Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
15:30
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-01-17 och 2008-01-31

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2008-01-21 och 2008-02-05 (utsänds senare)

4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

7 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 07-003/2439
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd

Svar till kommunstyrelsen på motion av Erik Nilsson (s) och Py Börjeson (s)
Dnr 07-402/2484 Omedelbar justering

9 Betänkandet tydlig och öppen. Förslag till en stärkt utbildningsinspektion (skolinspektion)

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 08-400/151 Omedelbar justering

10 Principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken

Remissvar till kommunstyrelsen på motion av Erik Valeskog (s)
Dnr 07-311/2693

13 Principer för fördelning av centralt avsatta medel för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan

14 Vilka skolor vill elever och föräldrar ha?

Svar på skrivelse från Anna Fredriksson (mp) och Per Olsson (mp)
Dnr 07-401/1734

16 Upphandling av reseförsäkring för Stockholms stad

Dnr 08-125/94 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

18 Delegation av tilldelningsbeslut i samband med upphandling av vuxenutbildning och sfi (svenska för invandrare)

Dnr 08-013/125 Omedelbar justring
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-02-28. Ledamoten Maria Hassan (s) utsågs att justera § 15.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträden 2008-01-17 och 2008-01-31

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträden 2008 -01-17 och 2008-01-31 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2008-01-21, 2008-02-05 och 2008-02-11

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträden med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp FVG 2008-01-21, 2008-02-05 och 2008-02-11, som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Beslut

Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde godkänns och läggs till handlingarna.

§5 Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2008-01-31.

§ 6

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för utbildningsnämnden

Beslut

 1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för utbildningsnämnden godkänns. Del 1 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

 2. I bokslutet gjorda periodiseringar godkänns. Väsentligt belopp sätts till 50000kronor.

 3. De i avsnitt 3.1 redovisade förändringarna avseende aktivitetsplanen för upp­handling och konkurrens godkänns.

 4. Nämnden godkänner att de i avsnitt 6.5 angivna enheterna avdefinieras som resultatenheter.

 5. Nämnden godkänner de i avsnitt 6.5 föreslagna förändringarna avseende skol­enheterna Rinkeby-Askeby-Knutby, Spånga grund- och gymnasieskola samt enheterna i Älvsjö södra rektorsområde.

 6. Nämnden godkänner återredovisning av 79,0mnkr som avser ej förbrukade utvecklingsmedel för 2007. Medlen kan återsökas kommande år.

 7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering till 2008 av icke förbrukade medel om 8,0mnkr för inköp av en simulator till Stockholms Transport- och fordonsgymnasium, utifrån beslut om fortsatta utvecklings­projekt 2007 inom ramen för kvarvarande kompetensfondsmedel.

 8. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen beslutar att resultatenheternas resultat för 2007, ett sammanlagt överskott på 30,5mnkr, överförs till utbild­ningsnämnden 2008.

 9. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2007 överlämnas med godkännande till nämndens revisorer.

 10. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-02-06. Dnr 08-123/71.

Förvaltningen redovisar ett överskott om 104,0mnkr före och 103,4mnkr efter resultatdispositioner. I överskottet ingår 79,0mnkr som avser ej förbrukade ut­vecklingsmedel som ska återredovisas till kommunstyrelsen. Ombudgetering begärs av 8,0mnkr avseende medel för en lastbils- och bussimulator. Kvarvarande överskott uppgår till 16,4mnkr. Av budgeterade investeringsmedel om 30,0mnkr har 29,2mnkr förbrukats.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för utbildningsnämnden godkänns. Del 1 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

 2. I bokslutet gjorda periodiseringar godkänns. Väsentligt belopp sätts till 50000kronor.

 3. De i avsnitt 3.1 redovisade förändringarna avseende aktivitetsplanen för upp­handling och konkurrens godkänns.

 4. Nämnden godkänner att de i avsnitt 6.5 angivna enheterna avdefinieras som resultatenheter.

 5. Nämnden godkänner de i avsnitt 6.5 föreslagna förändringarna avseende skol­enheterna Rinkeby-Askeby-Knutby, Spånga grund- och gymnasieskola samt enheterna i Älvsjö södra rektorsområde.

