Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-01-17

Sammanträde 2008-01-17

Datum
Klockan
15:30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträden 2007-11-29 och 2007-12-13

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2007-12-05, 2007-12-14 och 2007-01-08 (utsändes senare)

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Skolakuten i Skärholmen

Dnr 07-513/ 2163
Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-12-13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden

Dnr 07-102/2568
Omedelbar justering
Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-12-13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Instruktion för stadens skolinspektörer

9 Riktlinjer för arbetet med trygghet och studiero i Stockholms skolor

10 Nytt specialutformat program för gymnasieskolan från och med läsåret 2008/2009

11 Yttrande till JO över vuxenutbildningsavdelningens handläggande av utlämnande av allmänna handlingar

Dnr 07-040/2480
Remissvar till Justitieombudsmannen
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (27 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-01-30.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträden 2007-11-29 och 2007-12-13

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträden 2007-11-29 och 2007-12-13 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2007-12-05 och 2007-12-14

Anmälan av protokoll från sammanträden med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp FVG 2007-12-05 och 2007-12-14, som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Dnr 07-010/49

Beslut

Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-07 godkänns och läggs till handlingarna.

_____

§5 Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med 2008-01-02.

§6 Skolakut i Skärholmen Svar på hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-12-13

Beslut

 1. Utbildningsnämnden bifaller hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd att Skärholmens skolakut ska finnas kvar för skolorna i Skärholmen i samverkan med stadsdelens socialtjänst.

 2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens utredning om inrättandet av en skolakut.

 3. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera effekterna av Skärholmens skolakut under hösten 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-11-13. Dnr 07-513/ 2163.

En hemställan har inkommit från Skärholmens stadsdelsnämnd att det tillfälliga projektet Skolakuten för skolorna i Skärholmen ska finnas kvar i samverkan med stadsdelens socialtjänst. Utbildningsförvaltningen har i budget för 2007 i uppdrag att utreda inrättandet av en skolakut dit elever som begått grova brott kan hänvisas. Projektet Skolakuten pågick i Skärholmens stadsdelsförvaltning under ett år. Projektidén var att vid akut händelse snabbt ordna undervisning i en lokal utanför skolan för att förhindra eleven att besöka sin skola under undervisningstid, placeringstid 4-6 veckor. För att undvika negativ påverkan inom Skolakuten skulle endast en elev vara placerad åt gången.

Utbildningsförvaltningen anser att Skärholmens skolakut ska finnas kvar enligt beskriven modell. Kostnaden för den person som ska arbeta direkt med berörd ungdom under den tillfälliga placeringen ska under 2008 finansieras av de 60 miljoner kronor som kvarhålls av den socioeko­nomiska resursfördelningen. Övriga kostnader finansieras av Skärholmen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen och i samarbete med f.d. samordnaren/projektledaren för Skolakuten i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Förslag till beslut

 1. Utbildningsnämnden bifaller hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd att Skärholmens skolakut ska finnas kvar för skolorna i Skärholmen i samverkan med stadsdelens socialtjänst.

 2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens utredning om inrättandet av en skolakut.

 3. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera effekterna av Skärholmens skolakut under hösten 2008.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förlag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl.(s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra:

Rätten till en trygg skolgång är en svår men viktig fråga, likväl för ungdomar med ett socialt utanförskap. Skolakuten i Skärholmen är en metod som kan utvecklas i detta arbete. Det är av stor vikt att man utvecklar metoder för hur kommande elever i skolakuten ska få rätt stöd att ta sig tillbaka till ordinarie skolgång och till fortsatta gymnasiestudier. I utvärderingen av projektet bör man även uppmärksamma organisationen runt eleven (t.ex. val av lokaler), så att inte ungdomens negativa identitet inför andra kamrater som är ”på glid” förstärks.

______________

§7 Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-12-13

Beslut

 1. De föreslagna årsmålen godkänns.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2008 komplettera med ytterligare årsmål.
 3. Paragrafen beslutades omedelbart justerad

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-12-10. Dnr 07-102/2568

Utbildningsnämnden fattade den 29 november 2007 beslut om verksamhetsplan och budget för 2008. I beslutsunderlaget saknades förslag till årsmål. I ärendet lämnas förslag till årsmål, där sådana ännu kan anges för 2008.

