förebyggandet arbetet mot stress och psykisk ohälsa.

Det finns förstås många anledningar till stress, men det går inte att blunda för resultatuppföljningens roll. Eller kanske snarare: bristen på densamma. Ingen annanstans sätts betyg så sent som i Sverige, först för årskurs fem finns tydliga kursmål, dock utformade på ett sätt som försvårar uppföljning. Oviljan att ställa krav och sätta upp mål har lett till att elever först under höstterminen i årskurs åtta ges ett klart och tydligt besked om sina kunskaper – med ett gymnasieval bara drygt ett år bort.

Bristen på tydliga mål och oklara förväntningar är stressframkallande. Skolreformer som sätter kunskapen främst är viktiga insatser för att uppnå utredningens mål. Med tidigare och tydligare resultatutvärdering kan vi skapa en lugnare och mindre stresskapande skolmiljö.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-09-26. Dnr 07-421/1632:2

Utbildningsnämnden har för yttrande från kommunstyrelsen fått Ungdomar, stress och psykiska ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder. Syftet med utredningen är att analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för hälsan. Utgångspunkten är att det under de senaste 10-20 åren har kommit rapporter som visar att ungdomar är nedstämda och oroliga, har svårt att sova och har värk. I utredningen finns sammanställt kunskaper om de faktorer i ungdomars livssituation som orsakar stress. Förslag ges på metoder och tillvägagångssätt för att minska orsakerna till stress. Skolans möjligheter att bidra till ungas psykiska hälsa betonas särskilt. Utredningen utgår från ett folkhälsoperspektiv som har stöd i riktlinjer tagna av riksdagen. Det innebär att de förslag på åtgärder som ges främst är inriktade på faktorer som stärker hälsa och inte på vård och behandling. Åtgärderna utgår från en helhetssyn på samhället och avser att optimera utbytet av de insatser de unga tar del av idag och inte lägga till nya tjänster. Utredningen tar också fram förslag till förbättringar när det gäller att på olika sätt följa utvecklingen av ungdomars hälsa över tid och övrig statistik och kunskapsinsamling på området.

Förvaltningen anser att analysen är mycket genomgående och informativ. Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag på utökad forskning kring ungdomars hälsa samt uppföljning av pedagogiska insatsers effekter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av uppdragsavdelningen vid utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss rörande ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder”.

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (fp), (m) och (kd) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade gemensamt med (v) och (mp) bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och tjänstgörande ersättaren Per Olsson (mp) enligt följande: ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss rörande ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder”.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och tjänstgörande ersättaren Per Olsson (mp) enligt följande: Utredningen påtalar att det under de senaste 10-20 åren har kommit rapporter som visar att ungdomar är nedstämda och oroliga, har svårt att sova och har värk. I vissa fall är det en fyrdubblad ökning av symptom. Utredningen menar att skolan är den främsta stressframkallande faktorn för ungdomar. Skolans huvuduppdrag, att främja ungdomars kompetenser, bidra till att minska risken för psykisk ohälsa.Vi behöver ta detta till oss i Stockholms stad. Det är tydligt att skolorna, också i Stockholms stad, inte klarar av att uppfylla sitt uppdrag. Vi behöver en skola vars huvuduppdrag inte bara blir att förmedla kunskap utan också att utveckla kompetenser så att barn och unga med olika förutsättningar får lika möjligheter till att bli ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vid sidan av att vara en kunskapsskola måste skolan ha ett fungerande elevhälsoarbete.

Skolans roll i att förebygga stress och psykisk ohälsa bland unga är av stor betydelse. Att ex Fruängens skola tvingats göra sig av med sin kurator pga av påtvingade nedskärningar är en utveckling som omöjliggör för skolan att fylla den rollen. Skolorna i Stockholms stad ska ha möjlighet att ta ansvar för alla barn och unga. Att ställa krav på eleverna genom att i betyget skriva in ogiltig frånvaro måste förenas med stöd för att hjälpa eleverna att uppfylla skolans närvarokrav. Det är helt enkelt så att inte alla frånvaro enbart handlar om dålig moral, slöhet eller nonchalans. Många elever har en tuff tillvaro både i skolan, hemma och i livet som helhet. Skolans uppgift är att ge dessa elever stöd bland annat genom aktivt elevhälsoarbete.