 6. Nämnden godkänner återredovisning av 79,0mnkr som avser ej förbrukade utvecklingsmedel för 2007. Medlen kan återsökas kommande år.

 7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering till 2008 av icke förbrukade medel om 8,0mnkr för inköp av en simulator till Stockholms Transport- och fordonsgymnasium, utifrån beslut om fortsatta utvecklings­projekt 2007 inom ramen för kvarvarande kompetensfondsmedel.

 8. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen beslutar att resultatenheternas resultat för 2007, ett sammanlagt överskott på 30,5mnkr, överförs till utbild­ningsnämnden 2008.

 9. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2007 överlämnas med godkännande till nämndens revisorer.

 10. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet hennes yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från majoriteten (fp), (m), (kd) och (c):

År 2007 präglades till stor del av förändring för Stockholms skolor. På flera plan genomfördes en rad genomgripande reformer som på olika sätt banar väg för en skola för kunskap i en trygg miljö.

Från den 1 juli 2007 samlar utbildningsförvaltningen alla stadens utbildningsverksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. De organisationsförändringar som genomförts under året har skett i hög takt och berört mycket stora ekonomiska belopp. Det är därför med stor tillförsikt som vi konstaterar att bokslutet för såväl grundskolan som nämndens samlade verksamhet visar på ett positivt resultat.

Under 2007 genomfördes också en rad reformer för att åter sätta kunskapsförmedling i fokus inom skolans arbete. Genom satsningar på läsutveckling, införandet av skriftliga omdömen om elevers kunskapsutveckling och ökad profilering inom såväl grundskola som gymnasium lades grunder för en positiv kunskapsutveckling under kommande år.

Även när det gäller arbetet för trygghet och arbetsro togs en rad viktiga steg under 2007. Nämnden har under det gångna året fattat beslut om åtgärder mot skolk. Föräldrar har från och med 2007 rätt till skriftlig information om elevens sociala utveckling. I inledningen av 2008 gick arbetet vidare med beslut om nya, stadsövergripande riktlinjer för trygghet och studiero i skolan.

Verksamhetsberättelse och bokslut ska på ett tydligt sätt följa upp de mål för verksamheten som beslutats av fullmäktige och utbildningsnämnden. Vi vill understryka vikten av att det i kommande verksamhetsberättelser redovisas en mer utförlig uppföljning av målen inom områden som exempelvis miljöarbetet.

Avslutningsvis vill vi konstatera att verksamhetsberättelse och bokslut för utbildningsnämnden 2007 visar att grunden är lagd för en fortsatt positiv utveckling inom stadens utbildningsverksamheter de kommande åren.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (s) anmälde ett särskilt uttalande från (s), (mp) och (v):

Det är med oro vi ser att det tidigare positiva trenden när det gäller behörighet till gymnasiet nu är bruten, och att andelen behöriga återigen minskar. Oroväckande är också att de brister som man själv noterar eller skolverket har noterat finns det inte resurser till i majoritetens egen budget. Flera enskilda skolor redovisar dessutom underskott.

Glädjande att betygen i gymnasiet ökar och intressant att det beror på utvecklade former för utvecklingssamtal, en lärdom vi hoppas bli ihågkommen när förslag på nya betygsformer så småningom kommer på remiss. Även om resultaten i gymnasieskolan förbättras, så är det väldigt oroväckande att andelen elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning ökar.

Också glädjande är att förvaltningen har identifierat utvecklingsområden som miljöpartiet länge verkat för; en bättre psykosocial arbetsmiljö och ett utvecklat elevinflytande. Elevhälsorapportens förslag till utvecklingsområden rör nästan alla aspekter av arbetet med elever med behov av särskilt stöd.

De positiva resultaten inom ky-utbildningarna borde vara vägledande inför kommande arbete med verksamheten så att det finns möjlighet att bredda utbudet i utbildningen och att antalet platser utökas.

Även om utbildningsnämnden i sin helhet presenterar ett överskott i bokslutet visar det faktum att så många gymnasieskolor redovisar underskott för 2007 att det är fortsatt skakigt inom ekonomin för Stockholms utbildningsverksamhet.