Förslag till beslut

 1. De föreslagna årsmålen godkänns.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2008 komplettera med ytterligare årsmål.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra:

Utifrån tidigare beslut vill vi med detta hänvisa till våra partiers förslag till budget samt till förslag till beslut rörande utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget som lades i samband med sammanträdet den 29 november 2007. Med tanke på den borgerliga retoriken om en kunskapsskola reagerar vi särskilt på de låga årsmålen för andel elever med godkänt i alla kurser i årskurs 9 och gymnasieskolan.

§8 Instruktion för stadens skolinspektörer

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer instruktionen för stadens utbildningsinspektörer.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-12-18. Dnr 07-200/2483

I samband med beslut om verksamhetsplan 2005 fick utbildnings-förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av inspektionsverksamheten. Uppdraget avsåg en översyn av verksamheten i samband med att ett kvalitetssystem för de pedagogiska verksam­heterna beslutades i kommunfull­mäktige. Mot bakgrund av att Skolverkets inspektion av stadens pedagogiska verksamheter under läsåret 2006-07 även omfattade en övergripande systemanalys, skulle översynen av inspektionsverksamheten ske efter en analys av Skolverkets kommunrapport. Förutom Skolverkets kommunrapport utgör budgeten för Stockholms stad och kvalitetssystemet för de pedagogiska verksamheterna i staden en viktig del av översynen av inspektionsverksamheten. I tjänsteutlåtandet redovisas ett förslag till en instruktion för stadens utbildningsinspektörer.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningens kvalitetsavdelning.

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer instruktionen för stadens utbildningsinspektörer.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra:

Inspektörernas arbete är viktigt och det är positivt att det nu kommer att genomföras fler inspektioner per år. Det dock ett problem att inspektörerna, trots att ambitionsnivån höjs, blir färre i antal. I och med detta riskerar inspektionerna att försämra den nu så höga kvaliteten.

För att kunna stärka kvaliteten i stadens skolor krävs dock mer än fler inspektioner. Skolorna måste ges de resurser och verktyg som krävs för att arbeta med att säkra kvaliteten och samtidigt jobba med kvalitetsutveckling för framtiden. I slutändan är det en resursfråga huruvida skolorna även fortsatt ska klara att hålla en hög kvalitet.

Utöver detta borde det vara ett krav att alla skolor deltar i inspektionsarbetet, och inte bara de fristående skolor som själva väljer att delta. För att kunna få en rättvis bild över situationen i Stockholms skolor, och för att ge föräldrar en ärlig chans att ta ställning till olika valmöjligheter är det viktigt att alla skolor, även de fristående, ingår i inspektörernas obligatoriska uppföljningsarbete. Det är också av största vikt att informationen i rapporterna blir lätta för elever och föräldrar att ta del av.

I det nya förslaget till riktlinjer saknas dessutom uppdraget att titta på elevers möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta område är minst lika viktigt att jämföra och sammanställa som de delar som finns kvar. Därför vill vi att inflytande även i fortsättningen ska finnas med som uppdrag för inspektionen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) enligt följande:

för att uppm ”Det är glädjande att se att den borgerliga majoriteten har ändrat uppfattning rörande det arbete som Stockholms skolinspektörer utför. Från att tidigare starkt ha kritiserat inspektörernas opartiskhet, har de borgerliga partierna nu förstått att stadens skolinspektörer utför ett gediget och viktigt arbete för att uppmärksamma kvaliteten i skolorna.”

§9 Riktlinjer för arbetet med trygghet och studiero i Stockholms skolor

Beslut

 1. Utbildningsnämnden fastställer Riktlinjer för trygghet och studiero i Stockholms skolor
 2. Nämnden anför därutöver

Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande. Skolornas arbete med att skapa ordning och reda i klassrum, korridorer och på skolgårdar måste alltid ha högsta prioritet. Det är alltid eleverna som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Skolan ska vara en säker plats där alla känner sig trygga. Ingen ska vara rädd för att gå till skolan.