Det är många kloka synpunkter som kommer fram i det aktuella ärendet och som i högre utsträckning bör följas upp. Ett mycket allvarligt exempel är de stora klasserna som gör att mentorerna inte räcker till för att alla elever ska bli sedda. Detta måste åtgärdas akut men även i ett förebyggande syfte. Stockholms stad har idag klasser på 30-35 elever, redan år 1-3, vilket är förkastligt på lång sikt. Skolinspektörerna har en mycket central roll i detta uppföljningsarbete.”

_______________

§11 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-03. Dnr 07- 034/1828:2

Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) med tillhörande förordning (SFS 2003:789) trädde i kraft i januari 2004. Enligt lagen ska handlingsprogrammet antas av kommunalfullmäktige för varje mandatperiod. Den nya lagstiftningen ger staden ett övergripande styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor, tydliggör ambitionen inom området samt hur staden ska ta sitt samordningsansvar.

Utbildningsförvaltningen har inlett arbetet med en samlad syn på kris och katastrof, där extraordinära åtgärder inkluderas. Skydd mot olyckor är en betydande del av detta arbete.

Utbildningsförvaltningen anser att förslaget till handlingsprogram för skydd mot olyckor ger en mycket god plattform för såväl stadens som förvaltningens fortsatta arbete.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§12 InfoKompGy, ansökan om ändring av lägeskommun från Nacka kommun till Stockholms stad för fristående gymnasieskola

Beslut

Till skolverket som yttrande över InfoKompgymnasiets ansökan om byte av lägeskommun till Stockholms kommun tillstyrka denna

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-08. Dnr 07-455/1894:2

InfoKompgymnasiet har hos skolverket ansökt om ändring av lägeskommun från Nacka kommun till Stockholms kommun fr o m läsåret 2008/09. Ansökan har översänts till staden för yttrande.

InfoKomp startade sin verksamhet hösten 2001. Lägeskommunen var då Stockholm. I samband med byte till lokaler vid Danvikstull ansökte man och fick ändring av lägeskommunen till Nacka. Skolans elevantal är ca 290 elever varav ca 190 från Stockholm. Skolans målsättning är att senast till läsåret 2008/09 ha bytt till mer centralt belägna lokaler i Stockholm.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut

Till skolverket som yttrande över InfoKompgymnasiets ansökan om byte av lägeskommun till Stockholms kommun tillstyrka denna.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§13 Studievägsutbudet i gymnasieskolan läsåret 2007/2008

Beslut

1. Nämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan läsåret 2008/2009 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att hos departementet ansöka om särskilda intagningsregler för Specialutformat program NV med matematikprofil.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-08. Dnr 07-432/2129:1

Tjänsteutlåtandet innehåller en redovisning av förvaltningens förslag till organisation av studievägsutbudet läsåret 2008/2009. Studievägsutbudet fastställs årligen av utbildningsnämnden. Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan ska enligt skollagen anpassas till elevernas önskemål. Det innebär att den definitiva dimensioneringen inte kan göras förrän elevernas val är kända. Beslut om ändringar i dimensionering, liksom fördelningen av utbildningsplatser till respektive skolenhet, är delegerat till chefen för gymnasieavdelningen.

Antalet platser är i stort sett detsamma som i motsvarande ärende förra året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på gymnasieavdelningen. Beredningen har skett i samråd med stadens gymnasieskolor.