__________

§7 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-22. Dnr 07-003/2439.

Förvaltningen ställer sig positiv till en gemensam service för ekonomiadministrationen. Det är en fördel för staden om ekonomiprocesserna kan samordnas. Det leder till effektiviseringar för staden som helhet och en möjlighet att ha spetskompetens inom varje delområde vilket ökar kvaliteten och minskar sårbarheten.

För att kunna genomföra gemensam service för ekonomifunktionerna krävs det att staden genomför en standardisering av de olika ekonomiprocesserna innan överföringen sker. Vilka processer som ska gå över till gemensam service för ekonomiadministration kommer till viss del förmodligen att beror på förvaltningens storlek. Det är viktigt att lägga stor vikt på utformningen av avtal så att det tydligt framgår var gränsdragningarna inom de olika processerna finns.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen delvis i samråd med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Inger Stark (v) yrkade bifall till eget förslag från vänsterpartiet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Nämnden beslutar att lämna följande synpunkter på remissen.

Vi har från början varit negativa till en serviceförvaltning och ser tyvärr i remissvaren från flera förvaltningar om Gemensam service ekonomi att många av våra farhågor besannas. Det finns stora svagheter i hela konceptet med en serviceförvaltning, med negativa konsekvenser såväl för politisk insyn, personal, service och ekonomi.

Små förvaltningar kan vinna på att köpa tjänster av serviceförvaltningen, men de kan lika väl köpa administrativa tjänster av andra fackförvaltningar eller stadsdelsförvaltningar. Vi ser därför ingen anledning till att förvaltningar ska tvångsanslutas till serviceförvaltningen.

Erfarenheterna från den pågående överföringen av löneadministrationen har varit blandade, där stora förvaltningar har fått ökade kostnader. Vi menar också att förändringarna genomförs alldeles för snabbt, vilket drabbar både personal och berörda förvaltningar.

Vi noterar att utbildningsförvaltningen ser en fördel i att ekonomiprocesserna samordnas. Vi menar att ökad standardisering där så är möjligt utan att riskera att försämra för specifika verksamheter, bättre tekniska lösningar och kompetensutveckling är bättre instrument för att effektivisera än att centralisera större delen av administrationen. Då finns lokalkännedomen kvar som är så viktig för att behålla och utveckla kvaliteten i tjänsterna.

Oppositionens möjligheter att följa hur verksamheten fungerar är tyvärr begränsad, eftersom nämnden styrs av en tjänstemannastyrelse. Koncentrationen av administrativa uppgifter bereder väg för en kommande privatisering, vilket vi tar avstånd från.

__________

§8 Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd

Svar till kommunstyrelsen på motion av Erik Nilsson (s) och Py Börjeson (s)

Beslut

 1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta samverka med UR i syfte att utveckla ett webbaserat lärstöd för elever.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-20. Dnr 07-402/2484.

I skrivelsen från Erik Nilsson (s) och Py Börjeson (s) föreslås att Stadsledningskontoret får i uppgift att utarbeta ett förslag till hur föräldrastödet kan utvecklas samt att utarbeta ett förslag på hur läxhjälp kan systematiseras och utökas.

Många av stadens skolor erbjuder redan idag olika former av stöd till elever som behöver detta för att ge dem möjligheter att förbättra sina resultat. Utöver detta avser utbildningsförvaltningen fortsätta sitt samarbete med UR (Utbildningsradion) i syfte att utveckla ett nationellt nätbaserat webbstöd, URsmart. Inledningsvis inriktning mot skolår 6-9 i ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap men med intentionen att så småningom omfatta samtliga ämnen i både grund- och gymnasieskola.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelningen i samråd med kvalitetsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta samverka med UR i syfte att utveckla ett webbaserat lärstöd för elever.
 2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade bifall till ett annat förslag från (s), (mp) och (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Olsson (mp) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Precis som förvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande bedrivs det redan idag olika former av föräldrastöd inom flera skolor i Stockholm. Det är dock viktigt att den erfarenheterna och möjligheterna med dessa verksamheter sprids över hela staden. Svaret på skrivelsen baserar sig dock till största delen på lättillgängligt stöd i form av internetbaserade program etc.