Riktlinjerna för trygghet och studiero i Stockholms skolor ska tydliggöra för lärare och annan personal vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa en lugn och stimulerande studiemiljö. Det är också en tydlig markering från staden till stöd för skolornas arbete mot stök, mobbning och annan kränkande behandling. Samtidigt är det viktigt att följa upp och utvärdera riktlinjerna och deras tillämpning, se vad som fungerar och vad som måste utvecklas ytterligare.

Datorer är idag en del av vardagen i skolan, en lika viktigt som naturlig del av undervisningen. Men möjligheten att snabbt koppla upp sig, söka information och skicka e-post i skolan får inte missbrukas. Skolor bör undersöka möjligheterna att försäkra sig om att datorer inte används till att kränka eller mobba andra elever.

Både vid anmälan till socialtjänsten och vid polisanmälan är det viktigt att det på varje skola finns riktlinjer för hur detta ska ske. Polisanmälan ska alltid göras av rektor eller annan representant för skolledningen. Personal ska erbjudas personligt stöd av kolleger och arbetsledning i samband med polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-12-18. Dnr 07-401/ 2033

Ett viktigt och prioriterat område i kommunfullmäktiges budget är trygghet och arbetsro. Skolan ska vara en säker plats där alla känner sig trygga. Det är flera uppdrag i budget som handlar om trygghet och arbetsro. En stadsövergripande policy mot mobbning och en plan, där det tydligt framgår vilka sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har att komma tillrätta med elever som kränker andra elever, ska tas fram. Rektors ansvar för skolans säkerhet ska tydliggöras.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom förvaltningschefens stab i samarbete med grundskole-, gymnasie- och administrativa avdelningen.

En grupp rektorer från grund- och gymnasieskolan, skolstöds- och psykologenheten på uppdragsavdelningen, Handikapprådet, Föräldraalliansen (FISS), Friends samt någon/några personer från socialtjänsten, juridiska avdelningen och personalavdelningen har också deltagit i arbetet och lämnat viktiga synpunkter.

Förslag till beslut

 1. Utbildningsnämnden fastställer Riktlinjer för trygghet och studiero i Stockholms skolor

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (fp), (m) och (kd) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra:

Det är ett bra initiativ att sätta samman ett program för hur stadens skolor ska arbeta för att uppnå trygghet och studiero. Däremot innehåller dokumentet väldigt få nya initiativ. Det som nämns i programmet är i princip sådant som redan sedan tidigare varit skolornas ansvar och möjligheter till åtgärder, redovisade i läroplaner och lagar.

I slutändan är det till stor del en resursfråga för skolorna hur de klarar av att arbeta förebyggande med trygghetsfrågor. I den borgerliga majoritetens budget för skolan finns inget utrymme för att t ex öka antalet vuxna i skolan, istället är skolorna tvungna att skära ner på extra personal och kuratorer. Sådana åtgärder riskerar att få långtgående effekter såväl för skolans verksamheter som för de enskilda individerna.

Disciplinära åtgärder kommer inte att leda till trygghet och arbetsro i skolan. Att redovisa ogiltig frånvaro i betygen är en typisk sådan åtgärd som riskerar att göra mer skada än nytta och vi är emot att ett sådant system nu införs. Vi måste i högre grad uppmärksamma elever när de gör något bra och öka deras delaktighet. Det som behövs är pengar och satsningar på skolutvecklingsarbete i samverkan med personalen. Stadens skolor måste få ökade möjligheter att arbeta förebyggande och ge den enskilde eleven det stöd den behöver. Det finns forskningsbaserade preventionsprogram som har prövats i staden och som har fått mycket bra resultat, exempelvis Guldsitsen och SkolKomet. Förutom de regler som finns i skolan krävs också att dessa regler förankras med elever och föräldrar, annars blir de lätt verkningslösa.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut och

att därutöver anföra:

Det utlovade förslaget som nu landat angående arbetet med trygghet och studiero i Stockholms skolor innehåller väldigt få nya uppslag på hur arbetsklimatet och arbetsmiljön ska bli bättre. Det som finns med i förslaget är främst sådant som redan tidigare varit möjligt att genomföra och som skolorna i lag och läroplan varit skyldiga till att garantera. Det försök till att göra möjliga åtgärder tydligare har inte lyckats. Fortfarande är det oklart hur kränkande beteende ska förebyggas och hur situationer där omhändertagande av föremål ska hanteras. Vilket skydd som ska garanteras en mobbad elev är också oklart, likaså vad som är en sluten väska i ett elevskåp. Om detta är oklart, hur ska då skolorna och de enskilda eleverna kunna kräva sin rätt?

De olika åtgärder som beskrivs måste informeras om och göras tillgängliga för samtliga elever. Det behöver också göras klart vart en elev vänder sig när eleven upplever sig kränkt eller orättvist behandlad. Detta framgår inte i de riktlinjer som föreslagits.

Ogiltig frånvaro ska inte redovisas i samband med betygsutdelning utan ska vara ett föremål för diskussion vid utvecklingssamtal. Det är inte heller säkert att kontakt med vårdnadshavare i alla lägen är önskvärt. Här måste pedagoger och annan skolpersonal ha möjlighet att ta det beslut som de tror är bäst för eleven.

Frågan om övervakningskameror har varit upp i nämnden under hösten och vi har sett en explosionsartad ökning av övervakningskameror. Stockholms skolor bör redovisa öppet hur de övervakar sina elever och kameror ska inte ses som ett förebyggande arbete, utan som en sista utväg. Det bör finnas en plan för hur behovet av kameror ska försvinna på de skolor som har satt upp kameror.

Trygghet och studiero är en resursfråga. Men resurser finns det inte i den borgerliga majoritetens budget. Unga i Stockholms skolor vet inte vilka vuxna de kan vända sig till och antalet elever per kurator är flertalet högre än vad som kan garantera att varje elev får sin rätt till stöd.

Som det ser ut nu ställs det höga krav på det utbildningsmaterial som planeras att tas fram under våren av förvaltningen. De goda exempel som lyftas fram måste spegla det förebyggande arbetet om hur vi kan göra skolan begriplig, meningsfull och hanterbar för alla elever. Det är bara då vi kan få en trygg skola.

§10 Nytt specialutformat program för gymnasieskolan från och med läsåret 2008/2009

Beslut

Nämnden fastställer plan och programmål för ett specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet på Kungsholmens gymnasium i samarbete med Sophiahemmet Högskola.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-12-12. Dnr 07-423/2667

Förvaltningen föreslår att det startas ett nytt specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet på Kungsholmens gymnasium i samarbete med Sophiahemmet Högskola.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut

Nämnden fastställer plan och programmål för ett specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet på Kungsholmens gymnasium i samarbete med Sophiahemmet Högskola.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§11 Yttrande till JO över vuxenutbildningsavdelningens handläggande av utlämnande av allmänna handlingar Remissvar till Justitieombudsmannen, JO:s dnr 3975/2007

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Justitieombudsmannen som svar på remiss om ”Begäran om utredning och yttrande”

 1. Paragrafen beslutades omedelbart justerad

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2007-08-03. Dnr 07-040/2480

Utbildningsnämnden har av Riksdagens Justitieombudsman anmodats att inkomma med utredning och yttrande om utbildningsförvaltningens handläggande av A F:s begäran att skyndsamt få ut sitt betyg i kurs Engelska A inom kommunal vuxenutbildning för att kunna komplettera sin turkiska gymnasieexamen för att därefter kunna antagas till ledig studieplats vid Stockholms Universitet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av vuxenutbildningsavdelningen

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Justitieombudsmannen som svar på remiss om ”Begäran om utredning och yttrande”

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

§12 Övriga frågor

Direktör Thomas Persson meddelade att det måste bli ett extra sammanträde 2008-01-31 med anledning av ett upphandlingsärende.

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) överlämnade en skrivelse om uppföljning kring avstängning av elever. (Dnr 08-421/184)

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.