Förslag till beslut

1. Nämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan läsåret 2008/2009 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att hos departementet ansöka om särskilda intagningsregler för Specialutformat program NV med matematikprofil.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och tjänstgörande ersättaren Per Olsson (mp) enligt följande: ”Det är viktigt att stadens gymnasieskolor har ett brett utbud av program. För att komma tillrätta med segregationen menar vi att det är viktigt att det finns teoretiska program på gymnasieskolorna i ytterstaden och att det finns yrkesförberedande program på innerstadens gymnasieskolor. IV-program ska erbjudas även på innerstadsgymnasier.

Därför är det olyckligt att Barn- och Fritidsprogrammet vid Norra Real och Omvårdnadsprogrammet på Kungsholmens gymnasium eventuellt får en annan placering. Dessa åtgärder kommer att öka segregationen och det blir en tydlig A- och B-stämpel på skolorna.

Förvaltningen nämner i ärendet att de har i uppdrag att minska kostnaderna för lokaler och administration till förmån för kärnverksamheterna. Med tanke på att personalens akter fortfarande inte är överförda från stadsdelsförvaltningarna till utbildningsförvaltningen och med tanke på att en viss administration är nödvändig för att upprätthålla arbetsgivaransvaret förstår vi inte hur kostnaderna ska kunna minska. Vidare frågar vi oss vilka lokaler man avser att avveckla?”

____________

§14 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-03. Dnr 07-413/1940:2

Förvaltningen anser att föreslagna reviderade inskrivningsregler i stort sett är klara och tydliga och delar uppfattningen att avsteg från föreslagna turordningsregler normalt sett inte ska förekomma.

Förvaltningen redovisar dock ett antal förslag till förändringar och förtydliganden. Förvaltningen anser också att Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg bör revideras i sin helhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning i samråd med avdelningen för enskilt driven / fristående verksamhet.

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och tjänstgörande ersättaren Per Olsson (mp) enligt följande: ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

att återremittera ärendet

att därutöver anföra

Vi ser positivt på en möjlighet till ett förenklat ansökningsförfarande kring plats i förskola och skolbarnsomsorg. En utveckling mot ett mer transparent och lätthanterligt system är bra, men det får inte ske på ett sådant sätt att vissa missgynnas av ett nytt system. Det är också positivt att så många fristående förskolor som möjligt deltar i stadens kösystem.

Systemet ska inte bygga på att ett kösystem där längst kötid ska vara det avgörande huruvida man får förskoleplats eller inte. Det system som nu råder, där barn får plats utifrån ålder ska även fortsättningsvis användas. Ett sådant system, där äldre barn går före yngre, har dels pedagogiska fördelar, dels är det rättvisare av planeringssynpunkt för t ex föräldrar som flyttat till Stockholm. Ett system som endast premierar kötid kommer att missgynna personer som inte har möjlighet, på grund av praktiska eller kunskapsmässiga skäl, att ställa sina barn i kö i tidig ålder.

Vi ser även risker med ett system som enbart baserar sig på ansökningar via Internet. Det är inte acceptabelt att några premieras medan andra får problem, bara för att de inte har tillgång eller kunskap om Internet. Under en övergångsperiod måste möjligheten att ställa sig i kö, ansöka om plats, vara möjligt även via en blankett.

I samband med att staden byter system behövs extra informationsinsatser sättas in för att ingen ska hamna mellan stolarna i och med de nya turordningarna. Stadsdelarna måste vara behjälpliga med tydlig information om hur intagningsreglerna fungerar. Dessutom måste staden vara behjälplig med information om de olika förskolor som finns att välja mellan. Systemet bör även utvärderas kontinuerligt så att förändringar kan göras om man ser att vissa invånare missgynnas eller inte är delaktiga i valen.”

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m fl (fp), ledamöterna Johanna Sjö m fl (m) och Erik Slottner (kd) samt ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande: ”I Stockholms stad går i dag över 30 procent av alla barn i enskilt drivna förskolor, och andelen ökar varje år. Med ökad mångfald i enskilda alternativ följer även en ökad spridning i behov och önskemål. Vi anser att det är angeläget att göra det gemensamma kösystemet attraktivt också för enskilt drivna förskolor. Utbildningsförvaltningen

har dock inte belyst detta. Systemet måste vara enkelt och förutsägbart. Det är därför viktigt att i den fortsatta hanteringen av ärendet beakta de enskilda förskolornas intressen och behov parallellt med målsättningen om ett enkelt, tydligt och förutsägbart kösystem.”