Intentionen i skrivelsen behandlar dock hur staden på ett aktivt sätt kan stödja föräldrar, t ex genom utbildningar, studiecirklar, möten etc i att bli delaktiga i barnens lärande. Detta är något som har utvecklingspotensial och som i högre utsträckning bör uppmuntras från stadens sida, såväl genom att erbjuda utbildningar, men också genom att uppmuntra till utveckling genom att t ex sprida goda exempel.

När det gäller läxläsningsstöd, bland annat via högskolor och universitet, som också tas upp i skrivelsen, saknas konkreta förslag eller redogörelser i tjänsteutlåtandet för hur denna verksamhet ska kunna systematiseras och utökas.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från (fp), (m), (kd) och (c):

Förutom stadens eget arbete med att stödja elever och föräldrar vill vi framhålla att frivilligverksamheterna gör ett viktigt jobb. Många skolor samarbetar framgångsrikt med föreningsliv, företag, bibliotek, högskolor och universitet. Ett exempel är de högskolestudenter som gör ett fantastiskt frivilligjobb i grundskolan och gymnasieskolan vad gäller att väcka elevers intresse och inspirera elever att studera vidare i ett visst ämne, t ex matematik. Dessa verksamheter är även viktiga för att stödja elever som behöver extra stöd utanför undervisningens ramar.

__________

§9 Betänkandet tydlig och öppen. Förslag till en stärkt utbildningsinspektion (skolinspektion)

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss av betänkandet Tydlig och öppen. Förslag till en förstärkt utbildningsinspektion (skolinspektion).

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-23. Dnr 08-400/151.

Utbildningsnämnden har för yttrande från kommunstyrelsen fått Utbildningsinspektionsutredningens betänkande Tydlig och öppen. Förslag till en förstärkt utbildningsinspektion (skolinspektion) (SOU 2007:101).

Inspektionen ska enligt utredningen prioritera granskningen av skolans kunskapsuppdrag på varje nivå i skolväsendet och skolhuvudmannens/rektors egen verksamhetsanalys bör bli en utgångspunkt för inspektionerna. Granskningen av fristående skolor och kommunala skolor ska ske enligt samma granskningsprinciper. Kvalitetsgranskningen föreslås ske enligt en fyrgradig skala och den nya inspektionsmyndigheten bör få i uppdrag att framställa kriterier för bedömningarna.

Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom betänkandets innehåll och dess principiella ställningstaganden beträffande genomförande och organisation. Vidare instämmer utbildningsförvaltningen i utredningens förslag om samma granskningsprinciper för fristående och kommunala skolor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen vid utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss av betänkandet Tydlig och öppen. Förslag till en förstärkt utbildningsinspektion (skolinspektion).

 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från (s) och (v).

Ledamoten Per Olsson (mp) yrkade bifall till ett eget förslag från (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl.(s) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förlag till beslut samt

att därutöver anföra följande

I slutänden är det barn och elever som drabbas och är förlorare av brister i utbildningsverksamheten eller i inspektionen av densamma. Vi skulle gärna se ökade möjligheter till kontroll för att kunna garantera en skola av hög kvalitet. Barn och ungas rättighet till en bra förskola och skola måste kunna garanteras. Föräldrar har rätt att få veta att kvaliteten på den pedagogiska verksamheten är god, oavsett om skolan är privat eller offentligt driven. Ingen ska behöva riskera att göra ett dåligt val.

För att klara detta behövs satsningar på kvalitetssäkring och inspektioner av utbildningsverksamheten och förändringar i lagen som möjliggör att till exempel också privata skolor kan granskas av kommunens skolinspektörer, och inte som idag enbart av Skolverket. Det finns ett behov av skarpare kontrollinstrument och fler kontroller.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut och

att därutöver anföra:

När det gäller fristående skolor ser vi med oro på de förmodligen få, men ändå, fall där den kommande myndigheten uppdagar att fristående skolor missbrukar lagen och där skolan sedan fortsätter sitt arbete trots att man inte lever upp till regelverket och ibland t.o.m. kan tänkas kränka barnens rätt till en god undervisning.

Dessa skolor hotar med sitt beteende alla de fristående skolor som gör ett bra arbete, och de som gör ett bra arbete är det absoluta flertalet, inom de fristående skolorna.

För att få rätsida på denna fråga finns det ett behov att ta fram åtgärder som värnar om de skolor som gör ett bra arbete och att tillförsäkra dom den rättstrygghet, stabilitet, rättvisa och de långsiktiga villkor som dom behöver för sin verksamhet. Det är samtidigt viktigt att ge en kommande skolinspektion de verktyg som behövs för att åtgärda bristerna i de skolor som inte följer regelverket.

Särskilt allvarligt är de skolor som inte respekterar elevernas integritet och läroplanens värdegrund. Det finns en problematik kring de skolor där ex. Skolverket har tagit beslutet att återkalla skoltillståndet och där skolorna i sin tur har överklagat detta beslut till domstol. Idag har dessa skolor efter överklagan automatiskt rätt att fortsätta att bedriva sin skolverksamhet tills ärendet slutgiltigt avgörs i rätten.

Vi föreslår att fristående skolors rätt till att fortsätta bedriva undervisningen under den tiden som ärendet behandlas rättsligt ändras på så sätt att skolorna fortfarande måste ha rätten att överklaga Skolinspektionens beslut om indraget skoltillstånd, men att det vid en överklagan först måste ske en rättslig prövning ifall skolan skall ha rätt att fortsätta att bedriva sin verksamhet under den tiden som överprövningen pågår.

T.ex. är det självklart att man skall kunna fortsätta verksamheten ifagrunden till det indragna skoltillståndet mera rör formalia, bokföring eller t.ex. frågan om timplanens tillämpning, men om grunden till indraget skoltillstånd ligger i att man inte följer den av läroplanen fastlagda värdegrunden eller att man bryter mot elevernas integritet och mänskliga rättigheter så bör skolan inte få fortsätta med sin verksamhet under den tiden som ärendet prövas juridiskt.

__________

§10 Principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken

Remissvar till kommunstyrelsen på motion av Erik Valeskog (s)

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-14. Dnr 07-311/2693.

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat ”Motion (2007:41) om principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken” från Jan Valeskog (s).

När programmet har varit på remiss har enligt motionären vissa brister uppmärksammats och föreslår därför fem olika åtgärder.

För detaljplanearbetet ansvarar stadsbyggnadsnämnden. Utbildningsförvaltningen avser att ge sina synpunkter på den kommande detaljplanen om Norra Stationsområdet i det fortsatta plansamråd som sker i enlighet med 5 kap 20 § PBL, (Plan- och Bygglagen).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade bifall till ett förslag från

(s), (mp) och (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m. fl.(s), ledamoten Per Olsson (mp) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Vi vill poängtera att det i utformningen av området är viktigt att den tilltänkta skolan får en tillhörande utemiljö som är utformad och anpassad i relation till det planerade antalet elever på skolan. Den frågan bör bevakas av utbildningsnämnden så att inte skolgården blir minimal och att barnen hänvisas till andra områden under raster etc.

__________

§11 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av tillagningskök i Karlbergsskolan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att renoveringen av Karlbergsskolans tillagningskök genomförs med start snarast efter Brf Skålens övertagande av fastigheten, till en hyresgenererande kostnad om motsvarande 5,2 mnkr i dagens kostnadsläge.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-14. Dnr 07-324/1816.

Ombyggnaden av Karlbergsskolans kök är den sista etappen i förändringen av Karlbergs Skolors mathantering. Förändringen har inneburit att servering och diskhantering flyttats från de enskilda klassrummen till separata matsalar och diskrum. Samtliga matsalar, två i Birkadelen och ett i Karlbergsskolan, samt ett diskrum i Birkadelen, har färdigställts.