______

§15 Revideradantidiskrimineringsklausul i stadens upphandling Svar påremiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-09. Dnr 07-125/2002:2

Utbildningsnämnden har fått att i remiss lämna synpunkter på stadsledningskontorets förslag till ny antidiskrimineringsklausul. Den föreslagna klausulen sammanfaller till stor del med den klausul som nämnden för offentlig upphandling (NOU) rekommenderar vilket innebär, till skillnad från stadens tidigare klausul, att den inte uttryckligen omfattar underleverantörer och att den kräver en lagakraftvunnen dom för att bli tillämplig. Till skillnad från den av NOU rekommenderade klausulen föreslår stadsledningskontoret att hävning ska vara den sanktion som tillämpas vid brott mot klausulen.

Förvaltningen har inget att erinra mot den nya föreslagna klausulen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Ekonomi- och lokalavdelningen.

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och tjänstgörande ersättaren Per Olsson (mp) enligt följande: ”Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade att nämnden skulle besluta följande:

att återinföra tidigare beslutad antidiskrimineringsklausul

att därutöver anföra följande:

Majoritetens försämring av antidiskrimineringsklausulen är inte acceptabel. Jämfört med den klausul som tillämpades under den förra mandatperioden har kravet på att leverantören ser till att även underleverantörer tillämpar antidiskrimineringsklausulen tagits bort. Det är allvarligt att vi riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar. Kravet måste återinföras i antidiskrimineringsklausulen. Dessutom har möjligheten till vite vid brott mot antidiskrimineringslagarna tagits bort, vilket i praktiken gör klausulen till en pappersprodukt eftersom allvarliga förseelser som till exempel avsaknad av jämställdhetsplan sällan når domstol. Vite å andra sidan kan utdömas även vid brott mot antidiskrimineringslagarna även om brottet inte når domstol utan till exempel förlikas.”

__________

§16 Samverkansavtal avseende webbplats för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län Svar på remiss från kommustyrelsen

Beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen om samverkansavtal avseende webbplats för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-09. Dnr 07-003/2028:2

Utbildningsförvaltningen har fått på remiss KSL:s utredning ”Samverkansavtal avseende webbplats för vuxenutbildningsregion i Stockholms län”. Länets kommuner bör efterstäva att säkerställa ett gemensamt utbud av information för vuxenutbildning för länets medborgare. Strävan är att regionens vuxna medborgare, utifrån enkel och lättöverskådlig information, ska kunna träffa egna välgrundade val av studieväg utan geografiska, administrativa och sociala hinder.

Skapandet av nämnda webbplats är ett viktigt led i att bygga upp en väl fungerande vuxenutbildningsregion. Det arbete som inletts är värdefullt och bör fortsätta med målsättning att successivt förverkliga en gemensam vuxenutbildningsregion.

Förslag till beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen om samverkansavtal avseende webbplats för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§17 Förslag till genomförandebeslut avseende återuppbyggnad av Knutbyskolan, hus E 07-324/1498:3

Beslut

 1. Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medgivande att beställa återuppbyggnad respektive verksamhetsanpassning av Knutbyskolan, hus E med en hyresgenererande projektkostnad om totalt 10,9 mnkr varav 8,5 mnkr avser återuppbyggnad till rörligt pris.

 1. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-09. Dnr 07-324/1498:3

Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever bestående av förskoleklass, grundskola år 1-6, fritidshem, fritidsklubb och särskola. Knutbyskolans hus E innehållande bl a kök, matsal och slöjdsalar brann ner oktober 2006.