Förändringen har fram till halvårsskiftet 2007 drivits och bekostats av Norrmalms Stadsdelsförvaltning. Färdigställande av matsal i Karlbergsskolan och avslutande projektering av köksombyggnad har genomförts efter Utbildningsförvaltningens övertagande av lokalerna. Den återstående kostnaden för ombyggnad av tillag­ningsköket beräknas efter genomgång av anbud till 5,2 mnkr. Kostnaden för ombyggnad av lokalerna till mottagningskök bedöms till 4,8 mnkr.

Ärendets beredning

Norrmalms Stadsdelsförvaltning har startat beredningen av ärendet, då med inrikt­ningen att återställa köket till tillagningskök. Från 2007-07-01 har Ekonomi- och Lokalavdelningen tillsammans med Grundskoleavdelningen tagit över och avslutat beredningen med komplettering av kostnader för mottagningskök. Arbetstagar­representanter och personal har kontinuerligt informerats om åtgärderna och vissa har deltagit i utformningen av lokalerna.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att renoveringen av Karlbergsskolans tillagningskök genomförs med start snarast efter Brf Skålens övertagande av fastigheten, till en hyresgenererande kostnad om motsvarande 5,2 mnkr i dagens kostnadsläge.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

__________

§12 Förslag till skolplan

Beslut

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-25. Dnr 08-401/179.

Kommunen är skyldig att upprätta en skolplan.

Syftet med en skolplan är att den dels ska fungera som planeringsunderlag för verksamheten i skolorna, dels ge kommunens innevånare insyn i vad som gäller för kommunens skolverksamhet. Skolplanen ska innehålla de mer övergripande överväganden hur kommunen ser på sin skolverksamhet på sikt. Det kan handla om hur den bör utvecklas och vilken inriktning kommunen vill ge olika delar av sitt skolväsende, inom de ramar som de nationella målen ställer upp. Särskilt ska anges de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella målen för skolan.

Stockholms skolplan ska revideras. I avvaktan på en ny, reviderad skolplan gäller 2000 års skolplan ”Ny kurs för Stockholms skolor”. I de fall där 2000 års skolplan står i konflikt med budget gäller vad som anges i budgeten (budget 2007).

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förslaget till skolplan till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige som fattar beslut om skolplanen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§13 Principer för fördelning av centralt avsatta medel för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för fördelning av centralt avsatta medel för specificerade insatser för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-22. Dnr 08-516/198.

Respektive rektor ansvarar för elever i behov av särskilt stöd. Medel för insatser ingår i skolpeng och tilläggsbelopp. För elever med hörselskada i Alviksskolan och elever med rörelsehinder i Skankvarns- och Österholmsskolans FH-klasser utgår extra resursförstärkningsschabloner baserade på behovsgrupper. Också särskolans elever har schabloner baserade på behovsgrupper.

Utbildningsnämnden har för 2008 beslutat att 60 miljoner kronor inom grundskoleavdelningen avsätts för specificerade insatser för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samarbete med avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet. En referensgrupp bestående av en grupp grundskolerektorer har varit delaktiga i arbetet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för fördelning av centralt avsatta medel för specificerade insatser för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

__________

§14 Vilka skolor vill elever och föräldrar ha?

Svar på skrivelse från Anna Fredriksson (mp) och Per Olsson (mp)

Dnr 07-401/1734

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-24. Dnr 07-401/1734.

Utbildningsnämnden har överlämnat en skrivelse av Anna Fredriksson (mp) och Per Olsson (mp) angående vilka skolor elever och föräldrar vill ha.

I skrivelsen framförs följande: Vad är det egentligen som gör en skola attraktiv?

Förvaltningen anser det viktigt att ha en god kunskap rörande elever och föräldrars önskemål och krav gällande skolmarknadens utbud och skolornas kvalitet. Förvaltningen anser det också vara av vikt att det regelbundet görs undersökningar inklusive analyser om elevers/föräldrars val och på vilka grunder som valen görs.

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom administrativa avdelningen i samarbete med kvalitetsavdelningen. Handikapprådet har lämnat synpunkter till ärendet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Per Olsson (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut och

att tillägga att

Det är glädjande att förvaltningen tycker det är viktigt att upprätthålla en god omvärldsanalys. Det är synd att en sådan inte redan finns, men bra att förvaltningen planerar att genomföra en sådan. Men att göra omvärldsanalysen inför intagningen 2009 är för sent. Det bör göras i ett tidigare skede så att, när vi tar verksamhetsplanen för 2009, kan besluta om eventuella åtgärder.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande:

Vi delar förvaltningens uppfattning att det är mycket komplext hur elever och föräldrar väljer grundskola och gymnasieskola. I en doktorsavhandling av Charlotte Skawonius ”Välja eller hamna” delar 21 familjer i Stockholm på ett mycket spännande sätt med sig av sitt förhållningssätt till skolan, eventuella skolval och omständigheterna kring dem.

Forskaren har bland annat kommit fram till att så länge inte alla skolor är lika bra behöver föräldrarna veta vilka de bästa skolorna är. Samtidigt har de som bäst behöver den kunskapen svårast att skaffa den och även om de har informationen kan de inte alltid utnyttja den.

Information om utbudet behövs alltså, men med ett ”fritt” skolval kan samhället aldrig garantera alla barn en likvärdig utbildning. Vi delar forskarens syn att ”En lösning jag kan se, är att alla skolor är lika bra, och allra helst ännu bättre, i områden där familjer bor, som har begränsade möjligheter att sätta sig in i skolsystemet eller använda sig av det.”

__________

§15 Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till länsrätten

Beslut

 1. Med åberopande av juridiska avdelningens bifogade yttrande 2008-01-22 föreslår nämnden länsrätten i Stockholm att Roger Mogerts överklagande av beslut 2007-12-11 om tillstånd till KulTurKrabaten AB att bedriva enskilt driven förskola lämnas utan bifall.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-22. Dnr 07-453/1868.

Den 11 december 2007 gavs KulTurKrabaten AB tillstånd för enskilt driven verksamhet. Beslutet att bevilja tillstånd fattades för utbildningsnämndens räkning av avdelningschefen för enskilt driven och fristående verksamhet med stöd av delegation. Beslutet anmäldes till utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 13 december 2007.

Beslutet om beviljande av tillstånd har överklagats av Roger Mogert med begäran att beslutet ändras till ett avslag rörande tillståndet för enskilt driven verksamhet för KulTurKrabaten AB.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samarbete med juridiska avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår nämnden besluta följande:

Med åberopande av juridiska avdelningens bifogade yttrande 2008-01-22 föreslå länsrätten i Stockholm att Roger Mogerts överklagande av beslut 2007-12-11 om tillstånd till KulTurKrabaten AB att bedriva enskilt driven förskola lämnas utan bifall.

Jäv

Vice ordföranden Roger Mogert (s) lämnar sammanträdesrummet och deltar inte i behandlingen av och beslut i ärendet på grund av jäv.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) yrkade bifall till ett förslag från (s), (v) och (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

__________

§16 Upphandling av reseförsäkring för Stockholms stad

Beslut

 1. Nämnden ger S:t Erik Försäkrings AB i uppdrag att genomföra upphandling av reseförsäkring för elever och andra omsorgstagare inom Stockholms stad.
 2. Nämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att inhämta fullmakt från socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna att för deras räkning genomföra upphandlingen av reseförsäkringen för Stockholms stad.
 3. Nämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att anta och teckna avtal om reseförsäkring.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-14. Dnr 08-125/94.

Utbildningsnämnden föreslås ge S:t Erik Försäkrings AB i uppdrag att för utbildningsförvaltningens räkning genomföra upphandling av reseförsäkring för Stockholms stad. Försäkringen gäller för elever, studerande och övriga omsorgstagare inom Stockholm stad. Nytt avtal avses träda ikraft 2008-07-01.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen och i samråd med stadsledningskontoret och S:t Erik Försäkrings AB.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

 1. Ge S:t Erik Försäkrings AB i uppdrag att genomföra upphandling av reseförsäkring för elever och andra omsorgstagare inom Stockholms stad.
 2. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att inhämta fullmakt från socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna att för deras räkning genomföra upphandlingen av reseförsäkringen för Stockholms stad.
 3. Ge förvaltningsdirektören i uppdrag att anta och teckna avtal om reseförsäkring.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§17 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-02-18. Dnr 08-013/163.