Rinkeby stadsdelsnämnd har tillsammans med fastighetsägaren SISAB planerat för återuppbyggnad. Stadsdelsnämnden har under våren 2007 haft dialog med utbildningsförvaltningen vad gäller de verksamhetsanpassningar som föreslås genomföras i samband med återuppbyggnaden. Återuppbyggnaden har tidigare förutsatts finansieras genom försäkringsersättningen.

SISAB har överlämnat en offert till fast pris vad gäller verksamhetsanpassningar) och en projektredovisning vad gäller återuppbyggnaden. Föreslagna verksamhetsanpassningar uppgår till totalt 2,4 mnkr och har offererats till fast pris i enlighet med ramavtalet. I projektredovisningen redovisas en ytterligare hyresgenererande projektkostnad för återuppbyggnad om 8,5 mnkr efter avdrag för försäkringsersättning. Som grund för att hyresföra kostnaden för återuppbyggnad ligger ramavtalets självkostnadsprincip. Den sammantagna hyreshöjningen för verksamhetsanpassning och återuppbyggnad uppgår till 870 tkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Rinkeby stadsdelsförvaltning under våren 2007. Stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har samrått vad gäller verksamhetsanpassningens omfattning. Efter lämnad offert har ärendet beretts av utbildningsförvaltningens Ekonomi- och lokal- avdelning i samverkan med grundskoleavdelningen.

Förslag till beslut

 1. Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medgivande att beställa återuppbyggnad respektive verksamhetsanpassning av Knutbyskolan, hus E med en hyresgenererande projektkostnad om totalt 10,9 mnkr varav 8,5 mnkr avser återuppbyggnad till rörligt pris.
 1. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

______

§18 Utseende av antagningsnämnd för den förberedande dansutbildningen vid Högalidsskolan.

Beslut

Utbildningsnämnden utser balettskolechefen, rektor för Högalidskolan samt skolhälsovårdsöverläkaren till antagningsnämnd för den förberedande dansutbildningen vid Högalidskolan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-01. Dnr 07-013/2032:1

Högalidskolan tar emot elever till den förberedande dansutbildningen i årskurserna 4 till och med 9.

Intagningen sker efter särskilda prov till årskurs 4.

Enligt förordning 1999:250 om förberedande dansutbildning, § 3, ska ansökan till utbildningen göras före 15 januari för utbildning som skall börja påföljande hösttermin.

Till utbildningen skall de elever tas emot som har förutsättningar att utvecklas inom dansen. Antagningen ska göras av en särskild antagningsnämnd.

Styrelsen för utbildningen utser ledamöterna i nämnden.

Beslut om antagning får inte överklagas.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden utser balettskolechefen, rektor för Högalidskolan samt skolhälsovårdsöverläkaren antagningsnämnd för den förberedande dansutbildningen vid Högalidskolan.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§19 Återrapportering av förändringsarbetet Överföring av grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden

Beslut

 1. Rapporten godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-01. Dnr 07-041/534:7

Kommunfullmäktige beslutade att ansvaret för grundskolan, särskolan och skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten skulle överföras från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden från och med den 1 juli 2007. Budget 2007, utredningen kring ansvar och organisation, stadsdirektörens uppdrag till direktören för utbildningsförvaltningen och beslut i Kommunstyrelsen har legat till grund för förändringsarbetet och genomförande av ny organisation.

Utredningen visade organisation, dimensionering och områden som behövde hanteras. Utgångspunkt för förändrings-/överföringsarbetet har varit ett genomförande med stor öppenhet och delaktighet och byggt på information och ett omfattande samarbete med förvaltningar, fackliga organisationer, rektorer och andra nyckelpersoner. En projektorganisation skapades för arbetet fram till den 1 juli med tydliga uppdrag till varje delprojekt. I tjänsteutlåtandet redovisas genomförandet av arbetet kring ny organisation samt hanteringen av överförande av grundskolan, särskolan och skolbarnsomsorgen till utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§20 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän över klagomål på handläggning av ansökan om vuxenutbildning

(JO:s dnr 2884-2007)

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO).