Enligt kommunallagen (KL, SFS 1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden.

Tjänsteutlåtandet innehåller tillägg till utbildningsnämndens delegationsordning från den 1 juli 2007 och avser beslut om avstängning av elev/studerande. Tillägget föranleds av utbildningsnämndens godkännande av riktlinjer för arbetet med trygghet och studiero i Stockholms skolor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tillägg till delegationsordningen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§18 Delegation av tilldelningsbeslut i samband med upphandling av vuxenutbildning och sfi (svenska för invandrare)

Beslut

 1. Utbildningsnämnden delegerar tilldelningsbeslut i samband med upphandling av vuxenutbildning till utbildningsförvaltningens direktör.
 2. Utbildningsnämnden delegerar tilldelningsbeslut i samband med upphandling av sfi (svenska för invandrare) till utbildningsförvaltningens direktör.
 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-16. Dnr 08-013/125.

Utbildningsnämnden och dess förvaltning genomför under kort tid upphandling av såväl vuxenutbildning som sfi (svenska för invandrare). Detta innebär att tiden i processens alla led, för såväl förvaltningen som för marknadens aktörer, är kort. För att på optimalt sätt kunna nyttja den tid som står till buds till anbudsprövning, tilldelning och eventuell talan mot tilldelning krävs att handläggningen blir effektiv i alla led. Ett led i detta är att nämnden delegerar tilldelningsbeslutet till förvaltningens direktör.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden delegerar tilldelningsbeslut i samband med upphandling av vuxenutbildning till utbildningsförvaltningens direktör.
 2. Utbildningsnämnden delegerar tilldelningsbeslut i samband med upphandling av sfi (svenska för invandrare) till utbildningsförvaltningens direktör.
 3. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) yrkade bifall till eget förslag från (s), (v) och (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Per Olsson (mp) reserverade mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra

Vi förstår det bakomliggande problemet som lett till ett förslag till delegering av tilldelningsbeslutet i detta ärende. Det är självklart så att nämnden sätter all tilltro till förvaltningen i tilldelningsärenden och att det i många hänseenden handlar om formalia när nämnden är beslutsfattare. Vi anser dock att det av principiella skäl är viktigt att nämnden är den som fattar beslut i ärenden av denna karaktär.

__________

§19 Nedskrivning av kundfordran 2007

Beslut

En osäker fordran avseende extern räkning på 166525 kronor nedskrives.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-22. Dnr 07-024/2692.

Enligt stadens ”Regler för ekonomisk förvaltning” ska en kundfordran bokföringsmässigt nedskrivas när samtliga aktuella kravåtgärder genomförts eller senast ett år efter förfallodatum.

Skulden kommer även fortsättningsvis att drivas av Sergel Inkasso. Nedskrivningen kommer inte att påverka nämndens balansräkning då intäkten nollställs vid överlämnandet till inkassoföretaget. Fordran har överlämnats till Svea Inkasso. Förvaltningen kommer att bokföra eventuella inbetalningar som intäkt efter rapportering av Svea Inkasso.

Ärendets beredning

Ärendets har beretts på Ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår nämnden att fordran på 166525 kronor nedskrives ur bokföringen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§20 Övriga frågor

Övriga frågor

Ordföranden Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Cecilia Brinck (m), Erik Slottner (kd) och Helen Törnqvist (c) överlämnade en skrivelse angående gemensam arbetsgrupp för samverkan mellan skola och socialtjänst (Dnr 08–012/471).

Vice ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Per Olsson (mp) och Inger Stark (v) överlämnade fyra skrivelser:

 1. Skrivelse angående skolkök i Katarina Norra skola (Dnr 08 -324/472)

 2. Skrivelse om Stockholms stads krisbudget för gymnasieskolorna (Dnr 08-102/474)

 3. Skrivelse om ökad kunskap om ”Guldsitsen” (Dnr 08-241/473)

 4. Skrivelse om Svenska Balettskolans framtid (Dnr 08-400/475)