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-10. Dnr 07-0221/1795:2

Riksdagens ombudsmän (JO) har anmodat utbildningsnämnden att utreda och yttra sig över den formella handläggningen av V.V:s ansökningar om att studera vid komvux höstterminen 2007 senast den 16 oktober. Anstånd har beviljats till den 29 oktober.

V.V, har till Riksdagens ombudsmän (JO) framfört klagomål på handläggningen av sin ansökan till kommunal vuxenutbildning i Stockholm hösten 2007.

V.V har sedan slutet av 1990-talet läst inom kommunal vuxenutbildning och han har dessutom gjort ett antal prövningar. Av totalt 50 utfärdade betyg är 36 IG. Resultaten har inte blivit bättre trots att han fått hjälp med sin studieplanering och vissa hjälpmedel. Rektor Björn Liwendahl bedömde därför att V.V utan särskilda stödinsatser saknar förutsättningar att klara sina studier. För att få tid att komma fram till lämpliga stödinsatser beslutade Björn Liwendahl att inte ta in V.V för studier hösten 2007.

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO).

2. Beslutet föreslås omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

________________

§21 Stockholms svar på KSL:s förfrågan om samverkansavtal

Beslut

Ärendet bordläggs till ett extra sammanträde 2007-11-12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-10-11. Dnr 07-003/2155:1

Under hösten 2006 drev Kommunförbundet Stockholms län, KSL, frågan om behovet av samverkansavtal för gymnasieprogram i Stockholms län. Det blev ett positivt svar från utbildningsförvaltningens decembernämnd 2006 på KSL:s förfrågan om ett ettårigt försök med samverkansavtal för samtliga länets sökande till Barn- och fritidsprogrammet, Elprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet hösten 2007. Försöket genomfördes dock inte eftersom tiden för att bereda KSL:s förfrågan ute i kommunerna var knapp och då förutsättningen för att genomföra försöket var att alla kommuner ställde sig positiva.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Kommunförbundet Stockholms läns fråga om samverkansavtal.

Yrkanden

Vice ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Inger Stark (v) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden upptog bordläggningsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§22 Övriga frågor

Tjänstgörande ersättaren Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse om psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Dnr 07-400/2209:1

Ordföranden Lotta Edholm (fp) överlämnade en gemensam skrivelse från (fp), (m), (kd) och (c) om rutiner för uthyrning av utbildningsförvaltningens lokaler. Dnr 07-322/2206:1

Ordföranden Lotta Edholm (fp) överlämnade en gemensam skrivelse från (fp), (m), (kd) och (c) om enklare och bättre relation mellan skolorna och kulturlivet. Dnr 07-407/2204:1

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

Grundskolechef Håkan Edman lämnade en redogörelse för trafik-säkerhetsfrågor i anslutning till Hästhagsskolan respektive Kvickenstorpsskolan.

Vid Hästhagsskolan är i princip alla gångvägar säkra genom planskilda lösningar för gående och biltrafik. Det finns även en ”vandrande skolbuss” arrangerad av skolan. Önskemålet om skolpoliser kan inte tillgodoses då dessa skulle skickas från Magelungsskolan eller Kvickenstorpsskolan och därigenom förlora en lektionstimme varje gång.

Även till Kvickenstorpsskolan finns gångvägar skilda från biltrafiken.

Eleverna korsar trafiken dels vid Pepparvägen, dels vid Färnebogatan.

Där iordningställs övergångsställen med refuger. Det kommer att finnas skolpoliser vid åtminstone två av tre övergångsställen.

Skolgårdsupprustningen vid Kvickenstorpsskolan har ”bantats” något jämfört med den ursprungliga planen. Orsaken var att det inte bedömdes möjligt att genomföra hela upprustningen innan höstterminens start. En del leveranförseningar har medfört att all lekutrustning är på plats vecka 45.

___________